റോൾ മോഡൽ അമ്മ [അനു സക്കറിയ]

😍 റോൾ മോഡൽ അമ്മ 😍 Role Model Amma | Author : Anu Zakaria   ഹായ് ഞാൻ അനു
സക്കറിയാ ഇത് ഒരു കമ്പികഥ അല്ല മറിച്ച് എന്റെ ഒരു ഡയറിക്കുറിപ്പ് ആണ്. നഴ്സിങ്ങിന്
പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലേക് തിരിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ ടു കേരള… കല്ലട ബസിലാണ് യാത്ര..
സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നു ഗ്ലാസ്‌ വഴി പുറത്തേക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ കലാന്ഗങ്ങളെ പറ്റി
ഓർമിച്ചു കണ്ണുനിറഞ്ഞു..ബാംഗ്ലൂർ ജീവിതം അടിച്ചു പൊളി കൂട്ടുകാർ ബീച്ച് […]

Continue reading

റോൾ മോഡൽ അമ്മ [അനു സക്കറിയ]

😍 റോൾ മോഡൽ അമ്മ 😍 Role Model Amma | Author : Anu Zakaria   ഹായ് ഞാൻ അനു സക്കറിയാ ഇത് ഒരു കമ്പികഥ അല്ല മറിച്ച് എന്റെ ഒരു ഡയറിക്കുറിപ്പ് ആണ്. നഴ്സിങ്ങിന് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലേക് തിരിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ ടു കേരള… കല്ലട ബസിലാണ് യാത്ര.. സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നു ഗ്ലാസ്‌ വഴി പുറത്തേക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ കലാന്ഗങ്ങളെ പറ്റി ഓർമിച്ചു കണ്ണുനിറഞ്ഞു..ബാംഗ്ലൂർ ജീവിതം അടിച്ചു പൊളി കൂട്ടുകാർ ബീച്ച് […]

Continue reading