ചാന്തുപൊട്ടിന്റെ കാമുകിയും അനിയത്തിയും 4 [Pravasi] [Climax]

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ചാന്തുപൊട്ടിന്റെ കാമുകിയും അനിയത്തിയും 4 Chandupottinte Kaamukiyum Aniyathiyum Part 4 Author : Pravasi | Previous Part ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ “എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചോ??” അഞ്ജന കാൾ കട്ട്‌ ചെയ്തതും നന്ദന ചോദിച്ചു. Ra: മം.. നീ പോരുന്നോ? An: വേണ്ടാ.. നന്ദൂസ് വരണ്ടടാ.. Na: അല്ലേലും ഞാൻ വരാമ്പോണില്ല.. എനിക്ക് പരിജയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക്.. An: അത് പോട്ടെ നാളെ എന്താ പരിപാടി?? Na: ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല.. എന്തായാലും […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 Ente Maathram Bhamechi Part 5 bY Pravasi | Previous
Parts Aen ^*v– N]pw kn«p Bfns] bnXn¡m³ tWm¡n. k*n kas^ bSps¡ B]SnWm`pw Aen
bnXn¨SnWm`pw Bfn]psX fpNan`qsX Aen]pw ko\p. ssd¡v– ftä klt¯¡pw. Aen tkPw F\oäp
Bfns] bnXnsI\o¸n¨v– sWm¡n]t¸mÄ AkapsX NmÂfp«n`pw ssN fp«n`pw hmfmWyw sSm`n
tbm]n«p*v– Mm³:F´v– b\n]m Wo Nm\ns¨. CSnWms\m Mm³ Wns¶w sNm*v– Ct{Sw […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 5 Ente Maathram Bhamechi Part 5 bY Pravasi | Previous Parts Aen ^*v– N]pw kn«p Bfns] bnXn¡m³ tWm¡n. k*n kas^ bSps¡ B]SnWm`pw Aen bnXn¨SnWm`pw Bfn]psX fpNan`qsX Aen]pw ko\p. ssd¡v– ftä klt¯¡pw. Aen tkPw F\oäp Bfns] bnXnsI\o¸n¨v– sWm¡n]t¸mÄ AkapsX NmÂfp«n`pw ssN fp«n`pw hmfmWyw sSm`n tbm]n«p*v– Mm³:F´v– b\n]m Wo Nm\ns¨. CSnWms\m Mm³ Wns¶w sNm*v– Ct{Sw […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 Ente Maathram Bhamechi Part 4 bY Pravasi | Previous
Parts bntä¶p ^mkns` AkaqsX H^p¡w N*t¸mÄ Aen]psX I¦v– N¯n. AkWms\ h½Sn¡pN]pw
sI]vSp. CWn F§sW bänsöp b_]pw. fm{Skpfà A¶p Aksa him]n¨ hvtWiw f_¡m³ bäp¶pfnÃ.
Sm³ A{S¡v– hvsWin¡p¶ sb®p fsäm^mapsX Np® N]äm³ tbmNp¶p. B hf]s¯ knNm^w AWpkUn¨v–
Ss¶ A_n]\w. Bfn¡v– f¶Ên`mNp¶p*m]p^p¶p Aksâ kngfw. bt£ Akaqw […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 Ente Maathram Bhamechi Part 4 bY Pravasi | Previous Parts bntä¶p ^mkns` AkaqsX H^p¡w N*t¸mÄ Aen]psX I¦v– N¯n. AkWms\ h½Sn¡pN]pw sI]vSp. CWn F§sW bänsöp b_]pw. fm{Skpfà A¶p Aksa him]n¨ hvtWiw f_¡m³ bäp¶pfnÃ. Sm³ A{S¡v– hvsWin¡p¶ sb®p fsäm^mapsX Np® N]äm³ tbmNp¶p. B hf]s¯ knNm^w AWpkUn¨v– Ss¶ A_n]\w. Bfn¡v– f¶Ên`mNp¶p*m]p^p¶p Aksâ kngfw. bt£ Akaqw […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 3 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 3 Ente Maathram Bhamechi Part 3 bY Pravasi | Previous
Parts H^p tWm«v–: ^*mw emP¯n hwknVm]N³ hps_gnsWm¸w Bfns] d`mÂhwPw sI]vSSv–
Nymf_mfm³ B\p sSän tf¡bvfm³ F¶p b_ªSv– Sn^p¯n km]n¡m³ Atb£ WnÀ½mSmknWp
NnX¶psNmXp¡\w F¶p b¨]m]n b_ªSv– tN«t¸mÄ Bfn]psX fpOw knkÀ®fm]n. ASv– N* tf¡bv–
fm³ lln b_ªp. k]änbnj¸m tfmsa FWn¡pw bänà tfmsa CSn Wn¶pw Hjnkm¡m³. bns¶ […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 3 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 3 Ente Maathram Bhamechi Part 3 bY Pravasi | Previous Parts H^p tWm«v–: ^*mw emP¯n hwknVm]N³ hps_gnsWm¸w Bfns] d`mÂhwPw sI]vSSv– Nymf_mfm³ B\p sSän tf¡bvfm³ F¶p b_ªSv– Sn^p¯n km]n¡m³ Atb£ WnÀ½mSmknWp NnX¶psNmXp¡\w F¶p b¨]m]n b_ªSv– tN«t¸mÄ Bfn]psX fpOw knkÀ®fm]n. ASv– N* tf¡bv– fm³ lln b_ªp. k]änbnj¸m tfmsa FWn¡pw bänà tfmsa CSn Wn¶pw Hjnkm¡m³. bns¶ […]

Continue reading