ഹാപ്പി ഫാൻസി- 2

ഹാപ്പി ഫാൻസി 2 HAPPY FANCY PART 2 KAMBIKATHA BY: [email protected] click here
to read previous parts സൽമാ… ഇക്കയുടെ ശബ്ദം കനത്തു ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഷോക്കെറ്റത്
പോലെയായി വായിലെ ഉമിനീര് മുയുവൻ ആവിയായി പോയ പോലെ നാവ് വറ്റിവരണ്ടു ഒരു തുള്ളി
ഉമിനീര് പോലും പോടിയുന്നില്ല കൈയ്യും കാലും കിടന്ന് വിറക്കുന്നു വെഗം പോയി ഡ്രസ്സ്
ഇടെടാ… എന്നിട്ട് ഹാളിലെ സെറ്റിയിൽ പോയിരിക്ക് ഇത്തയുടെ പതിഞശബ്ദം ഇത്ത ഒരു
മുണ്ടെടുത്ത് […]

Continue reading