രാജമ്മ 5 [Murukan]

രാജമ്മ  5 Rajamma Part 5 Author : Murukan | Previous Parts   രാജമ്മയുടെ
രതിക്രിയകൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ഒരു പാട് തെറിയഭിഷേകങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു
അത് കൊണ്ട് രാജമ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യാക സാഹജര്യത്തിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട്
മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രാജമ്മയെ ഞാൻ വീണ്ടും
എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സീമ രാജമ്മയുടെ തോട്ടത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നതും ഒരു ട്രക്ക്
അവളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു അതിൽ നിന്ന് കറുത്ത് തടിച്ച […]

Continue reading

രാജമ്മ  4 [Murukan]

രാജമ്മ  4 Rajamma Part 4 Author : Murukan | Previous Parts രാജമ്മ സീമയുടെ
ചുണ്ടുകൾ വായിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് നേരെ ബാത്റൂമിനകത്തേക്ക് കയറി അത് കണ്ട്
സീമയുടെ മനസ്സിന്  ഒരൽപ്പം ആശ്വാസമായി രാജമ്മയുടെ പരാക്രമം തൽക്കാലത്തേക്ക്
അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു സീമ അവിടെ ആടിക്കളിക്കുന്ന വലിയ ഘടികാരത്തിലേക്ക് തലയുയർത്തി
നോക്കി സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാധാരണ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക്
ഉറങ്ങുന്നത് കാരണം സീമയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉറക്കിന്റെ ക്ഷീണം വന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു
ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളം […]

Continue reading