തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 4 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് 4 Thottathinu Naduvile Veedu Part 4 | Author : ThomasKutty  [Previous Part]   അന്ന് വൈകിട്ടു  വല്യച്ഛൻ ഇറച്ചിയും കപ്പയും കൊണ്ട് വന്നു പിന്നെ  കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു…. ഉമ്മറത്തു ഇരുന്ന് ശരദാമ്മ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു അടുക്കളയിൽ കയറി കപ്പ അടുപ്പത്തു വച്ചു, പിന്നെ ഇറച്ചി കഴുകി മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത്  കറിക്ക് ഒരുക്കൻ തുടങ്ങി…. അപ്പോളേക്കും ഞാൻ കുളിച്ചു ഇറങ്ങി എന്നിട്ട്  കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു കപ്പയും ഇറച്ചി […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 3 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് 3 Thottathinu Naduvile Veedu Part 3 | Author :
ThomasKutty  [Previous Part]   ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞു മയങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ
 അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ശാരദമ്മ്  ചായയും ആയി  വന്നു  കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ചായ
മേശപ്പുറത് വച്ചിട്ട് വയറ്റിൽ തഴുകി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോൻ നന്നായി ഉറങ്ങി അല്ലെ ഞാൻ
വന്നു നോക്കിയാരുന്നു   ഞാൻ : മ്മ് നന്നായി ഉറങ്ങി   ശരാധമ്മ : മോന് ശാരദമ്മ് […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 3 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് 3 Thottathinu Naduvile Veedu Part 3 | Author : ThomasKutty  [Previous Part]   ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞു മയങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ  അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ശാരദമ്മ്  ചായയും ആയി  വന്നു  കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ചായ മേശപ്പുറത് വച്ചിട്ട് വയറ്റിൽ തഴുകി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോൻ നന്നായി ഉറങ്ങി അല്ലെ ഞാൻ വന്നു നോക്കിയാരുന്നു   ഞാൻ : മ്മ് നന്നായി ഉറങ്ങി   ശരാധമ്മ : മോന് ശാരദമ്മ് […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 2 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് Thottathinu Naduvile Veedu Part 2 | Author :
ThomasKutty [ശാരദാമ്മ part 2] [Previous Part]   ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം പ്രായമുള്ള
സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കഥ ആണ് ഇത് granny /oldwomen  താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കഥ
തുടരേണ്ടതില്ല…       അന്ന് രാത്രി  ശാരദാമ്മ യുടെ പൂറ്റിൽ പലഭിഷേകം നടത്തിയ
ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങി പോയി ….   പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്നപ്പോൾ  കട്ടിലിൽ
ശാരദമ്മയും  വല്യച്ഛനെയും കാണുന്നില്ല […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 2 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് Thottathinu Naduvile Veedu Part 2 | Author : ThomasKutty [ശാരദാമ്മ part 2] [Previous Part]   ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കഥ ആണ് ഇത് granny /oldwomen  താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കഥ തുടരേണ്ടതില്ല…       അന്ന് രാത്രി  ശാരദാമ്മ യുടെ പൂറ്റിൽ പലഭിഷേകം നടത്തിയ ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങി പോയി ….   പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്നപ്പോൾ  കട്ടിലിൽ ശാരദമ്മയും  വല്യച്ഛനെയും കാണുന്നില്ല […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് Thottathinu Naduvile Veedu | Author : ThomasKutty
[ശാരദാമ്മ part 1]   ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കഥ ആണ് ഇത്
granny /oldwomen  താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കഥ തുടരേണ്ടതില്ല…….     കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ
നിന്ന് വീട്ടിലേക് തിരിച്ച ഞാൻ ലോക്ക് ഡൌൺ ൽ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ പെട്ട് പോയ് അവസ്ഥ
ആണ് കഥാസാരം   ഞാൻ മനു  കൂട്ടുകാരന്റെ ബൈക്കിൽ പകുതി വരെ യാത്ര […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് Thottathinu Naduvile Veedu | Author : ThomasKutty [ശാരദാമ്മ part 1]   ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കഥ ആണ് ഇത് granny /oldwomen  താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കഥ തുടരേണ്ടതില്ല…….     കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക് തിരിച്ച ഞാൻ ലോക്ക് ഡൌൺ ൽ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ പെട്ട് പോയ് അവസ്ഥ ആണ് കഥാസാരം   ഞാൻ മനു  കൂട്ടുകാരന്റെ ബൈക്കിൽ പകുതി വരെ യാത്ര […]

Continue reading