ഞാൻ അനുഷ 24 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 24 Njan Anusha  Part 24 | Author : Anusha | Previous Part Previous
Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART
8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART
16 | PART 17 | PART 18 | PART 19 | PART 20 | PART 21 | PART 22 | PART 23 |  
അങ്ങനെ ചിത്രയുടെ അനിയനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസം തുടങ്ങി… അവന്റെ പേര് ഹരി
എന്നായിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റിൽ […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 22 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 22 Njan Anusha  Part 22 | Author : Anusha | Previous Part Previous
Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART
8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART
16 | PART 17 | PART 18 | PART 19 | PART 20 | PART 21 | അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും
ഇച്ഛായന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയി…. ഇടക്ക് ജെറിയും… ഇച്ഛായന്റെ അച്ഛനും എന്നെ
സുഖിപ്പിച്ചു…. ഞാനും […]

Continue reading