കാമദാഹം 11 [ഉണ്ണി]

Posted by

കാമദാഹം 11

KAMADAAHAM PART 11 AUTHOR UNNI

CLICK HERE TO READ KAMADAAHAM KAMBIKATHA | PART 1
[https://kambimaman.com/kamadaaham-part-1-author-unni/] | PART 2
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-2-author-unni/] | PART 3
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-3-author-unni/] | PART 4
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-4-author-unni/] | PART 5
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-5-author-unni/] | PART 6
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-6-author-unni/] | PART 7
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-7-author-unni/] | PART 8 
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-8-author-unni/]| PART 10
[https://kambistories.com/kamadaaham-part-9-author-unni/] | PART 11 |

[https://kambistories.com/wp-content/uploads/2019/03/Kamadaham.jpg]

 

KoW]psX ko«n F¯n]t¸mÄ AknsX AkapsX A½m]n]¸³ BsN {blvWw B¡n sk¨n«p*v… Np_¨v
NpXpwd¡ms^ Hs¡ knan¨p k^p¯n]n«p*v…

Wo FknsX tbm]Sm]n^p¶p…. Nq«¯n Nm^\kÀ F¶v tSm¶n¨ H^mÄ _KoWs] tImUyw sI¿m³ SpX§n

_KoW Nqh`nÃmsS f_pbXn sNmXp¡p¶p*v

D®n]pw gnWpkpw ASv N*v fm_n Wn¶p

HXpkn AXn¨p bn^n]pw F¶m]t¸mÄ D®n tN_n CXsb«p…

bns¶ Wn§Ä Hs¡ B^m… CkÀ FknsX tbmNp¶p F¶v Ck^psX sN«n]k³ A_nªn«p*v AÃmsS Wm«pNms^
fpjpk³ knan¨p b_ªn«v Bt\m tbmkpN.. D®n A]mtamXv N]À¯p

At¸mÄ AkÀ D®nt]mXpw N]À¯p…

_KoW]psX NanNÄ Hs¡ gmcn¡pw A_n]mw… ASv sNm*v Ss¶ B tbXn AkÀ¡mÀ¡pw CÃ…

Np_¨v tW^w SÀ¡w D*m]n….

Wn§sams¡ B^m F³s_ Nm^yw tWm¡m³… ASnWp FWn¡v F³s_ sNt«ym³ D*v… tU St´ Wn§sa
tWm¡\w F¶v b_MSv sNm*m\v Mm³ CknsX k¶p Wn¡p¶Sv… Mm³ tbmt]¡mw… CkÀ Bs^¦n`pw CWn
Wn§sa tWm¡s« F´m… _KoW tImUn¨p

At¸mÄ k¶kÀ Hmt^m^p¯À B]n«v C_§m³ SpX§n…

Aks^Ãmw tbm]n Njnªv _KoW gmcns] knan¨p

C¡ CknsX NpXpwd¡ms^ Hs¡ knan¨p dm¸ k`n] kng]w D*m¡n…

B C{dminw C¡ Fs¶ knan¨n^p¶p…

Bt\m… F¶ns«´p b_ªp…

Wo AjnªmXn WX¡m… CSn¶pw C¶t`w SpX§n]SÃ… CsSm¶pw W½psX NpXpwd¯n bäq`… A§sW Hs¡
b_ªp

F¶n«v C¡ F´v b_ªp

Mm³ F´v b_]mWm..

Bim As¸m AsSms¡ A§v h½Sn¨p sNmXp¯p AsÃ…

hSyw ASm\tÃm…

tU C¡… FWn¡v tUgyw k^p¶p*v t«m…

tbm sbs®… Wo l^n¡pw hpQn¡v… F¶n«v Mm³ k^pt¼mÄ gdv–W C¯s]]pw h^nS tI¨ntWw Hs¡
tk\w FWn¡v t«m…

Dw… sNmSn]³…

AÃ C¶s` F§sW D*m]n^p¶p…

sbman¨v… AXn¨p sbman¨p…

B^v…

i^nt]«³…

fqb^v Bav tcmfn B]n F¶v tN«tÃm…

B^v b_ªp

ASns¡ Mm³ A_nªp

gdv–W C¯ b_ªStÃ… At§m«v– knan Np_¨v NqXp¶p*v t«m…

gmcns]]pw gdv–W tcm\n`qsX ka¨p Np¸n]n B¡n]n«p*v… i^nt]«³ tbm]m gmcn B\v
k^mWpÅSv… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASv Njntª `¯ocv k^q…

Ct¸mÄ fq¶v tb^psX em^yfmÀ¡pw eÀ¯m¡·ms^ fm_n fm_n Nan¡mw… AsSm^p Wà Nm^yw AsÃ…
_KoW tImUn¨p…

AÃmsS… Wfp¡v CSv Ft´ fpt¶ tSm¶n]nÃ… AsÃXo… AÃ D®n FknsX

CknsX D*v…

FXm D®n Nm^y§Ä Hs¡ Dgm_msÃ…

AsS C¡…

FXm Wo]pw H^p sb®v sN«X….

As¿Xm… CsSm¶pw tbm^m AsÃ… _KoW CX]v¡p tN_n

AÃ W½asSms¡ AkWp sNmXp¡pt¼mÄ… Aksâ fWshm¶p A_n]m³ tk*n tImUn¨Sm…

ASnsW´m.. C¡… Mm³ A§sW Hs¡ bäp¶ H^msa Sn^ªp WX¡…

Dw Wà hz]¼³ fSn tNt«m… N*m Ss¶ skÅw tbm\w..

Cu C¡msâ H^p Nm^yw…. bns¶ CknsX CsSÃmw tN«p sNm*v H^mÄ NqsX D*v

ASm^m…

im]v gmcn C¡… gnWp b_ªp

CSm^m…

CSv Wn§sX gdv–W C¯sX tfmav…

B^v gnWptkm…

B AsS C¡…

B Mm³ A_nªp Akapw hq¸À AsÃ… AkapsX D¸ CknsX k¶n«v Aksa HmÀ¯m\v Nm^y§Ä Hs¡…

F´v Nm^y§Ä…

AÃ ASv bns¶…

F´m H^p Nů^w… _KoW tImUn¨p

H¶pw CÃ…

tU C¡ b_tªm… Csæn CknsX k¶m Mm³ H¶nWpw h½Sn¡nÃ..

At¿m… sâ sbmt¶ ISn¡tÃ…

F¶ tkPw b_

H¶pw Cà C¶s` M§Ä H^p cn`n¸oWn sb®nsW _qfn sNm*v k¶n^p¶p

F´nWv _KoW tImUn¨p..

As¿Xo… Wo Hs¡ AknsX Nn«p¶ Np®]n fpjpk³ tN_pt¼mÄ M§Ä CknsX b«n\n NnX¡\w F¶mt\m

ASÃ… F¶n«v

F¶n«v `¯ocv C¡ Aksa Nan¡pt¼mÄ tfmsa gnWp, AXn¨p Sm… Nj¸n gnWp tfmsa… D¸msâ Du¼n
Sm… Fs¶ms¡ bp`¼n sNm* Nan¨n^p¶Sv

Mm³ AsSms¡ koZnt]m FXp¯v… bns¶ Nan Njnªv Nm\n¨p tImUn¨p… At¸mÄ FÃmw b_ªp

Aksa FWn¡pw tk\w tNt«m

D®n S^ptfm¶p tImUn¨p tWm¡v C¡…

S^nsÃsX D®n…

bns¶ AkÄ¡p h½Sw Bs\¦n FWns¡´m C¡…

WnW¡v h½Sw Asà gnWp tfmsa…

AsS C¡… C¡v h½Sw B\v… C¡ H¶n§p km… gnWp sNm©n sNm*v b_ªp

AXp¯ fmhw k^p¶p At§m«v–… Cu fmhw `mÌv i^nt]«³ tN_pw… As¸m Nm\mw… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv

Hmt¡ C¡..

A§sW AkÀ fq¶v tb^pw Npan¨v Np_¨v tW^w D_§n

At¸mÄ B\v D®osX sfmssd AXn¡m³ SpX§n]Sv…

tWm¡pt¼mÄ h^nS B]n^p¶p…

Ak³ tcm¬ FXp¯v… it`m… kosX¯nt]m…

B F¯n H^p D_¡w Njnªv… Cs¸m F\oäsS
HÅp… F´m C¶pw AknsX NqXpN]mt\m…

B A§sW b_]mw….

AsS´mXm….

C¶v H^p hvsbgy t{bm{Pmw D*v…

FknsX

AsSms¡ D*v…

B thmW]psX NqsX Bt\m.

AsS…

Dw FWn¡v Aksa fWÊn`m]nÃ…tNt«m… Mm³ i^nt]«³ b_ªn«v Aks^ H¶v ka¡m³ tWm¡n A¶v bqanÂ
sk¨v… bs£ AkÀ tUgy¯n AknsX Wn¶pw tbm]n…

Ft¸m… A§sW k^m³ kjn CÃtÃm… ASpw h^nS Bân sW tbms` H^p Bä³ I^¡nsW N*m ^qtbgv hmÀ
knXm³ hmVyS CÃ…

Dw… F¶m Wo H¶v tImUn¨p tWm¡v…

Bân i^n fmf³ F¶ tbmNps¶….

tbmNmWm]n SpX§n… H^p fmhw NqXn Asà HÅp… h^nS kngft¯msX b_ªp..

B Cs¸m ASv kÃy kngfw Bt\m… BUyw A§sW AÃm^p¶tÃm…

tbmXm… Cs¸m F³s_ i^nt]«sâ Nan hq¸À B¡n]ntÃ… Wn§Ä Hs¡ NqXn… bns¶ eÀ¯mknsâ A_nkpw
h½Skpw NqXn tks_ Nan WX¯p¶Sv H^p kÃm¯ AWpekw B\v tfmsW…

Hm Dw Dw WX¡s«…

FknsX _KoW]pw gnWpkpw Hs¡…

gnWp Npan¡mWv tbm]n…. _KoW C¯ AXp¡a]n B\v

F¶ l^n… Mm³ bns¶ knan¡mw…

Hmt¡ h^nS Bân… D®n tcm¬ sk¨v NnX¶p…

F¶m`pw thmW F´m]n^n¡pw A§sW sb^pfm_n]Sv…

B H¶v knan¨p tWm¡mw..

D®n thmW]psX W¼_n knan¨p…

im]v D®n… k^p¶nà F¶v b_]mWms\¦n tk*… t«m… FXp¯ kjn thmW ASm\v b_ªSv

At¿m ASnWÃ…

bns¶…

ASv C¶s` bqan sk¨v F³s_ h^nS Bân i^n fmfWp tk*n Wn§sa ka¡m³ tWm¡nt]m…

B FXm… ASv bns¶]m FWn¡v fWÊn`m]Sv… Wnsâ Bân Bs\¶v… F´m¶v sk¨m Cs¸m ^qtbgv
hm_nsW Zn¸mÀXvsfân Wn^o£n¡p¶p*v… BÄ A{S skXn¸Ã F¶Sv sNm*v… As¸m M§Ä bqan WX¶Sv
ASnsâ kà emPkpw Bt\m F¶v hwl]n¨p… ASm..

Bt\m… FWn¡v tSm¶n… NrSyfm] Nm^\w CÃmsS Wn§¡v A§sW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sI¿m³ bänsöv FWn¡_n]mw

AÃ Wo Cs¸m CSv F´m tImUn¡m³…

Aà h^nS Bân knan¨t¸mÄ Cs¸m tImUn¨p… Ft¶mXv… C¶v AknsX B\v M§Ä F¶v b_ªt¸mÄ AkÀ¡pw
k^m³ B{Piw…

Bt\m… D®n… CknsX ^qtbgnWpw B{Piw D*v… Mm³ b_ªntÃ.. B {blvWw Nm^\w Nps_ B]n WÃ
Nan Nan¨n«v…

Bt\m… F¶m Mm³ Aks^]pw Nq«n k¶mt`m…

Hmt¡ Zm.. F¶m Mm³ BtamXv b_]s«…

tcm¬ sk¨v D®n DXsW h^nS Bân sW knan¨p…

tU Bân Cs¸m Ss¶ bp_s¸«p tbm^v… CknsX thmW]pw ^qtbgpw Wn§sa hzoN^n¡m³ s_Zn B\v..

Bt\m… h^nS ht´mgw sNm*v tImUn¨p…

AkÀ At¸mÄ Ss¶ i^ns] N*v Nm^yw b_ªp…

Bim… D®n sNmÅmt`m… Ak³ ASv H¸ns¨Xpt¯m… FWn¡v– Aksa N*t¸mÄ sbm´n]Sm… F¶pw b_¶p
A]mÄ Np® H¶v SXkn…

h^nS]pw eÀ¯mkv i^n]pw At¸mÄ Ss¶ AknsX Wn¶pw bp_s¸«v tbm^m³ SpX§n… .

bs£ CknsX H^p {blvWw… _KoW¡v tbm^m³ bänÃ.. A½m]n]¸³ Wà hpOw CÃmsS NnX¡m\tÃm…
AknsX A]mÄ NpXpwd¯ns` H^p Nm^\ks^ knan¨p WnÀ¯n]n^n¡m… CWn Cu Ajnªm«w WX¡q` F¶pw
b_ªp sNm*v..

_KoW gnWp sW Nq«nWp AknsX WnÀ¯mtfm F¶v D®nt]mXv tImUn¨p…

D®n¡pw gnWp Wpw ASnWp Sm`vb^yw CÃm]n^p¶p…

_KoW]psX WnÀdÔ¯nWp AkhmWw D®n]pw gnWp kpw kj§n…

At¸mÄ CWn F´v sI¿pw F¶v D®n hz]w b_ªp..

ASv tN«p F´m {blvWw CWn F¶v gnWp tImUn¨p..

ASv bns¶ AknsX sIÃpt¼mÄ Mm³ Nan¡m³ BanÃmsS F´v..bpap¯mW.. .. Ak³ WnÀ¯n tUgy¯nÂ…

AknsX Bs^ms¡]m D*mkm…

AknsX thmW]pw eÀ¯mkv ^qtbgpw… bns¶ h^nS Bân]pw eÀ¯mkv i^n]pw AkÀ At§m«pw Ct§m«pw
fmän Nan¨m Mm³ F´nWm tbmt\…

B ASnWp kjn D*v… Akt^mXp In¶p sW]pw Nq«n k^m³ b_…

ASv tkt\m… h^nS H¶pw A_nªn«nà fNapsX Nm^y¯nÂ…

A_n]s«.. bns¶ hpOw AsÃ… D®nt]«m

B F¶m b_]mw.. AsÃ… D®n tImUn¨p

Dw… gnWp fqan

Asæn gdv–W C¯s] Nq«n k^m³ b_… F¶v At§m«v– k¶ _KoW b_ªp…

AsS´nWm… D½… In¶p Asà WÃSv… gnWp tImUn¨p..

FXo sbs®… Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A¶v B hm_nsW Nan¨n«v sI¶v b_ªt¸mÄ A]mapsX NqsX Nan¡\w F¶v sNmSn¨Sv
Wnsâ D½ B\v… ASm H^kh^w k¶t¸mÄ Mm³ C¯sX tb^v b_ªSv

ASv l^n]m D®n]pw b_ªp…

D®n As¸m Ss¶ h^nSs] knan¨p Nm^yw b_ªp…

AkÀ Hmt¡ F¶pw b_ªp…

A§sW ^m{Sn h^nS]pw gdvW]pw i^n]psX NqsX tWs^ thmW]psX ko«nt`¡m\v k¶Sv.. AknsX
D®n Aks^ tWm¡n Wn`vbp*m]n^p¶p…

AkÀ FÃm^pw NqXn tPäv NX¶p AN¯p N]_n sdÃXn¨p…

kmSn Sp_¶v… fp¶n {bSy£s¸« thmWs] N*v FÃmk^psX]pw N®v SÅn…

H^p Sp*v Sp\n tbm`pw tUi¯nÃmsS bn_¶bXn kmSn Sp_¶p Aks^ hzoN^n¨p thmW…

km tN_n km… F¶pw b_ªp sNm*v thmW Sn^nªp fp¶n WX¶p

At¸mÄ CaNn SpÅn Nan¡p¶ WnSwd bmanNan B]n k¶ sb®p§apsX ks^ tWm«w

A{S]v¡v

i^n sNmSnt]msX thmW]psX skap¯p SpXp¯p SpÅn Nan¡p¶ I´n]n tWm¡n skÅfn_¡n…

D®n At¸mÄ gdv–W C¯]psX b_ªp… Aà Wn§Ä B^m hm_nsâ NqsX….

ASv Mm³ Ss¶… gdv–W b_ªp… Mm³ A¶v _KoW b_ªt¸mÄ fpSÂ sNmSn¨Sv B\v..

Dw.. As¸m FWn¡v h^nS Bân.. AsÃ…

Bt\m.. At¸mÄ thmW i^nt]«Wv Bt\m…

Dw… BapsX tWm«kpw Wn¸pw N*ntÃ… D®n i^ns] Nm\n¨p sNmXp¯p sNm*v gdv–Wt]msX b_ªp

Dw Dw… gdv–W fqan…

F´m ^*mapw NqsX hzNm^yw… thmW tImUn¨p…

G]v hm_nsW Nm\p¶nÃtÃm F¶v gdv–W b_]m^p¶p… D®n sb«¶§sW b_ªt¸mÄ gdv–W D®ns] H¶v
WpÅn…

B.. F´m C¯…

At¸mapw i^n sNmSnt]msX thmW]psX fp`]n`pw… B`n` k]_n`pw Hs¡ tWm¡n skÅfn_¡n
Wn¸m\v…

i^nt]«m… h^nS knan¨p… ASv tN«m\v i^n B NmjvI]n Wn¶pw tWm«w fmän]Sv

thmW WX¶p k¶p i^n]psX fp¶n Wn¶p… i^ns] sfm¯w H¶v tWm¡n… F¶n«v i^n]psX Np®]nÂ
bmânWp tfs` NqXn H¶v SXkn…

i^n H¶v bpaNnSWm]n…. thmWs] bpÂNm³ sk¼n…

F¶m thmW D®ns] tWm¡n…. tfmsW D®n FWn¡n¶v CSv SnN]nÃ…. Wnsâw NqsX tk\w… F´m…

A]v–t]m… A½mksâ NqsX….ASpw b_ªp D®n…Bt`mIn¨p…

AsSm¶pw Npj¸w CsÃXm… bns¶ A½mksâ em^ys]]pw tfmsa]pw Hs¡ Nan¡mw… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bns¶ fqb^psX NqsX Nan¡m³ Bt\m fXn…

D®n H¶v sM«n… In¶p sâ NanNapsX Nm^yw i^n¡pw h^nS¡pw A_n]nÃ…

D®n b^p§p¶Sp N* gdv–W sb«¶v tN_n CXsb«p…

AÃ At¸mÄ M§sams¡ Ip½m N*v sNm*v NnX¶ fSnt]m…

H^n¡`pw NnX¡m³ bäpsf¶v tSm¶p¶nÃ… Wn§sa ^*msa]pw F³s_ sN«nt]m³ Wn`¯p WnÀ¯n]n«p
tkt*…

Bt\m… BsaknsX F¶n«v… gdv–W kÃm¯ Btkl¯n tImUn¨p

tI«m… thmW fpNant`¡p tWm¡n knan¨p…

At¸mÄ AknsX Wn¶pw W½psX D®n fpNpµ³ {Xuh_n k^p¶ tbms` tSm¶n¡p¶ ^qb emk¯n ^qtbgv
C_§n k¶p…

gdvW]pw h^nS]pw ASv tWm¡n Wn¶p…

Smsj F¯n] ^qtbgv em^ys] tWm¡n… Wo SpXt§ym…

At¸mam\v dm¡n DÅkÀ ASv N*Sv…

thmW i^n]psX Np® N¿ns`Xp¯p tSm`n¡m³ SpX§n]Sv…

Dw tI«Wv Ak^psX ^*pw tbms^… FWn¡v Ck^psX NqsX Nan¡mtÃm F¶mÂ…

B CSv Bs^ms¡]m D®n… AsS´m Wo _KoWs] sNm*v k¶nÃ… AÃ C¶s` NqsX D*m]n^p¶ Np«n…
Aksa]pw sNm*v k¶ntÃ…

As¸m M§sa Cãm]nà Asà hm_nWv…

At¿m ASÃ… Mm³ Ip½m tImUn¨p Fs¶ HÅp ^qtbgv b_ªp…

tI«m… B Np«n]psX D½]m\v gdv–W… thmW gdv–Ws] b^nI]s¸Xp¯n sNm*v b_ªp… bns¶ CSv
A_n]mtÃm C¶s` bqan sk¨v ka¡m³ {lfn¨ Bam… h^nS… C]mapsX em^y… ASv fm{Sw Aà W½psX
D®osX A½m]n NqsX B\v…

Bt\m… As¸m C¶v fmfWpw f^ptfmWpw NqsX Bt\m F³s_ em^y s] Nan¡p¶Sv… ^qtbgv
tImUn¨p..

Dw AsS… thmW b_ªp…

ASv sNmÅmw… AsÃ…

At¸mÄ gdv–W ^qtbgnsâ AXp¯v sI¶v sNm*v B sd^vfqX]n`v bnXn¨v… ASv Smjv¯n..

ASv Smsj ko\Spw gdv–W At±i¯nsâ Np®]n bnXp¯w C«p…

Aks^ N*v Ss¶ Np`¨p Wn¡\ B k`n] Np® gdv–W sX N¿n HSp§msS Wn¡p¶Sv N*v h^nS]pw
At§m«v– F¯n… Akapw ASn Ss¶ bnXn¯w C«p…

bns¶ gdvW]pw h^nS]pw NqsX ^qtbgnsâ Np® ]n H^p fÕ^w Ss¶ B]n^p¶p…

Wn`¯n^p¶p sNm*v gdv–W ASv km]n sk¨v Wp\]m³ SpX§n…

h^nSs] sN«nbnXn¨v sNm*v AkapsX Ip*pNÄ km]n`m¡n Wp\ªp sNm*v Ss¶ ^qtbgv h^nS]psX
{ZÊv– Ajn¡m³ SpX§n

At¸mÄ sSm«¸p_¯p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv thmW D®n]psX Np® km]n`pw i^n]psX Np® N¿n`pw sk¨v Aks^ ^*msa]pw
hpOn¸n¡m³ SpX§n]n^p¶p…

F¶m Ssâ fp¶n C^n¡p¶ thmW]psX knXÀ¶ WnSwd ewPn N*v D®n¡p bnXn¨v Wn¡m³ NjnªnÃ
Ak³ thmW]psX km]n Wn¶pw Ssâ Np® tkÀsbXp¯n Smsj f`À¶p NnX¶p sNm*v thmWs] fpOt¯¡v
Nk¨p C^p¯n thmW]psX bq_pw Iµn¨m`pw Hs¡ W¡mWpw Sn¶mWpw SpX§n..

At¸mapw thmW i^n]psX Np® I¸p¶p*m]n^p¶p…

thmW D®n]psX fpO¯n^p¶p Aksâ fpOs¯ Ssâ bqänt`¡v tIÀ¯v AfÀ¯n…

D®n kÃm¯ Btkl¯n Ss¶ thmW]psX bq_v I¸n NpXn¨p…

N´n W¡n.. ASn sfsà NXn¨p…

hpOw fq¯ thmW i^n]psX Np®]n`pw NXn¨p… f\nNÄ km]nt`s¡Xp¯p…

At¸mÄ sSm«¸p_¯p h^nS]pw gdvW]pw NqsX ^qtbgnsW hpOn¸n¨p…

^qtbgv h^nS]psX bq_v knXÀ¯n AkapsX N´n NXn¨p I¸n sNmXp¯p sNm*v sSm«¸p_¯p NnX¡p¶
gdv–W]psX bqän`v kn^Â N]än…

gdv–W thmWs] tWm¡n..

thmW At¸mapw i^n]psX Np®]n Wm¡v– sNm*v Nan¡pN]m]n^p¶p…

thmW]psX bq_v I¸n Sn¶p¶ D®nt]mXv gdv–W b_ªp…. Zm H¶v bSps¡ Sn¶p… ASv WnW¡pÅSv
Ss¶ B\v…

sNm¯n]kWps*Â b_…. Mm³ At§m«p k^mw… D®n thmW]psX bqän`v Wn¶pw fpOw fmän b_ªp..

As¿Xm BUyw Wo Cs¸m Sn¶p¶Snsâ NXn l^ns¡m¶p fmän Sm… F¶n«v fSn At§m«v– tbmNp¶Sv
thmW b_ªp sNm*v AkapsX NXn Ø`w D®osX fpOt¯¡v Ss¶ AXp¸n¨p

At¿m Mm³ CtÃ… FWn¡n¶v Wnsâ sN«nt]msW fSn F¶pw b_ªp gdv–W ^qtbgnsâ bn¶n k¶p Aksâ
bp_¯msN Wmt¡mXn¨p…

h^nS]psX bq_v W¡n sNm*n^p¶ ^qtbgv bp_¯p gdv–W sI¿p¶S_nªp Sn^nªp Aksa bnXn¨v
h^nS]psX tfs` Nfnjv¯n NnX¯n F¶n«v Smsj f`À¶p NnX¡p¶ h^nS]psX bq_v I¸n, W¡n sNm*v
tft`m«v k¶p ASnsâ sSm«p tfs` sk¨n^n¡p¶ gdv–W]psX bqän`v F¯n AknsX BsN W¡n N´nÂ
H¶v I¸n bns¶]pw Smtjm«v tbm]n h^nS]psX bq_n W¡n sNm*n^p¶p

At¸mÄ A¸p_¯v D®n thmWs] NpWn¨p WnÀ¯n bn¶n`qsX AXn¡m³ tk*n AkapsX NqSn Spa]nÂ
W¡m³ SpX§n…

h^nS Wnsâ sN«nt]m³ Np® sNm*v tbmt]m… thmW tImUn¨p

i^nt]«m… Wn§sX Np® At§m«v– sNmXp¡v tI«m…. h^nS eÀ¯mkntWmXv b_ªp…

D®n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bn¶n`qsX thmW]psX NqSn Spa]n Wm¡n«v WÂNp¶Sv N*v Wn¶ i^n thmW]psX
fp¶n k¶p Np® AkapsX km]n sk¨v sNmXp¯p…

F§sW D*v thmW… tI«sâ Np®… sNmÅmtfm… h^nS thmWt]mXp tImUn¨p…

Dw S^t¡XnÃ… k®w CÃ… Woakpw… F¶m`pw sNmÅmw tNt«m…

F³s_ sNt«ymsâ ^*mapw NqsX Sn¶p SoÀ¡ptfm… thmW gdv–Wt]mXpw h^nSt]mXpw tImUn¨p..

CS§sW H¶pw So^nÃ… A{S¡tà k`p¸w… Wà k®kpw D*v Asà h^nS… gdv–W b_ªp

Dw l^n]m… l^n¡pw k`pSv Ss¶…

thmW¡v i^n]psX tbms^¦n F´m… M§sX D®osX CtÃ…

B CSv sbman]m… thmW bn¶n`qsX N]äm³ {lfn¡p¶ D®n]psX Np®]n ssN F¯n¨p bnXn¨v sNm*v
b_ªp

Zm AXn¨p N]än sNmXp¡v… thmW¡v.. gdv–W D®nt]mXv knan¨p b_ªp…

D®n Btklt¯msX thmW]psX NqSn Spa]nt`¡p Ssâ Np® N]än AXn¡m³ SpX§n…

AsS hf]w… ^qtbgv h^nS]psX bqän`pw N]än b_¶Xn¡m³ SpX§n…

As¸m gdv–W h^nS]psX k]_n fpOw tIÀ¯v NnX¶p sNm*v h^nS]psX bq_n W¡m³ tWm¡n

CSv N* ^qtbgv h^nS]psX bqän`v Wn¶pw Np® Du^n gdv–W]psX km]n sNmXp¡pw bns¶]pw
h^nS]psX bqän`v N]äpw A§sW BkÀ¯n¨v sI]vSv sNmXp¯p

A¸p_¯p At¸mÄ i^ns] Wn`¯p f`À¯n NnX¯n thmW A]mapsX Np®]n bp_w Sn^nªn^p¶p sNm*v
A]mapsX Np® NqSn]n N]än… bq_v D®n¡p tk*n Sp_¶p sk¨v

D®n B bqänt`¡v Np® N]än…

Ht^ hf]w A½mk³ AXn]n NnX¶p sNm*v NqSn Spa]n`pw f^pfN³ fp¶n Wn¶pw bqän`pw
AXn¡p¶ hpO¯n thmW NnX¶f_n

gdvWs] f`À¯n NnX¯n ^qtbgv B bqän`pw AXn SnfnÀ¯p…. At¸mÄ h^nS fp¶n k¶p Wn¶p
sNm*v Ssâ bq_v bnaÀ¯n ^qtbgnsW sNm*v W¡n¨p…

AkhmWw ^qtbgv Ssâ bm`v fpjpk³ gdv–W]psX]pw h^nS]psX]pw km]nt`¡v Hjn¨v sNmXp¯p

AkÀ ASv fpjpk³ NpXn¨n_¡n.. sNm*v b^hvb^w Wm¡pNÄ tNmÀ¯p NnX¶p ko*pw B Np®]n W¡n
sNm*n^p¶p

F¶m At¸mjpw thmW]psX bqän`v Nan WX¡pN]m]n^p¶p…

AXn]n D*m]n^p¶ i^n Ft¸mtj bm`v Naªp F\oäv tbm]n…

Ct¸mÄ D®n thmW¡v AXn¨p sNmXp¡pN]m\v… thmW kÃm¯ Btkl¯n ASv BhzUn¡pN]pw…

^qtbgv sdZn h^nS¡pw gdvW¡pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WXpkn NnX¶p sNm*v Ssâ em^y thmW]psX knNm^ knkl]m] Nan N*v

thmW WnW¡nWn]pw NXn fm_os` tfmsa… ^qtbgv tImUn¨p..

CÃ tI«m… Cksâ Np® Hmt^m Sk\ N]_n C_§pt¼mjpw FWn¡v kÃmsS Btklw k^p¶p…

AksW WnW¡v A{S]v¡v Cãfmt\m… gdv–W tImUn¨p..

AsS gdv–W.. FWn¡nk³ fSn… F³s_ eÀ¯mknsW Wn§Ä FXpt¯m..

At¿m thmW tfmsa ISn¡tÃ… ^qtbgv b_ªp…

At¸mÄ FÃmk^pw In^n¨p…

At¸mjpw thmW]psX bqän`v AXn¨p sNm*n^p¶ D®n gdv–Ws] tWm¡n N®n_p¡n sNm*v dm F¶v
Nm\n¨p

gdv–W At¸mÄ F\o_v Aksâ AXp¯v sI¶p…

^qtbgv hmÀ AXns¨mjn¨ bm`v fpjpk³ fpO¯p*tÃm… ASv At§m«v– sNmXp¡v… thmW W¡n kr¯n
B¡n S^pw…D®n b_ªp

gdv–W ASv tbms` AWph^n¨p… AkapsX fpO¯pw km]n`pw DÅ ^qtbgnsâ]pw h^nS]psX]pw tSWpw
bm`pw Hs¡ thmW W¡n km]n`m¡n Wp\ªp sNm*v D®ns] tWm¡n

F§sW D*v… hm_nsâ hmVm^\ Nn«p¶SntW¡mÄ tXÌv CtÃ… D®n tImUn¨p

thmW H¶v fqan sNm*v gdv–W]psX km]nt`¡v Wm¡v– NX¯n Ipjän bns¶]pw W¡n…

ASnWp tlgw D®n gdv–Ws] knan¨p fp¶n WnÀ¯n Aksa Ipwdn¨p… sNm*v thmW]psX bqänt`¡v
BªXn¨p sNmXp¯p..

CX]v¡p thmW H¶v Sn^nªp NnX¶p bqäns` AXn Gäp km§m³ SpX§n…

gdv–W]psX thmW W¡n SpX¨ Ip*pNapw Wm¡pw Hs¡ D®n kÃm¯ Btkl¯n km]n`m¡n Wp\ªp

AkhmWw D®n]pw skXn sbm«n¨p..
At¸mta¡pw H^p Wm`p Sk\ F¦n`pw thmW¡v tbm]n F¶Sm\v hSyw…

B bm`v fpjpk³ thmW km]n`m¡n Wp\ªn_¡n….

HXpkn FÃmk^pw SaÀ¶p_§n….

B hf]¯v _KoW]psX ko«nÂ…

D¸m¡pw Nq«v NnX¡mWpw _KoW ]psX ^m{Sn h©m^w SX]mWpw Hs¡ tk*n S´]psX AXp¯v C^n¡p¶
C{dminw C¡m¡pw e£\w sNmXp¯ tlgw b\nNÄ Hs¡ HSp¡n] _KoW fp_n]n F¯n..

At¸mÄ AknsX gnWp gimW]pfm]n tcm\n B]n^p¶p…

_KoW AkapsX NnX¸p H¶v tWm¡n…

gnWp Ip^nUmÀ tXmbv fm{Sw C«p Nfnjv¶m\v NnX¡p¶Sp…

AkapsX D]À¶p Wn¡p¶ D^p* WnSwd ewPn _KoWs] sNmSn¸n¨p…

_KoW hz]w Wn]{´n¨p sNm*v dmSv–_qfn N]_n H¶v tf`v NjpNn bp_¯n_§m³ SpX§pt¼mÄ B\v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B lÐw {l²n¨Sv

H^p sb®nsâ ho`vNm^ lЧą

_qfn Wn¶m\tÃm… CWn C{dmiow¡ F§mWpw gnWp sW… _KoW sb«¶v lÐw D*m¡msS kmSn Sp_¶p
ANt¯¡v tWm¡n

AknsX sdZn f`À¶p NnX¶p sNm*v bqänt`¡v sskt{däÀ N]än Nan¡p¶ gnWp…

Bim F³s_ sskt{dä_n Bt\m Nan..
F¶pw tImUn¨p _KoW AXpt¯¡v sI¶v… gnWp sâ N¿n Wn¶pw ASv km§n AkapsX bqän`v bnXn¨v
sNmXp¯p

gnWp kÀVnS Btkl¯n _KoWs] tft`¡v k`n¨n«p…

_KoW]psX fmÀ N¨ sN«n] XÀ¡n Ajnªp ko\p…

sskt{däÀ fmän _KoW gnWp sW sN«nbnXn¨v sNm*kapsX tXm¸pw Du^n FXp¯v fmän C«p..

Ct¸mÄ gnWp sâ tUi¯v bmân ]pw {dm ]pw fm{Sw… _KoW]psX tUi¯v H¶pw CÃ SmWpw…

_KoW gnWp sâ huµ^yw BsN sfm¯w H¶v tWm¡n…

skap¯p SpXp¯ hpµ^n Ss¶….

_KoW gnWp sâ {dm Du^n FXp¯v… At¸mÄ bp_¯p ImXn] B k`n] fm_nX§Ä N*v _KoW A¼^¶p…
F{S k`pSpw huµ^yw DÅSpw B\k. NXsªXp¯v tbms`… _KoW Ak ^*pw N¿ns`Xp¯p…. Np_¨v tW^w
ASn Nan¨p…

gnWp At¸mÄ kÃm¯ H^p AkØ]n B]n^p¶p…

_KoW gnWp sâ fm_nXw kn«p Smtjm«v Wm¡v– sNm*v k¶p gnWp sâ bmâohnsâ C`mÌn¡n NXn¨p
sNm*v ASv Smtjm«v fmän…

gnWp sâ tgkv sI]vSv kr¯n B¡n sk¨n^n¡p¶ NanØ`w N*v _KoW sNmSnt]msX At§m«v– fpOw
tIÀ¯v W¡n

gnWp Ssâ Nm`pNÄ knXÀ¯n hiN^n¨p sNmXp¯p

_KoW gnWp sâ bqänt`¡v Wm¡v– NX¯n W¡m³ SpX§n…

gnWp N®X¨v CsSÃmw BhzUn¨p sNm*v NnX¡pN]m]n^p¶p….

_KoW Nps_ tW^w gnWp sâ bq_v Sn¶p… ASnWp tlgw AkapsX bqänt`¡v kn^Â N]än AXn¨p
sNmXp¯p…

Np_¨v Njnªv _KoW bq_v knXÀ¯n gnWp sW sNm*v Soän¨p…

gnWp _KoW ]psX bq_pw fp`]pw Hs¡ W¡n I¸n…

bns¶ ^*v tb^pw NqXn Nm`pNÄ bn\¨p bq_pw bq_pw fp«n¨p NnX¶p sNm*v I«n AXn WX¯n
skÅw k^p¯n…

bns¶ B £o\¯n sN«nbnXn¨v NnX¶p_§n…

i^n]psX `okv SoÀ¶p BÄ Sn^n¨p tbm]n…. gmcn k¶Spw CÃ…

`¯ocpw gmcn]pw i^n]pw Hs¡ koXpNan knan¨n«pw Np_¨v Wmam]n… At§m«v– knan¨m`pw
Nn«p¶nÃ…

F´v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bän F¶v H^p knk^kpw CÃ..

gdvW]pw h^nS]pw _KoW]pw Hs¡ sX³gWn B]n…

H¶pw WX¡p¶nÃ… FÃmk^pw kngfn¨ AkØ]n A§sW C^ns¡…

D®n¡p PÄcn Wn¶pw H^p NmÄ k¶p…

`¯ocnWpw fäpw dnhnsWÊn In` {blvW§Ä D*v… CknsX Aks^ FÃmw A_dn SXªp sk¨n^n¡p¶p
Fs¶ms¡]m\v knan¨ BÄ b_ªSv…

B^m knan¨sS¶v tbm`pw D®n B kmÀ¯ tN«p WnÂt¡ tImUn¨nÃ….

CsS§sW ssNNm^yw sI¿pw F¶_n]msS D®n BsN A¦`m¸n B]n…

Ak³ gdv–W]psX ko«nt`¡p sI¶p…. AknsX h^nS]pw _KoW]pw Hs¡ D*m]n^p¶p…

Aksâ fpOw N*v… F´mXm… kà knk^kpw Nn«nt]m…

Dw… Ak³ H¶v fqan

F´m kà {blvWkpw Dt*m AkpsX…. B^m knan¨Sv… C¡]mt\m… Fs¶ms¡ gdv–W tImUn¨p

B^m knan¨Sv F¶_n]nÃ… F´m]m`pw Ak^p fq¶v tb^pw AÃ…

bns¶ B^m… As¸m B^m¶p Wo tImUn¨ntà h^nS tImUn¨p

ASv tbms« A]mÄ knk^w kÃSpw b_tªm. h^nS tImUn¨p

Dw b_ªp… AknsX BsN Npj¸w B\v… Ak^psX A_dn Aks^ fq¶v tbs^]pw SXªp sk¨n^n¡m\v…
F¶m\v BÄ b_ªSv… Mm³ B tgm¡n H¶pw tImUn¨Spw CÃ…

W¼À CtÃ.. Wo H¶v knan¡v… gdv–W b_ªp

At¸mÄ At§m«v– gnWpkpw In¶pkpw k¶p…

D®n Aks^ tWm¡n H¶v In^n¨p sNm*v tcm\n k¶ W¼_n Sn^n¨p knan¨p

bs£ At§m«v– NmÄ tbmNp¶nÃm]n^p¶p…

AkÀ A§sW Hmt^m¶v b_ªp C^n¡ptdmÄ D®osX tcm¬ AXn¡m³ SpX§n…

CSv PÄcp NmÄ B\v… Ak³ b_ªp

F¶m FXp¡v…. h^nS]pw gdvW]pw _KoW]pw Ht^ hz^¯n b_ªp

Ak³ tcm¬ FXp¯v

it`m..

it`m… CSv D®n AsÃ…

AsS…

Mm³ `¯ocv b_ªn«v knan¡pN]m\v… F³s_ tb^v ^mKp…

B b_]p…

CknsX In` hm¼¯nN {blvW§Ä D*v… W½psX tgm¸v s` In` Sn^n f_nNÄ A_dn¡v fWÊn`m]n…
A]mÄ Nt¿msX bnXn¨p… . At¸mÄ SSvNm`w ^£sbXm³ tk*n A_dn¡v H^p A³bSp `£¯nsâ sI¡v
FjpSn sNmXp¯p… ASn Nymgv CÃmsS fX§n…. A_dn tNhv sNmXp¯p… ASv i^nt]«sâ sI¡v B]Sp
sNm*v fqb^v K]n`n`pw B]n… A_dn Ct¸mÄ dm¡n ^*v tbs^]pw hz´w NÌZn]n`pw bnXn¨v
sk¨n^n¡m\v

At¿m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv As¸m CWn F´m sI¿….D®n tImUn¨p…

ASv Bt`mIn¡\w… ^mKp b_ªp…

`¯ocv b_]p¶Sv D®nt] dÔs¸«m fSn F¶m\v

F´nWv… A{S k`n] SpN… Mm³ F§sW…

ASÃ.. `¯ocv b_]p¶Sv… AknsX DÅ ^*v fq¶v tbs^ Ct§m«v sNm*v k^\w F¶m\v…

Bs^… ASv sNm*v F´m Nm^yw…

FXm f*… AknsX DÅ sb®p§sa… A_dn sb®nsâ Bam…

D®n H¶pw fn*n]nÃ… Ak³ gdv–Ws] H¶v tWm¡n

F´m F¶v AkÄ tImUn¨p…

D®n H¶pw Csöp b_Mp sNm*v ko*pw NmtSmÀ¯p…

Bs^ Hs¡ F¶v C¡ b_tªm…

b_ªp….

Dw Bs^]m…

gdvW]pw _KoW]pw bns¶… ^mKp H¶v WnÀ¯n

bns¶… D®n ko*pw tImUn¨p

In¶p sW]pw…

AsS´m In¶p…

AkÄ Nnap´v AsÃ… A_dn¡v ASm Cãw..

As¸m gdvW]pw _KoW]pw…

Ak^pw tk\w..

AÃ.. As¸m i^n fmfsâ Nm^yw… fqb^v K]n`n AsÃ… sb®p§Ä tNÄ¡msS D®n tImUn¨p

AsS… ASv A_dn tNhv bn³k`n¨m So^mkp¶ {blvWtf HÅp…

C¡ A§sW b_sª¦n A§sW sI¿mw… Aà As¸m CkÀ¡v knhs]ms¡..

AsSms¡ CknsX s_Zn]m¡mw… A_dn Ss¶ hvtbm¬h_pw Bkpw… CsSÃmw CknsX hwhm^n¨p
l^n]m¡n]n«m\v Wn§tamXp b_]p¶Sv…

B ASv l^n

F¶m l^n, Wo Akt^mXp H¶v hwhm^n¡pw F¶n«v F{S]pw sb«¶v Sn^n¨p knan¡v

Hmt¡, Mm³ Ckt^mXv knk^w b_]s«… D®n tcm¬ sk¨v Nm^y§Ä Aks^ FÃmks^]pw A_n]n¨p…
i^nt]«³ K]n`n Bs\¶pÅSv fm{Sw f_¨p sk¨v B\v b_ªSv

Aà As¸m M§¡v At§m«v– sIÃmWpÅ Nm^y§Ä Hs¡… gdv–W tImUn¨p…

AsSms¡ AkÀ tWm¡nt¡mapw….

`¯ocv C¡ b_ªSv tbms` Ss¶ tbmkt\m… AtSm Wn§Ä H¶v b_… FWn¡v Sn^n¨p knan¡m³ DÅSm\v…

Mm³ s_Zn]m\v… gdv–W b_ªp…

MmWpw _KoW]pw b_ªp…

AÃ AknsX sI¶p A_dn]psX NqsX Hs¡, ASnWp F³s_ tfmsa… AkÄ sNm¨p Np«n]tÃ… h^nS
kngft¯msX b_ªp

B^v b_ªp… AkÄ sNm¨p Nn«n]ms\¶p… AkÄ FÃmw bYn¨n«p*v… Asà D®n gdv–W b_ªp..

D®n H¶pw fn*msS S` Smjv¯n…

gdv–W h^nSs] In¶p sâ Nm^y§Ä N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Hs¡ b_ªp fWÊn`m¡n…

F¶m`pw F³s_ Npªp… AsS´m gnWp tk*m¯Sv…

B A_n]nÃ… Mm³ Aksa sNm*v tbmNm³ Ft¸mÄ s_Zn]m.. gdv–W b_ªp

F{S]pw sb«¶v Bt`mIn¨p H^p So^pfmWw FXp¡p…

D®n AknsX Wn¶pw tbm]n

SpX^pw….

Wn§Ä b_]p. Bs^ms¡ PÄcn tbm\w… CknsX Wfp¡v Bs^ms¡ tk\w… NTmbm{S§Ä NqXn F¶v b_ªSv
sNm*v Np_¨v tbs^ PÄcnt`¡v fmämw F¶v tSm¶n… AkÀ AknsX A_dn]pfm]pw hvtbm\vh_pfm]pw
Hs¡ Nan¡s«… Wfp¡v CknsX H^p {Pq¸pw tkt*… Wn§apsX kn`t]_n] Aen{bm]§Ä A_nªnt« dm¡n
Fjp¯v SpX§pNs]mÅp

Leave a Reply