പറയാന്‍ മറന്നത് ടീസര്‍ [KARNAN THE DARK PRINCE]

പറയാന്‍ മറന്നത് ടീസര്‍ Parayan Manannathu | Author : KARNAN
അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിന്‍റെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍ വിദൂരദയിലേക്ക് നോക്കി അവന്‍ നിന്നു. ആ
കൂരിരുട്ടില്‍ മധുരമുള്ള ഭൂതകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ തെളിഞ്ഞ് നിന്നു.     അച്ഛനും അമ്മയും
ഞാനും അടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുമ്പമായിരുന്നു തന്‍റെ. ജീവിതത്തിന്‍റെ സന്ദോഷം ഒരു
അക്സിടന്‍റിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ അച്ഛനെ ഞങ്ങളില്‍ നിന്നും അകറ്റി. പക്ഷെ ഒരു എട്ട്
വയസുകാരനെയും കൊണ്ട് ജീവിതത്തില്‍ പകച്ച്‌ നില്‍ക്കാന്‍ അമ്മ തയ്യാറായില്ല, അമ്മ
ഒരു ഹൈ സ്കൂള്‍ അദ്യാപകരായിരുന്നു. […]

Continue reading

പറയാന്‍ മറന്നത് ടീസര്‍ [KARNAN THE DARK PRINCE]

പറയാന്‍ മറന്നത് ടീസര്‍ Parayan Manannathu | Author : KARNAN അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിന്‍റെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍ വിദൂരദയിലേക്ക് നോക്കി അവന്‍ നിന്നു. ആ കൂരിരുട്ടില്‍ മധുരമുള്ള ഭൂതകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ തെളിഞ്ഞ് നിന്നു.     അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും അടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുമ്പമായിരുന്നു തന്‍റെ. ജീവിതത്തിന്‍റെ സന്ദോഷം ഒരു അക്സിടന്‍റിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ അച്ഛനെ ഞങ്ങളില്‍ നിന്നും അകറ്റി. പക്ഷെ ഒരു എട്ട് വയസുകാരനെയും കൊണ്ട് ജീവിതത്തില്‍ പകച്ച്‌ നില്‍ക്കാന്‍ അമ്മ തയ്യാറായില്ല, അമ്മ ഒരു ഹൈ സ്കൂള്‍ അദ്യാപകരായിരുന്നു. […]

Continue reading