അമ്മായി എന്റെ ഗുരു

അമ്മായി എന്റെ ഗുരു   എന്റെ പേര് നാസർ..ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന
യഥാർത്ഥ സംഭവം ആണ് (പേര് യഥാര്തം അല്ല )എന്റെ അമ്മായി യുടെ പേര് സുബൈദ..എന്റെ ആദ്യ
ഗുരു.  ഞാൻ plustwo പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ഞാൻനല്ല കറുത്ത
ഒരു പയ്യന് ആണ്. എന്റെ അമ്മായി ആണെങ്കിൽ നല്ല വെളുത് തുടിച് നമ്മുടെ സിനിമ നടി ശകീല
പോലെ ആണ്. ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം.. plustwo പഠിക്കുമ്പോൾ […]

Continue reading

അമ്മായി എന്റെ ഗുരു

അമ്മായി എന്റെ ഗുരു   എന്റെ പേര് നാസർ..ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവം ആണ് (പേര് യഥാര്തം അല്ല )എന്റെ അമ്മായി യുടെ പേര് സുബൈദ..എന്റെ ആദ്യ ഗുരു.  ഞാൻ plustwo പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ഞാൻനല്ല കറുത്ത ഒരു പയ്യന് ആണ്. എന്റെ അമ്മായി ആണെങ്കിൽ നല്ല വെളുത് തുടിച് നമ്മുടെ സിനിമ നടി ശകീല പോലെ ആണ്. ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം.. plustwo പഠിക്കുമ്പോൾ […]

Continue reading