ഇത്തക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഹം [വട്ടോളി]

” ഇത്തക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഹം” Ethakku Istagram Moham | Author : Vattoli
വട്ടോളി പ്രേസേന്റ്സ്‌.. എന്റെ പേര് വിഷ്ണു. എനിക്ക് ഇപ്പോ 25 വയസ്സ് ആയി. ഇതു
നടക്കുന്നത് എന്റെ 18 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. എന്റെ വീടിന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ വീടാണ്
ജസ്‌ന ഇത്തയുടെ. ഉപ്പേം ഉമ്മേം ഒരു അനിയത്തിയും ആണ് ഇത്തക്ക് ഉള്ളത്. ഇത്തക്ക് ഒരു
28 വയസ്സ് കാണും അന്ന്. ഹസ്ബൻഡ് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം ആണ് ഗൾഫിൽ
[…]

Continue reading

ഇത്തക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഹം [വട്ടോളി]

” ഇത്തക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഹം” Ethakku Istagram Moham | Author : Vattoli വട്ടോളി പ്രേസേന്റ്സ്‌.. എന്റെ പേര് വിഷ്ണു. എനിക്ക് ഇപ്പോ 25 വയസ്സ് ആയി. ഇതു നടക്കുന്നത് എന്റെ 18 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. എന്റെ വീടിന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ വീടാണ് ജസ്‌ന ഇത്തയുടെ. ഉപ്പേം ഉമ്മേം ഒരു അനിയത്തിയും ആണ് ഇത്തക്ക് ഉള്ളത്. ഇത്തക്ക് ഒരു 28 വയസ്സ് കാണും അന്ന്. ഹസ്ബൻഡ് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രം ആണ് ഗൾഫിൽ […]

Continue reading