രണ്ടാം വരവ് [നവവധു 2] ഭാഗം 2 [JO]

Posted by

രണ്ടാം വരവ് നവവധു 2 

RANDAAM VARAVU NAVAVADHU 2 PART 2 | AUTHOR : JO

PREVIOUS PARTS | PART 1 |

 

വൈകിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെയൊരു പതിവായതിനാൽ തെറി വിളിക്കില്ലാന്ന് കരുതുന്നു.
ജോലിതിരക്കും മടിയും എല്ലാംകൂടിയായപ്പോ എഴുത്തു നീണ്ടുപോയതാണ്. ക്ഷമിക്കുക…

അസുരൻജീ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെയാ ഫീലും ഭാഷയും പോയോ എന്നൊരു സംശയം എന്നിലും ഉളവായത്
മൂലം ഒന്ന് ശങ്കിച്ചാണ് ഈ അദ്ധ്യായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ
വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും
പതിവുപോലെ തുറന്നു പറയുമല്ലോ… ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ക്ലിക്ക് കിട്ടാത്തവർ ആദ്യ ഭാഗം
ഒന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് വരിക..
ഏവർക്കും ഹൃദയംനിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ

അയ്യട.. അതങ്ങു പള്ളീപ്പോയി പറഞ്ഞേച്ചാ മതി. എന്റെ മേത്തെങ്ങാനും തൊട്ടാ….
ചേച്ചി ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തുന്നെ മട്ടിൽ എന്റെ നേർക്ക് കൈചൂണ്ടി.

അതെന്നാടി ചേച്ചി ഇനീം???

ആ വരുന്നന്നോർക്കും പോകുന്നോർക്കുമൊന്നും ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ കുതിരകേറാൻ
നിന്നുതരാനെനിക്ക് നേരവില്ല. അത്രതന്നെ..!!!

അയ്യോ…അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേടീ ചേച്ചീ… പാവവല്ലേ ഞാൻ…???

പിന്നേ… പാവം… ഒറ്റ ദിവസോം കഴിഞ്ഞു വരാന്നു പറഞ്ഞുപോയിട്ട്… ഇപ്പ ദിവസമെത്രയായീ???
അത് പോട്ടെ… പോയിട്ട്… പോയിട്ടെന്നെയൊന്നു വിളിച്ചുപോലുവില്ലല്ലോ???! എപ്പഴും അവളെ
വിളിക്കാൻ നേരവോണ്ടാരുന്നല്ലോ??? എന്നിട്ടും ഞാനേന്ത്യേന്നൊന്നു… ങേഹേ..
എന്നിട്ടിപ്പോ… പൊക്കോ… അവൾടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല്…

ഇനിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. കാര്യം ഉള്ളത്
തന്നെയാണ്. പോയിട്ട് ഒന്ന് മിണ്ടിയത് പോലുമില്ല. വിളിച്ചത് മൊത്തം അച്ചുവിനെ. പോരേ
പൂരം. ചേച്ചിയുടെ പിണക്കം മാറ്റാൻ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായി. ഞാനല്പം
തരംതാഴാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.

എന്റെ പൊന്നോ…സുല്ല്…!!!. സോറിയെടീ ചേച്ചിക്കുട്ടീ… എന്റെ പൊന്ന്
ചേച്ചിക്കുട്ടിയല്ലേ… ഒന്ന് ക്ഷമിക്കെടീ മുത്തേ…

വേണ്ട വേണ്ടാ… അതികം പഞ്ചാരയൊന്നും വേണ്ട. എന്നോട് ഒട്ടാനൊട്ട്‌ വരുവേം വേണ്ടാ…
കാണുമ്പോ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒട്ടലല്ലേ ഒള്ളൂ??? പോയിക്കഴിഞ്ഞാ ഇല്ലല്ലോ??? അല്ലെങ്കിൽ…
അല്ലെങ്കിലൊന്നു വിളിക്കുവെങ്കിലും ചെയ്യുവാരുന്നല്ലോ…

 

Mm³ fmN-vhnfw b©^Np¯n¡]äns]¦n`pw tI¨n H«pw A]ªnsöp fm{SfÃ, H^¸w NXp¸w
NqXnt]m??? H^p NphrSn¡v tk*n H¶v fn*mSn^p¶t¸m… ssUtk… b\n bmant]m???… H^p b^nekw
fm{Sw {bSo£n¨t¸m… CSnt¸m NpXpwdw b«n\n]mNptkm Culz^m???

ASnWv Wos]t¶w knan¨nÃmtÃm??? At§m«v fm{Skà Ct§m«pw knan¡m^p¶tÃm??? Bim F¶n«v
FWn¡v fm{Sw Npätkm??? Atà tk* Aksa knant¨m*n^p¶t¸m H¶nRv– Ss¶Xo¶p b_ªm Akav
S^pkm^p¶tÃm tcm\v??? F¶n«v ASpt¸m`pw sI¿msS Fs¶fm{Sw Npäw b_]pt¶m??? A¼Xn..

MmW¸tj s¹]väv Sn^n¨psk¨p. AkhmW {lffm]n^ps¶¦n`pw F´m]m`pw AtSäp.

B…ASv… ASv Mm…. Aksa knan¨tSm¶pw Mm³ N*nÃ..

A¿Zo AS§p bÅot¸m]n b_tª¨m fSn. MmWksa knan¡p¼tjms¡ Fsâ tI¨ns¸®ksX Ds*¶pw Mm³
b_ªsSms¡ AtSbXn tN«n«ps*¶pw FWn¡_n]mw. F¶n«pw Wp\ b_]pt¶m…???

MmsWm¶pw tN«nÃ. MmWt§m«p k¶SpknÃ. Asæn…Asæn AktamXv tImUn¡v…Akav… Akav b_]s«
Mm³ AXp¯p*m^ps¶¶v…-!

AsSm¶pw tks*Xo tI¨n¡p«o… Wo]knsX Dt*m¶_n]m³ FWns¡¶m¯nWmZo AkÄsX lpbmÀl???
ASnWtÃXo A©m_p f\n MmWo sb®nsW C§sW A\n]n¨p knt«¡ps¶…-!

b_ªSpw Mm³ tI¨ns] N¿n tNm^ns]Xp¯Spw H¶n¨m]n^p¶p. F¶n«v H¶v Np`p¡n. tI¨n]psX
bmUh^¯ns` hzÀ®f\nNÄ Nn`p§n lÐfp*m¡n. ASptN«Spw knK]n¨f«n MmsWm^p In^n In^n¨p.
NÅn skan¨¯m] I½`nÂ, ASntW¡mtas_ Wm\t¯msX tI¨ns]sâ Njp¯n ssNIpän fpOw sW©nt`¡v
bqjv¯n.

A¼Zo… Han¡pt¶m Wo..???-!. Mm³ knan¡pt¼m Wo HmXn¸mªp k^p¶Sv Mm³ F¶pw tNÄ¡p¶Sm… Cu
sNm`phnsâ Smaw FWn¡_n]^ptSm…-!

A¿X…

b_ªSpw tI¨n Fsâ tUit¯¡v b^fmkVn H«n]n«v Nknan Hä¡Xn. A`_ns¡m*p Mm³ tI¨ns]
N«n`nt`¡v F_nªp. NnX¶NnX¸n H¶v f_nªn«v tI¨n S`sI^n¨v Fs¶ H^p NÅtWm«w tWm¡n.
NXnNn«n] emPw Sn^pfns¡m*pWn¶ Mm³ B tWm«w N*¸tj A_n]msS In^n¨ptbm]n.

WnW¡v Mm³ sk¨n«p*v… tWm¡nt¡m…

Mm³ tI¨ns] tWm¡n eo£\ns¸Xp¯n. AXnf]m¡p¶ B NŨn^nt]msX tI¨n]Sv bpÑn¨pSÅn. Mm³
bSns] NtdmÀZnÂWns¶m^p gÀ«pw fp*psfXp¯p bSns] Sn^nªp. Cs«m*pk¶ bmâv fmän
fp*pXp¯p. gÀ«nXm³ SpX§n]¸tj bn¶o¶v D¯^kv k¶p.

tU… ASnWn Npan¨n«p Np¯nt¡än]m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fSn tKm¡p«m..

Dw… H¶v fqans¡m*p gÀ«v AXp¯pNnX¶ Nth^]nt`¡n«p Sn^nªt¸mjm\v MmWSv N*Sv. MmWm
FXp¯n« Ø`¯pWn¶v sb®v CSpks^ F\oän«nÃ. Mm³ {Zhv fm_p¶SpwtWm¡n A§sW NnX¡pN]m\v.
Mm³ Sn^nªSv N*Spw tI¨n ImXns]jpt¶äp. F¶n«v Fs¶]pw tWm¡n N«n`nsâ {Nmhn]nt`¡v
Im^n]n^p¶p.

Dw…??? Mm³ WX¶Xp¯psNm*v tImUn¨p.

Rvipw. -1. tI¨n H¶pfnsöf«n Fs¶tWm¡n IpfÂNq¨n.

AsS¶m H¶pknÃms¯…???

Rvipw…-!

F´m¶v b_]v….

H¶qÃmt¶….

B H¶qsæn H¶qÃ. FXn tI¨o… Wnsâ bn\¡skms¡ fm_nt]m…???

B sNm_¨v

AsS¶mXn sNm_¨v??? dm¡ns¡¶m bäns]???

k¶v N«n`n tI¨n]psX fXn]nt`¡v S`sk¨p NnX¶psNm*m]n^p¶p B tImUyw. C¯k\ DXs¡¶Ã tI¨n
hvtWibqÀÆw Fs¶¸nXn¨p fXn]n NnX¯pN]m\v sI]vSSv. Mm³ AXpt¯¡v k¶t¸mtj¡pw Nm`pWo«n
C^p¶n^p¶SnWm FWn¡v tWs^ fXn]nt`¡v S`Im]vt¡* Smfhtf k¶pÅq.

dm¡nt]m…??? dm¡n MmsWWn¡p huN^ytkmÅt¸m SoÀ¡pw.-!

tI¨n B hzUhn²fm] NphrSn¨n^n In^n¨psNm*v Nojvtbm«v Fs¶tWm¡n sN_pkn¨p. bt£ B In^n
N*Spw Fsâ DÅ Wn]{´\w NqXnt¸m]n. k`wssN fpNans`¡m¡n B Njp¯n Np^p¡n«v Mm³ Fsâ
tWÀ¡pk`n¨p. H«pw {bSo£n¡m¯SnWm tI¨n sb«¶v kaªpk¶p. B fpOw Fsâ Ipt*mXv tIÀ¶pk¶p.
bt£ sb«¶v Nm^yw bnXnNn«n] tI¨n Fsâ ssN S«nfmän. fpOt¯¡v bXÀ¶pko\ S`fpXn fpjpk³
bp_wssNsNm*p bn¶nt`¡v k`n¨n«v tI¨n Fsâ tWÀ¡v tWm¡n. Nn«n] Akh^w fq©nt¸m]
h¦X¯n`m]n^p¶p MmWt¸mÄ.

Dw…?? F´m tfmsâ Dt±lw???

H^p½ SmXo….

D½]Ã dm¸]m S^p¶Sv. tbm AknXp¶v…

Fsâ sbm¶p tI¨n¡p«n]tÃ…. H^p {c©v Sm… Hs^®w… Hs^mäs]®w… ¹ohv…… ¹ohv ¹ohv ¹ohv
….¹ohv….

fXn]n f`À¶pNnX¶ Mm³ B k]_nWp tWs^ Sn^nªp NnX¶n«v tWm«w B fpOt¯¡m¡n]m]n^p¶p
tImUyw.

A¿X…. {c©v… sbmt¡m\w AknXp¶v… {c©ptkt\m Atf^n¡ tks\m¶v MmsWm¶v Bt`mIn¡s«…!

Fsâ sbm¶v tI¨n¡p«n]tÃ… Hs^®w Sm ¹ohv…

Mm³ NnX¶p sNm©n. F¶n«pw tRti. tWm ^£. AXp¡p¶ f«nÃm…-! AkhmWs¯ AXkv BUysfXp¡m³
Mm³ ko*pw So^pfmWn¨p.

tU S^p¶pt*m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv CÃt]m…??? Mm³ AkhmW tImUyw F¶f«n tImUn¨p.

CÃm….

F¶m tbm… BÀ¡m¶v sk¨m sNm*psNmXp¡v…

Mm³ tWs^ Sn^nªpNnX¶p. B Nm`pNapsX ftWmim^nS]pw B tNm`phnsâ ewPn]psfÃmw
tWm¡ns¡m*v. B skap¯ Nm`n Ipän¸n\ªp NnX¡pN]m\v B hzÀ®s¡m`phv. hzÀ®t^mf§Ä
A`¦^n¡p¶ B Nm`nWv B bmUh^w kÃms¯m^p ewPn]m\v h½mWn¡p¶Sv. ASnsâ ewPn C^«n¡p¶
^oSn]n`m\v ASn NnX¡p¶ B fq¶v Npªpf\nNÄ. FWn¡ms\¦n B Nm`pNÄ N*mt` {em´v bnXn¡pw.
A¸jm\v sNm`phnsâ fm{´nNS.-! MmWm NmÂbmU¯nt`¡v Ss¶ tWm¡n¡nX¶p.

tI¨n]ms\¦n CsSm¶pw {l²n¡msS C^n¡pN]m\v. Mm³ bn\§n¡nX¡pN]ms\¶v A_n]msf¦n`pw sfsÃ
Fsâ S`fpXn]n St`mXns¡m*m\v C^n¸v. CX¡nX¡v bSnkm]SnWm MmWpw FSnÀ¡m³ tbm]nÃ.
tI¨n]pw H¶pw b_ªnÃ. F{S bn\§n]m`pw A©p fnWnäv Njn]pt¼m Sn^n¨p sIÃpsf¶v tI¨n¡m^pw
b_ªp sNmXp¡*tÃm-!.

F´m]m`pw Nms`¦n Nm`v F¶ AkØ]n`m]n^p¶p Mm³. H^mjvI]m]n tI¨ns] Nm\m¯Snsâ sNmSn]m\v
fWÊv Wn_¨v. ASpsNm*m\v H^p D½ tImUn¨Sv. bt£ fq©nt¸m]n. tI¨n DX¡Ãm]n^ps¶¦n B
Nm`pNÄ C¸ Mm³ IpwdWwsNm*p fqXnt]sW. bt£….. F´m sI¿m… A¯n¸jw bjp¯t¸m Nm¡¡v
km]vbps®¶v b_ªtbm`m]n.

F¶n«pw Mm³ Npt_tW^w NqXn AtS NnX¸v NnX¶p. Fs´¶_n]nÃ, tI¨n]psX fXn]n S`Im]v¨v B
St`mXt`äv A§sW NnX¡pt¼m kÃms¯m^p hpOfm. H¶v f]§nt]m??? A_n]nÃ. sb«s¶t´m sM«n]m\v
F\oäSv. bt£ ASv DÀklnlmbw DbNm^w F¶tbm`m]n. fWÊv Wn_¡p¶ NmjvI. Mm³ NnX¶v D^p*p
f_nªt¸mjmk\w, tI¨n]psX bmkmX H^¸w fpNant`¡v D]À¶n^n¡p¶p.-! B sNmjp¯ SpXNapsX
AkhmW emPkpw B Caw Ipk¸mÀ¶ NmÂfp«pNapw WPvWw. Fsâ]pÅn H^m]n^w `Zp H¶n¨psbm«n.
AknsXs]m¶v SjpNm³ ssN fp_knan Nq«p¶p. tI¨n]psX No_v Nn«ptfms]¶ tbXn fq`w
Np_¨ptW^w Nm¯p.

F´m¶_n]nà Cu t`mN¯v fsä´ntW¡mapw Cãfm\¦n`pw FWn¡m K´pknsW e]¦^ tbXn]m. hSyw-! Cu
K´p F¶ km¡pw tI¨n]psX hwekW]ms\¦n`pw ASm\v FWn¡pw Cãw. Fs¶ CX¡nX¡v knan¡p¶ tb^m.
l^n¡pw tbXn tI¨ns]]Ã, B kn^`ns` WOs¯]m\v. Fs¶ WpÅmWm]n fm{Sw kaÀ¯p¶Sm\v B
CXwssN¿ns` SÅkn^`ns`]pw Iq*pkn^`ns`]pw Wo* WOw§Ä.. tUgyw bnXn¡pt¼mÄ SWn
tI¨n]mNp¶ B Wnfng§Ä FWns¡t¸mjpw tkUWmKWNfm\v. B hf]§an Mm³ eÀ¯mkn Wn¶v sk_pw
AWn]Wm]n fm{Sw fm_p¶Sm\v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Gäkpw k`n] knt^mVmemhw-! b«ns]t¸ms` Wn¶v Nn«p¶Sv km§n¡q«pN: ASm\v B
hf]w FWn¡msN sI¿mWpÅSv.

(C¸ Wn§¡v tSm¶mw CksW´nWm C{S tbXn¡ps¶… hz´w sNtXymav S¶t`ym¶v. AsSms¡ sl^n]m.
bt£ H¶v Wn§¡_n]q`, WkkVpkn N^tªm*n^p¶ B bmkfà sl^n¡pw tI¨n F¶Sv. Bäw
tdmwdm]n^p¶p f¡sa MmsWXp¯p hq£n¨psk¨Sv…-! CSn`pw k`psSm¶pw FWn¡nWn k^mWnÃ…. ssd
U ssd CSv km]n¨n«v WnW¡nSv tk\sfXm¶v Bs^¦n`pw fWÊn b_ªm… dm¡n At¸m¸_]mw.
Ip½mtbm] Fs¶s¡m*v sN«n¨n«v….Rvim. )

F´m]m`pw tbXn S¡m`t¯¡v MmsWm¶v fmänsk¡m³ So^pfmWn¨p. AÃ, sNmSnfq¯t¸m tks_m¶pw
tWm¡n]nà F¶Sm\v hSyw. fsäm¶v NqXn]p*v; MmW§sW fXn]n NnX¶p_§p¶ hf]¯v A§sW C^p¶v
D_¡w Sq§p¶Sv tI¨n¡pw H^p bSnkm\¶ HmÀ½.-! sl^n¡pw ASm\v B NphrSn Nm\n¡m³ FWn¡v
ssV^yw S¶Sv. NnX¶ NnX¸n Mm³ k`SpssN sfsà B Nm`nt`¡v FXp¯psk¨p. B WPvWS]nÂ
sk¡mWpÅ tbXnsNm*v Fsâ fpOt¯mXv tIÀ¶v bmkmX]psX Aä¯m\v sk¨Sv.

CÃm…AW¡fnÃm… AXn¨ptfmsW eq«m³ d¼_v. fWÊn ko*pw ^*q¶v `Zp H¶n¨p sbm«n.

bns¶ MmsWm¶pw tWm¡n]nÃ. B bmkmX]psX Aäw sfsà H¶v fpNant`¡v k`n¨p; B WPvWS NqXpSÂ
skankm¡m³ tWm¡n. tI¨n A_n]mSn^n¡m³ Mm³ sNmXp¯{S hq£vfS Hm¸t_g³ sI¿p¶ t^mPnt]mXv
tZmÎÀfm^ptbm`pw sNmXp¯m¯{S]m]n^p¶p. bt£….

tKm¡p«m… tk*m… tk*mSoWw Nm\n¡^pSv…. No_v tfXn¡ptk…

S`¡v fpNanÂWn¶v Al^o^ntbms` D¯^kv k¶p. AÃ kmÀ\nRv F¶ptk\w b_]m³. tI¨n
D_§pN]m]n^p¶nÃ; f_n¨v Fs¶¯s¶ {l²n¡pN]m]n^p¶p F¶ B k`n] Sn^n¨_nkn H¶v
NnXp§ns]¦n`pw sbs«¶pSs¶ Mm³ hfIn¯S kos*Xp¯p. Mm³ ssWhm]n H¶v S`sbm¡n tWm¡n. B
fpOs¯ emksfm¶p Nm\pN]m]n^p¶p `£yw. GSv fqXn`m¶p A_n]mktÃm. bt£ Fsâ {bSo£Nsa bmsX
SNÀ¡p¶ hfobWfm]n^p¶p tI¨n]ptXSv. fpOw fpNant`¡m¡n N«n`nsâ {Nmhn]nt`¡v S`sk¨p
NnX¡p¶p. B fpOsfm«p Nm\mWpw bäp¶nÃ.

bns¶m¶pw tWm¡n]nÃ. tWs^ B SpX]psX bSpbSp¸nt`¡v MmsWsâ Ip*pNÄ tIÀ¯p. tI¨n
C¡nansNm*v Hä bpa¨n`pw f_n¨n`pw. F¶n«pw Mm³ kn«nÃ. C^pssNsNm*pw B Nm`pNanÂ
sN«n¸nXn¨pNnX¶v MmWm Nm`pNan`qsX WmtkmXn¨p. C¯k\ tI¨ns]sâ S`fpXn]n tN_n¸nXn¨p.
ASpfm{Sw fSn]m]n^p¶p FWn¡v. NnX¶NnX¸n Hä f_n¨n`pw tI¨n]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Njp¯n bnXns¨m^p k`n]pw H¶n¨p Njnªp. hwekw F´ms\¶v fWÊn`mNpw fpt¶
tI¨n N«n`n _ tbms` kaªptbm]n. S`Nojm]n k¶ B Ip*pNsa Fsâ Ip*psNm*v fp{Usk¡m³
MmsWm«pw sskNn]nÃ. S`Nojm]n k¶SpsNm*v MmWm Ip*pNÄ NXn¨o¼n]t¸mÄ tI¨n¡v AW§mWpw
bän]nÃ. B sWänSX¯ns` kn]À¸v Fsâ Nojv¯mXn]n W¶m]n bSn]ptkmaw MmWm IpwdWw SpXÀ¶p.
N«n`nsâ sshZns` en¯nt]mXv tIÀ¶n^p¶SnWm`pw C^pssNsNm*pw MmWm ssNNsa bnXn¨p
sk¨n^p¶SnWm`pw tWs^ NnX¶v ^£sbXmWpÅ Akh^w tbm`pw tI¨n¡v Nn«n]nÃ. l^n¡pw S`Nojm]n
sN«n¯q¡n]n«n«v D½sk¡p¶ co`m]n^n¡pw tI¨n¡t¸mÄ tSm¶n]Sv.

sNmSnSo^ptkmaw B Ip*pNsa I¸n¡pXn¨n«m\v Mm³ bnXnkn«Sv. bnXnkn«Spw tI¨n tWs^]n^p¶v
H^pWnfngw UoÀQlzmhw k`n¨p. kÃmsS NnS¨ptbm]n bmkw. BsN bm_n¸_¶ fpXn]pw
kn]À¯pNpan¨ tUikpfm]n^p¶p NnS¸v fmäp¶Sv tWm¡n MmW§sW NnX¶p.

Cu Nm`sWs¶ sNmÃq¶m tSm¶s\…

H¶v NnS¸v fm_n]Spw Fsâ bp_¯nWn«v I_b_m¶v A©m_nXn CXn¨n«m\v tI¨n dm¡n b_ªSv.

tim… Fsâ WXpskmXn¨p Nm`³… kt¶¡p¶p dm¡n]pksW sNmÃm³…

Cu…. Mm³ tI¨ns] tWm¡ns]m^p B¡n] In^n In^n¨p. ASv N*Spw ko*pw sX¼_v sSän] sb®v
ko*pw FWn¡n«v Im¼n. sbm«n¨n^n¨psNm*v AsSÃmw Mm³ Gäpkm§n. AkhmWs¯ CXn, ASv
Gäpkm§pN]Ã sI]vSSv bN^w tI¨ns]¯s¶ F¶nt`¡v k`n¨n«p. F¶n«v bq*X¡w sN«n¸nXn¨p B
SpXp¯ Nknan Hä D½NqXn. NpS_`pw FSnÀ¸pw So^ptkmaw Wo*pWn¶ IpwdWw. ASnWv tlgw
Ips*Xp¡pt¼mÄ H^p bq¨¡p«ns]t¸ms` bmkfm]n fm_n]n^p¶p Fsâ tI¨ns¸®v.-!

H^p½ tImUn¨t¸m F´m]n^p¶p Pf; C¸ F§mWps*Xo tI¨o???? Bim FâXp¯m Nan.

Mm³ skÃpknan¡p¶ f«n tI¨ns] tWm¡n. tI¨ns]m¶pw fn*n]nÃ. tWs^ Fsâ sW©nt`¡v fpOw
bqjv¯n. F¶n«v Fs¶ sN«n¸nXn¨v Hä¡nX¯w.

tI¨n¡p«o…Xo…

Np_¨phf]w Njnªn«pw AW¡sfm¶pw tNÄ¡m¯t¸m Mm³ tI¨ns] Np`p¡n F\o¸n¨p.

Dw…???

Wos]¶m sNX¶p_§pkm^pt¶m??? WnWs¡¶m ^m{Sn tNmjntfmg\km^pt¶m b\n??? F\oäptbmXo
tbms¯… W«p¨¡m sb®nsâ H_¡w…-!

H¶v tbm tKm¡p«m… Mm³ C¨n^n tW^wtNmsX sNX¡s«…

tI¨n ko*psfsâ sW©nt`¡v Ip^p*pNqXn. bt£ A§sW NnX¶p_§p¶Sv Nm\pt¼m FWn¡v
hin¡ptkm???-!. Mm³ bnt¶w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tI¨ns] Np¯ns¸m¡n.

F¶m tKm¡p«m… FWns¡m_¡w k^pkmt¶…

Bim A¼Zo… MmWnknsX bjs¼m`n^n¡pt¼m Wo sNX¶p_§pt¶m???

Cu sI¡WnSv F¶m¯nâ tNXm…??? H_§mWpw h½Sn¡q` K´p…

tI¨n bn_pbn_p¯psNm*v F\oäp. N«n`n Ft¶mXv Im^n]n^p¶p S`fpXn km^nIpäns¡«n A`vbw
fpNant`¡v tN_n¡nX¶ bmkmX]pw k`n¨pSmjvSn F\oäv tbmNm³ SpX§n] tI¨ns] Mm³ ko*pw
k`n¨p N«n`nt`¡n«p.

Bim tbmkm??? i tbmNmsSXo I¡s^…

Cu K´psks¶ sNmÃm³ C_§ns]¡pkmt\m???

WXpkXn¨p ko\Snsâ N`n¸n tI¨n Io_n. bt£ ASpN*Spw FWn¡v ko*pw In^n]m\v k¶Sv.

tU Nnan¡tÃ…FWn¡v W¶m]n sWm´pt«m…

FknsX]m sWm´Sv?? b_… Mm³ SXkn¯^mw.

Fsâ B Z]t`mPpw knNX¨n^n]pw N*Spw tI¨n¡v bnt¶w N`ntN_n. hSy¯n B sNmSns¡_pkpw B
Np_p¼pw N`n¸psfÃmw Nm\mWm\v C½mSn^n Dua W¼t_ms¡ Mm³ Nm\n¡p¶Sv F¶Sm\v hSyw.

i AX§Xn tI¨n¡p«o… Cu sb®nsW sN«n¸nXn¨p NnXs¶m¶p t{bfn¡mWtà Mm³ knans¨\o¸nt¨???
As¸m F\oäv tbmNpt¶m Wo]v??? F{S Unkhfm]n Fsâ sb®nsW MmsWm¶v t{bfn¨n«v…-!

Mm³ WnÀdÔn¨p kn«tSm¶pkÃtÃm??? S¶nãw Nm\n¨p tbm]StÃ??? bns¶¶mSnWm Ft¶mXv
b_]pt¶???

im A¸tj¡pw sb\§nt]m?? MmsWsâ sNmSnsNm*p b_ªStÃXo???

bns¶…. FWns¡¶m sNmSn]ntÃ??? Mm³ l^ns¡m¶v H_§o«pwNqXn]nà A_n]mtkm??? C¶pk^pw
Wmtak^q¶p N^pSn C^p¶n^p¶v Mm³ fXp¯p. Cu IqXpbäns¡X¶nsæn H_¡w k^ptkm FWn¡v???

im A¸tj¡pw N^tªm??? Wnt¶mXv Mm³ b_ªn«ntÃXo tNmt¸ Fsâ fp¼n¡nX¶p Nm_öv???

FWn¡v Nm\m³ bämsSsâ h¦Xw sNm*v– b_ªStÃ???

ASnWv MmWnRv k¶ntÃXo??? dm.. Fs¶ sN«n¸nXn¨p sNXt¶m. Asæn Ct{Sw Unkhs¯ h¦Xw
fmäm³ MmsWm^p NXn]§p S¶mt`m???

tbmXm kr¯nsN«ksW… H^p NŨn^nt]msXt]msX]pÅ Fsâ tImUy¯nWv AtS NŨn^nt]msX]pw sI_p
Wm\t¯msX]pfm]n^p¶p tI¨n]psX f_pbXn. bt£ Ft¶mXv NqXpS H«n¡nX¶n«m\v B FSnÀ¸v
km¡pNan`qsX bp_¯pk¶sS¶Sv tks_Nm^yw.

A¼Zo… A¸tj¡pw sImk¶p SpXp¯tÃmXo… F¶n«kÄsX Z]t`mPv tWm¡nt¡.. -!

H¶v tbm tKm¡p«m…

Wm\t¯msX tI¨ns]sâ tUit¯mXv NqXpSs`m«n. tI¨ns] CXwssNsNm*p AX¡n¸nXnIv MmWm
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tUit¯¡v N]_n¡nX¶p. fpjpkWm]n N]_n]nÃ. S`sbm¡n B fm_nWpw
Njp¯nWpfnX]n`m]n sk¨p;A{Sfm{Sw.

tU tKm¡p«m W«p¨]ms\… tI¨ns]s¶ HmÀ½s¸Xp¯n.

ASnWnt¸m F¶mXo tI¨n¡p«o… MmsWm¶pw sI¿p¶nÃtÃm???

Bt\m??? F¶mt` tfmWm N¿t§m«p fm_ns]… CWn]nSnknsX C^p¶mt`… Cu N]vs¡ tk*m¯Sv b`Spw
tSm¶pw..

tI¨n]psX k]_nWv fpNan`qsX sfsà HjpNns¡m*n^p¶ Fsâ k`SpssN FXp¯pfmäns¡m*v tI¨n
NphrSn¨n^nt]msX b_ªp.

Wo tbmXo… CsSms¡ Fsâfm{Sw G^n]mhm… CknsX F´v sI¿\w… F´v Nm\n¡\w Fs¶ms¡ MmWm
So^pfmWn¡ps¶.

Hm bnt¶…

F¶mZo WnW¡n{S bpKv–Mw??? Cu A©p tbs^sXtf WnWs¡m^p AVnNm^kpfnÃ. AsSms¡ Fsâ]m…
Fsâ fm{Sw.

A©v tbt^m???

Dw.. Fsâ sb®nsâ fp¶ns` ^*p bntÅ^pw bn_Nns` ^*p bntÅ^pw bns¶]o S¯½Ip*pw bns¶sâ
sb®nsâ NojvIp*pw.

Jo tbm kr¯nsN«sS…

Bim kr¯ntNtXm??? ^m{Sn CknsXm¶pw Wm\w Nm\m_nÃtÃm…???

tbm AknXp¶v…

Hm AkÄsXs]m^p Wm\w… Ct§m«v sNm*pkm sbt®… b¨skÅw NpXn¨nà C¶v. H¶v Umiw fmäs«…

b_ªSpw Mm³ tI¨n]psX gÀ«nsâ d«\n tN_n¸nXn¨p. Hä sh¡âpsNm*v Fsâ t^mPw fWÊn`m]
tI¨n d«³hv knXpkn¡mWpÅ bnXnk`n]m]n. S`tbm]m`pw h½SnNq`m¶pÅ kmln tbms`.???-!.

Fsâ sbm¶tÃ…. H¶v Sm.. Umin¨n«tÃXo….

A¿X… tWt^mw Nmt`mw tWm¡mSpÅ Cu Umi¯nsW bpankm_v sk«n Np*n¡n«v No_pkm tk*Sv….
knXv K´q tWt^mw Nmt`mw tWm¡msS sNm©msS…

Fsâ sbm¶tÃ… Hs^mä Sk\… H¶v bnXn¨n«v kns«mamt¶…

A¼X bpaphq… CSv Mm³ knlzhn¡\ftÃ???

tU Fsâ tI¨n¡p«n]ms\ hSyw… H¶v sSm«n«v Mm³ A¸tj kns«mamt¶..

Bim F¶ns«sâ S` sbm«ns¯_n¨p sbmt¡mt«¶v AtÃ???

tI¨n]psX S`]n sSm«p hSyw sI¿m³ tbm] Fs¶ Hä Z]t`mPpsNm*v tI¨n SaÀ¯n.

tU… F¶m MmWms\ hSyw; H¶v bnXn¨n«v Mm…

dm¡n b_]m³ Njn]pfpt¶ hSyw sI¿mWm]n Fsâ S`¡v tWs^ Wo«n] ssN S«nfmän tI¨ns]sâ km
fqXn.

tU CWn NÅhSyw NqXn C«n«ptk\w tk*m¯Sv Hmt^m¶v k^p¯nsk¡m³. AÃm*vSs¶ Ft´`pw
bäptkm¶pÅ tbXn]m FWns¡¸apw. dm¡n]pÅksâ HÅ Kok³ NqXn Na]mWm]n«v B Np{´*kpw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNm*n_§nt¡mapw.

Hm CSnÂNqXpS`nWn F¶m k^mWm??? FWn¡v Nn«mkp¶Sn sk¨v Gäkpw k`n] AbNXktà Cu
NqtXt¡_n sNX¡p¶Sv??? Bäwtdmwdv hq£n¡p¶kWv Hm`¸X¡w kÃSpfmt\m???

B^pw WnÀdÔn¨tSm¶pkÃt`m??? S¶¯m³ k`n¨p St`sk¨StÃ??? CWn AWpeknt¨m…

B AWpekn¡m³ S¶m tbms\… ASt§m«v h½¯nt¨¨m fSn.

b_ªSpw Mm³ tI¨n]psX fm¼j§ans`m¶nsW bnXns¨m¶p bnSp¡n. H^p Wnfngs¯ A¼^¸v. H¶pNqXn
bnSp¡ntWm¡n. F¶n«pw knlzmhw k^msS Mm³ AXp¯ fp`]nt`¡pw H¶v kn^t`mXn¨p. AtS…
ASpSs¶ Nm^yw-! AknlzhWo]St]msX tI¨n]psX fpOt¯¡v tWm¡n. H^p NŨn^nt]msX NnX¡p¶p…
bns¶m¶pw tWm¡n]nÃ. gÀ«nsâ BUys¯ ^*p d«³hv k`n¨p sbm«n¡pt¼ms` Du^n]Spw Hä
A`À¨m]n^p¶p Mm³.

FknsXXo Wnsâ AXn]n`nXp¶sSms¡???

H¶v sM«ns]¦n`pw sb«¶pSs¶ B fpO¯v NphrSnIn^n kn^nªp. F¶ns«sâ ssN bnXn¨v B fm_nsâ
WPvWS]nt`¡v sk¨p. sbmÅp¶ IqXv. B hvWnPv²S A_nªSpw kn^`pNÄ A_n]msS B fm_nsW
fpjpkWm]n knjp§ms\¶k®w A_n]msS I`n¨p. H¶v Np_pNns¡m*v Ft¶mXv NqXpSÂ H«n¡nX¶n«m\v
tI¨n]Snsâ f_pbXn b_ªSv.

k^p¼tj Umin¡pkm skl¡pkm¶pw b_tªm*v ASp§ÄsX tft¯m«v tN_qtÃ??? AtSm*m Npan
Njnªn_§ot¸m CXmSn_§ns]… Cu sNmSn]sâ NpXn Njnªn«v CXm¶v sk¨p.

Bim F¶m¸ns¶ Sp\nt] tk*m^p¶tÃm??? ^m{Sn MmsW´m]m`pw Du^n¸_n¨p Na]qs`??? Akav
Sq¡n]ns«m*v F_§ns]¡p¶p. dm¡n]pÅk³ sbm¶ptbms` tWm¡p¶Sm. CXmsSWX¶v CsS§mWpw
Sq§nt¸m]m… Rvim A¶v dm¡nb_]mw Mm³…

tlm… CsS¶m Np^nlm??? k^p¶ N*¸jm H¶v tf`pNjpNm³ tN_n]Sv. k^p¶tS GSv tNm`¯n`m¶v
A_n]mt½`tÃm… CWn ASqXn Du^n {bm´v bnXn¡*m\v sk¨t¸m C¸ FWn¡mt]m Npäw??? H¶mkmsS
FÃmw ssXäm. Ns¿Xp¡t§m«v… Mm³ tbm]n Ct«m*v k^mw…

tI¨ns]sâ ssN k`n¨pfmän bn\¡t¯msX ImXns]\oäp. bt£ Mm³ ko*pw bnXn¨pNnX¯n.

Hm CWn]nt¸m CSv fSot¶… H¶v sl^n¡pw Nm\s\¦n CSm WÃSv.

B A§Wnt¸m k`y SymPskm¶pw sI¿*. MmWnt¸m Ct«m*v kt¶mams¶… CWn Mm³ Nm^\kSv Sq§*.

im sb\§msS… tKm¡p«sWm^p Sfml b_ªStÃ??? Fsâ sb®nsâ sbm¶pwsNmX§av Sq§nt¸m]m
hin¡ptkm FWn¡v???

tI¨ns] bnXn¨pNnX¯n ko*pw MmWm gÀ«nWpÅnt`¡v ssN NX¯n. B k`t¯ fm¼jw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¶v sM^n¨pkn«psNm*m]n^p¶p MmWSv b_ªSv. tkUWWn_ª hpO¯n tI¨ns]m¶p
M^§n. F¶n«pw NqXpS Ft¶mXv bänt¨À¶p NnX¡pN]m\v sI]vSSv.

Dw… bntÅs^ms¡ k`pSm]n…

tI¨n]psX fp`Nan fm_nfm_n SjpNns¡m*m\v MmWSv b_ªSv.

tbm K´q AknXp¶v… k`pSm]s{S… sbmt¡m\w tk*mSoWw b_]msS…

im CÃmsSbn¶m??? tU Fsâ N¿oNn«ot¸m Hm_©v sbm`n^p¶ bntÅ^m…C¸ tU N_nWm^§
tbm`m]ntÃ??? tWm¡nt¡ tU Fsâ N¿ns`mÅp¶nÃ… F{S sb«¶m bntÅ^v k`pSms]..-!

tbm kr¯ntN«sS… Nm\pt¼m Nm\pt¼m AtS¡nX¶p Sq§o«v k`pSm]ot¶m??? -!. k`pSms]¦ns` ASv
hz´w b\n Ss¶]m…

B AtSmÀ¡p¼jm NqXpS ht´mgw. ½v–sX {bm]SvWskm¶pw bmjm]n tbm]nÃtÃm???

Hm… k`y Nm^ym]ntbm]n.

B k`pSm] Nm^yw S¶m b_tª…

tlm… H¯n^n k`pSmt]m tKm¡p«m ASv??? sk_psS]Ã {dms]ms¡ ssXäm]Sv. tfXn¨t¸m FÃmw
A]km^p¶p.

Dw… C¨n^n k`pSm]n«p*v. Ft´m^w kaÀ¶q¶v MmsWm¶v NpXn¨p tWm¡o«v b_]mtk… bm`v
tWm¡n]m`tà ANnXnsâ Aakv A_n]m¼äq..

b_ªSpw MmWm gÀ«nWpÅnt`¡v fpOw bqjv¯n]n^p¶p. H«pw {bSo£n¡msS Fsâ Ip*nsâ WWkv
sNm*Spw Npan^vtNm^n]ns«¶tbms` tI¨ns]m¶p bnXªp. F¶n«v Fsâ S` NqXpS B fm_nt`¡v
tIÀ¯p. MmWm fm¼j§ans`m¶v gÀ«nWv gÀ«nsâ bp_t¯¡¶tbms` k`n¨n_¡n Fsâ Ipt*mXv tIÀ¯p.
B SpXp¯ fm¼j§apsX fnWpfnWp¸v H¶v H¸ns]Xp¯ tlgw H«pw sskNmsS Fsâ Ip*pNÄ B
fp´n^nsM«nsW km]n`m¡n H¶q_p©n. Nq«¯n S` ANt¯¡v sI¶¸tj bp_t¯s¡Xp¯n^p¶ ssN
tI¨n]psX AjNmÀ¶ A\nk]_n H¶pjnªn«v B CXp¸ns` SpXp¯ fmwhaS]n bnXns¨m¶p sM^n¨p.

tI¨n hpOwsNm*v NnX¶ NnX¸ns`m¶p bpaªp. A^s¡«v sbm¡ns]m¶p ImXn. MmWm A^s¡«nÂ
Ipän¸nXn¨psNm*v C^pfp`Napw fm_nfm_n I¸n¡pXn¡m³ SpX§n. km]ns`mSp§mkp¶{S]pw
km]n`m¡n Mm³ I¸nWp\ªtbmÄ tI¨n sl^n¡pw A`_n¡qkn. Nm`fn{S]ms]¦n`pw Mm³ sSm«mÂ
tI¨n]psX hÀk sZÂt¡m]pw tbmNpw. C¸jpw C¡nan]pw sbm«n¨n^n]pw H«pw Np_ªn«nÃ. hpOw
fq¡pt¼mjpÅ Np_pN`pw Wn`knan]pw A`À¨]psfm¶pw NqXn]SÃmsS sSÃpw Np_ªn«nÃ.
ASpsNm*pSs¶ Bs^¦n`pw AXps¯ms¡]pÅt¸mÄ H¶v bnXn¡m³tbm`pw FWn¡v tbXn]m\v. Bs^¦n`pw
AXp¯qsX]ps*¦n tI¨n fpXn]nj]n tbm`pw tSmXo¡nà F¶Sv tks_Nm^yw.

fn*msS N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNX¡Xo tbms¯… BÄ¡m^nt¸m HmXnk^pw… CSv bN`m…Wo]n…

Ip*pNÄ bn³k`n¨v SpX§n] Z]t`mPv bqÀ¯n]m¡m³ tbm`pw h½Sn¨nÃ. ASnWpfpt¶ A½fm^v
Np«nNÄ¡v bm`psNmXp¡pt¼ms` Fsâ Sp_¶ km]nt`¡v tI¨n]m CXSpfp` fmN-vhnfw SÅn¡]_n.
F¶n«v fn*msS NnX¶v NpXn¡mWpÅ BPy¯n`pÅ BÚ]pw-! F´m]m`pw bns¶ MmsWm«pw hf]w NaªnÃ.
fm_nfm_n Cu¼n¡pXn¨p. NpXn¡pt´m_pw tI¨n]psX fp`¡®pNÄ NqXpSÂ NqXpSÂ Ur[fmNpw.
ASnWpIpäpw Wmkn«v N_¡p¶Sm\v sb®nWv Gs_]nãw. CX¡nX¡v MmW§sW Ipjäpt¼mÄ NqXpSÂ
NqXpS B fm_nXsfsâ Ip*nt`¡v tI¨n AfÀ¯n¸nXn¡pw. A{S]pw tW^kpw MmWm k]_nsW]pw sfsÃ
SjpNpN]m]n^p¶p. tks_ H^nXs¯¡pw Fsâ ssNNÄ bmªnÃ. Nm^\w… ASnsWms¡ Hmt^m hf]kpw
Nm`kpw tI¨n WnÝ]n¨n«p*v. A½mSn^n A¦sfms¡ ^m{Sn fm{Sw. b¡Â kÃt¸mjpw ko\pNn«n]
C¯^w Wnfng§Ä sNm*v WnÀ¯nt¡m\w. ASm\v HmÀZÀ. Asæn {bSymQmSw k`pSm]n^n¡pw.

fSn NpXn¨Sv… ASymklyw Umiskms¡ fm_n. CWn fSn… CWn ^m{Sn S^mw…. F{S NpXn¨m`pw B
fm¼j§Ä FWn¡v fSn]mknsö_nªpsNm*mk\w tI¨n Np_¨p Njnsªs¶ k`n¨pfmän. F¶n«pw
H^n¡Â¡qXn B fm¼j§sa D^n©pNpXn¨n«m\v MmsWm¶mX§n]Sv. At¸mtj¡pw B fm_nXfmsN Ipk¶p
SpXp¯n^p¶p. Fsâ Sp¸Â sNm*v WWsªm«n] B sM«pNapsX ewPn W¶ms]m¶v BhzUn¨p k^p¼tj¡pw
sb®v NÀ«Wn«p.

sNmSn]³… H¶v bnXn¡ptk HÅq¶pwb_ªp NÅhSyw CXm³ tbm]kWm… NÅhSykn«n«v Ft¶`pw
bän]m^ps¶¦n`m…

A¿X… A¸ Fs¶s¡m*v NpXn¸n¡m³ Sp\ow tNm\mWpfnÃmsS WX¶ Wo bp\ya¯n… AtÃXo
DXp¡mNp*o???

DXp¡mNp*n Wnsâ… dm¡n b_]msS tI¨ns]sâ sIkn]n bnXns¨m¶p Nnjp¡n. tkUWns¨¦n`pw B
tkUW Mm³ BhzUn¡pN]m]n^p¶p. B tkUW f_¡m³ sN«n¸nXn¨p B sI©p*n H^p½NqXn sNmXp¯p.
bq¯p`sª¦n`pw tI¨n NqXpSs`m¶pw sI]vSnÃ. ASpNjnªv bnXnkn«Spw tI¨n F\oäp.

tU tW^w H¯n^n]m]n. tkPw tbm]n Npan¨n«v km… k¶ns«m¶pw Njn¨nÃmt`m??

tI¨n Fs¶kn«v dmSv_qfnt`¡v WX¶p. A]]n NnXs¶m^p {dm]psfXpSv Fs¶ tWm¡ns]m¶v tNm{Nn
Nm\n¨v dmSv_qfnt`¡v tbm\ sb®nsâ bn¶jNv tWm¡n MmW§sW C^p¶p…

tlm KyqhXn¨p {cnZvKn`v sk¨Sm^p¶p…… MmWpkSv f_¶p… AsS§Wm N*m¸ns¶ tdmVskmt*m???
ASnWv tI^ps¶m^p sNmSn]Wpw. k¶m¸ns¶ Sn¶ptkw tk* NpXn¡ptkw tk*. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AtSs¡X¶p Sq§nt¡mapw…

tbm\ tbm¡n Fs´ms¡t]m S¶¯m³ bn_pbn_p¡p¶ tN«p. skÅw kojp¶Sv tN«n«pÅ Fsâ Dua
NfânWv dmSv_qfnWpÅn Wn¶v A¸tj IqX³ f_pbXn]pw Nn«n. ASptN«v
sbm«n¨n^n¨n^n¡pt¼mjm\v tcm¬ sdÃXn¡p¶Sv tN«Sv. AsSknsX]ms\¶p H^ptWm«w tWmt¡*n
k¶p. tI¨ns]¡* ht´mg¯n Du^ns]_nª Nq«¯n ssX]pw tbjv–hpw sfmssd`pfp*m]n^p¶p.
tfl¸p_¯vWn¶v AsSXp¯p Znhv–t¹ tWm¡n] Mm³ t{bSs¯ N*tbms` kna_n… AknsX … hv{NoWnÂ….

hnw 1…

t_mhv tNmanRv….-!

Wn§apsX Aen{bm]§Ä {bSo£n¨psNm*v

irU]bqÀÆw

tKm

Leave a Reply