വിധവ 5 [Pavan]

Posted by

വിധവ 5

VIDHAVA PART 5 AUTHOR : PAVAN 

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF VIDHAVA KAMBIKATHA
[https://kambimaman.com/tag/pavan/]

AsSm^p DÕk¡m`fm]n^p¶p,

M§apsX koXn Wn¶v Np_¨p Uqs^]pÅ {blhvSfm] A¼`¯n bq^w.

C¯k\ bq^¯nWv MmWpw k^pw F¶v AÑtWmXv b_ªp.

WnW¡v bSnsW«v k]Êm]n Hä¡v tbmNmWpÅ hf]fm]n,

Hät¡m Nq«pNmt^w sNmt*m sbmt¡m F¶v Aѳ b_ªp.

CÃ, BUyw Mm³ AÑsâ NqsX k^pw ASv Njnªp Hä¡v sbmt¡mamw Mm³ b_ªp

fWÊnÃm fWtÊmsX Aѳ h½Sn¨p

A§sW MmWpw AÑWpw bq^¯nWv bp_s¸«p

sskNpt¶^w B\v tbm]Sv AÑsâ ssd¡nÂ

AÑWv A¶v Nãn¨v Wm¸Sv {bm]w k^pw

Wà skap¸v– H¶pfà Asæn B\p§Ä skap¯n^p¶n«p F´nWm

WÃ H¯ D]^w, N«n fol, kn^nª fm_v, C^p* Wn_w.

AÑsâ NqsX tbmNpt¼mÄ FWn¡v AenfmWfm\v.

ssd¡n tbmNpt¼m FÃm^pw AÑsW tWm¡pw.

sb®p§Ä HanN®v G_n]pw,

At¸msjms¡ Mm³ AÑsW H¶v bman tWm¡pw,

H^p Nmfsâ In^nt]msX Aks^ Aѳ tWm¡p¶Sv Nm\pt¼mÄ kÃm¯ H^p hpOfm\v.

M§Ä bq^¸_¼n F¯n.

Nps_ tW^w NmjvINÄ N*p WX¶p.

BW]pw A¼m^n]pw fp¯v–¡pX]pw sNm«pw Np^k]pw H^p ^hw Ss¶]m\v bq^w.

bq^b_¼v Wn_s] KW¡q«w.

B\pw sb®pw bqkm`·m^pw Hs¡ S«n]pw fp«n]pw WX¡p¶p.

M§Ä H^p NqÄ dm_n N]_n Kyqhv NpXn¨p.

bns¶]pw Nps_ tW^w N_§n.

^m{Sn Aѳ FWn¡v sbmt_m«]pw C_¨n]pw km§n S¶p. AÑWpw Njn¨p.

CWn]pÅSv skXns¡«m\v Aѳ b_ªp,

^m{Sn ^*p f\n¡m\v skXns¡«v– SpX§p¶Sv,

Wfp¡v A¸p_¯pÅ b_¼n tbm]n Np_¨p tW^w D_§mw skXns¡«v– SpX§pt¼mÄ F\o¡mw Aѳ b_ªp.

WX¶v WX¶v F³s_ Nms`ms¡ tkUWn¨p SpX§n]n^p¶p.

Mm³ tkPw h½Sn¨p.

Nps_ Uq^w WX¶p M§Ä H^p Häs¸« b_¼n F¯n.

AVnNw B^pfnà b_¼n AknsX]pw CknsX]pfm]n In`s^ms¡ NnX¡p¶p.

b_¼n Wà C^p«m\v–.

Wnj`pNÄ AÃmsS H¶pw kyàfm]n Nm\m³ Njn]nÃ.

M§Ä b_¼nsâ H^ä¯p tbm]n N¿n`p*m]n^p¶ b{Sw Wn`¯p kn^n¨p NnX¶p.

AÑsâ sSm«Xp¯m\v Mm³ NnX¶Sv

NnX¶ DXsW Mm³ f]§n tbm]n

F{S tW^w D_§n F¶v WnÝ]fnÃ.

Ft´m lÐw sN«p Mm³ D\À¶p

N®p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Sp_¶p BUyw tWm¡n]Sv AÑsW]m\v

AÛpSs¸«p tbm]n

AÑsâ fp¶n Np¯n]n^p¶v ^*p tbÀ AÑsâ Np® fm_n fm_n Du¼n k`n¡p¶p.

F{St]m Nm`w sNm*v H¶pw Nn«m¯ BÄ¡v Sn¶m³ dn^n]m\n Nn«n] tbms` BÀ¯nt]msX]m\v AkÀ
Sn¶p¶Sv.

Mm³ AÑsW tWm¡n,

Aѳ N®X¨v hpOn¨p NnX¡p¶p.

AÑsâ gÀ«nsâ d«¬ FÃmw Du^n C«n^p¶p.

bmâvhv k`n¨p Smtj¡p C«n^p¶p.

CsSÃmw Ft¸mÄ WX¶p. FWn¡v H^p HmÀf]pw CÃ.

H^mÄ AÑsâ sWªns`]pw k]_ns`]pw t^mf§an SXkp¶p.

H^mÄ sNm«]n I¸p¶p, Aѳ hpOw sNm*v D_s¡ knan¨p.

A]mÄ SpXs^ SpXs^ sNm«]n I¸n hpOn¸n¨p.

fsä]mÄ sW©ns` Wn¸nan NXn¨q¼n At¸mjpw Aѳ ho¡m^w bp_s¸Xpkn¨p.

bns¶]pw bns¶]pw AkÀ fm_n fm_n Du¼n k`n¡m³ SpX§n.

F³s_ Np® sb^p¯v– N]_n.

Mm³ D\À¶Sv Aѳ A_nªp F¦n`pw A_nªSm]n emkn¨nÃ.

MmWpw fn*msS NnX¶p

CX¡v AÑsâ Np® A]mapsX km]n Wn¶v skan]n ImXn]t¸mÄ Mm³ B Np® N*p sM«n.

Fs´m^p k`n¸w.

Ip½]mt\m A½ AÑsW Ct¸mjpw hwl]n¡p¶Sv.

AÑWv tks_]pw sb®p§apfm]n dÔfps*¶pw b_ªp A½ Ft¸mjpw kj¡m\v.

kj¡v fq¡pt¼m A½ AÑWv fp*v sbm¡n Nm\n¡pw.

At¸msjÃmw A½]psX SpXp¯ SpX]pw fpXn fqXn] bq_pw Mm³ Nm\pw.

C¶m k¶p Snt¶m

F¶pw b_ªm\v A½ sbm¡n Nm\n¡p¶Sv

Mm³ _qfnWv AN¯m\v F¶v N^pSn]m\v A½ Nm\n¡p¶Sv

Wo sbm¡p¶ AÃmsS S^p¶nÃtÃm F¶v Aѳ Sfml b_]pw

^m{Sn S^p¶ tbms^ A½ tImUn¡pw

W«p¨]v¡v H^p N^nwNqSn sbman¨p Sn¶p¶ hpOw WnW¡v b_ªm fWÊn`mtkm km F³s_ km]nÂ
k¶n^n¡v– Aѳ b_]pw

tU bSps¡ Ak³ AN¯p*v A½ HmÀfn¸n¡pw

ASnsW´mXn AkWv {bm] bqÀ¯n B]ntà CsSms¡ N*tà Ak³ bYnt¡*Sv. Aѳ b_]pw

BÀ¡_n]mw CSnWNw Ak³ FÃm hpOkpw A_ntªm F¶v

Wn§apsX tfm³ Asà b_]m³ bäq` A½ Npj]pw

km F³s_ Np«³ IqXm]n Aѳ b_]pw

tbm fWpgym A½ B«pw F¶n«v AXp¡a]nt`¡p tbmNpw Aѳ bp_sN]pw

bns¶ tNÄ¡p¶ ho¡m^§apw AÑsâ In^p]pw

At¸mtj¡pw F³s_ H^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv km\w Njnªn«p*mkpw

AÑsâ N¼n]pw A½]psX fp*v sbm¡`pw N*pw tN«pfm\v Mm³ F¶pw km\w kn«n^p¶Sv

Aѳ A]mapsX S`]n sfsà SXkn A]msa t{bmÕmin¸n¨p sNm*n^p¶p.

F³s_ sbmt¶ Fs´m^p Nj]m Du¼p¶k³ AÛpSw Nq_n

WnW¡nãs¸t«m Aѳ bSns] tImUn¡p¶ tN«p

Dw…. A]mÄ fqan

ko«n Bt^ms¡]p*v WnW¡v Aѳ tImUn¨p

em^y]pw MmWpw Ak³ f_pbXn WÂNn

AkÄ¡p F{S k]Êm]n Aѳ tImUn¨p

fp¸Sv

I^¡mt\mXm

Ak³ Dw…. F¶v fqan

AkÄ¡nãmtNm F³s_ Np®

bn¶ntÃ

FknXm koXv

A¼`¯nsâ bn_NnÂ

Mm³ k¶m FWn¡ksa St^m

S^mw, bs£ H^p Nm^yw

F´m

skÅw F³s_ km]n Ss¶ S^\w

ASnsW´m WnW¡v Ss¶ S^mw

AkÄ¡_nt]mXm Wo Du¼³ Bs\¶v

AsSms¡ A_n]mw AkÄ¡p H^p Npj¸kpw CÃ

tbmNpt¼m W¼À S¶n«v tbm\w Aѳ HmÀfn¸n¨p

WtÃm\w k`n¨p NpXns]Xm Aѳ AksW t{bmÕmin¸n¨p

At¸mÄ fq¶mfsSm^mÄ NqsX AknsX k¶p

C^p«¯v– Nm\m³ k¿

AkÀ fm_n fm_n Du¼p¶Sv Np_¨p tW^w tWm¡n Wn¶p bns¶ F³s_ A^nNn C^p¶p

AÑWpw MmWpw A]mÄ F´m sI¿m³ tbmNp¶Sv F¶v tWm¡n NnX¶p

A]mÄ F³s_ A^nNn C^p¶v F³s_ Np®]n bnXn¨p

Mm³ sb«¶v B ssN S«n fmän

Aѳ b_ªp hm^fnà tfmsW A]mÄ sI]vtSms«

bq^b_¼n CsSms¡ hzmemknNw

A]mÄ B\ms\¶p N^pSn Wo hiN^n¡mSn^n¡*

shN-vhv B\v {bVmWw

ASv B\ntWmtXm sb®ntWmtXm Bt^mXv B]m`pw Npj¸fnÃ.

fm{Sfà bq^b_¼n k¶n«v H¶v km]n sNmXp¡msS tbmNp¶Spw H^p Wm\t¡Xm\v

bq^¯nWpw skXns¡«nWpw CX¡pÅ tW^w C§sW]pÅ kntWmU§Ä¡m\v

Ak³ sI]vtSms« Wo fn*msS NnX¶p sNmXp¡v Aѳ b_ªp

bns¶ Mm³ AksW SXªnÃ

Ak³ F³s_ hnºn Nps_ SXkn N¼n]m¡n

bns¶ hnºv Sp_¶p F³s_ Np«sW bp_t¯¡p C«p

Aѳ F³s_ Np«sW CXw N®n«p tWm¡p¶Sv N*t¸mÄ FWn¡v Wm\fm]n.

Ak³ F³s_ gÀ«nsâ d«¬ Ajn¨p

bmâvhv Smjv¯n

bns¶ F³s_ Np® Ak³ Ak³s_ km]nsâ Bj§ant`¡v Smjv¯n

tim………………………

GtSm N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hzÀ¤ t`mN¯nt`¡v– Mm³ C_§n tbmNp¶ tbms` tSm¶n

A]mÄ A®m¡v ks^ C_¡n] Np® sSm*]n S«n Nps_ tW^w C^p¶p

Mm³ hzÀ¤ NkmX¯n F¯n

AÑWpw AsS AWpek¯n B]n^p¶p

AÑsâ Np® AkÀ fm_n fm_n Du¼p¶p

Mm³ F³s_ A^s¡«v D]À¯n Ak³s_ km]n AXn¨p

Ak³s_ S` bnXn¨p Np® tNän AXn¨p

Aѳ H^p¯sW bnXn¨p Nfnjv¯n NnX¯n F¶n«v Np*n]n tNän

CSv N*p FWn¡v hin¨nÃ

AÑsâ AXn N*Spw FWn¡v skÅw ImXn

A]mapsX km]n F³s_ H^p NpXw skÅw

Mm³ SaÀ¶p ko\p

AtSmsX Aѳ AXn fSn]m¡n F\oäp ^*p tb^psX N¿n Wn¶pw N¿n Wn¶v W¼À km§n]n«v
sbmt¡mam³ b_ªp.

H^p Sk\ bm`v Sm hmt_ F¶v AkÀ Atb£n¨p

H¶Ã b¯p Sk\ S^mw ko«n k^pt¼mÄ em^y]psX fp¶n sk¨v Aѳ D_¸p sNmXp¯p

AkÀ ^*p tb^pw tbm]n Njnªt¸mÄ Aѳ k¶p F³s_ A^nNn NnX¶p

Wo SaÀt¶m

Aѳ tImUn¨p

CÃ Mm³ b_ªp

Cãmt]m WnW¡v Ak³s_ Du¼Â

Dw……

CsSms¡ ^ihyfm]n sk¡\w

Bt^mXpw b_]*

Mm³ fqan

AÑWv Na]s* Mm³ tImUn¨p

Na]\w CWn]pw hf]w D*tÃm

Aѳ b_ªp

Np_¨p Njnªt¸mÄ tks_m^mÄ k¶v AÑsâ A^nNn C^p¶p

A]mÄ AÑsâ Np® FXp¯p I¸p¶Sv Mm³ tWm¡n NnX¶p

F{S tbÀ Du¼n]n«pw AÑWv H^p Np`p¡kpfnÃ

FWn¡v A{S bnXn¨p Wn¡m³ bänà tkPw ImXpw

A]mapw Nps_ tW^w I¸n]n«p tbm]n

tks_m^mÄ k¶p F³s_ AXp¯n^p¶p

F³s_ Np® Im¸³ tbm]t¸mÄ Mm³ SXªp

FWn¡v sbm§p¶ Nm^yw hwl]fm]n^p¶p

sNmXp¡v– Aѳ b_ªp

tk* tbm§p` Mm³ b_ªp

sNmÅmw Cu {bm]¯nt`m

Aѳ F³s_ hnºv Du^n Np® skan]n C«p F¶n«v AktWmXp Du¼m³ b_ªp

Ak³ NpWnªn^p¶v Du¼n

Np_¨p Njnªt¸mÄ Aѳ AktWmXp tbmNm³ b_ªp

F¶n«v F³s_ Np®]n Aѳ N]_n bnXn¨p

d`w b^ntlmVn¨p

Aѳ Np®]n bnXn¨t¸m Ss¶ FWn¡v skÅw tbmNpw F¶ f«m]n

Aѳ ^*p fq¶p Sk\ F³s_ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Np® bnXn¨p AXn¨p.

AÑm Cs¸m tbmNpw Mm³ b_ªp

Aѳ A{bSo£nSfm]n F³s_ Np® FXp¯p km]n sk¨v Du¼n

AXp¯ Wnfnlw FWn¡v skXn sbm«n

AÑsâ km Wn_s] F³s_ lp¢w

Nps_ D*tÃm CSv

F¶v b_ªp Aѳ FÃmw Sp¸n¡aªp

F¶n«v f`À¶p NnX¶ F³s_ km]n Aѳ Np® tNän AXn¨p

AÑsâ fpjp¯ Np® A½]psX bq_n F¶ tbms` F³s_ km]n AXn¨p

AÑsâ AXn]psX Du¡p N*v Mm³ ASnl]n¨p

F³s_ d`kmWm] Aѳ

Mm³ AenfmWw sNm*p

F¶n«v Aѳ FsW bnXn¨p Nfnjv¯n NnX¯n

F³s_ sNm¨p Spa]n Aѳ Np® bSps¡ tNäm³ SpX§n

Mm³ BUyw tkUW sNm*pw bns¶ hpOw sNm*pw HXpkn Nmfw sNm*pw N^ªp

fäksâ Np*n `qhv B\v AÑWv H^p hpOkpw tSm¶n]nà ASm tbmNm³ b_ªSv

tfm³s_ Np*n ssXäv B]n^n¡pw F¶v AÑWv A_n]mw

AXn¨p AXn¨p AÑsâ H^p NpXw Np®¸m`v F³s_ sNmS¯n ko\p

ASn³s_ IqXv FWn¡v AWpeks¸«p.

Mm³ hwSrbvSnt]msX NnX¶p.

Aѳ F³s_ A^nNn NnX¶p

Wo sb®p§sa Nan¨n«pt*m Aѳ tImUn¨p

AsS´m Akh^w Nn«n]ntÃ

bq_p N*n«pt*m

Nm\m³ B{Piw Dt*m

D*v

C¶s` Wo km\w AXnt¨m

AXn¨p

Bs^ HmÀ¯m AXn¨Sv

ASv………….ASv…….

ssV^yfm]n b_tªm Bs^]m

A½s]

Aѳ I^n¨p

N*n«pt*m Wo A½]psX bq_p

A½ AÑsW fp*v sbm¡n Nm\n¡pt¼m Mm³ Hanªp Wn¶v tWm¡n]n«p*v

kyàfm]n N*n«nÃ

Wmsa Bks« Nm\n¨p S^mw Aѳ b_ªp

At¿m A½ A_nªmÂ

A½ A_n]msS Nm\n¡mw tbms^

Mm³ h½S¯n fqan

Aѳ hnºv Sp_¶p Np® bp_s¯Xp¯p AXn¡m³ SpX§n

Wo]pw AXn¡p Aѳ b_ªp

M§Ä H^pfn¨v AXn¨p Naªp

bns¶ bSns] f]§n

f]¡¯n Vm^maw hzbWw N*p

A½ F³s_ fp¶n k¶p fp*v sbm¡n bq_p sbman¨p Nm\n¡p¶Sv

A½ AÑsW fXn]n C^p¯n sI¿p¶Sv bns¶ tks_ Fs´ms¡t]m

skXns¡«n³s_ lÐw tN«m\v M§Ä D\À¶Sv

skXns¡«v– Nm\m³ BÄNq«¯n Wn¡pt¼mÄAѳWn¡p¶nX¯vNp*m·m^psXNq«wN*p

AkÀfm_nfm_nAÑsâNp®bnXn¡pN]m\v

AѳH¶pwA_n]m¯tbms`Wn¶vsNmXp¯p

bq^wNjnªpko«nÂF¯n]t¸mÄtW^wskap¯p

F³s_NTSoÀ¶SpwhmdpNTb_]m³S¿m_m]n

BNTAXp¯`¡¯nÂ

Leave a Reply