സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ 2

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ 2  Safiya Beviyude Adima Part 2 bY ഷബീർ  [ഫെറ്റിഷ്, കക്കൊൾഡ്,
ഇൻസെക്ട്] hcn] dokn]psX AXnf F¶ Fsâ NT BÀ¡pw Cãfm]nà F¶v tSm¶p¶p. 2 tbÀ fm{Sfm\v
t{bmÕmiWw WÂNn]Sv. B ^*p tbÀ¡v fm{Sfm]n AXp¯ emPw FjpSp¶p. Vm^maw scängv
`utkjvhpw Nt¡mÄZpfm^psfms¡ Cu sshäns` km]W¡m^n D*v F¶v tW^s¯ fWÊn`m¡n]Sm\v.
Ft´m k`y Fjp¯pNm^³ H¶pw AÃm¯SnWm BNpw Fsâ NT]v¡v […]

Continue reading

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ 2

സഫിയ ബീവിയുടെ അടിമ 2  Safiya Beviyude Adima Part 2 bY ഷബീർ  [ഫെറ്റിഷ്, കക്കൊൾഡ്, ഇൻസെക്ട്] hcn] dokn]psX AXnf F¶ Fsâ NT BÀ¡pw Cãfm]nà F¶v tSm¶p¶p. 2 tbÀ fm{Sfm\v t{bmÕmiWw WÂNn]Sv. B ^*p tbÀ¡v fm{Sfm]n AXp¯ emPw FjpSp¶p. Vm^maw scängv `utkjvhpw Nt¡mÄZpfm^psfms¡ Cu sshäns` km]W¡m^n D*v F¶v tW^s¯ fWÊn`m¡n]Sm\v. Ft´m k`y Fjp¯pNm^³ H¶pw AÃm¯SnWm BNpw Fsâ NT]v¡v […]

Continue reading