ശനിദശയിൽ ഒരു ചന്ദ്രസ്പർശം

ശനിദശയിൽ ഒരു ചന്ദ്ര സ്പർശം – 1 SANIDASHAYIL ORU CHANDRASPARSAM BY MADHAN MISHRA
fp¶m_ns` ^mKpNpfm^n]ns` tSm«¯nt`¡v Ko¸n B]n^p¶p ]m{S. Nps_ hv{So sSmjn`manNapw
D*m]n^p¶p NqsX. fp¶m_ns` tSm«¯n tKm`n sI]p¶ sb®p§sa Nm\m³ {btSyN ewPn Ds*¶v
^SognWv tSm¶n. Nps_ Unkhfm]n fWÊn ^£sbXmWpÅ sk{bmafm]n^p¶p. sb®p§apsX hmfnbyw
AkWn Nmf knNm^w D\À¯n . AVnNkpw HSp§n] l^o^fpÅ hpµ^nNÄ. kym]mf sNm*pw Aeymh
fp_sNm*pw D_¨ […]

Continue reading

ശനിദശയിൽ ഒരു ചന്ദ്രസ്പർശം

ശനിദശയിൽ ഒരു ചന്ദ്ര സ്പർശം – 1 SANIDASHAYIL ORU CHANDRASPARSAM BY MADHAN MISHRA fp¶m_ns` ^mKpNpfm^n]ns` tSm«¯nt`¡v Ko¸n B]n^p¶p ]m{S. Nps_ hv{So sSmjn`manNapw D*m]n^p¶p NqsX. fp¶m_ns` tSm«¯n tKm`n sI]p¶ sb®p§sa Nm\m³ {btSyN ewPn Ds*¶v ^SognWv tSm¶n. Nps_ Unkhfm]n fWÊn ^£sbXmWpÅ sk{bmafm]n^p¶p. sb®p§apsX hmfnbyw AkWn Nmf knNm^w D\À¯n . AVnNkpw HSp§n] l^o^fpÅ hpµ^nNÄ. kym]mf sNm*pw Aeymh fp_sNm*pw D_¨ […]

Continue reading