അങ്കിൾ [Raju]

അങ്കിൾ Uncle | Author : Raju   എന്റെ പേര് അനിത, ഇപ്പൊൾ ഗൾഫിൽ ഭർത്താവും ഒപ്പം സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു. എൻജിനീയറിംഗ് സെക്കൻഡ് ഇയർനു പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ അനിത സുനിൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുനിൽ ജകോബിന്റെയും മാലിനി സുനിലിന്റെ യും ഒരേഒരു മകൾ. ഞാൻ തീരെ കുട്ടി ആയിരുന്നപ്പോൾ ആണ് അച്ഛൻ ദുബൈക് പോയത് അമ്മ അപ്പൊൾ ഷാർജയിൽ ആണ് വർക് ചെയ്തിരുന്നത് . […]

Continue reading