സ്നേഹമുള്ള തെമ്മാടി [അനുരാധ മേനോൻ]

Posted by

സ്നേഹമുള്ള തെമ്മാടി

SNEHAMULLA THEMMADI AUTHOR ANURADHA MENON

 

“സുധീ… ഒന്നു വേഗം… ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ വരും…”

“അച്ചൂ…ഒന്നു വെറുതെയിരി…ഇത് കുഴിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പം ഒന്നും അല്ല…നീ കുറച്ചു കൂടെ
മുള്ളു കിട്ടോ നോക്ക്..”

“എനിക്കൊന്നും വയ്യ… എന്റെ കയ്യ് മുറിയും…”

“അപ്പോൾ ടീച്ചറോടു നിനക്ക് പകരം വീട്ടണ്ടേ?”

“അതു വേണം…എന്റെ കയ്യിലെ തോല് മുഴുവൻ കളഞ്ഞു പിശാശ്..”

“എന്നാൽ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ…കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ തല്ലിയപ്പോഴെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയതാ
അതിനെ ചതിക്കുഴി വെച്ച് വീഴ്ത്തണം എന്ന്.. ഇന്നലെ നിന്നെയും തല്ലി… ഇനി ആ പിശാശിനെ
വെറുതെ വിട്ടാൽ ശെരി ആവില്ല..”

ഇപ്പോൾ കണ്ടത് മുളക്കൽ തറവാട്ടിലെ ചെറിയ സന്തതികളുടെ മഹാ വികൃതികളിൽ ഒന്നു
മാത്രം…അച്ചു എന്ന അശ്വതിയും സുധി എന്ന സുധീറും സമപ്രായക്കാർ ആണ്…മുളക്കൽ
തറവാട്ടിലെ കാരണവർ രാഘവൻ നായരുടെ മകളാണ് അച്ചു…രാഘവന്റെ ഇളയ പെങ്ങൾ ലക്ഷ്മിയുടെ
മകനാണ് സുധി…അച്ചുവും സുധിയും വീടിനടുത്തുള്ള ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ
പഠിക്കുമ്പോൾ നടന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം ആണ് ഇപ്പോൾ വർണിക്കുന്നത്…ഹോംവർക്ക്‌
ചെയ്യാത്തതിന് തല്ലിയ ലളിത ടീച്ചറിനെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നു…കഥാപുസ്തകത്തിൽ
നിന്നും കിട്ടിയ ബുദ്ധിയാണ് ഈ ചതിക്കുഴി…

“സുധീ…ഇതാ മുള്ള്…ഈ കുഴി ചെറുതല്ലെ സുധി?”

“കുഴി ചെറുതായാൽ എന്താ… ടീച്ചർ വീഴും മുള്ള് കാലിൽ തറക്കും.. അത് പോരെ അച്ചൂ…?”

“മതി..”

“സുധീ……!!!!!” പെട്ടെന്ന് അച്ചുവിന്റെയും സുധിയുടെയും ചെവിക്ക് ആരോ പിടുത്തം ഇട്ടു…
തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും അച്ചു ഒന്നു ഞെട്ടി…

“അയ്യോ… അപ്പുവേട്ടൻ…വിട് അപ്പുവേട്ടാ… വേദനിക്കുന്നു…”

“നിനക്കൊക്കെ വേദനിക്കണം…ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാവം ടീച്ചർ കുഴിയിൽ
വീണേനെ…”

ഇത് അപ്പു… യഥാർത്ഥ പേര് ആനന്ദ്…രാഘവൻ നായരുടെ മൂത്ത പെങ്ങൾ രാധയുടെ മകൻ…അപ്പുവിന്
കുട്ടിത്തേവാങ്കുകളെക്കാൾ അഞ്ചു വയസ്സ് കൂടും…പോരാത്തതിന് വികൃതികൾക്ക് കൂട്ട്
നിൽക്കാത്ത സൽസ്വഭാവി…അതു കൊണ്ടു തന്നെ അച്ചുവിന്റെയും സുധിയുടെയും ഒന്നാമത്തെ
ശത്രുവും വീട്ടുകാരുടെയും ടീച്ചർമാരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയുമാണ് അപ്പു..

“അപ്പുവേട്ടാ… ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ വരും…ഒന്നു വിട് പ്ലീസ്…” സുധിയും അച്ചുവും
കെഞ്ചി…അപ്പു വിട്ടില്ല…അപ്പോഴേക്കും ലളിത ടീച്ചർ വന്നു…അപ്പു ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ
എല്ലാം പറഞ്ഞു…

“”Fsâ A¸q…C§sW ^*p knNrSnNÄ Wnsâ dÔp¡am]nt¸m]tÃm… Nãw…Wo km… Cks^s]ms¡ Nt¿msX
ko«n G¸n¡\w… Asæn CkäNÄ CSn`pw k`pSv sI]vSp Nq«pw…”” ^mQk³ Wm]^psX Iq^Â
Ngm]w tbXn¨p A¨pkpw hpVn]pw WnÊim]St]msX fpOt¯mXp fpOw tWm¡n…

“”AÃ F´m Xo¨t_ Cu kjn¡v…Np«nNÄ Fs´¦n`pw….? ‘

“”b_]p¶sSm*v H¶pw tSm¶^pSv ^mQk³ Wm]s^… H¶pNn Wn§Ä Cu Np«nNapsX hzemkw
tWs^]m¡pN…Asæn h-vNqan knXmSn^n¡pN…””

“”Xo¨À F´m D*m]sS¶p b_]p…tUko… Wo `£vfns] knan¨p H¶v C{SXw k^m³ b_..”

“”””C¶s` timwkÀ¡v– sI¿m¯SnWv Mm³ Wn§apsX tfmta H¶v SÃn… ASnWp {bSnNm^w sI¿m³ Fs¶
ISn¡pjn Npjn¨p kojv¯m³ {lfn¨p Ckapw hpVn]pw NqsX… Cu A¸p N*nÃm]n^ps¶¦n MmWnt¸mÄ
ASn kot\sW…””

ASp tN«Spw ^mQk³ Wm]À Iq^Â FXp¯p…A¨p Øn^w AXkv b]än…AÑsW sN«n¸nXn¨p A`_n N^ªp…
AtSm*v AkÄ¡pÅ ln£ H^p sIkn bnXp¯¯n AkhmWn¨p… F¶m hpVn¡v `£vfn]psX N¿n Wn¶pw
S`§pw kn`§pw Nn«n…

“”Aѳ PÄcn¶p C§p k^s«… b_ªv sNmXp¡p¶p*v Mm³… B A¸pknsW N*p bYns¡Xm…^mtVXv¯n]psX
emPym Ak³…””

“”B fSn `¨p…CWn StÃ*…CWn Ak³ A§sWm¶pw sI¿nà Atà hpVn…Asæn`pw AksW fm{Sw F´nWv
b_]p¶p…. CknsX Wn¡tà I«¼n¡Ãym\n…”” A¨pknsâ S`¡v H^p Nnjp¡v sNmXp¯v sNm*v ^mQk³
Wm]À b_ªp…

“”kmUkpw knhvSm^kpsfms¡ Njnsª¦n FÃm^pw k¶p kÃSpw Njn¡m³ tWm¡v…tfmtW A¸q…Wo]pw
km..A½m]n sNmj¡« D*m¡n]n«p*v…”” tUkn FÃmks^]pw e£\¯nWp £\n¨p..

“”””tk* GX¯n… Ct¸mÄ Ss¶ k]_p Wn_ªp…””

“”Fsâ `£vfn… Wo C§sW SpX§n]mt`m… AkÀ sNm¨pNp«nNÄ AtÃ…ASv knXv k¶p Njn¡m³ tWm¡v
FÃm^pw…””

tUkn]psX £\w hzoN^n¨p A¸p DÄs¸sX FÃm^pw {bemSe£\w Njn¡m³ ANt¯¡p WX¶p… H^mÄ
Hjn¨v…hpVn…Ak³ kmlnt]msX Sn^n¨p WX¶p…

“”At¿m `£vfn… hpVns] C§p knan¡v…A¨q…tbm]n AksW Nq«n km…””

“”tk* GX¯n…Np«nNÄ B]m C{S¡v Np_p¼v bmXnÃ…Ak³ tbms«…””

ko«nt`m«v Sn^n¨p WX¡pt¼mÄ hpVn]psX Npªn¡®pNan A¸pkntWmXpÅ AfÀgw
Ban¡¯pN]m]n^p¶p….

“”””A¸¨n… hpVn FknsX? N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ‘

“”hpVn tbm]tÃm A¨q… Wns¶ knan¨ntÃ?”

“”””CÃtÃm…””

“”F´p bän..? ^*p tb^pw bn\§nt]m? ‘

“”CÃ.ssih-vNqan F¯n]Sn bns¶ hpVn¡v Ft¶mXv bj] Nq«nà A¸¨n..AkWnt¸m bpSn] Npt_
Nq«pNms^ Nn«otÃm…ipw…””

“”ASv Fsâ Nm´m^nNp«ns] Aksâ knNrSn¯^§Ä¡v bj] tbms` Nn«m¯tSm*mkpw..H^p {bm]w
B]t¸mÄ Wnsâ knNrSn Np_ªp…. AkWv NqXn]nt« DÅq…F¶mtkm AksWm¶p W¶mkm…”” “”AksW Mm³
W¶m¡ns]Xp¡mw s«m A¸¨n…”” `£vfn]psX Nknan H^p WpÅpw sNmXp¯v A¨p h-vNqant`¡v
HmXn… `£vfn A¨pknsâ Hm«w N*p In^nt¨m*v AXp¡a]nt`¡v tbm]n…

A¨pkpw hpVn]pw Ct¸mÄ H¼Smw ¢mÊn`m\v..A¨pknsâ knNrSn Hs¡ Np_ªp.. Npªp
NphrSnNsams¡ Nm\n¡psf¦n`pw bYn¡m³ dip fnXp¡n]m]n..hpVn bj]Sn`pw k`n] knÃWpw
B]n.. h-vNqans`¯n ¢mÊns`m¶pw A¨p hpVns] N*nÃ… Np_¨p Njnªt¸mÄ {Pu*n H^p diaw
tN«p… tWm¡n]t¸mÄ hpVn Ak^psX ¢mÊv–tfäv ^mip`pfm]n kj¡p*m¡p¶p… ^*p tb^pw NqXn
At§m«pw Ct§m«pw AXn¡p¶Sv N*v A¨p tbXn¨p…Bs^ms¡ CXsb«n«pw AkÀ AXn WnÀ¯n]nÃ… HXp¡w
siZvfmgv k¶v– ^*p tbÀ¡pw N\¡nWv sNmXp¯p…hpVn]psX ]q\ntcmw fpjpk³ Ian bp^*n^p¶p…
¢mÊn C^n¡pt¼mÄ A¨pknWv e]¦^ h¦Xw tSm¶n…hpVns] FÃmk^pw Npäw b_]p¶Sv tN«v AkÄ BsN
AhzØ]m]n…h-vNqÄ kn«p hpVn]psX NqsX ko«nt`¡p tbmkpt¼mÄ A¨p CX¡nX¡v hpVns]
tWm¡n..Ak³ H¶pw fn*n]nÃ…

“”hpVo…Cu gÀ«v– B ssb¸n H¶v NjpNns¡m…A¸¨n N*mÂ…””

“”N*m ko\Sms\¶v b_]pw…AknsX D*m]Sp ktÃmw b_ªm Wnsâ km]n bÃp*mknÃ… tN«tÃm…””

“”Mm³ b_]p¶nÃ… hpVn F´nWm kj¡p*m¡ns]?” “”””AsSms¡]p*v… Wo A_nt]*..”

“”””B]nt¡ms«.. hpVn¡v Ct¸mÄ Ft¶mXv bj] Nq«nÃ..” A¨p b^nekw Nm\n¨p..

“”””B CÃ… Wo]nt¸m k`y hSyemf]tÃ… B A¸pknsâ bmS bn´pXÀ¶v…””

“”hpVn¡pw Cu kj¡pw knNrSn]pw Hs¡ WnÀ¯n Wà Np«n B]n¡qsX? A¸¨n¡v Wà kngfw D*v. ‘

“”huN^yfnÃ… Wo]m^mXn Fs¶ DbtUln¡m³..? Wo Wnsâ Nm^yw tWm¡n]m fSn..”

bns¶ A¨p H¶pw fn*n]nÃ… ko«ns`¯n tf`v NjpNn timwkÀ¡v– sI]vSp SpX§pt¼mtj¡pw tUkn
A¨pknsW knan¨p..

“”””A¨q… timwkÀ¡v– bns¶ sI¿mw A¸¨n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv W½tamXv At§m«v sIÃm³ b_ªp..”

A¨pknsâ DsÅm¶p Nman…AknsX sI¶t¸mÄ A¸ptk«Wpw ^mV A¸¨n]pw DÄs¸sX FÃm^pw
D*m]n^p¶p…sbs«¶m\v AkÄ hpVn]psX AÑsW N*Sv..

“”””dm`³fmf Ft¸mÄ k¶p? ‘

“”Mm³ D¨s¡¯n tfmta..A¨p C§Xp¯p km…””

FÃm^pw h-vNqan WX¶Sv A_ntªm F¶ tbXn A¨pknsâ fpO¯p*m]n^p¶p…B^ptX]pw fpO¯p H^p
ht´mgw CÃ…hpVn]ms\¦n S` NpWn¨p Wn¡p¶p… AkÄ kn_¨p kn_¨p dm`³fmf]psX AXpt¯¡v
tbm]n…

“”Cs¶´m tfmta h-vNqan WX¶Sv?”

“”””A…ASv.. dm`³fmf..Mm³ C¶v AknsX F¯n]t¸mÄ sskNn]n^p¶p…””

“”A¨q.. NÅw b_ªm AXn¨p tSm`v sbman¡pw Mm³…F´m D*m]Sv F¶v dm`³ fmft]mXv b_..hpVn
Wns¶ H¶pw sI¿nÃ.. AÑWm b_]pt¶… “” AÑsâ lÐw D]À¶t¸mÄ A¨p e]¶p…hpVns] tbXn¨p AkÄ¡v
H¶pw b_]mWpw NjnªnÃ… A¨pknsâ N®p Wn_ªp k¶p…

“”AkÄ b_]nà k`y½mtf…AXn D*m¡p¶Sv hpVn Bs\¦n`pw FÃmw D*m¡n sk¡p¶Sv
Ckam..sb¬Np«nNÄ B]m Np_¨p AX¡kpw HSp¡kpw tk\w…ASnÃm¯Snsâ Np_km..^mip Fsâ
Nq«pNm^sâ AWn]Wm…CkÄ AktWmXv sNm©n¡pj]m³ tbm]n«mt{S Ak³ Cãm b_tª…ASnsâ tb^nÂ
kj¡p*m¡m³ hpVn]pw…^mip`nsâ A½ b_]p¶Sv tN«v Fsâ sSm`n]p^nªp tbm]n… “” A¸pknsâ
km¡pNÄ tN«v A¨p sM«n…NqXpSÂ Bt`mIn¡p¶SnWp fp³tb tUkn]psX ssN A¨pknsâ tUi¯p ko\p…

“”F^\w sN«kta…Wo W¶m]n F¶v N^pSn]Sm… CSnsâ H^p Np_kv NqXnt] D*m]n^p¶pÅq…””

“”sSm«p tbmk^pSksa…”” hpVn tUkn]psX N¿n N]_n bnXn¨p..

“”””Wn§Äs¡ms¡ H^p knIm^w D*v.. t`mNs¯ Gäkpw k`n] fmWyÀ CkWpw Cksâ Nq«pNm^pw
Bs\¶v..Cksâ km¡v tN«v hSymkØ Fs´¶v tbm`pw Sn^¡msS A½m]n A¨pknsW SÃn..A¨pknsW
shäv B¡n sNmXpt¡m F¶v tImUn¨SnWm Mm³ ^mip`nsW SÃn]Sv..A¨pknWv Cu Nm^y§sam¶pw
A_n]nÃ…FXm A¸q…Wnsâ Nq«pNm^sâ AWn]tWmXv sI¶v b_.. f^ymU¡v WX¶ntÃÂ Ak³ F\oäp
WX¡nsöp…””

FÃmw tN«t¸mÄ A¸pknWv e]¦^ NpätdmVw tSm¶n…A¨p N^ªp sNm*v ko«nt`¡v HmXn..

“”””`£vfn…W½psX tfmsâ Np_kpNÄ fm{Stf Wo N*pÅq…sSäv N*m {bSnN^n¡m³ DÅ Aksâ fWÊv
N*nÃ…hpVn AN¯p sbmt¡maq…””

Sn^n¨p ko«nt`¡v WX¡pt¼mÄ A¨pknsâ fWÊn A¸p b_ª N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv km¡pNÄ fpj§n… A¸ptk«³ Ss¶ A§sWm^p sb¬Np«n B]m\tÃm N*Sv Ft¶mÀ¯v AkÄ
kn§ns¸m«n…A½ SÃn]SnsW¡mÄ Aksa tWmkn¨Spw B km¡pNÄ B]n^p¶p…B^v Fs´ms¡ b_ªm`pw Ssâ
Nan¡q«pNm^³ Ssâ H¸w Ds*t¶mÀ¯t¸mÄ A¨pknsâ fWÊv S\p¯p… ko«n F¯n]Spw dps¡Ãmw FXp¯p
sk¨v A¨p N«n`nt`¡v ko\p…Np_¨p Njnªt¸mÄ AkapsX sW_pNn Bt^m St`mXn..tWm¡n]t¸mÄ A½
Wn_ª N®pfm]n A¨pknsW tWm¡p¶p…

“”A½t]mXv £fn¡v tfmta…”” AXp¯ Wnfngw A¨p A½s] sN«n¸n¨p N^ªp…

“”A½]psX tfmav H^n¡`pw Io¯ Bkn`y s«m…”” tUkn A¨pknsâ fqÀ²mkn Ipwdn¨p…

“”Bs^s´ms¡ b_ªm`pw A½ CWn sâ A¨psW hwl]n¡nÃ…””

e£\w Njn¨v A½s] sN«n¸nXn¨p sNm*v A¨p D_§n…bntä¶v D_¡w D\À¶t¸mÄ N* Nmjv¨ N*v A¨p
D_s¡ Wn`knan¨p….

A¨pknsâ N^¨n tN«v tUkn HmXn k¶p…

“”F´m A¨q…?”

“”””At½… tU…””

“”Hm ASmt\m… hm^`y s«m…ASv A¨p k`y Np«n B]Sm…”” tUkn A¨pknsW bp\À¶p sNm*v b_ªp…

“”CWn bj] tbms` HmXn¨mXn WX¡msWm¶pw bmXnÃ…Np_¨v HSp¡¯ns`ms¡ WX¡\w…tNt«m
Nm´m^n…”” A¨pknsâ fpO¯p Wm\w knXÀ¶p…

H^mjvI Njnªv Gjmw WmÄ A¸¨nfm^pw A½m]nfm^pw FÃmw A¨pknWv ssN Wn_s] h½mW§Ä
sNmXp¯p…A¸p Aksa tWm¡n bp©n^n¨p…A¨p fpOw sk«n¨p…A¨pknWv A¶s¯ b^nekw
fm_n]n«nÃm]n^p¶p…sbs«¶m\v A¨p {l²n¨Sv… hpVn fm{Sw k¶n«nÃ…A¸¨nt]mXv tImUn¡m³
AkÄ¡v Wm\w B]n… bntä¶v h-vNqan tbm]t¸mÄ hpVn ¢mÊn Ss¶ D*m]n^p¶p…hpVn
tWm¡n]t¸mÄ A¨pknWv Ft´m Wm\w k¶p…hpVn A_nªp Nmt\m…

“”A¨q…C¶s` FÃm^pw D*m]n^pt¶m BtQmg¯nWv?” A¨p BsN kÃmSm]n…AkÄ hpVn]psX fpO¯p
tWm¡msS tImUn¨p…

“”FÃm^pw D*m]n^p¶p… hpVn F´m k^ms¯? ‘

“”fW¸qÀkw k^m¯Sm…B A¸pknsW N*m FWn¡v tUgyw k^pw…kÃSpsfms¡ b_]pw…A¶p Wns¶ A§sW
b_ªt¸mÄ Aksâ N^\w tWm¡n H¶p sbm«n¡m³ tSm¶n]Sm FWn¡v..”

“”””F´m hpVn CSv…A¸ptk«³ W½sa¡mÄ A©p k]Êv fq¯StÃ…A§sWms¡ b_]mtkm..?”

“”””Nãw… Wm\fpt*mXn WnW¡v? k]_p Wn_¨p Nn«n]n«v AkapsX H^p N¸ptk«³…”” At¸mtj¡pw
¢mÊn Xo¨À k¶p… sskNn«v ¢mÊv– kn«p H^pfn¨p tbmkm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A¨p hpVns] Nm¯p Wn¶p…

“”A¨q… Wo sbmt¡m… Mm³ Np_¨v tW^w Nan¨n«v k^mw..”

“”””hpVn… b^o£ AXp¡m_m]ntÃ..ASp Njnªn«v Nan¡mw.. Wo km… “”

“”WnW¡v b_ªm fWhn`mkntà A¨q…Wo sbmt¡m Mm³ kt¶mamw..” hpVnt]mXv SÀ¡n¨n«v
{bt]mKWw Csö_n]mkp¶tSm*v A¨p ko«nt`¡v WX¶p…tbmNp¶ kjn¡m\v A¸pknsâ koXv…AknsX
F¯n]Spw ^mV A¨pknsW knan¨p..

“”””tfmta A¨q..Wo Hät¡ DÅq? hpVn FknsX?”

“”””Ak³ Nq«pNm^psX H¸w {Nn¡äv– Nan¡m³ tbm]n A¸¨n..”

“”””tfmav km… A¸¨n I¡ k_p¯p sk¨n«p*v…WnW¡v k`y CãtÃ.. Np_¨v sNm*p sbmt¡m..
kt`y«Wpw I¡ F¶v sk¨m KokWm… “” A¨p ^mV]psX £\w hzoN^n¨p… ^mV AkÄ¡v Np_¨v I¡
k_p¯Sv sNmXp¯p..

“”””A¸¨n… hq¸À B]n«p*v…A¸¨n]psX ssN¸p\yw Mm³ h½Sn¨p S¶p..”

“”””tfmav WtÃm\w e£\w Hs¡ Njn¡\w s«m… ka^p¶ {bm]m.. bns¶ A¨q… WnW¡v A¸pkntWmXv
tUgyw Dt*m? B ^mip`nsâ G«³ AK]v A¸pknsâ k`n] hpir¯m…AkWm\s{S tfmta Np_n¨v
CÃm¯sSms¡ b_ªSv…ASnWv tlgw A¸p AkWpfm]n«pÅ Nq«v kn«p… “”

“”FWn¡v A¸ptk«tWmXvtUgyw H¶pfnà A¸¨n”

“”””bt£ tfmav AksW N*m H¶p In^n¡p¶p tbm`pw Cà F¶v A¸p b^nekw b_ªp…””

“”ASv Mm³ fWÊv sNm*v A_n]m¯ Nm^y¯nWv A¸ptk«³ Npäs¸Xp¯n]t¸mÄ h¦Xm]n..”

“”””AkWv ASn NpätdmVw D*v..tW^n b_]mWpÅ fXn sNm*v tfmtamXv thm_n b_]m³ Fs¶
G`vbn¨n^n¡y..”

“”””hm^`y..CWn Nm^yw A_n]msS Bs^]pw Npäs¸Xp¯^pSv b_ªm fSn… A¸ptk«³ Ft¸mjm F¯m?”

“”””Ak³ k^m_mkps¶ DÅq..”

“”””Mm³ WX¡s«.. A½ AtWzgn¡p¶p*mkpw…A¸ptk«tWmXv FWn¡v bn\¡w H¶pfnà b_tª¡q A¸¨n…
“”

“”sl^n tfmta..”

A¨p ko«nt`¡v WX¶p…Np«nNsaÃmw tbm]n Njnªn^p¶p.. Bsamjnª CXkjn B]Sp sNm*v A¨p tkPw
WX¶p…sbs«¶v ^*p ssh¡nÄ A¨pknsâ fp¶n k¶p Wn¶p…

“”^mipÂ…””

“”F´m AlzSn tfmta Wnsâ tdmZn PmÀZv NqsX]ntÃ?” ^mip`pw Aksâ S` sS_n¨ Nq«pNm^pw
A¨pknsW kaªp… AkÄ hN` ssV^ykpw FXp¯v HmXm³ SpX§n]Spw ^mip AkapsX N¿nÂ
bnXp¯fn«p…

“”i..A§W§p tbm]mt`m… Wns¶ H¶p tWm¡n]m Fs¶ sNm¶p Na]psf¶m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B b¶ hpVn]psX eog\n…””

“”^mipÂ… Fs¶ knXv..¹ohv…””

“”NnX¶p bpa]msSXo… tU Cu tI«·mÀ¡v NqXn Wns¶ sl^ns¡m¶p b^nI]s¸X\ft{S…Mm³ Ak^psX
B{Piw WX¯ns¡mXp¡msf¶p km¡pw sNmXp¯p…””

“”Zm ^mips`… CkÄ H¼Sn Bs\¶§p knlzhn¡m³ bäp¶nÃ…Wfp¡v Cu CXkjn]n Wns¶m¶p fm_n
Wn¶v Cksa h¡^n¡mw…F´m…”” A¨p tbXn¨p D_s¡ Wn`knan¨p… ^mip AkapsX km sbm¯n…

“”AsSms¡ sl^n..bt£ CkapsX Ip*n`pw Nknan`pw H^p AX]maw FWn¡v kojv¯\w… AsSsâ
kmln]m…”” ^mip bNt]msX AkapsX N®nt`¡p tWm¡n…

A¨p WnÊim]]m]n hN` ssUk§ta]pw knan¨p…A¨pknsâ C^pNknapw ssNsNm*fÀ¯n ^mip AkapsX
Ip*pNÄ `£yfm¡n fpOw AXp¸n¨p….

(SpX^pw….)

Leave a Reply