പ്രതിഭാ സംഗമം 2 [കൊച്ചുകാന്താരി]

Posted by

പ്രതിഭാ സംഗമം 2

PRATHIBHA SANGAMAM  PART 2 AUTHOR : KOCHU KATHARI

 

H^p f\n Njnªt¸mÄ M§Ä tbm]n e£\w Njn¨p. Mm³ AXnkhv{S§Ä Hs¡ V^n¨v, H^p Ko³hpw Xo
gÀ«pw V^n¨m\v tbm]Sv. tI«Wpw bm³_vhv Hs¡ C«m\v tbm]Sv. tI«Wv e£\w {co B\v. bs£
F³s_ e£\¯nWp ssbhm sNmXp¡\w. e£\w Njnªv Sn^nsN _qfn F¯n] Mm³, fp³bv C«n^p¶
Sp\nNapfm]n dmSv–_qfn tbm]n tkgw fm_n. bj]Sv tbms` AXn khv{Sw CÃmsS]m\v Mm³
bp_¯p k¶Sv.
At¸mtj¡pw tI«Wpw tkgw fm_n H^p `p¦n DXp¯n^p¶p. t^mfmkrSfm] knlm`fm] sW©v Sp_Êm]n
NnX¡p¶p. B t^mf¡m«n F³s_ fpOw AfÀ¯m ³ FWn¡v sNmSn]m]n. Mm³ N«n`n³s_ H^ät¯¡v
N]_n NnX¶p. tI«³ H^p Nth^]n C^p¶p. Mm³ fSn`n³s_ AXp¯v tIÀ¶m\v NnX¶Sv. F¦n`pw
tI«³ N«n`n NnX¡msS, Nth^]n C^p¶p f]§m³ SpX§n. ASv N*n«v Mm³ tI«sW knan¨p.
“”””tI«m, AknsX Nth^]n C^p¶p D_§msS Um Cu N«n`n N]_n NnX¶v D_§p tI«m.”
“”””tk* tfmsa. AknsX Wo NnX¡pN]tÃ. bns¶ MmWpw NqsX NnX¶m l^n]mknÃ.”
“”””AsS´m tI«m? CknsX Bklyw tbms` Ø`w D*tÃm. bns¶´m.”
“”””F¶m`pw ASv l^n]Ã.”
“”””ASns`´m l^ntNXv? A§sW Bs\¦n Mm³ S_]n NnXt¶mamw. tI«³ CknsX NnX¡v–.”
“”””AsS´m]m`pw tk*. Mm³ Wns¶ CknsX sNm*pk¶n«p S_]n NnX¯n D_¡m³ F´m]m`pw S¿m_Ã.”
“”””F¦n tI«³ Wà Np«n B]n«v Um CknsX k¶p NnX¡v–.”
“”””tfmsa Wo {bm]bqÀ¯n B] sb®tÃ. B Wn³s_ AXp¯v Mm³ NnX¶m l^n]mknÃ.”
“”””ASns`´m H^p l^ntNXv? ^*p fq¶p kÀgw fp¼v ks^ W½Ä H^p N«n`n NnX¶p
D_§n]n«ntÃ?”
“”””ASptbms` Bt\m Ct¸mÄ? A¶v Wo sNm¨pNp«n B]n^p¶p.”
“”””Hm…… At¸mÄ Mm³ kaÀ¶Sm\v tI«Wv Npj¸w. AsÃ?”
“”””F¶Ã tfmsa Mm³ b_ªSv. W½psX Wm«n CsSm¶pw bSnkÃ. ASm.”
“”””ASv tI«Wv A_n]mªn«m. htimU^§Ä H¶n¨p NnXs¶¶p knIm^n¨p B^pw H¶pw b_]nÃ.”
“”””F¶m`pw tfmta, AsSm¶pw l^n]Ã.”
“”””F¶m tI«³s_ Cãw tbms`.”
ASv b_ªpsNm*v, Mm³ AknsX NnX¶ goäpw FXp¯psNm*v, N«n`n Wn¶pw Smsj C_§n. Mm³
S_]n goäv kn^n¡m³ SpX§n]t¸mÄ, tI«³ goäv F³s_ ssN¿nÂWn¶pw S«n FXp¯p.
“”””Mm³ tSmän^n¡p¶p. Wo F´m]m`pw S_]n NnX¡m³ Mm³ h½Sn¡nÃ. Mm³ S_]n NnXt¶mamw.”
“”””AsS´m]m`pw Mm³ h½Sn¡nÃ. tI«³ S_]n NnX¶m MmWpw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S_]n Ss¶ NnX¡pw.”
“”””tfmsa Wo C§sW WnÀºÔw bnXn¡msS. Mm³ tSmän^n¡p¶p. N«n`n Ss¶ NnX¡mw.”
ASv tN« Mm³ tI«sW sN«n¸nXn¨v Nknan H^p D½ sNmXp¯p. tI«³ Nnan tbm] tbms` A´w
kn«v Wn¶p. Mm³ F´m\v sI¿p¶sS¶v FWn¡v A_n]nÃm]n^p¶p. Mm³ A_n]msS]m\v tI«sW
sN«n¸nXn¨Spw, D½ k¨Spw Hs¡. Mm³ A{S]v¡v fSnf_¶p tbm]n^p¶p.
F³s_ {lf¯n³s_ BUybXn knK]N^fm]n bqÀ¯oN^n¨Sn³s_ H^p fSn{efw. hztdmVw k¶ Mm³ tI«sW
kn«n«p fm_n. FWn¡v tI«sW AenfpOoN^n¡m³ k¿m¯ tbms` H^p fmWhnNmkØ. tI«³s_ fpO¯v
tWm¡msS, NpWnªp S_]n tWm¡ns¡m*v– Mm³ b_ªp:
“”””thm_n tI«m. tI«³, F³s_ B{Pi¯nWv h½Sw fqan] B ht´mg¯nWv, Mm³ A_n]msS sI]vSp
tbm]Sm\v.”
“”””ASnWp hm^fnà tfmsa. tfmÄ A_nªpsNm*v sI]vSSv AÃtÃm.”
“”””tI«³ £fns¨¦nÂ, bN^¯nWv FWn¡pw H^p D½ Sm.”
“”””ASv tkt\m tfmta?”
“”””tk\w tI«m. F³s_ fWÊfmVmW¯nWv tI«³ ASv sI¿\w. F¦nt` FWn¡v hfmVmWw BNq.”
“”””F¦n Um.” F¶v b_ªpsNm*v, tI«³ F³s_ sWän]n Ipwdn¨p.
“”””ASv tbm^ tI«m. Um CknsX NqXn.” F¶v b_ªpsNm*v Mm³ F³s_ k`Sp NknÄ Nm\n¨p. tI«³
AknsX]pw Ipwdn¨p.
“”””CknsX NqXn” F¶v b_ªpsNm*v Mm³ F³s_ CXSp Nknapw Nm\n¨p. tI«³ AknsX]pw
Ipwdn¨p.
“”””CWn Um CknsX NqXn” F¶v b_ªpsNm*v Mm³ F³s_ Ip*n sSm«v Nm\n¨p. tI«³ H^p
fXn]pw NqXmsS F³s_ Ip*n Ipwdn¨p.
B H^p sh¡ân Mm³ tI«³s_ S`]n bnXn¨p F³s_ Ip*nt`¡v– AfÀ¯n. tI«³s_ H^p Ip*p Mm³
F³s_ Ip*pNÄ¡v CX]n`m¡n Wp\ªp. BUyw tI«³ F³s_ S` bnXn¨p fmäm³ {lfns¨¦n`pw,
bSps¡¸Sps¡ B {bSnt£Vw fm_n k¶p. B S¡¯nWp Mm³ F³s_ Wm¡v tI«³s_ km]v¡p DÅnt`¡v
NX¯n. tI«³ km Sp_¶v F³s_- Wm¡nsW tI«³s_ km]nt`¡v hzmPSw sI]vSp.

Mm³, tI«³s_ S`]ns` bnXn kn«n«p, tI«³s_ N£¯n`qsX ssN NX¯n tI«sW Ipän bnXn¨p. F³s_
fp`NÄ tI«³s_ sW©n sM^nªp AfÀ¶p. At¸mtj]v¡pw tI«Wpw Wà tcmfn  B]n. tI«³s_
sNm¨pNp«³ F³s_ AXnk]än Np¯m³ SpX§n. At¸mjm\v– tI«³ Fs¶t¸ms` Ss¶ AXn]n sK«n
C«n«nà F¶v FWn¡v fWÊn`m]Sv–. GSm*v b¯v fnWntämaw M§Ä sN«n¸nXn¨p AV^bmWw SpXÀ¶p .
bns¶ bnXn kn«v ANÀ¶p .
tI«³s_ fpO¯v H^p Kmav`yS N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv D*m]n^p¶p. sI]vSSv sSäm\v F¶v tSm¶n¡p¶ H^p ftWmemkw. tI«³s_ Ct¸mjpÅ
B Sm`vb^yw fm_n hÂhzemkn B]m F³s_ B{Piw `£y¯n F¯nà F¶v FWn¡v A_n]mfm]n^p¶p.
ASpsNm*v Ss¶ tI«sW NqXpSÂ Dt¯Kn¸n¡m³ Ss¶ Mm³ So^pfmWn¨p. ASnWp Mm³ Ss¶ fp³ssN
FXpt¯ bäq. Fsâ sNm¨ptfmÄ CSnWNw H`n¸n¡m³ SpX§n]n^p¶p. Mm³ tI«³s_ fp*nWp
fpNan`qsX tI«³s_- hmfmW¯n bnXn¨p sM^n¨p. tI«³ H¶v sM«n bp_Nnt`¡v fm_n.
“”””tfmta, CWn H¶pw tk*. Ct¸mÄ sI]vSSv Ss¶ sSäm\v. W½Ä htimU^§Ä S½n C§sW H¶pw
sI]vSpNqXm.”
“”””tI«m, CSns`m¶pw sSsäm¶pw CÃ. CsSms¡ FÃm]nX¯pw WX¡p¶Sm\v.”
“”””F¶v Wnt¶mXv B^m b_ªSv? C§sW H¶pw sI]vSpNqXm. CsSms¡ knkmitlgw fm{Stf
bmXpÅq.”
“”””tI«m, F³s_ H^p Nq«pNm^n Pm]{Sn CtÃ. Akapw AkapsX tI«Wpw NqXn C§sW sI¿m_p*v.”
“”””At¸mÄ Akam\v F³s_ tfmsa Io¯]m¡p¶Sv–. AtÃ?”
“”””tI«m, AkÄ Io¯]m¡p¶Sv– H¶pw AÃ. CsSms¡ fWpgy³s_ Bkly§Ä B\v.”
“”””B Bkly§sams¡ hmVn¡p¶Sv NÃym\w Njnªv B\v.”
“”””AsSm¶pw AÃ tI«m. CsSms¡ FÃm]nX¯pw WX¡p¶Sm\v.”
“”””F¶m`pw Wfp¡v A§Ws¯ lo`§Ä H¶pw tk* tfmsa.”
“”””tI«m, Wfp¡v ko«n Wn¶pw e£\w Nn«n]nsæn W½Ä bp_¯v tbm]n Njn¡ntÃ? ASptbms`,
CSpw ko«n Wn¶pw Nn«n]nsæn bp_¯p AtWzgn¨p tbmNpw.”
“”””tfmta, A§sW H¶pw In´n¡^pSv. e£\w Njn¡p¶Sv– tbms` AÃ CSv.”
“”””tI«m, Wfp¡v, W½psX l^o^¯nWp e£\w tbms` Ss¶ ASymklyw DÅ hwPSn]m\v CSpw.”
“”””CSnsWms¡ In` hmfqiy f^ymUNÄ D*v. AsSms¡ W½Ä AWph^nt¨ bäq.”
“”””bnt¶! H^p hmfqiy f^ymU. FWn¡v bN^w fsäm^p sb®v B]n^ps¶¦n tI«³ C§sW Hjnªp
fm_pfm]n^pt¶m?”
“”””ASm\v– Mm³ b_ªSv. W½Ä htimU^§Ä S½n CsSm¶pw bmXnÃ.”
“”””At¸mÄ Pm]{Sn AkapsX tI«Wpfm]n sI¿p¶tSm?”
“”””AsSms¡ sSäm\v tfmsa. tfmÄ Fs¶ C§sW WnÀºÔn¡^pSv. MmWpw H^p fWpgy³ B\v.”
“”””tI«³ H^p fWpgy³ Ss¶. ASptbms` MmWpw H^p fWpgy³ Ss¶. W½Ä H^p hv{So]pw
bp^pgWpw Bs\¶v fm{Sw N^pSn]m fSn.”
ASv b_ªpsNm*v Mm³ ko*pw tI«sW sN«n¸nXn¨p D½ k¨v. BUysfms¡ tI«³ Fs¶ SÅn fmäm³
{lfn¨p. bns¶ bSps¡ tI«³s_ FSnÀ¸v Np_ªp k¶p. Mm³ ko*pw tI«³s_ Ip*pNÄ Wp\ªp.
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nq«¯nÂ, H^p ssN sNm*v fp*nWp bp_¯pNqXn tI«³s_ D^p¡v bp^pgWn bnXn¨p
sM^n¨p. AtSmsX tI«³s_ FSnÀ¸v bqÀ®fm]n fm_n.
Mm³ tI«³s_ Ip*pNÄ hzS{´w B¡n]n«p, ^*p ssN sNm*pw tI«³s_ fp*v ^*v klt¯¡pw
Sp_¶n«v– hmfmWw bp_s¯Xp¯p. Ip«p bjp¯n^p¶ B hmVWw Mm³ bnXn¨p sM^n¨p. tI«³ N®pNÄ
AX¨v fpNant`¡v tWm¡n Wn¶p. Mm³ tI«³s_ fp¶n fp«pNp¯n C^p¶p. bns¶, bSps¡ tI«³s_
hmfmWw ^*p ssN sNm*pw bnXn¨p sM^n¨p.
Mm³ BUyfm]n Nm\p¶ H^p bp^pg³s_ b\n B]pVw. Dt±lw B_n©p Woaw. ASnsWm¯ k®w. CsS§sW
F³s_ sI¸n N]_pw F¶v Mm³ AÛpSs¸«p. Pm]{Sn b_ª {bNm^w CSv tN_n]m FÃmw No_n
sbma¡psf¶p tSm¶p¶p. Pm]{Sn]psX H^p kn^Â N]_n]n«v Ss¶ FWn¡v tkUW D*m]n^p¶p. At¸mÄ
bns¶ CSn³s_ Nm^yw b_]t\m? Pm]{Sn b_ª {bNm^w AkapsX tI«³s_ hmfmWw A©v C©v– Woatf
DÅq. CSv ASn`pw k`pSv B\tÃm. Rm…. GSm]m`pw tWm¡mw.
A§sW Mm³ ^*p ssN sNm*pw ASn³s_? ewPn tWm¡n. GSm*v H^p D^p¡v N¼n]psX UrZS. Aäs¯
sSm`n bn¶nt`¡v– Wo§n]n«p, Aäw Np_¨p SXn¨v H^p D^p* S`. ASn³s_ WXp¡m]n fWpgy³s_,
km tbms` H^p No_Â. ssN sNm*v AfÀ¯n]t¸mÄ, bÃnÃm¯ H^p sNm¨p Np«n In^n¡p¶Sv tbms`.
ASn³s_ Aä¯v H^p SpÅn, Wn_fnÃm¯ F® tbms` H^p {UmkNw Spap¼n Wn¶p. Mm³ kn^ sNm*v
ASn sSm«p. ssN FXp¯t¸mÄ, ASv H^p fpXn Cj]psX k®¯n H^p Wq N¼n tbms` Wo*p k¶p.
Mm³ Wm¡v Wo«n ASn³s_ Aä¯v W¡n. B F® F³s_ Wm¡n bän. H^p ^pIn]pw tSm¶n]nÃ. Mm³
tI«³s_ fp*v D^nªp Naªp. tI«³ bqÀ\ WPvW³ B]n. Mm³ ASn fpjpk³ W¡n SpX¨p. tI«³
Ct¸mjpw N®pNÄ AX¨v Wn¡pN]ms\¦n`pw, tI«³s_ H^p ssN F³s_ S`]n SjpNm³ SpX§n.
Mm³, ASn³s_- S` F³s_ Ip*pNÄ¡v CX]n`m¡n]n«v, Wm¡v– sNm*v B S`]psX Ipän`pw W¡n.
bns¶ Mm³ bSps¡ B S` F³s_ km]v¡p DÅnt`¡v NX¯n. Mm³ AsSm¶p Wp\ªp. bns¶ bSps¡
I¸ns¡m*n^p¶p. tI«³, F³s_ S`]n bnXn¨psNm*v F³s_ km]nt`¡v Np® N]än]n_¡n. tI«³
CX]v¡p sM«p¶Sv Mm³ N*p. Mm³ tI«³s_ fpOt¯¡v S` D]À¯n tWm¡n.
“””” tfmta, Wn³s_ bÃv sNm*n«p tkUWn¡p¶p. bÃv S«msS sI¿v–.”
“”””FWn¡v A_n]nà tI«m. BUyfm]n«v B]SpsNm*m\v. CWn Mm³ tWm¡n sI¿mw.”
bns¶ Mm³ bÃv S«msS bSps¡ {l²n¨p sI]vSp. Np_¨p hf]w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv I¸n]t¸mtj¡pw tI«³ F³s_ km]nt`¡v N]än AXn¡p¶ hvboZv Nq«n. bns¶]pw
AVnNw Njn]p¶SnWp fpt¶ tI«³s_ Np® F³s_ km]n C^p¶p sk«n kn_¨p. AtSmsX, F³s_
km]nt`¡v tI«³s_ bm¸pj HjpNn]n_§n. sNm¨p Np«nNÄ fp`¸m NpXn¡p¶Sv tbms`, AkhmW
SpÅn ks^ Mm³ N_s¶Xp¯p. HXpkn ASv Ip^p§m³ SpX§n]t¸mÄ Mm³ ASv bp_s¯Xp¯p. bj]
Nm^n^p¼n³s_ N^p¯v Wãs¸« H^p fmwhNg\w tbms` ASv SaÀ¶p ko\p.
tI«³ Fs¶ bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨n«p, F³s_ sWän, NknapNÄ, Ip*p F¶v tk* fpOw fpjpk³ H^p
{em´sW tbms` Ipwdn¨psNm*n^p¶p. FÃmw Njnªt¸mÄ tI«³ N«n`n C^p¶psNm*v Fs¶ tI«³s_
AXp¯v tIÀ¯p Wn_p¯n]n«v, F³s_ gÀ«n³s_ BsN C«n^p¶ ^*v– d« ³hpNapw Du^n]n«v, gÀ«v–
Du^n fmän. tI«³ GtSm AÛpS khvSp Nm\p¶Sv tbms` F³s_ NqÀ¯v D]À¶p Wn¶ fp`NanÂ
tWm¡ns¡m*n^p¶p. bns¶ ^*p ssN sNm*pw ASn SjpNn.
F³s_ fp`sM«pNÄ CSnWNw d`wk¨p D]À¶p Wn`v¡p N]m]n^p¶p. tI«³, H^p f©mXn]psX
k`n¸¯n`pÅ sM«v, kn^ sNm*v SjpNn. F³s_ l^o^¯n BsN H^p Npan^v bXÀ¶p. IqXpNp^p
tbms` l^o^w fpjpk³ sI_n] Np^p¡Ä D]À¶p k¶p. Mm³ F³s_ ^*p ssN]pw tI«³s_ tSmanÂ
k¨p. tI«³ fpOw F³s_ fp`NapsX WXp¡pÅ Smjzm^¯n AfÀ¯n . bns¶ fpOw AknsX fpjpk³ C«v
D^hn.
ko*pw tI«³ S` D]À¯n fp`Nan tWm¡n. bns¶ Wm¡v Wo«n fp`¡®pNan fm_n fm_n W¡n.
HXpkn H^p fp`¡®v Ip*pNÄ¡v CX]n`m¡n Wp\ªp. Mm³ tI³s_ S`]n bnXn¨p F³s_ fp`]nt`¡v
AfÀ¯n k¨p. tI«³ F³s_ ^*p fp`Napw fm_n fm_n Wp\ªp. F³s_ Nm`pNÄ¡v CX]n`m]n H^p
S^n¸v AWpeks¸«p. Mm³ F³s_ SpXNÄ tIÀ¯v AfÀ¯n .

ASv N* tI«³, fp`NÄ kn«n«p, F³s_ fnZn]n  bnXn¨p Smtj¡p C_¡n. C`mÌn¡v DÅ fnZn
B]n^p¶Sv sNm*v ASv sbs«¶v Smtj¡p Du^n k¶p. fp«nWp Smsj F¯n]t¸mÄ, Mm³ Ss¶ Nm`pNÄ
sNm*v ASv Ikn«n Du^n fmän. A§sW MmWpw bqÀ® WPvW B]n. tI«³ N«n`n Wn¶pw Fjpt¶än«v
Fs¶ sN«n¸nXn¨p Ipwdn¨p.
A©p fnWnt«maw M§Ä sN«n¸nXn¨p Wn¶p. bns¶ tI«³ Fs¶ sbm¡n FXp¯v N«n`n C«p. NqsX
tI«Wpw N«n`nt`¡v N]_n NnX¶p. Mm³ tI«³s_ Np«sW bnXn¨v sM^n¨p. tI«³, F³s_ fp`NanÂ
Ipwdn¨p. bns¶ tI«³ bSps¡ Smtj¡p Wo§n. F³s_ sbm¡nan fpOw AfÀ¯n . F³s_ Iq*pkn^Â
hpOfm]n N]_p¶ A{S knhvSrSn]pw, N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A^ Ct©maw Bjkpw DÅ sbm¡nÄ. tI«Wv Gäkpw Cãs¸« khvSp F³s_ B
sbm¡nams\¶p tI«³ bn¶oXv Ft¶mXv b_ªn«p*v. ASv Mm³ kjnt] b_]mw.
tI«³ GSm*v b¯v fnWn«n`VnNw F³s_ sbm¡nan Wm¡v N]än W¡pN]pw, kn^ sNm*v Np¯pN]pw
Hs¡ sI]vSpsNm*n^p¶p. bns¶, tI«³s_ fpOw ko*pw Smtj¡p tbm]n. H^p CÍ`n tbms` SXn¨v
DD]À¶ F³s_ bqÀ¯X¯n  tI«³s_ fpOw AfÀ¶p . Mm³, C¶s`, bqÀ¯X¯n`pw N£§an`pw DÅ
t^mf§saÃmw kXn¨v– fmän]n^p¶p. ASpsNm*v Ss¶ AknsX WÃ fnWphw B]n«n^p¶p. tI«³ fq¡v
sNm*v AknsX D^hn.
Mm³ A_n]msS Ss¶ F³s_ Nm`pNÄ ANÀ¶p k¶p. hof]psX Ip*pNÄ tbms` SXn¨ bqÀ¨p*pN Ä
ANÀ¶p k¶p. tI«³ ^*p ssN sNm*pw ASv bnXn¨p ANÀ¯n]n«v, bqÀ¨m`n`qsX kn^ sNm*v
SjpNn. tI«³ Np_¨p hf]w F³s_ bq_n³s_- ANw fpjpk³ b^ntlmVn¨p. tI«³ BUyfm]n«ms\¶v
tSm¶p¶p H^p sb®n³s_ KWtW{µn]w Nm\p¶Sv. ASpsNm*v Ss¶ tI«sW him]n¡mWm]n Mm³ F³s_
^*p ssN sNm*pw ASv W¶m]n Sp_¶p Nm\n¨psNmXp¯p.
bqÀ¨p*pNapsX fpNaäw knXÀ¯n] Mm³, dUmw b^n¸n³s_ k`n¸¯n`pÅ F³s_ N´p bp_s¯Xp¯p.
tI«³ kn^ sNm*v ASn SjpNn. Mm³ tgm¡Xn¨Sv tbms` H¶v sM«n. bns¶, b^ntlmVW FÃmw
Njnªv tI«³ fq¡v AkntX¡v tIÀ¯v f\w k`ns¨Xp¯p.
bns¶ bSps¡ Wm¡v Wo«n AknsX W¡n. F³s_ l^o^w H¶v sM«n kn_¨p. tI«³ W¡Â SpXÀ¶p .
bqÀ¨m`n³s_ Nojäw fpS fpNaäw ks^ SpXÀ¨]m]n W¡n. bns¶, bqÀ¨m`n³s_ fpNaä¯v sS_n¨p
Wn¶ dUmwb^n¸n W¡n. ASv Ip*pNÄ¡v CX]n`m¡n]n«v, Wm¡v– sNm*v Wp\ªp.
F³s_ l^o^w BsN bq¯p`ªp. Mm³ tI«³s_ S`]n bnXn¨p bqänt`¡v AfÀ¯n k¨p. tI«³ F³s_
N´pw, bqÀ¨p*pNapw FÃmw NqXn km]n`m¡n I¸n k`n¨p. F³s_ l^o^w fpjpk³ A´^o£¯nt`¡v
sbm§n tbmNp¶Sptbms` tSm¶n. Pm]{Sn Wm`©v Sk\ C§sW W¡n Fs¶ hpOn¸n¨n«ps*¦n`pw,
CSn³s_ Gj]`¯v k^nà AsSm¶pw. Cu hpOkpfm]n Sm^Sfyw sI]v–SmÂ, ASv sk_pw H^p F_p¼v
NXn¨ A{St] D*m]n^p¶pÅq.
tI«³s_ Wm¡nWp Wà A^w tbms` fqÀ¨ D*m]n^p¶p. F³s_ DÅn Fs´ms¡t]m CaNn f_n]p¶ tbms`
H^p sk{bmaw tSm¶n. FWn¡v F´m\v hwekn¡p¶Sv– F¶v A_n]m³ NjnªnÃ. HXpknÂ, sk{bmaw
ASn³s_ fqÀ²WymkØ]n  F¯n. bns¶ H^p Wnfng¯nWNw F³s_ l^o^w BsN SaÀ¶ tbms` Mm³
SaÀ¶p ko\p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv
F¶n Wn¶pw In` M^¡§Ä fm{Sw bp_¯v k¶p. FWn¡v, F³s_ Wm¡pw Ip*pw FÃmw D\§n k^* AkØ
B]n. Mm³ Wm¡v Wo«n Ip*pNÄ WW¨p. At¸mtj¡pw, tI«³ F³s_ bqÀ fpjpk³ W¡n SpX¨n«p S`
D]À¯n Fs¶ tWm¡n. Mm³ kas^ U]Wo]fm]n tI«sW tWm¡n, FWn¡v skÅw tk\w F¶v BwPyw
Nm\n¨p.
tI«³ sbs«¶v Fjpt¶äp, tfl¸p_¯p C^p¶ K¤n Wn¶pw skÅw FXp¯v F³s_ km]nt`¡v Hjn¨p
S¶p. H^p NknÄ skÅw km]n Wn_ªt¸mÄ, skÅw f*]n N]_pw F¶ tbXn sNm*v Mm³ S`
D]À¯n]n«p ASv NpXn¨n_¡n. bns¶ tI«³s_ ssN¿n Wn¶pw K¤v km§n Mm³ Ss¶ fq¶p Wm`v
NknÄ skÅw NpXn¨p.
ASv Njnªv tI«³ F³s_ ssN¿n Wn¶pw K¤v km§n tI«Wpw skÅw NpXn¨p. K¤v ko*pw tfl¸p_¯p
k¨n«v tI«³ F³s_ AXp¯v k¶p NnX¶p. tI«³ Fs¶ H¶v Ipwdn¨p. Sn^n¨v tI«sW H¶v
sN«n¸nXn¨p Ipwdn¡\sf¶p ASn]m] B{Piw D*m]n^ps¶¦n`pw H¶pw sI¿m³ Njn]m¯ knVw Mm³
SaÀ¶n^p¶p. F³s_ fpOs¯ ssUWyS N* tI«³ Fs¶ Blzhn¸n¨p.
“”””tfmÄ kÃmsS SaÀ¶p tbmt]m? kà AhzØS]pw tSm¶p¶pt*m?”
“”””H¶pfnà tI«m. Mm³ kÃmsS SaÀ¶p tbm]n.”
“”””tfmÄ CSv BUyfm]n«mt\m C§sW?”
“”””tI«m, F³s_ l^o^¯n sSmXp¶ BUy bp^pg³ tI«Wm\v. AÃmsS tks_ H^p B\p§apw F³s_
l^o^¯n sSm«n«nÃ.”
“”””tfmÄ SWnt]]pw C§sW hpOn¨n«ntÃ?”
“”””SWns] C§sW hpOnIn«nÃ. bns¶ F³s_ Nq«pNm^n Pm]{Sn ^*p fq¶p Sk\ FWn¡v C§sW W¡n
S¶n«p*v. bt£, AsSm¶pw CSn³s_ Gj]`¯v k^nÃ.”
“”””AsSt¸mjm\v Pm]{Sn Wns¶ hpOn¸n¨Sv?”
“”””ASv AkapsX ko«n k¨m]n^p¶p. h-vNqan hf^w DÅ In` Unkh§an AkÄ Fs¶ AkapsX
ko«n sNm*v tbmNpw. bN AknsX B^pw D*mNnÃ.”
“”””ASv l^n. A§sW Wo fp³b^nI]w tWXn]n«p*v AtÃ?”
“”””A§sW H¶pw CÃ tI«m.”
“”””ASn^n¡s«, Wo AkÄ¡pw C§sW Hs¡ sI]vSp sNmXp¯n«pt*m?”
“”””H¶v ^*p Sk\ Mm³ Sn^n¨p AkÄ¡pw sI]vSp sNmXp¯n«p*v.”
“”””bns¶ Aksa AkapsX tI«³ Nans¨¶v b_ªtSm?”
“”””Rm. ……… AkapsX tI«³ CknsX]m bYn¡p¶Sv. Znhwd_n skt¡gWv k¶t¸mÄ tI«³ Aksa
Nan¨p.”

“”””F§sW]m]n^p¶p SpX¡w? Wns¶t¸ms` AkÄ St¶ fp³ssN FXp¯Sv–?”
“”””ASv ^*ptb^pw H^ptbms` b¦manNÄ B\v.”
“”””AsS§sW? knlUfm]n b_ tfmsa.”
“”””FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkÄ b_ª A_ntk DÅq. ASv Mm³ b_]mw.”
“”””AkapsX tI«³ Znhwd_nÂ, shfÌÀ b^o£ Njnªv ^*v Bjv¨s¯ skt¡gWv k¶p. Mm³ tW^t¯
b_ªtÃm bN AkapsX ko«n AÑWpw A½]pw D*mNnà F¶v. AkÀ ^*pw tKm`n¡v tbmNpw. bns¶
CkÀ fm{Sw BNpw ko«nÂ. CkÄ¡v fpt¶ Ss¶ Np_¨p NXn NqXn] Nq«¯n`m\v.”
“”””AkÄ B]n^n¡pw tfmÄ¡v CsSms¡ bYn¸n¨p S¶Sv.”
“”””Rm. Akam\v C¡m^y¯n F³s_ Pp^p. AkapsX tI«³ fpt¶ Ss¶ sNm¨pbphvSN§Ä km]n¡p¶
Nq«¯n B]n^p¶p. A§sW tI«³ Han¨p hq£n¨n^p¶ sNm¨p bphvSN§Ä Ckapw N«v FXp¯v
km]n¡pfm]n^p¶p. AkÄ ASv FWn¡pw sNm*v S^pfm]n^p¶p. A§sW, tI«³ skt¡gWv k¶ hf]¯v,
AkÄ bphvSNw FXp¯Sv tI«³ N*p. ^*mapw ASn htimU^§Ä S½n`pÅ Nan]psX NTNÄ
km]n¨n«p*v. A§sW ^*nWpw fWÊn ASntWmXv Sm`vb^yw D*m]n^p¶p.
A§sW, skt¡g³ hf]¯v H^p Unkhw AkÄ H^p NT km]n¨p kn^Â N]än hpOn¨p NnX¡pN]m]n^p¶p.
NSNp Npän C«nÃm]n^p¶p. A§sW ASns` k¶ tI«³ NSNn³s_ knXkn`qsX AkapsX hz]w hpOn¡Â
N*p. A]mÄ¡v — N¼n B]n. A]mÄ NSNv Np_¨pNqXn Sp_¶p ASv knlm`fm]n N*p. H¸w A]mÄ
hmfmWw bp_s¯Xp¯p km\fXn SpX§n. fq¯v k¶t¸mÄ A]mapsX km]n Wn¶pw Ft´m lÐw bp_¯v
k¶p. AkÄ ASv tN«v Sn^nªp tWm¡n.
^*mapw b^hvb^w N*p. AkapsX A^¡v fpNan ks^ bmkmX sbm¡n k¨n^n¡pN]m]n^p¶p.
fpNan`pw ASptbms` Ss¶ DXp¸v Ip^p«n sbm¡n k¨n«v, fp`NÄ ^*pw t{dÊn]_n³s_ bp_¯v
B]n^p¶p. A§sW AkapsX hmfmWw fpjpk³ A]mÄ, N*p. ASptbms` A]mapsX hmfmWw Akapw N*p.
^*p tb^pw hztdmVw Wãs¸« AkØ B]n^p¶p. AkapsX kn^ At¸mjpw I`n¡p¶nsæn`pw
hmfmW¯n³s_ AN¯p Ss¶ B]n^p¶p.

AkÄ¡p, tI«³s_ N¼n N*t¸mÄ FÃmw f_¶p ASn tWm¡n C^p¶p. ASv N*n«v A]mÄ Np`p¡ns¡m*v–
Ss¶ DÅnt`¡v N]_n. Akapw N«n`n Wn¶pw Fjpt¶äp C^p¶p. F¦n`pw bmkmX]pw DXp¸pw H¶pw
tWt^ B¡n]nÃm]n^p¶p. A]mÄ AXp¯v sI¶ DX³ AkÄ A]mapsX Np®]n bnXn¨p. A]mÄ AkapsX
DXp¸nWp bp_¯v Sp_¶p NnX¶ fp`]n`pw. bns¶ FÃm ^oSn]n`pw AkÀ BtQmgn¨p. bns¶ A]mÄ
Sn^nsN tbmNp¶Sv ks^ FÃm Unkhkpw Nan¨p.”
“”””FÃmw AkÄ knlUfm]n Ss¶ Wnt¶mXv b_ªp. AtÃ?”
“”””b_ªp tI«m. Ak^psX Nan]psX B hpOw tN« A¶v fpSÂ FWn¡pw tI«sW ka¡\sf¶p tSm¶n
SpX§n.”
“”””A§sW]m\v Wo Fs¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv {bt`men¸n¡m³ SpX§n]Sv. AtÃ?”
“”””A§sW Ss¶ tI«m. tI«Wv Ft¸msj¦n`pw Ft¶msX C¯^w H^p Sm`vb^yw tSm¶n]n«pt*m?”
“”””CÃ. Wo ko«n k¨v Hmt^m¶v Sp_¶p Nm\n¡pt¼mÄ Mm³ ASv Nm^yfm¡n]n^p¶nÃ.”
“”””bns¶ C¶v ^mkns` tI«³ F³s_ t{dÊn]_n³s_ N¸n AXn¨p Hjn¨tSm? ASv Fs¶
HmÀ¯psNm*tÃ?”
“”””ASv bns¶ Mm³ bp_¯v tbm]n«v k¶t¸mÄ Wn³s_ B sbm¡napw Nm\n¨pÅ Wn`vbv N*n«v
FWn¡v Wn]{´n¡m³ NjnªnÃ.”
“”””AsS´m? F³s_ sbm¡nÄ A{S kntlgs¸«Sv Bt\m?”
“”””ASv bns¶, Wo FÃmw Sp_¶n«v–, ssN sbm¡n S`]n k¨v fpXn HSp¡ns¡m*v– Wn¶t¸mÄ,
Wn³s_ sbm¡napw, k]_psfÃmw W¶m]n Sp_¶p bp_¯v k¶p. ASv H^p NmjvI B]n^p¶p.”
“”””AsS´m sbm¡nÄ Nm\pt¼mÄ tI«Wv C{S Ca¡w?”
“”””F´ms\¶v A_n]nÃ, FWn¡v sbm¡nÄ H^p ko¡vWÊv B\v. sbm¡nÄ N*m FWn¡v N¼n BNpw.
sb®p§apsX l^o^¯n Fs¶ Dt¯Kn¸n¡p¶ Gäkpw k`n] BNÀg\w Ak^psX tbm¡nam\v.”
“”””At¸mÄ tI«Wv W½psX A½]psX sbm¡nÄ N*m`pw A§sW tSm¶ptfm?”
“”””CSpks^ tSm¶n]n«nÃ. Asæn`pw A½ ko«n ssWän Asà Dbt]mPn¡p¶Sv. ASpsNm*v sbm¡nÄ
Nm\nÃ.”
“”””At¸mÄ A½ FknsXs]¦n`pw tbmNp¶ hf]¯v hm^n DXp¡pt¼mÄ sbm¡nÄ N*n«ntÃ?”
“”””CÃ. A½s] Mm³ A§sW tWm¡n]n«nÃ. CWn A§sW tWm¡m³ bäpN]pfnÃ.”
Mm³ Cu hf]w A{S]pw tI«³s_ Np®]n bnXn¨v km\fXn¡pN]m]n^p¶p. tI«³, F³s_ AXpt¯¡v
I^nªp NnX¶v, ssN sNm*v S` Sm§n D]À¯n k¨v NnX¡pN]m]n^p¶p. F³s_ km\fXn]psX c`fm]n
CSnWNw tI«³s_ Np® Wà tcmfn B]n¡jnªn^p¶p. tI«³ F³s_ fp`]n SjpNns¡m*n^p¶p.
“”””AXp¯ s̸v F´m tI«m? CWn]pw B{Pi§Ä dm¡n D*tÃm.”
“”””CSv Ss¶ A^pSm¯Sv B\v. CWn Wfp¡v CSv CknsX k¨v AkhmWn¸n¡mw.”
“”””At¿! Cu tI«³s_ H^p Nm^yw! tI«m, F´m]m`pw WWªp. CWn Wfp¡v Npan¨p N]_mw.”
“”””tk* tfmsa. W½Ä sSäv sI]vSp. CWn]pw ASv BkÀ¯n¡*.”
“”””tI«Wv tks*¦n tk*. bt£, FWn¡v ASv NqXn CÃmsS bänÃ.”
“”””tk* tfmta.”
“”””tI«m, C{S]pw WmÄ Mm³ bnXn¨p Wn¶p. CWn bänÃ. tI«³ him]n¨nsæn In`t¸mÄ Mm³
bp_¯v Wn¶pw Bs^s¡ms*¦n`pw sI¿n¡pw.”
“”””tfmta, Wo Ad²sfm¶pw Nm\n¡^pSv. bp_¯p A_nªm bns¶ FÃmk^pw NqXn BßiSy sI]vSmÂ,
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fSn.”
“”””ASm\v–, tI«³ Fs¶ him]n¡m³ Mm³ b_ªSv. ASmNpt¼mÄ bp_¯v B^pw A_n]nÃ.”
“”””F¶m`pw WnW¡v F´m C{S NXn?”
“”””ASv FÃm ^m{SnNan`pw, A½]psX fp_n]n CSn³s_ Wà tNm`mi`w tN«v tN«v FWn¡v NXn
CaNn]Sm\v.”
“”””Wo F´nWm ASv {l²n¡m³ tbmNp¶Sv?”
“”””H¨ tN«m bns¶ B^m]m`pw {l²n¨p tbmNpw. tI«³ B]n^ps¶¦n In`t¸mÄ CSnWp fpt¶ Ss¶
Fs´¦n`psfms¡ hwekn¡pfm]n^p¶p.”
“”””AsSm¶pfnÃ. Mm³ ASv ssf³Zv sI¿¯nÃ.”
“”””tI«³ CSnWp fpt¶ GsS¦n`pw sb®p§apfm]n C§sW sI]vSn«pt*m?”
“”””CÃ tfmta. CSv BUyfm]n«m\v. Mm³ BUyfm]n sSmXp¶ hv{So Wo]m\v.”
“”””ASnWpw H^p emPyw tk\w. hz´w htimU^n]pfm]n Ss¶ tk\w BUy ^Sn. ASn³s_ hpOsfm¶p
tkt_ Ss¶.”
“”””bt£, W½psX hwh-vNm^w ASv AWpkUn¡p¶nÃ. W½psX Wn]f{bNm^w ASv Wn£n²w B\v.”
“”””bnt¶! tI«³s_ H^p hUmIm^w. tI«³ H^p Wym]kpw b_]*. f^ymU¡v FWn¡v sI]vSp S¶mÂ
fSn.”
“”””Wns¶ Wn³s_ B Nq«pNm^n]m\v– Io¯]m¡p¶Sv–. Aksa F³s_ ssN¿n Nn«s«.
l^n]m¡p¶p*v.”
“”””bnt¶, Aksa AkapsX tI«³ l^n]m¡p¶p*v. tI«sWm¶pw Aksa l^n]m¡*.”
“”””F¶m`pw A§sW AÃtÃm. AkÄ hpOn¡ps¶¦n hpOnt¨mt«. bt£, dm¡n]pÅks^ F´nWm kjn
sSän¡p¶Sv?”
“”””F¶m Mm³ H^p him]w sI¿mw. C¶v F³s_ ho sbm«n¨p S¶mÂ, tI«Wv Mm³ Aksa]pw
S^s¸Xp¯n S^mw.”
“”””Wo F´m fmfm b\n SpX§pt¶m?”
“”””F³s_ tI«Wv tk*n]tÃ. hm^fnÃ. fmfm b\n AÃ, GSp b\n tk\sf¦n`pw Mm³ sI¿mw.”
“”””Wo b_ªm AkÄ FWn¡v Sp\n Ajn¨p S^ptfm?”
“”””At¸mÄ NÅWp Aksa Nan¡m³ Sm`vb^yw D*v AtÃ?
“”””Wo b_ªm Mm³ Wn³s_ Nq«pNm^ns] him]n¡mw.”
“”””Fs¶ tI«³ him]n¨m SoÀ¨]m]n«pw tI«³s_ Um Cu Np® AkapsX DÅn Mm³ Ss¶ bnXn¨p
tNän S^pw. tbms^?
“”””F¶m`pw Wo bn·m_m³ Dt±lw CÃ AtÃ?”
“”””Cà tI«m. Mm³ tI«³s_ NqsX Ct§m«v C_§n Sn^n¨Sv Ss¶ Cu Hä Dt±l¯n`m\v. AsænÂ
bns¶ FWn¡v AknsX Wn¶m tbms^?”
“”””CWn Mm³ H¶pw b_]p¶nÃ. “”””sbs®m^ps¼«m ………..” F¶v H^p sImÃv Ss¶ CtÃ? Mm³
B]pVw k¨v NojX§n]n^n¡p¶p.”
“”””A§sW NojX§*. B]pVkpfm]n fpNan tN_n AX§n]m fSn.”
F¶v b_ªpsNm*v Mm³ tI«sW sN«n¸nXn¨p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv D½NÄ sNm*v fqXn. bns¶ tI«³s_ fpNan N]_n NnX¶n«p, tI«Wpfm]n N«n`nÂ
NnX¶p D^p*p. HXpkn bnXn kn«v ^*ptb^pw N«n`n NnX¶p.
“”””tfmta, BUyfm]n sI¿pt¼mÄ Wà tkUW Nm\pw. Wo ASv Sm§¯nÃ.”
“”””tI«Wv F§sW A_n]mw tkUW Nm\psf¶p? tI«³ BUyfm]n«m\v F¶tà b_]p¶Sv?”
“”””tfmta, {bmt]mPnN b^nÚmWw CÃt¶ DÅq. Np¯v bX§sams¡ N*n«p*v. A§sW DÅ A_nkv D*v.
bns¶ N¼nNTNapw km]n¨pÅ A_nkp*v.”
“”””At¸mÄ tI«³ knIm^n¨ tbms` AÃ. C¡m^y¯n H^p kmÕym]W³ Bs\¶v tSm¶p¶p.”
“”””sbm¶ptfmta, Fs¶ C§sW DuS^pSv. C¡m^y¯n Mm³ H^p lnlp B\v.”
“”””tI«m Cu kmÕym]Wsâv Nmflmhv{Sw tI«³ km]n¨n«pt*m?”

SpX^pw ……………

Leave a Reply