അനിലയുടെ മുതു തുള 4 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 Anilayude Muthu thula Part 4 | Author : Bhai | Previous Part
  സാമാനത്തിൽ കേറ്റുന്നത് വേണോ കുട്ടാ . നിൻറെ സാധനം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക്
പേടിയാവുന്നു. “അതിന് എന്റെ കരിവീരനെ  ഈ മാളത്തിലേക്ക് കയറ്റിയാലല്ലേ എല്ലാം
പൂർണമാകൂ”. അവരുടെ ഉന്തി ഉയർന്നുനിന്ന അപ്പത്തിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഓ , നീ
എന്നെ ഇവിടെ വച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ”, തന്റെ അപ്പത്തിൽ തലോടുന്ന എന്റെ […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 Anilayude Muthu thula Part 4 | Author : Bhai | Previous Part   സാമാനത്തിൽ കേറ്റുന്നത് വേണോ കുട്ടാ . നിൻറെ സാധനം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. “അതിന് എന്റെ കരിവീരനെ  ഈ മാളത്തിലേക്ക് കയറ്റിയാലല്ലേ എല്ലാം പൂർണമാകൂ”. അവരുടെ ഉന്തി ഉയർന്നുനിന്ന അപ്പത്തിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഓ , നീ എന്നെ ഇവിടെ വച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ”, തന്റെ അപ്പത്തിൽ തലോടുന്ന എന്റെ […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 4 Anilayude Muthu thula Part 4 | Author : Bhai | Previous Part   സാമാനത്തിൽ കേറ്റുന്നത് വേണോ കുട്ടാ . നിൻറെ സാധനം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. “അതിന് എന്റെ കരിവീരനെ  ഈ മാളത്തിലേക്ക് കയറ്റിയാലല്ലേ എല്ലാം പൂർണമാകൂ”. അവരുടെ ഉന്തി ഉയർന്നുനിന്ന അപ്പത്തിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഓ , നീ എന്നെ ഇവിടെ വച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ”, തന്റെ അപ്പത്തിൽ തലോടുന്ന എന്റെ […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 3 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 3 Anilayude Muthu thula Part 3 | Author : Bhai | Previous Part
  ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലെടീ? നോക്കെടീ ഉറപ്പായും അവൻ കളിക്കും ഉറപ്പാണ്
നമ്മുടെ സ്വർഗം കാണിക്കും അതിനുള്ള മുഴുത്തത് അവെന്റെ കയിലുണ്ട് .എടി ശരിക്കും
പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറച്ചു ഉയർന്ന്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉലക്കയുടെ വണ്ണം എങ്കിലും കാണും നീ ഒന്ന്
ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ അത് പൂറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറ്റുന്നത്.അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം
[…]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 3 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 3 Anilayude Muthu thula Part 3 | Author : Bhai | Previous Part   ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലെടീ? നോക്കെടീ ഉറപ്പായും അവൻ കളിക്കും ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം കാണിക്കും അതിനുള്ള മുഴുത്തത് അവെന്റെ കയിലുണ്ട് .എടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറച്ചു ഉയർന്ന്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉലക്കയുടെ വണ്ണം എങ്കിലും കാണും നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ അത് പൂറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറ്റുന്നത്.അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള 2 [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള 2 Anilayude Muthu thula Part 2 | Author : Bhai | Previous Part   അദൃ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടടിന് നന്ദി. ചെറിയ കലാകാരനെ ഇനിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഈ ലക്കത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത രണ്ട് കഴപ്പികളുടെ സംഭാഷണം ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ്.അങ്ങനെ അനിലയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ വളച്ച് പണ്ണൻ ഞാൻ കൊതിയായി.പതിവുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള Anilayude Muthu thula | Author : Bhai   തുടക്കക്കാരൻ ആണ്
.അതിൻറെ തായ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും ക്ഷമിക്കുക.തുടർന്നുവരുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ
മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം.🙏🙏🙏🙏ഇത് എൻറെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏട് തന്നെ എന്ന്
പറയാം.സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു 15 വർഷം മുമ്പാണ്.ഇതിലെ നായിക അനില എൻറെ
അയൽക്കാരിയായവീട്ടമ്മയും യും ഉത്തമയായ ഒരു കുടുംബിനിയും .   .കോട്ടയത്തെ ഒരു ഉൾനാടൻ
ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് .ഞാൻ വീട്ടിലെ ഇളയ സന്താനം.സഹോദരിയെവിവാഹം
കഴിപ്പിച്ചു […]

Continue reading

അനിലയുടെ മുതു തുള [ഭായ്]

അനിലയുടെ മുതു തുള Anilayude Muthu thula | Author : Bhai   തുടക്കക്കാരൻ ആണ് .അതിൻറെ തായ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണും ക്ഷമിക്കുക.തുടർന്നുവരുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം.🙏🙏🙏🙏ഇത് എൻറെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏട് തന്നെ എന്ന് പറയാം.സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു 15 വർഷം മുമ്പാണ്.ഇതിലെ നായിക അനില എൻറെ അയൽക്കാരിയായവീട്ടമ്മയും യും ഉത്തമയായ ഒരു കുടുംബിനിയും .   .കോട്ടയത്തെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് .ഞാൻ വീട്ടിലെ ഇളയ സന്താനം.സഹോദരിയെവിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു […]

Continue reading