യദുവിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിമാർ 3 [കുഞ്ഞൻ]

യദുവിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിമാർ 3 Yaduinte Swantham Chechimaar Part 3 | Author : Kunjan [ Previous Part ]   പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു… അന്നും കൂടി അവിടെ നിൽക്കാൻ ഉള്ള താല്പര്യം ഇണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നും വിളി വന്നു… അതുകൊണ്ട് മനസില്ല മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ തിരിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു… “ഓ… ഒന്ന് ശരിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ബാംഗ്ലൂർ” മിയ ചേച്ചി പരിഭവിച്ചു… “നിനക്ക് നല്ല […]

Continue reading

യദുവിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിമാർ 2 [കുഞ്ഞൻ]

യദുവിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിമാർ 2 Yaduinte Swantham Chechimaar Part 2 | Author : Kunjan [ Previous Part ] നല്ല ക്ഷീണം…. മാത്രോല്ല … കാലത്തേ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം… പിന്നെ മിയ ചേച്ചിടെ പൂറ് അടിച്ചു പൊളിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം… കുളി കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഒന്ന് കിടന്നതാ… ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ ഉണർന്നത്… “ഹെലോ…” “ഹെലോ… ഞാനാടാ… മിയ…” “ഉം… ന്താ…. ” “അല്ല നമുക്ക് പോണ്ടേ…” “എങ്ങോട്ട്… ” “അല്ല […]

Continue reading

യദുവിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിമാർ [കുഞ്ഞൻ]

യദുവിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിമാർ 1 Yaduinte Swantham Chechimaar | Author : Kunjan യമുന… എന്റെ ചേച്ചിയാണ്… മൂത്ത ചേച്ചി… കണ്ടാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ പഴയ സിനിമാ നടി സുചിത്ര ഇല്ലേ… അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്… ശരീരവും മുഖവും എല്ലാം ഒരു 80 ശതമാനത്തോളം സുചിത്ര തന്നെ… ചേച്ചിയെ സുചിത്ര എന്നാ കോളേജിലൊക്കെ പിള്ളേര് വിളിക്കാ… അത് ചേച്ചിടെ മുഖം കൊണ്ട് മാത്രല്ല… ആ വലിയ ചക്ക മുലകൾ… ചേച്ചിടെ മുല കണ്ട് കമ്പിയാവാത്ത ഒരു […]

Continue reading

ചക്രവ്യൂഹം 2 [കുഞ്ഞൻ]

ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ… ഇതൊരു ക്രൈം ത്രില്ലെർ ആയത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തരം വായനക്കാരെയും ആകർഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയാം… അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമെന്റിനു വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്… അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കിനും… ഒരു ലൈക്കും കമന്റും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന പ്രചോദനം ആവും… ഒരു കഥ എഴുതുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം… അതുകൊണ്ട് ദയവുചെയ്ത് കഥ വായിക്കുന്നവർ ഒരു ലൈക്കോ ഒരു കമന്റോ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടുമോ ചെയ്യാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു… നന്ദി സ്നേഹത്തോടെ കുഞ്ഞൻ […]

Continue reading

ചക്രവ്യൂഹം [കുഞ്ഞൻ]

ചക്രവ്യൂഹം Chakravyuham | Author : Kunjan   ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളേ ഞാൻ കുഞ്ഞൻ… ഓർമ്മയുണ്ടോ… കൊറേ കാലത്തിനു ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഒരു കഥയുമായി എത്തുന്നത്… ഒരുപാട് പുതിയ പുലികൾ എഴുതി ആർമാദിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് തികച്ചും ഒരു പുതിയ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന രീതിയിലെ എനിക്ക് കടന്നു വരാൻ ആകൂ…   ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലെർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു കഥയുമായാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത്… എന്നാൽ ഈ സൈറ്റിലെ വായനക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താവുന്ന എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപെടുത്താൻ […]

Continue reading

നീലാംബരി [കുഞ്ഞൻ]

 നീലാംബരി Neelambari Author Kunjan hpir¯p¡sa Mm³ Fsâ H^p bpSn] NT SpX§pN]m\v… H^p ss{Nw {SnÃÀ… F¶m tk* tI^pkNNÄ tIÀ¡m³ b^fm]kVn {lfn¨n«p*v. Wn§apsX kn`t]_n] Aen{bm]§apw WnÀt±l§apw A_n]n¡\tf F¶v knWoSWm]n AeyÀ°n¨psNmÅp¶p… Wo`mwd^n FtÌäv dw¥mknsâ t`m\nt`¡v C_§n… ssN Nm`pNÄ H¶v hvs{X¨v sI]vSp… NmÀ NjpNn sNm*n^p¶ Uob³ B NmjvI N¬NpanÀs¡ N*p… Aksâ FÃm Unkhs¯ N\n]pw AXnsbman]m\v s_Zv NaÀ ssXäv {Xm¡v […]

Continue reading

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 3 [കുഞ്ഞൻ]

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 3 [അവസാനഭാഗം] Chechimaar From Abroad Part 3 By കുഞ്ഞൻ Previous Parts     NnS¨psNm*v bXkn C^p¶ Egn]psX AXp¯v NpWnªp Wn¶v AkapsX ftWmi^fm] fp`NapsX fpjp¸v Btkmaw {bUÀln¸n¨psNm*v hSn b_ªp… “”NqÄ fm³… Cävhv chv_v ssXw… shm tZm*v sPäv A¸v–shäv…”” Nm`N¯n bqäns` skÅw SpX¨p sNm*v hSn b_ªp… B knXÀ¶ NansI¸nt`¡p tWm¡n skÅfn_¡n sNm*n^p¶ Aksâ S`fpXn […]

Continue reading

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 2 [കുഞ്ഞൻ]

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 2 Chechimaar From Abroad Part 2 By കുഞ്ഞൻ   tftWmsâ Fs´ms¡t]m b_¶ptbm]n… ASn b_¶p tbm] H^p Nnan Aksâ _qfnsâ KWkmSn`nsâ AknsX Wn¶v sNmªWw Nm«n b_¶p tbm]n… tftWm³ hpVmtUkns] tWm¡n “”AÃ… CSv… Mm³… F´nWv… “” A]mapsX N®pNÄ SÅn Wn¡p¶Sv N* em^y hpVmtUkn b_ªp “”km fWpgysW… “” tftWmsW bnXn¨v k`n¨v hpVmtUkn Smtj¡v sNm*v tbm]n… […]

Continue reading

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 1 [കുഞ്ഞൻ]

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 1 Chechimaar From Abroad By കുഞ്ഞൻ   hpir¯p¡sa BUyfm]n
Mm³ Wngn²hwPfw NmäP_n]n H^p NT FjpSpN]m\v… sSäpNapw Npä§apw FÃmk^pw £fn¡\w…
FÃmk^psX]pw t{bmÕmiWw `en¡pw F¶ In´]n Mm³ B^wen¡s«… bm`¡mXv… {bNrSn]psX klyS
DÄs¡m*n«pÅ Ø`§an H¶v . bm`¡mXnsâ In`emP§an b_¼ntWmXv tIÀ¶v Ss¶ Npakpw Np¯p¶
GÀ¸mXv D*m]n^p¶p… bm`¡mXv F¶Ã tN^a¯nsâ f²y¯n`pÅ b` KnÃNan`pw D*v… sNm¡À\n tbm`pÅ
Npa§apw […]

Continue reading