കുടുംബസഹായം 3 [Dhivya]

Posted by

കുടുംബസഹായം 3

KUDUMBASAHAYAM PART 3 AUTHOR : DHIVYA

PREVIOUS PARTS [ PART 1
[https://kambimaman.com/kudumbasahayam-part-1-author-dhivya/] ] [ PART 2
[https://kambistories.com/kudumbasahayam-part-2-author-dhivya/] ]

 

 

വൈകിയതിൽ ആദ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കുറച്ചു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അതു കൊണ്ടാണ്
വൈകിയത്

സുമ വീട്ടിൽ എത്തി ചിത്രയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. അവൾക്കു അഡ്മിഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ
പറയാനായിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം ജയരാമൻ സാറിനെ കാണേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു

പിറ്റേ ദിവസം സുമയുടെ വീട്ടിലേക്കു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും രണ്ടു പേർക്കും
ജയരാമൻ സാറിനെ കാണാൻ പോവാം എന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തു.

അടുത്ത ദിവസം ചിത്ര കുളിച്ചൊരുങ്ങി സുമയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോയി.

സുമയും ജയരാമനും വേറൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു..

ചിത്രയുടെ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം ജയരാമൻ ശരിയാക്കും അതിനു പകരമായി ചിത്രയെ ജയരാമന്
ഒന്നു കളിക്കാൻ വേണം ആ കാര്യം സുമ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കാം എന്നു സുമ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്.
സുമ ആണെങ്കിൽ കുത്തു ഫിലിം കണ്ടിട്ടു അതുപോലെ എല്ലാം കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നടക്കുന്ന
ഒരു കഴപ്പി പെണ്ണ് ആണ്…

ചിത്ര സുമയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുമയുടെ ‘അമ്മ പുറത്തു പോയിരുന്നു.

ചിത്രയും സുമയും ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു
ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ സുമ ചിത്രയോട് പറഞ്ഞു..

ചിത്രേ നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് എന്നോട്
നേരിട്ടു ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൂടെ അവൾക്കു എന്നെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ..

അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾക്കു ഒരു മടി പറയാൻ….പറഞ്ഞിട്ടു നടന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നു
..എന്തായാലും ഞാൻ അവളെ കൂട്ടി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു..
പിന്നെ ചിത്രേ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട്..സാർ നിന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കി തരാം പക്ഷെ
ചിലവുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു..

ചിത്ര: എന്തു വേണെങ്കിലും ചിലവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സുമേ..

സുമ: ചിത്രേ കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം
നിനെ സാറിനു വലിയ ഇഷ്ടം ആണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്നു സഹകരിച്ചാൽ നിന്റെ കാര്യം നടക്കും
എന്തു പറയുന്നു നീ..

ചിത്ര: നീ കാര്യം തെളിച്ചു പറയു ..

സുമ: എടി പൊട്ടത്തി ചിത്രേ…നിന്നെ ഒന്നു കളിക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്നാ സാറ് ചോദിച്ചത്..

 

In{S: hptf. FWn¡v tbXn]m..ASnsWms¡..bns¶ Wm«pNmÀ A_nªm`pÅ bpNn ASp BsN
{blvWfmkpw..

hpf: ASnWp Wo Wm«pNms^ Nq«n Bt§m«p tbmkm³ B^p b_ªp..
AsSms¡ Wfp¡v ^ihy fm]n WX¯mftÃm Int{S..Wo H¶p h½Sns¡Xn sbt®..CsSms¡ Wm«n hmVm^\
WX¡m_pÅStÃ.

In{S:F¶m`pw F§nsW]m CsSms¡ sI¿m ..FWn¡v tbXn Bt\Xn … Mm³ CSpks^ A§sW H¶pw
sI]vSn«nÃ.
hpf: At¸mÄ WnWs¡m^p NmfpN³ D*tÃm Ak³ Wns¶ H¶pw sI]vSn«ntÃ..

In{S:AsSms¡ knkmi¯nWv tlgw fSn F¶m Mm³ b_ªn«pÅSv

hpf: Wo H^p sbm«n sb®v Ss¶ …Ak³ Wns¶ sN«pw F¶p knIm^n¨p WX¡mt\m Wo.. AkWp
tks_]pw sb\vNp«nNapfm]n dÔw D*tÃm..B sKhn]p fm]n WÃ Nan]ms\¶m\v Mm³ A_nªSv..

In{S: Wo sk_psS CÃm¯Sp b_]tà Ak³ FWn¡v fm{Sw DÅStÃ.

hpf: FXn Int{S.. AkWp tks_]pw d豈 Ds*¶m\v tNÄ¡p¶Sv..bns¶ sKhn Ss¶]m\v Ft¶mXv
CSp b_ªSp..AkÄ b^fmkVn AksW FÃm S^¯n`pw fpS`m¡p¶p*v W¶m]n hpOn¡p¶pw D*v A_n]mtfm
…Wo sbm«¯n B]n.
bns¶ Ak³ Ft¶mXv H¶p fp«n tWm¡n]Sm ..Wo Fsâ {c*v B]SpsNm*v Mm³ Hjnkm¡n]Sm
WnW¡p hwl]w Ds*¦n b_]p..AksW Mm³ Ct¸mÄ CknsX k^p¯n S^mw tkt\m…

In{S: Wo b_]p¶Sv hSyw Bs\¦n Mm³ AkWpfm]n CWn H^p dÔkpw CÃ..

hpf: ASp Wo F´p tks\¦n`pw sI]v–tSmaq. Wo Mm³ b_ª Nm^y¯nWv f_pbXn b_]p..
In{S At¸mÄ Bt`mIn¨p sNm*p H¶pw fn*msS C^n¡p¶Sv N*p hpf b_ªp..

FXn Int{S hSyw b_]mt`m K]^mf³ hmÀ Fs¶ W¶m]n fpS`m¡n]n«p*v ASpsNm*tà hmÀ Ft¶mXv
Wns¶ b_ªp l^n B¡n S^m³ GÀ¸mXm¡n]Sv.
hpf knlzmhw k^msS hpfs] tWm¡nb_ªp..

F¶m`pw hptf…Mm³ Ct¸mÄ F´m sI¿pN.FWn¡v F´m]m`pw AZvfng³ tk\w

ASnWp Ss¶ Bt\Xn Int{S Mm³ b_ªSv Wo H¶p knIm^n¨m Nm^yw Fap¸¯n WX¡pw..

In{S BsN kngf¯n B]n C^n¡p¶Sv N*p hpf b_ªp..

FXn sbt® Wo Np¯p hnWnf H¶pw N*n«ntà ASns`ms¡ F{S sI_n] sb\vNp«nNapfm]n k`n]
B\p§Ä B\v Nan¡p¶Sv.

FXn hptf ASnWp FWn¡v WsÃm^p tcm\v CÃtÃm ..bns¶ Fsâ fmfsâ tfmÄ FWn¡v sg¡o`]psX]pw
t^gvf]psX]pw hnWnf Nm\n¨p S¶n«p*v ..Hm e]¦^w Ss¶

iii Int{S Wo sbm«¯n Ss¶ …
F´p t^gvf F´p g¡o`..At¸mÄ Wo Cw¥ogv hnWnf N*n«ntÃ..

CÃ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Int{S. … Mm³ b_ªntà FWn¡v ASnWp bän] tcm¬ Csöp.

Hm As§sW Bt\m. F¶m Mm³ Nm\n¨p S^mftÃm..

ASpw b_ªp hpf tcm¬ FXp¯p H^p sshän tN_n koZnt]m FXp¯p
ASp H^p XotWKv Np«ns] 3 k]ʳ fmÀ NqXn H¶n¨p Nan¡p¶ koZnt]m B]n^p¶p..AkÄ tcm¬
Ip{Ss] G`vbn¨p b_ªp..Wo Cu koZnt]m H¶v Nm\p. bns¶]pw CãvXw tbms` koZnt]m D*v
AsSms¡ H¶p Nm\p At¸mtj¡pw Mm³ H¶v Np_n¨n«p k^mw
ASp b_ªp hpf Npan¡m³ tbm]n..

In{S koZnt]m Nm\m³ SpX§n ASn H^p XotWKv Np«ns] k]h·mÀ b®p¶ koZnt]m B\v H^mÄ
AkapsX bqän`pw fsäm^mÄ NqSn]n`pw tNäpt¼mÄ fq¶mf³ AkapsX km]n Np® tNäp¶p ..

In{S bns¶]pw Nps_ koZnt]mNÄ N*p {Pq¸m]n«pÅSpw. AÃm¯Spw bns¶ ssWäv bmÀ«n]pw.
AsSms¡ N*t¸mtj¡pw AkÄ¡p bqän Wn¶pw H`n¡m³ SpX§n AkÄ BsN sM^nbn^n sNmÅmWpw hz´w
bq_nt·Â ssNsNm*p SXkmWpw SpX§n

At¸mtj¡pw hpf Npan¨p H^p§n F¯n..bns¶ In{St]mXv tImUn¨p.

F§sW D*v N*sSms¡ hq¸À AsÃ..

Hm e]¦^w Ss¶ hptf CsSms¡ WX¡p¶Sv Ss¶ Asà F¶p knIm^n¨t¸mÄ Mm³ A´w kn«ptbm]n.

bns¶..A§sW Fs´ms¡]p*v tfmsa ..Cu cn`nfn FÃmw AenW]n¨ Np«nNÄ NmlnWp tk*n]n«m\v
sI¿p¶Sv ASp gq«v sI¿pt¼mÄ F{S BapNÄ D*mkpw AknsX ..ASnWnX]n NnX¶n«m\v B sb®p§Ä
hpOn¡p¶Sv ..bns¶ Wfp¡v B^pw Nm\msS sI¿p¶SnWv F´nWm fXn Nm\n¡p¶Sv

hptf CSp N*t¸mÄ FWn¡pw Np_¨p ssV^yw FÃmw k¶qt«m..

Hm A§sW kjn¡v km Int{S…F¶m Wfp¡v tbm]mt`m
bns¶ ^*mapw NqXn k*n]pw FXp¯p tWs^ h-vNqant`¡v kn«p..

h-vNqÄ Hjnkm]n^p¶p F¶m`pw K]^mf³ h-vNqan tbm]n^p¶p Nm`¯p tÌKn NÀ«³ ssf¡v shäv
fpS`m]k sNm*p tbmkm³ BÄ¡mÀ k¶n^p¶p Aks^Ãmw ASpw sNm*p tbm]n Np_¨p Njnªt¸mtj¡pw
hpf]pw In{S]pw F¯n..

h-vNqan Hmcohpw ASnWp hfobw tks_]pw Np_¨p _qfpNsaÃmw D*v

Cu Hmcohv fmtWKÀ¡pÅSm\v h-vNqansâ Hmcohv tks_ B\pÅSv

Np¯p cn`nw N*SpsNm*p In{S¡p H^p fqZv FÃmw k¶p Njnªn^p¶p.

H¶p Nan¡mWm]n AkapsX fWÊp H^p§n Njnªp..hpf¡p bn¶ms` H¶pw fn*msS WX¡p¶ In{St]mXv
hpf tImUn¨p..

Zo … Wo B Np¯p ssc`nfns` Nm^y§Ä Bt\m Bt`mIn¡p¶Sv
ASptbms` WnW¡pw Ct¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¶p Nan¡msfXn Int{S..

Hm Mm³ Bt`mIn¡pN B]n^p¶p hptf C{S sI_n] sb\vNp«nNÄ Nm\n¡p¶Sv N*t¸mÄ ASnl]w tSm¶n
sNt«m.. Fs´ms¡]m AkÀ Nm«nNq«n]Sv. FWn¡v knhzmhw k^p¶nsÃXn C§sW FÃmw sI¿ptfm

Aks^Ãmw BhzmUWw Asà sI¿p¶Sv hpOn¡pw sI¿mw Nmlp*m¡mw..

AkÀ hwhm^n¨p K]^mfsâ Hmcohn F¯n..

K]^mf³ Akt^mXp NX¶p k^m³ b_ªp AkÀ ^*p tb^pw thmc]n C^p¶p. At¸mÄ hpf b_ªp..

hÀ.. In{S]psX Nm^yw WX¡pftÃm..

K]^mf³: bns¶… F´m hwl]w ASp MmtWäp. B tNmtaKns` {bn³hn¸mÄ Fsâ hpir¯p NqXn B]
_iow hmÀ B\tÃm A]mtamXv Mm³ Nm^y§Ä knan¨p b_ªn«p*v.
AsSms¡ A]mÄ WX¯pw..bns¶ CWn In{S]m\v fWhp skt¡*Sv..

hpf: In{S F´nWpw s_Zn B\v hÀ.
AsÃXn Int{S..

In{S Wm\n¨p fpOw Smjv¯n C^n¡p¶Sv N*p ko*pw hpf b_ªp..
Wo Wm\n¨p C^ns¡m¶pw tk*m… hÀ W½psX hz´w Bam\v… Asà hÀ..

K]^mf³: F³âXp¯p Wn§Ä¡v bqÀ\ hzmS{´yw D*v F´p tks\¦n`pw b_]mt`m H^p fXn]pw tk*m..

K]^mfWv In{Ss] N*t¸mtj¡pw Np® d`w k¨p SpX§n]n^p¶p..

F´p WÃ Caw Im^¡m\v CkÄ.AkapsX A½ ^mKns] F{S k«w Nan¨p«pÅSm. Ct¸mÄ CSm tfmapw
ssN]n F¯ns¸«n^n¡p¶p
tfmta]pw b®m³ DÅ hpkÀ\mkh^w B\v Ct¸mÄ Nn«n]Sp..hpf knan¨p b_ªt¸mÄ Ss¶ N¼n B]Sm..

K]^mf³ F\oäp k¶p In{S]psX tSman bnXn¨p b_ªp..

In{S]psX AZvfng³ FÃmw HmsN.. B\v WnW¡p AZvfng³ s_Zn B¡n]nsæn bns¶ Fs¶ F´nWp
sNmÅmw Wo hiN^n¨m WnW¡p H^p bmXv Pp\§Ä D*mkpw hwl]w Ds*¦n hpfmt]mXv tImUn¨p
tWm¡p..

ASp b_ªp.A]mÄ In{S]psX tSman bnXn¨p F\o¸n¨p..

Np¯p cn`nw N*p H`n¸v SpX§n] In{S¡p K]^mf³ sSm«t¸mÄ Ss¶ l^o^w Npan^p tNm^n]n^p¶p.

AkÄ¡p A]msa sN«n bnXn¡\w F¶p*m]n^p¶p hpf AXp¯n^n¡pt¼mÄ H^p fXn tSm¶n AW§msS Wn¶p
AkÄ..F¶n«p hpfs] H¶p tWm¡n.

ASp fWhn`m¡n] hpf F\oäp sNm*p b_ªp..hÀ AktamXv– hwhm^n¨n^n¡p Mm³ bp_¯p Bs^¦n`pw
Dt*m tWm¡s«.

K]^mf³ In^n¨p sNm*v b_ªp .
F¶m hpf tbm]n tWm¡p..

hpf AknsX Wn¶pw C_§n k^m´]n`qsX WX¶p..

Cu hf]w K]^mf³ In{Ss] sN«nbnXn¨p AkapsX Ip*pNÄ km]n C«p k`n¨p NpXn¨p
NXn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tN_n Wn¡m³ bämSm]n In{S A]mapsX A^]n`qsX Ipän bnXn¨p A]mant`¡p
NqXpSÂ AXp¯p
Btklw tN_n ^*mapw b^hvb^w Ip*pNÄ k`n¨p NpXn¨p..

A]mÄ AkapsX DX]m¯ fp`Nan bnXn¨p DX¨p
AkÄ A]msa NqXpS làn]n sN«nbnXn¨p A]mapsX fpO¯pw Ip*n`pw D½ k¨p..

A]mÄ AkapsX Ip^nUm_nâ tXm¸v AXn]n bnXn¨p Du^n FXp¡m³ tWm¡n]t¸mÄ AkÄ b_ªp.

Du^* hÀ.. Bs^¦n`pw k¶mt`m.

B^pw k^nà Int{S. … AsSms¡ hpf tWm¡n sNmÅpw… bns¶ C¶v Hjnktà B^pw Ct§m«p k^nÃ.

At¸mÄ hpf k¶mt`m hÀ..

AkÄ k¶m F´m Npj¸w..Aksa CknsX C«n«p Mm³ Nps_ Nan¨StÃ

AsSms¡ FWn¡_n]mt`m hÀ. .. F¶m`pw H^p fXn..

B hf]w hpf k^m´]psX Aä¯pÅ {Pn AN¯p Wn¶pw bq«n Sn^n¨p WX¶p.
hSy¯n AkÄ {Pn AX¡mWm]n«p tbm]Sm. At¸mtj¡pw In{S¡p H^p fqXv k^pw sI¿pw..AkÄ
BUyfm]Sv sNm*p H^p fXn]pw D*mkpw. ASp fm_nt¡ms« At¸mtj¡pw At§m«p sIÃmw.

AkÄ tN_n sIÃpt¼mÄ ^*mapw Wà fqXn sN«nbnXp¯kpw fp` bnXp¯kpw H¸w Ss¶ A]mÄ AkapsX
I´n]n`pw bnXn¨p DX¡p¶p*m]n^p¶p

At§m«p N]_ns¨¶p hpf b_ªp
C{S tW^w B]n«pw H¶pw SpX§n]ntà ..Int{S Wo Bav fim tfmlw H¶p fp³ssN FXp¡Xn sbt®..

ASp tN«t¸mÄ In{S b_ªp..
hptf Wo Bbp_t¯¡p tbm..FWn¡v Wm\w k^p¶p..
FXn sbm«n WnW¡pÅSv Ss¶ B\v WnW¡pw DÅSv bns¶´nWp Wm\n¡p¶p.

ASp b_ªp sNm*v hpf In{S]psX tXm¸v tft`¡v Du^n FXp¯p.
hpfm¡ms\¦n H^p fXn]pw Cà Cu Nm^y¯nÂ. AkÄ¡p W¶m]n hpOn¡\w ASpw cn`nfn Nm\p¶
tbms` FÃmw tk\w.
AkÄ K]^mftWmXv b_ªp..hmt_ tWm¡n Wn¡msS H¶p him]n¡v Cu sb®nsâ FÃmw Nm\t*
hm_nWp..

ASp tN«p K]^mf³ In{S]psX s`Pn³hv Smtj¡p k`n¨p Du^n.
{dm]pw sgZn]pw C«p Wn¡p¶ In{Ss] N*t¸mÄ A]mÄ¡v– Np® NqXpS d`w k¨p..
Wm\w sNm*p In{S H^p ssNsNm*v fp`]pw ftä ssN sNm*v sK«n¡p fosS]pw f_¨p bnXn¨p
Wn¶p

AsSÃmw K]^mf³ kn«p Wn¶p N*p BhzmSn¨p.

ASp N*t¸mÄ hpf b_ªp..
Wnsâ Wm\w fmäm³ H^p b\n]p*v
ASp b_ªp hpf Ssâ s{ZÊpNÄ Hmt^m¶m]n Du^n F_nªp AkhmWw Ssâ sK«n Du^n ASpw sNm*p
K]^mfsâ fpO¯p AfÀ¯n bnXn¨p

K]^mf³ BÀ¯nt]msX B sK«n]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fq¡v tIÀ¯p Bªp k`n¨p..

At¸mÄ hpf K]^mfsâ gÀ«pw fp*pw Du^n fmän
bns¶ A]mapsX A*À k]_n bnXn¨p Smjv¯n..
bns¶ A]mapsX tb^pw Np® ssN]n FXp¯p H¶p ^*p AXn AXn¨p

CsSÃmw N*p {Sn AXn¨p Wn¡p¶ In{S knIm^n¨p …Np_¨p fp³bv N* Np¯p cn`nfn N*Sv
tbms` B\tÃm hpf Nm\n¡p¶Sv..CkÄ¡v Cu Nm^y¯n k`n] b^nI]w B\tÃm

hpf Sn^nªp In{Ss] knan¨p..
FXn tWm¡n Wn¡msS kmUn CknsX..
In{S bSps¡ Ak^psX AXpt¯¡v Wo§n..

At¸mÄ hpf…B sK«n]pw {dm]pw NqXn Du^n]n«p tbms^ …CWn WnW¡p fm{Sw F´nWm ASp.
At¸mÄ K]^mfWpw b_ªp..In{Ss¡´nWm C{S Wm\w CknsX W½Ä fm{Sw Asà DÅp..

ASp tN«t¸mÄ In{S sK«n]pw {dm]pw Du^n AkÀ¡v A^nNnt`¡v WX¶Xp¯p..

thmc]n Nm`pw Nk¨p sk¨p C^n¡p¶ A]mÄ¡v– Smsj hpf Wn`¯n^p¶p A]mapsX Np® bnXn¨p
tft`m«pw Nojvt¸m«pw AXn¨p sNm*p In{St]mXv AXp¯n^n¡m³ b_ªp..

F¶n«p A]mapsX Np® FXp¯p km]n k¨p H¶p ^*p k«w Du¼n bns¶ Np® bnXn¨p sNm*v b_ªp.

Xo Int{S. WnW¡p tk*n]n«m\v hÀ C¶v C^n¡p¶Sv H¶p Du¼n sNmXp¡Xn Mm³ Cu bqk³ bjw
Nps_ Sn¶Sm CWn Wo C¶v sXÌv sI¿Xn
ASpw b_ªp hpf In{S]psX S` bnXn¨p A]mapsX A^s¡«nt`¡v AXp¸n¨p Np® d`fm]n AkapsX
km]n Sn^pNn..bns¶ S` fp¶nt`¡pw bn¶nt`¡pw bnXn¨p Np`p¡n.K]^mf³ At¸mÄ A^s¡«v
D]À¯n Np® AkapsX km]nt`¡v W¶m]n SÅnsNmXp¯p.

H¶p ^*p k«w A§sW sI]vSt¸mÄ In{S bns¶ A]mapsX Np® Hä¡v k`n¨p Du¼m³ SpX§n.K]^mf³
At¸mÄ AkapsX N^n¡n fp`NÄ ssN F¯n¨p bnXn¨p W¶m]n bnXn¨p DX¨p..

ASp N*t¸mÄ hpf HmÀSSv fsäm¶m]n^p¶p C¶s` CkapsX A½]psX NqsX hm_nsâ AÑWpfm]pw
C¶v tfmta]pw Nq«n fNtWmXpw Nan¡p¶p. F´m]m`pw skss_än B]^p b® Â NanSs¶.. CSnsWms¡
H^p emPyw tk\w

hpf AkapsX hmfmWyw k`n¸fpÅ fp`Nan H¶p bnXn¨p K]^mfsâ km]n Sn^pNn sNm*p b_ªp
CSp NqXn H¶p NpXn¡p hmt_…..Fs¶]pw NqXn H¶p b^nP\n¡v. Cksa Nn«n]t¸mÄ Fs¶
Hjnkm¡tÃ..

K]^mf³: Wns¶ Hjnkm¡m³ bänÃtÃm hptf …Wnsâ ho`v sbm«n¨Sv MmWtÃ..

hpf: ASnWp bN^fm]n Asà Ct¸mÄ H^p ho`pw NqXn Mm³ S¶Sv W¶m]n Nan¨p sNmXp¡p F¶n«p
CkapsX ho`pw NqXn sbm«n¨p sNmXp¡p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¶n«p tk\w Cksa H^p Nan¡m^n B¡m³..

K]^mf³: At¸mÄ Int{S Wns¶ CSpks^ B^pw Nan¨n«ntÃ..

In{S: Mm³ BUyfm]p«m\v hmÀ…

hpf: AkÄ BsN sI]vSp«pÅSv sN«nbnXp¯kpw fp` bnXp¯kpw fm{Sw ASpsNm*tà CkÄ¡v C{S¡v
fXn Nm\p¶Sv..C¶t¯mXv NqXn CkapsX Wm\w Wfp¡v fmä\w..

In{S: FWn¡v Wm\w H¶pw CsÃXn ..AsSms¡ fm_n..

hpf: F¶m Wo hm_nWp Wnsâ bqÀ Sn¶m³ sNmXp¡p ..Wnsâ bqÀ Sn¶m³ sNmSn B]n WX¡p¶StÃ.

K]^mf³ thmc]n f`À¶p NnX¶t¸mÄ hpf Ip{Ss] bnXn¨p K]^mfsâ fpN¯n^p¯n.AkÄ Ft¸mjpw »q
cn`nfn Nm\p¶ S^¯n`pÅ NanNÄ Nan¡m³ k`n] Sm`vb^yw Nm\n¡m_p*v..

Ssâ fpO¯p Nk¨n^n¡p¶ In{S]psX bqän K]^mf³ BÀ¯nt]msX W¡m³ SnX§n.Np® tN_m¯ AkapsX
bqÀ fpOw H^p k^tbms` B\v At¸mÄ D*m]n^p¶Sv..

Nj¸n A½]psX tfmam\v Ip{S..ASpsNm*p AkÄ¡pw WtÃm\w Nj¸p*v F¶m ASp {bNXn¸n¡mtWm
H¶nWpw AkÄ¡p hmiI^yw CÃm]n^p¶p..Ct¸mÄ Nn«n] Im³hv AkÄ Dbt]mPn¡m³ Ss¶ Akapw
So^pfmWn¨p..Wm\n¨n«p Nm^yw Cà F¶p AkÄ¡p fWÊn`m]n..
K]^mf³ In{S]psX bqÀ kn^`pNÄ sNm*p ^*p klt¯¡pw knXÀ¯n Ssâ Wm¡p DÅnt`¡v NX¯n H¶p
Ipjän..WW ªp NpSnÀ¶ AkapsX HmfW bqänt`¡v Wmkv– tkP¯n tN_n C_§n..

K]^mfsâ Np`¨p Wn¡p¶ Np® hpf bnXp¯fn«p..
H^p b^nI] h¼¶]m] tklys] tbms` AkÄ hz´w ssNNam B sb^pw Np® Np`p¡n sNmXp¯p.bns¶
Np® FXp¯p km]n tNän k`n¨v Du¼m³ SpX§n..

hpf Np® km]n Wn¶pw FXp¯p sNm*v b_ªp.. Int{S Wo Ct§m«p Sn^nªn^n¡p.. F¶n«p Mm³
sI¿p¶Sv N*p bXn¡p..

K]^mf³ At¸mÄ In{S]psX I´n ssNsNm*p Sm§n sbm¡n Aksa fpO¯p Sn^n¨n^p¯n Ct¸mÄ hpf]pw
In{S]pw fpO fpOw B]n hpf In{S]psX S` bnXn¨p Smjv¯nsNm*p b_ªp H¶p km]n`n«p Du¼Xn
hms_m¶p hpOn¡s«Xn..

In{S H¶p NpWnªp K]^mfsâ Np® bnXn¨p Du¼m³ SpX§n..
At¸mjpw AkapsX bqÀ K]^mfsâ km]n Ss¶ AfÀ¶n^n¡p¶p*m]p^p¶p..In{S H¶p NpWnªt¸mÄ
AkapsX NqSn H¶pNqXn knXÀ¶p k¶p …KmS^fmsâ fq¡nWv tWs^ B]p^p¶p At¸mÄ AkapsX
NqSnSpa..

knXÀ¶p Nm\p¶ In{S]psX NqSn Spa]nÂ. K]^mf³ H¶p f\¯p bns¶ NqSn]n B]n WmNpsNm*pÅ
Nan.. NqSn]n`pw bqän`pw fm_n fm_n Wm¡p NX¯n W¡n sNmXp¯t¸mÄ In{S]psX WXp emPw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv knÃp tbms` kaªp. AtS hf]w hpf In{S]psX fp`NÄ bnXn¨p DX¡m³
SpX§n..At¸mÄ K]^mf³ ssN F¯n¨p In{S]psX H^p fp` bnX¨p..ftä fp` hpf]pw bpXn¨p ..

NXn fq¯ In{S hpf]psX fp`]pw bnXn¨p Npj¨p. fq¶p tbÀ¡pw Nj¸nsâ At§ S`¡Â F¯n]n^p¶p
At¸mÄ…

K]^mfsâ Np® In{S]sX km]n C^p¶p k®w sk¨p SpX§n]t¸mÄ A]mapsX Sq§n NnX¡p¶ f\nNÄ
bnXn¨p hpf km]n C«p Du¼n..

Np_¨p tW^w NqXn ASp SpXÀ¶v bns¶ hpf F\oäp K]^mfsâ Np®]n Nk¨n^p¶p Np® S`¸v
bnXn¨p Ssâ bqÀ fpO¯p k¨p H¶p D^¨p bns¶ bSps¡ bqänt`¡v Sn^pNn H¶p AfÀ¶p..Np®
tkP¯n bqän NXks^ tN_n tbm]n..CsSÃmw N*t¸mÄ In{S BsN {Sn AXn¨p…

Np_¨p tW^w tS§m sbmSn¡pw tbms` hpf sbmSn¨p ..bns¶ F\oäp ..hpf]psX bqän Wn¶pw
Du^n tbm¶ Np®s] tWm¡n hpf b_ªp..

CWn Int{S CSp tbms` Wo sI]vSp tWm¡p..

ASp tNÄt¡* Smfhw In{S F\oäp K]^mfsâ Np®¡p fpNan bqÀ sNm*p k¶p Aksam¶p AfÀ¶p

hpf]psX bqÀ tSWn fp§n] K]^mfsâ Np® In{S]psX bq_n Wn¶pw kjpSn sshZnt`¡p fm_n..

ASp N*t¸mÄ hpf Np® ssNsNm*p bnXn¨p In{S]psX bq_nt·Â fp«n¨p bns¶ In{St]mXv
AfÀ¶n^n¡m³ b_ªp..

In{S H¶p AfÀ¶t¸mÄ Np® Np_¨p AN¯p tN_n. In{S bns¶]pw AfÀ¯m³ tWm¡n]t¸mÄ bq_nsâ
ssXäv Nm^\w Np® tN_m³ dp²n fp«m]n ..

ASp N* hpf b_ªp..hmt_ C§sW B]m tN_nÃmt«m..hmÀ Cksa f`À¯n NnX¯n AXn¡p..

bns¶ In{Ss] bnXn¨p f`À¯n NnX¯n Nm`pNÄ W¶m]n AN¯n bnXn¨p Np® bSps¡ bq_nWpÅnt`¡p
NX¯n..bns¶ kas^ bSps¡ In{S]psX bq_nWv DÅnt`¡v SÅn..

bNpSn N]_n]t¸mÄ A]mÄ H¶p WnÀ¯n. bns¶ H¶p NqXn AfÀ¶p..

hpf]psX bqÀ tSWn fp§n] A]mapsX Np®. In{S]psX H`n¨n_§n] bqän NXks^ tN_n
tbm]n..Np_¨p tW^w A§sW Ss¶ Np® AW¡msS k¨p..

bns¶ bSps¡ bn¶nt`¡v k`n¨p bns¶ H¶p NqXn SÅn
H¶p ^*p k«w A§sW sI]vSt¸mÄ.
In{S]psX bq_nWv Np_¨p A]kp k¶p..

Wà ssXäpÅ In{S]psX bqän K]^mf³ Np® N]ämWpw C_¡mWpw SpX§n]t¸mÄ In{S tkUW
Ds*¦n`pw Np® tN_p¶ hpO¯n AkÄ ASv f_¶p sNm*p hpOw BhzmSn¨p..

Wà C_p¡fpÅ In{S]psX bqän ssXäv B]n tN_p¶ K]^mfsâ sb^pw Np® N*p hpf¡p NXn AX¡m³
Njn]m¯ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkØ k¶p..

Nj¸v fq¯t¸mÄ hpf hz´w bqänt`¡v kn^Â N]än AXn¡mWpw SpX§n..

tkUWt]msXm¸w KoknS¯n BUyfm]n Nn«p¶ hpO¯n In{S Nj¸v hin¡m³ k¿msS A`_n knan¨p..

WnÀ¯tÃ…… hmÀ…….tkP¯n N]äp….. hpOw hin¡m³ k¿mSm]tÃm…..

t_mhm bq tbm`pÅ In{S]psX Caw bqän K]^mfsâ Np® Np_¨p tN_n C_§n]t¸mtj¡pw In{S]psX
N¶n bqän Wn¶pw Npt_tÈ tIm^ sbmXn]³ SpX§n.. Wà ssXäpÅ bqÀ B]Sp sNm*v K]^mfWv
tkP¯n skÅw k¶p.

K]^mfsâ Np®]n Wn¶pw N«n]pÅ Np® bm In{S]psX bqÀ Wn_ªp

K]^mf³ Ssâ Np® k`n¨q^n]t¸mÄ In{S]psX bqän Wn¶pw^àkpw Np® bm`pw N`À¶ skÅw
In{S]psX bq_nsâ kl§an DÅ t_mfm ^mKnNan NqXn bp_t¯¡p H`n¨n_§n..

In{St]mXv HmcohnWp AXp¯pÅ dmSv–_qfn tbm]n NjpNn k^m³ b_ªn«p K]^mf³ hpf]psX
bqänt`¡v fpOw tIÀ¯p..bns¶ AkapsX N´pw bq_pw NqSn]pw FÃmw NqXn W¡n tSmÀ¯m³
SpX§n..ASntWmsXm¸w bqänt`¡v kn^`pw N]än AXn¨p sNmXp¯p..K]^mfsâ W¡Â b\n kÃmsS
Gäp. ASpsNm*p hpf¡pw tkP¯n skÅw tbm]n. …

dmSv _qfn tbm]n bqÀ NjpNn]t¸mÄ In{S¡p e]¦^ fm] Woä AWpek sb«p..
AkÄ Sp^ns¨¯n]t¸mÄ hpf]psX bqän Wn¶pw k^p¶ skÅw W¡n NpXn¡p¶ K]^mfsW B\v N*Sv..
AkÄ ASv BhzUn¨p sNm*p AkÀ¡vB^nNn C^p¶p..

K]^mf³ In{S]psX bqän St`mXn sNm*p b_ªp.. tfmsa Int{S. ko«n tbm]n ^*p Unkhw _Ìv
FXp¡pN Woä FÃmw fm_pw bns¶ Wnsâ bqäns` t^mf sfÃmw Na]\w sNt«m F¶n«p hpf]psX
bq_p tbms` WÃ fnWphfpÅ bqÀ B¡\w F¶n«p Wfp¡v l^n¡pw H¶p Nan¡\w..F´m WnW¡p h½Sw
AsÃ

Hm hmt_ FWn¡v CWn]pw tk\w Mm³ F´nWpw t_Zn]m\nt¸mÄ. C{S¡v hpOw DÅt¸mÄ Mm³ F´nWv
ASp Hjn km¡\w

bns¶ AkÀ {Zhv FÃmw A\nªp tbmkm³ tW^w K]^mf³ b_ªp..

Int{S.. Wo tI^m³ tbmkp¶ h-vNqans` {bn³hn¸Ä _infnsW]pw H¶p N*p hwhm^n¨p sNmÅp ASp
WnW¡p Pp\w sI¿pw..

HsN hÀ A§sW sI¿mw.

bns¶ AkÀ ^*p tb^pw AknsX Wn¶pw C_§n.

SpX^pw

Leave a Reply