ലിസയുടെ ഓർമ്മകൾ 5 [Constructor]

ലിസയുടെ ഓർമ്മകൾ 5 (മദാമ്മയുടെ കുണ്ണ, നീഗ്രോയുടെയും) Lissayude Oormakal Part 5 Author : Constructor  Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത രണ്ടു തുണിക്കഷ്ണങ്ങളിൽ പൊതിഞ്ഞ എന്റെ വെളുത്തു കൊഴുത്ത ശരീരം നൂറോളം ബംഗാളികൾക് വാണം വിടാനുള്ള ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ശേഷം  ഫ്‌ളാറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു. പണി പകുതിപോലും ആയിട്ടില്ല.. കാസ്ടമാരെ കാണിക്കാൻ ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് മാത്രം പണി തീർത്തു ബാക്കി വർക്ക് നടക്കുന്നെ […]

Continue reading