മുലക്കച്ച 3 [ദേവ്]

മുലക്കച്ച 3 Mulakkacha Part 3 | Author : Dev | Previous Part   ഏറെ    താമസിച്ചു   ഈ   പാർട്ട്  എന്നറിയാം… രോഗ പീഢകൾ   നിർത്തി ല്ലാതെ   അലട്ടിയത്      താമസിക്കാൻ   ഒരു    കാരണമായി… എന്റെ      ബിജുവിനേയും     നാരായണിയേയും      ജയയേയും    ഒന്നും      വെറുക്കല്ലെ.. മാന്യ    വായനക്കാർക്ക്       നേരിട്ട    അസൗകര്യങ്ങളിൽ     േഖദിക്കുന്നു…. ഇനി  […]

Continue reading

മുലക്കച്ച 2 [ദേവ്]

മുലക്കച്ച 2 Mulakkacha Part 2 | Author : Dev | Previous Part   (  സോറി… ജയയുടെ…)   മാന്യ വായനക്കാർ     സന്തോഷത്തോടെ      സ്വീകരിച്ചു   എന്ന്    അറിയുന്നതിൽ      അറ്റമില്ലാത്ത       സന്തോഷം   ഇനിയും       അളവറ്റ     സ്നേഹവും   സന്തോഷവും     സഹകരണവും    പിന്തുണയും     നൽകി       മുലക്കച്ച   അഴിക്കും      വരെ    […]

Continue reading

മുലക്കച്ച [ദേവ്]

മുലക്കച്ച Mulakkacha | Author : Dev   ഞാൻ       നിങ്ങളുടെ     ദേവ്   ” കക്ഷം    വടിച്ച്   തരാമോ..?” എന്ന    കഥയ്ക്ക്   ശേഷം        ഞാൻ     വീണ്ടും         നിങ്ങളുടെ       മുന്നിൽ    എത്തുന്നു സ്വീകരിക്കുമല്ലോ..?   ” എടീ… വല്ല      നാളിലും      ആ         പൂട      […]

Continue reading

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? 2 [ദേവ്]

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? 2 Kaksham Vadichu Tharamo Part 2 | Author : Dev   കൊച്ചു
പ്രായത്തിലുള്ള ഇളം പൂറ് ഒട്ടേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും   ലക്ഷണമൊത്ത   വിളഞ്ഞ പൂറ്
ആദ്യമായി കണ്ടതിന്റെ ത്രില്ലിൽ ആയിരുന്നു, രാഹുൽ ! തത്കാലം മുടി കൊണ്ട് മൂടിയ
പൂറാണ്‌ കൺ മുന്നിൽ എങ്കിലും, “വടിച്ച പൂറ് തന്നെ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്, ”   എന്നൊരു
ഓഫർ മുമ്പാകെ വെച്ചതിൽ   രാഹുലിന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിച്ചു… ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ വാതിൽ
പടിക്കൽ ആണ് […]

Continue reading

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? 2 [ദേവ്]

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? 2 Kaksham Vadichu Tharamo Part 2 | Author : Dev   കൊച്ചു പ്രായത്തിലുള്ള ഇളം പൂറ് ഒട്ടേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും   ലക്ഷണമൊത്ത   വിളഞ്ഞ പൂറ് ആദ്യമായി കണ്ടതിന്റെ ത്രില്ലിൽ ആയിരുന്നു, രാഹുൽ ! തത്കാലം മുടി കൊണ്ട് മൂടിയ പൂറാണ്‌ കൺ മുന്നിൽ എങ്കിലും, “വടിച്ച പൂറ് തന്നെ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്, ”   എന്നൊരു ഓഫർ മുമ്പാകെ വെച്ചതിൽ   രാഹുലിന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിച്ചു… ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ വാതിൽ പടിക്കൽ ആണ് […]

Continue reading

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? [ദേവ്]

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? Kaksham Vadichu Tharamo | Author : Dev   പത്തൊമ്പത് തികഞ്ഞ
രാഹുൽ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ചെക്കനാണ്. സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആകാര സൗഷ്ഠവം കൊണ്ടും കോളേജ്
കുമാരികളുടെ കാമരാജൻ കൂടിയാണ്   രാഹുൽ… ഒട്ടേറെ പെമ്പിള്ളേർ   രാഹുലിന്റെ 
ശരീരത്തിന്റെ  ചൂടറിയാൻ ഉള്ളാലെ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവരുമായൊന്നും ഒരു
ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ രാഹുലിന് ആയിട്ടില്ല.. അമിതമായ ലൈംഗിക അഭിവാഞ്ച തീർക്കാൻ
സമ പ്രായക്കാരെ പോലെ   കണ്ടെത്തിയ മാർഗം സ്വയംഭോഗം തന്നെ…. […]

Continue reading

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? [ദേവ്]

കക്ഷം വടിച്ചു തരാമോ ? Kaksham Vadichu Tharamo | Author : Dev   പത്തൊമ്പത് തികഞ്ഞ രാഹുൽ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ചെക്കനാണ്. സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആകാര സൗഷ്ഠവം കൊണ്ടും കോളേജ് കുമാരികളുടെ കാമരാജൻ കൂടിയാണ്   രാഹുൽ… ഒട്ടേറെ പെമ്പിള്ളേർ   രാഹുലിന്റെ  ശരീരത്തിന്റെ  ചൂടറിയാൻ ഉള്ളാലെ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവരുമായൊന്നും ഒരു ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ രാഹുലിന് ആയിട്ടില്ല.. അമിതമായ ലൈംഗിക അഭിവാഞ്ച തീർക്കാൻ സമ പ്രായക്കാരെ പോലെ   കണ്ടെത്തിയ മാർഗം സ്വയംഭോഗം തന്നെ…. […]

Continue reading