എയർഹോസ്റ്റസ്  ശിവന്യ (MAHADEV)

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ AIRHOSTESS   SHIVANYA  AUTHOR : MAHADEV തിരുവനതപുരം  ഇന്റർനാഷണൽ    എയർപോർട്ടിലെ  കസ്റ്റംസ്  ഓഫീസറായ    ശിവപ്രസാദിന്റെ   മകളായിരുന്നു   ശിവന്യ . 17   ആം  വയസിൽ  തന്റെ  +2     പൂർത്തിയാക്കി   നിൽക്കുകയായിരുന്നു   ശിവന്യ.  ഉപരിപഠനത്തിനു   എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം   എന്നുള്ള   ചോദ്യത്തിനു    അവളുടെ അച്ഛൻ  നൽകിയ  മറുപടി   എയർ  ഹോസ്റ്റിങ്  ക്യാരീർ   എന്നാണ്. അവളുടെ   ചെറുപ്പം  മുതലുള്ള ആഗ്രഹവും   അതുതന്നെ  ആയിരുന്നു…  ഫ്ലൈറ്റിൽ    പറന്നുകൊണ്ടു   ജോലി  നോക്കാലോ   എന്നായിരുന്നു   അവളുടെ  നിലപാട്… […]

Continue reading