ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1

ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1 Ummayum swatha teacherum rathiraanimaar Part
1 രചന: നിഹാൽ കട്ട ഫെറ്റിഷ്, കക്കോൾഡ്, ബൈസെക്ഷ്വൽ, നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ് Mm³
WnimÂ. H^p Nt¡mÄZpw ssd shN-vhpsfms¡]m\v Mm³ Ct¸mÄ PÄcn`m\v.M§apsX h-vNqÄ Nm`
Pym§ns` WkoWpw ^mip`pw knKpkpw PÄcn D*v. CSn ^mip`pw MmWpw bmÀXv\Àfm^m]n H^p
_tÌm_âpw fhmKv shâ_pw WX¯p¶p*v. Fsâ D½]pw MmWpw sb§apfm\v CknsX Smfhw. CX¡v
{c*vhv k^pw […]

Continue reading

ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1

ഉമ്മയും ശ്വേത ടീച്ചറും രതിറാണിമാർ 1 Ummayum swatha teacherum rathiraanimaar Part 1 രചന: നിഹാൽ കട്ട ഫെറ്റിഷ്, കക്കോൾഡ്, ബൈസെക്ഷ്വൽ, നിഷിദ്ധ സംഗമം, ഗ്രൂപ്പ് Mm³ WnimÂ. H^p Nt¡mÄZpw ssd shN-vhpsfms¡]m\v Mm³ Ct¸mÄ PÄcn`m\v.M§apsX h-vNqÄ Nm` Pym§ns` WkoWpw ^mip`pw knKpkpw PÄcn D*v. CSn ^mip`pw MmWpw bmÀXv\Àfm^m]n H^p _tÌm_âpw fhmKv shâ_pw WX¯p¶p*v. Fsâ D½]pw MmWpw sb§apfm\v CknsX Smfhw. CX¡v {c*vhv k^pw […]

Continue reading