കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4] [Part 5] [Part 6] [Part 7] കക്കോൾഡ് ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. കക്കോൾഡ് കഥകൾക്ക് ആരാധകരും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലും സന്തൊഷം. പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർഥന മാനിച്ചു വീണ്ടും എഴുതി തുടങ്ങുന്നു. എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഒരു ചാസ്റ്റിറ്റി ലോക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു താക്കോൽ സുനിലിന്റെ കയ്യിലും മറ്റൊന്ന് മറ്റാരുടെയോ അടുത്തുമായിരുന്നു. ഭാര്യയെയും […]

Continue reading

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4]
[Part 5] [Part 6] വളരെ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…. ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള
ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമാകുന്നു.ഒരു പെണ്ണായി ഒരാളുടെ വെപ്പാട്ടി ജീവിക്കാൻ എന്റെ
എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അത് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കും.. ചന്ദ്രട്ടൻ എന്റെ ചുണ്ട്
വായിലാക്കി ചപ്പി പിന്നെ മുലകളിൽ തടവി ഞാൻ എതിർക്കുന്നിIല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോൾ
വീണ്ടു ഒരുമ്മ തന്നിട്ട് എന്റെ സാരിയുടെ മേലെ […]

Continue reading

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4] [Part 5] [Part 6] വളരെ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…. ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമാകുന്നു.ഒരു പെണ്ണായി ഒരാളുടെ വെപ്പാട്ടി ജീവിക്കാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അത് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കും.. ചന്ദ്രട്ടൻ എന്റെ ചുണ്ട് വായിലാക്കി ചപ്പി പിന്നെ മുലകളിൽ തടവി ഞാൻ എതിർക്കുന്നിIല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോൾ വീണ്ടു ഒരുമ്മ തന്നിട്ട് എന്റെ സാരിയുടെ മേലെ […]

Continue reading