ഞാൻ ആയിഷ [ആയിഷ]

ഞാൻ ആയിഷ Njaan Aayisha | Author : Aayisha   മുൻപ് ഒരു തവണ എഴുതിയ കഥ ആണ്
പ്രായപൂർത്തി ആവാത്ത കഥാപാത്രത്തെ സെക്സിന്റെ ഭാഗം ആക്കി എന്ന കാരണത്താൽ ഡിലീറ്റ്
ചെയ്യുക ഉണ്ടായിരുന്നു കഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വീണ്ടും പ്രസിതികരിക്കുന്നു
സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നാൻ ആയിഷ…   ഹായ് ഞാൻ ആയിഷ കണ്ണൂർ
പയ്യന്നുരിനോട്‌ അടുത്ത ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശം ആണ് എന്റെ വീട് വീട്ടിൽ ഉമ്മ പിന്നെ ഞാൻ
.. […]

Continue reading