ലിസമ്മയുടെ പാദസരം [Novel] [PDF]

Posted by

ലിസമ്മയുടെ പാദസരം

LISSAMMAYUDE PAADASARAM KAMBI NOVEL BY മന്ദന്‍ രാജാ 

[http://kambimaman.com/wp-content/uploads/2018/11/lissammayude-padasaram.jpg]

  

page 2 for download pdf

 

 

CLICK HERE TO READ LISAMMAYUDE PADASARAM KAMBI NOVEL
[https://drive.google.com/file/d/1wijtqwwFO-a7dbWppEtOx1d3UH6Gfjnj/view?usp=sharing]

 

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD LISAMMAYUDE PADASARAM KAMBI NOVEL
[https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wijtqwwFO-a7dbWppEtOx1d3UH6Gfjnj]

 

 

 

Leave a Reply