വീട് ഒരു കളിക്കളം 2 [Appu kuttan]

വീട് ഒരു കളിക്കളം 2  Veedu Oru Kalikkalam 2 Author : Appu kuttan Previous Parts | Part 1 |   ആദ്യഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിനും സജശനും നന്ദി… വികാരം വിവേകത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അടങ്ങാത്ത കാമദാഹത്തിനാൽ രക്തബന്ധങ്ങളുടെതുല്പെടെയുള്ളള വെലികെട്ടുകൾ പോളിചറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉദ്ധരിച്ചിരികുന്ന ഏതൊരു ലിംഗവും തന്റെ യോനിയുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ  ഉള്ളതാണെന്ന്   വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ച് അല്ല രമിച്ച്  പോരുന്ന മദാലസകളായ 2 ആത്മസുഹൂർതുക്കളായ മുലച്ചിപാറു സുമയുടെയും കുണ്ടിറാണി ജയയുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കാമപൂർത്തികരണത്തിന്റെ  […]

Continue reading