ശുഭ പ്രതീക്ഷ 3 [അപരിചിതൻ]

ശുഭ പ്രതീക്ഷ 3 Shubhaprathiksha Part 3 | Author : kalamsakshi | Previous Part
“മാഷേ ഞാൻ പോകുന്നു… ” ദേഹത്ത് ഒരു കഷ്ണം തുണി പോലുമില്ലാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്ന
ഞാൻ നാദിയയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി.വസ്ത്രമെല്ലാം ധരിച്ച് മുഖവും
കയ്യും എല്ലാം കഴുകി ഫ്രഷായി നിന്ന്, എന്നോട് യാത്ര പറയുന്ന നാദിയയെയാണ് ഞാൻ
കണ്ടത്. ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നാണം കൊണ്ട് അവളുടെ നോട്ടം താഴെക്കായി.
“എന്താടോ ഇത്ര […]

Continue reading

ശുഭ പ്രതീക്ഷ 3 [അപരിചിതൻ]

ശുഭ പ്രതീക്ഷ 3 Shubhaprathiksha Part 3 | Author : kalamsakshi | Previous Part “മാഷേ ഞാൻ പോകുന്നു… ” ദേഹത്ത് ഒരു കഷ്ണം തുണി പോലുമില്ലാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്ന ഞാൻ നാദിയയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി.വസ്ത്രമെല്ലാം ധരിച്ച് മുഖവും കയ്യും എല്ലാം കഴുകി ഫ്രഷായി നിന്ന്, എന്നോട് യാത്ര പറയുന്ന നാദിയയെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നാണം കൊണ്ട് അവളുടെ നോട്ടം താഴെക്കായി. “എന്താടോ ഇത്ര […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 21 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 21 Njan Anusha  Part 21 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART 16 | PART 17 | PART 18 | PART 19 | PART 20 |   എന്നെ കണ്ടതും ചിത്ര വന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു. വിഷ്ണുവിന് ഷെയ്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തു… വീട്ടിലേക്ക് കയറി… ഞാൻ ചിത്രയോടൊപ്പം അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി.. ഞാൻ ” എന്താടി… […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 20 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 20 Njan Anusha  Part 20 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART
2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART
10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART 16 | PART 17 | PART
18 | PART 19 |   അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി… അനുഷയെ
സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി… അങ്ങനെ ഇച്ഛായൻ വരുന്നത് പ്രേമാണിച്ചു
റിസോർട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ലീവ് […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 20 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 20 Njan Anusha  Part 20 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART 16 | PART 17 | PART 18 | PART 19 |   അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി… അനുഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി… അങ്ങനെ ഇച്ഛായൻ വരുന്നത് പ്രേമാണിച്ചു റിസോർട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ലീവ് […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 19 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 19 Njan Anusha  Part 19 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART 16 | PART 17 | PART 18 |     അങ്ങനെ ഞാൻ റിസോർട്ടിൽ എത്തി… എന്നെ കണ്ടതും ആ കിളവന്റെ കണ്ണു തള്ളി… ഹിന്ദിക്കാരനും ഉണ്ട് കൂടെ… ഹിന്ദിക്കാരനോട് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ അവനെ […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 18 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 18 Njan Anusha  Part 18 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART 16 | PART 17 | അനുഷയെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി.. ചിത്ര പറഞ്ഞു ” ന്യൂഡ് പാർട്ടി ആണ്…” ഞാൻ ” ന്യൂഡോ…? അതു വേണ്ട…” ചിത്ര ” അതെന്താ…? നിനക്ക് ഒരു […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 17 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 17 Njan Anusha  Part 17 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | PART 16 |     അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം വിഷ്ണു വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചു… ചിത്ര നമ്പർ മാറിയെന്നും പുതിയ നമ്പർ തരുകയും ചെയ്തു… ഞാൻ ആദ്യം മെസ്സേജ് അയച്ചു.. അപ്പോൾ തന്നെ […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 16 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 16 Njan Anusha  Part 16 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART
2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART
10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | sK_nt]]pw tk`n]¸¨tW]pw
hpOn¸n¨p sbm¶p… Unkh§Ä Wo§n… tk`n]¸¨³ AXp¯ ]m{S¡v S¿m_m]n… tbmNp¶SnWp fp³bv H^p
D{P³ Nan]pw Nan¨p…bns¶ sK_n]psX NqsX B]n… H^p Unkhw […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 16 [Anusha]

ഞാൻ അനുഷ 16 Njan Anusha  Part 16 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 | PART 13 | PART 14 | PART 15 | sK_nt]]pw tk`n]¸¨tW]pw hpOn¸n¨p sbm¶p… Unkh§Ä Wo§n… tk`n]¸¨³ AXp¯ ]m{S¡v S¿m_m]n… tbmNp¶SnWp fp³bv H^p D{P³ Nan]pw Nan¨p…bns¶ sK_n]psX NqsX B]n… H^p Unkhw […]

Continue reading