ഏട്ടത്തി എന്റെ റാണി 2

ഏട്ടത്തി എന്റെ റാണി 2 Ettathi Ente Raani Part 2 bY കുമ്പിടി BUy emP¯ns` NanNÄ¡v tlgw G«¯n PÀen\n B]n. bn¶oXv GX¯ns] Njn¡mtWm hpOn¸n¡mtWm DÅ Akh^§Ä Np_km]n^p¶p. F¶m`pw Nn«n] Akh^w Mm³ l^n¡pw Dbt]mPn¨n^p¶p. G«¯ns] D½ sk¡mWpw fp`Nsa SjpNmWpw Akh^§Ä D*m]n^p¶p. Fsâ Np® tNämWpÅ hmiI^yw Nn«n]n^p¶nÃ. Mm³ G«¯ns] HmÀ¯p km\w knXm³ SpX§n. A§sW sZ`nk_n¡v tk*n G«¯n ko«n tbm]n. B […]

Continue reading

ഏട്ടത്തി എന്റെ റാണി

ഏട്ടത്തി എന്റെ റാണി Ettathi Ente Raani bY കുമ്പിടി CSv Fsâ BUy NT]m\v Ft´`pw sSäps*¦n £fn¡pN.Fs¶ A¸p F¶m\v FÃmk^pw knan¡m_v. Mm³ C¶v CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ GX¯n]½]pfm]n WX¶ H^p Nans] Np_n¨m\v. Fsâ k`n]ÑWv ^*v f¡am\v ASns` Ca]mapsX em^y]m\v W½psX Wm]nN knKn`.CWn GX¯n]½s] Np_n¨v b_]mw Ft¶¡mÄ ^*v k]Êv Np_km\v N£n¡v. sf`nª l^o^fm\v GX¯n]ptXSv ASnsWm¯ fp`Napw.C^pWn_¯n`pÅ GX¯n]psX fp`NÄ fm{Sw […]

Continue reading