പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ 1 [പിൻഗാമി]

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ 1 [പിൻഗാമി] PATHAM CLASS AUTHOR PINGAMI നഗരത്തിൽ നിന്നും
കുറച്ചു ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയുന്ന ഒരു സി ബി യസ് ഈ സ്കൂളിൽ ആണ് കഥ തുടരുന്നത്… ഈ കഥയിൽ
കമ്പി മാത്രം പ്രധീക്ഷിക്കരുത്. പ്രണയവും കുറച്ചു കോമേഡിയും ഒക്കെ ചേർന്ന മസാലയാണ്
ഈ സീരീസ്. അത്യമായി ഉള്ള ശ്രമമാണ് കൊല്ലായിമ്മകൾ ക്ഷേമിക്കണം… അഭിജിത്ത് ക്ലാസ്സിൽ
എത്തി. അതിരാവിലെ എത്താൻ അവൻ ഒരു പഠിപ്പിസ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല. വീട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട്
അത്യ ബസിൽ […]

Continue reading

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ 1 [പിൻഗാമി]

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ 1 [പിൻഗാമി] PATHAM CLASS AUTHOR PINGAMI നഗരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയുന്ന ഒരു സി ബി യസ് ഈ സ്കൂളിൽ ആണ് കഥ തുടരുന്നത്… ഈ കഥയിൽ കമ്പി മാത്രം പ്രധീക്ഷിക്കരുത്. പ്രണയവും കുറച്ചു കോമേഡിയും ഒക്കെ ചേർന്ന മസാലയാണ് ഈ സീരീസ്. അത്യമായി ഉള്ള ശ്രമമാണ് കൊല്ലായിമ്മകൾ ക്ഷേമിക്കണം… അഭിജിത്ത് ക്ലാസ്സിൽ എത്തി. അതിരാവിലെ എത്താൻ അവൻ ഒരു പഠിപ്പിസ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല. വീട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യ ബസിൽ […]

Continue reading

കഥ പറയുമ്പോൾ 2 [Pingami]

കഥ പറയുമ്പോൾ 2 [പാരഡി] KADHAPARAYUMBOL 2 BY PINGAMI [CINEMA KAMBIKADHAKAL] CLICK HERE TO READ PRIVIOUS PART  {lotUkn Cu S¡¯nWv _mgnUv C¡]psX AXp¯v tbm]n. _qfn F¯n]t¸mÄ bpÅns] Nm\p¶nÃ. _mgnUv C¡ Ø`w kn«p F¶v {lotUkn¡p fWhn`m]n. AkÄ H¶v UoÀQlzmhw kn«p A]mÄ S¶ Nmlp »uhnWpÅn Wn¶p B^pwNm\msS A^n¸«n]nÂsk¨v AX¨p. Np«nNÄ¡v tk*n tIm_v AXp¸Sv sk¨v fo³ sk«m³ SpX§n. {lotUkn :þ””hotW […]

Continue reading

വീക്ഷണം [പിൻഗാമി]

കമ്പിവീഥികള്‍ [ വീക്ഷണം ] VEEKSHANAM KAMBI VEEDHIKAL BY PINGAMI FÃm N¼nNp«³
km]W¡mÀ¡pw Fsâ Wfh-vNm^w….Asà FWn¡v Cu sshäv Nm\pt¼mÄ AÛpSw D*v, W½psX FÃmw
ssN]n sfmssd`pw N¼yq«_pw A§sW FÃmw D*v tbm^Wn«v AwdmWn sZ]n`n 1Kndn sWäpw C_¡n,
M§sa tbm`pÅkÀ¡v ASv kas^ d`{bUfm\v…. tbm¬ sshän S¸n] Nn«m¯ S^¯ns` H^p
knZnt]m]pw CÃ. Aѳ tfmsa Nan¡p¶Sv, fN³ A½s] tNäp¶Sv, em^y]pw tSm«¡m^Wpw, tfmapw
[…]

Continue reading

വീക്ഷണം [പിൻഗാമി]

കമ്പിവീഥികള്‍ [ വീക്ഷണം ] VEEKSHANAM KAMBI VEEDHIKAL BY PINGAMI FÃm N¼nNp«³ km]W¡mÀ¡pw Fsâ Wfh-vNm^w….Asà FWn¡v Cu sshäv Nm\pt¼mÄ AÛpSw D*v, W½psX FÃmw ssN]n sfmssd`pw N¼yq«_pw A§sW FÃmw D*v tbm^Wn«v AwdmWn sZ]n`n 1Kndn sWäpw C_¡n, M§sa tbm`pÅkÀ¡v ASv kas^ d`{bUfm\v…. tbm¬ sshän S¸n] Nn«m¯ S^¯ns` H^p knZnt]m]pw CÃ. Aѳ tfmsa Nan¡p¶Sv, fN³ A½s] tNäp¶Sv, em^y]pw tSm«¡m^Wpw, tfmapw […]

Continue reading