എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2

എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2 Ente Kundi Rani Sulu Part 2 Author : Sulumon |
Previous Part   ഇത് ഒരു ഇൻസെസ്റ് കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. കഥ
തുടരുന്നു… അമ്മേ എവിടെ പോവുന്നു. മോനെ കുടുംബശ്രീ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അരുൺ നേരെ അമ്മ
ഡ്രസ്സ്‌ മാറുന്നേടത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്താ അമ്മേ സ്പെഷ്യൽ. ഈ അടുത്തല്ലേ മീറ്റിംഗ്
കഴിഞ്ഞേ ? അരുൺ സുല്ന്റെ മുളച്ചാലുംകൊഴുത്ത വയറും പൊക്കിളും നോക്കി വെള്ളം […]

Continue reading

എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2

എന്‍റെ കുണ്ടി റാണി സുലു 2 Ente Kundi Rani Sulu Part 2 Author : Sulumon | Previous Part   ഇത് ഒരു ഇൻസെസ്റ് കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. കഥ തുടരുന്നു… അമ്മേ എവിടെ പോവുന്നു. മോനെ കുടുംബശ്രീ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അരുൺ നേരെ അമ്മ ഡ്രസ്സ്‌ മാറുന്നേടത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്താ അമ്മേ സ്പെഷ്യൽ. ഈ അടുത്തല്ലേ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞേ ? അരുൺ സുല്ന്റെ മുളച്ചാലുംകൊഴുത്ത വയറും പൊക്കിളും നോക്കി വെള്ളം […]

Continue reading