ആദ്യത്തെ അവിഹിതം [AKASH]

Posted by

ആദ്യത്തെ അവിഹിതം

ADYATHE AVIHITHAM AUTHOR AKASH

Fsâ NT km]n¡p¶ FÃmk^pw CSnsâ `mÌv tbKv WnÀdÔfm]pw km]n¡\w.BUytf b_]s« CsSm^p
tc¡v tÌm_n AÃ. sl^n¡pw hwekn¨ 101% _n]Â NT B\v. FÃmk^pw Aen{bm]w
A_n]n¡\w.Mmm³sWäv–kÀ¡v kjnb^nI]s¸«Sm\v AWpknssW. Akapw MmWpw fm^oZv B\v. AkÄNv
31Dw FWn¡v 28 Dw. BUyw {c*vgnbv fm{Stf M§Ä¡nX]n D*m]n^p¶pÅp. d«v– Ct¶ks^ Mm³
Aksa tW^n N*n«nÃ. Fsâ tchvdp¡n tcmt«m DÅSnWm AkÄ Fs¶ N*n«p*v. Ft¸mtjm
hwhm^¯nWnX]n AkapsX eÀ¯mknWv hwl] t^mPw B\v F¶v A_nªp. AkÄ tbXn¨m\v KoknNpsW.
CS_nª Mm³ Aksa hfmVmW sbXp¯n. AktamXv WnW¡v F´v im¸nsWÊv B\v ss`cn DsÅ, H^p
KoknStf DÅq ASv ht´mgt¯msX Kokn¡m³ M³ Bklys¸«p. AkÄ kn§n sbm«n N^ªp. AkÄNv
BUyfm]v Fs¶ Nm\\w F¶v AkÄ Ss¶ Bklys¸«p. H^p Nan¡v– tk*n]à M³ sl^n¡pw A¶v AkapsX
cvamänt`Nv sI¶Sv. eÀ¯mkv tKm`nNv tbm] bp_sN M³ cvamänt`Nv sI¶p. shNyq^nän
Ft§m«ms\¶p tImSn¡p¶SnWp W¼À AkÄ tcm\n knan¨p shNyq^nänt]mXv b_ªp Nhn³ B\v
ANt¯¡p knt«¡v F¶v. eÀ¯mknsâ fäpÅkt^mXpÅ sIm_nª hzemkw Nm^\w CWn Ft´`pw hwl]w
tSm¶n]m`pw B^pw A]mtamXv b_]m³ tbmNnÃ. Mm³ AkapsX cv`mäv `£yw B¡n 8 Bw Wn`]nÂ
F¯n. AkÄ kmSp¡Â Ss¶ D*m]n^p¶p , BUyfm]n B\v M³ Aksa Nm\p¶Sv. dqt`mN ^we
Bs\s¶m¶pw M³ NÅw b_]nÃ. Nm\m³ fnXp¡n B\v, skap¯n«m\v, k`y Nm^yfm] tdmZn tg¸v
H¶pw Cà bs£ ASymkly¯nWp fp` HsN D*v, Wà tWÀ¯ Ip*pNÄ. AkÄ Nm¸n HsN S¶p kÀ¯mWw
b_ªp C^p¶p. AkÄ kÃm*v ht´mg¯n M³ N*p. M³ Nm^yw Sn^¡n At¸mÄ AkÄ b_ªp Ct¸m BsN
FWn¡v H^p Ahv–Pkmhw Wn]m\v. Ct¸mÄ Fs¶ fWhn`m¡mWpw Blzhn¸n¡mWpw Wn]p*tÃm F¶p. Mm³
AkapsX ssN]n bnXn¨p b_ªp. H^p fXn]pw tk* F´pw Ft¶mXv WnW¡v b_]mw Ft¸mjpw NqsX
D*mNpw F¶v . AkÄ N^]m³ SpX§n M³ Aksa Blzhn¸n¨p. M³ Blzhn¸n¡pw tSm_pw AkÄNv N^¨nÂ
NqXn k¶p, M³ bSpsN Aksa Fsâ sWMvÖnt`Nv AXp¸n¨p AkÄ N^¨n SpXÀ¶v. Mm³ bSpsN Aksa
sN«n bnXn¨p A§sW Wn¶v, AkÄ FSnÀ¯nà sWMvÖn Ss¶ NnX¸m\v, Mm³ AkapsX bp_kpw S`]pw
Nps_ St`mXn, F¶n«pw AW¡fnà `mÌv Mm³ AkapsX S`]n H^p D½ sNmXp¯p, AkÄ N`§n]
N®pNtamsX fpOw sbm¡n Fs¶ tWm¡n. F¶n«v ht´mht¯msX Fs¶ sN«n bnXn¨p , Mm³ Np_¨p
fp_pNn sN«nbnXn¨p AkapsX S`]n D½ sNmXp¯p . AkapsX fpOw D]^¯n Nknan D½
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNmXpSp. Akapw Fsâ Nknan D½ S¶p. b^hvb^w sN«n bnXn¨p, Mm³ Aksa
_qfn sNm*v tbm]n sN«nbnXn¨p Ip*n D½ sk¨v. Aksa N«n`n NnX¯n. AkÄ H^p fXn]pw
NqXmsS NnX¶p S¶p, M³ AkapsX fpNan N]_n AkapsX Njp¯n`pw Ip*n`pw HsN D½ sNmXpSp.
AkÄ Ft¶mXpÅ Hmt^m Wnfngkpw F³tKm]v sI¿pN]m]n^p¶p. bSpsN AkapsX fp` sM¡n, tXmbv
Du^n tNän bnXn¨p, AkÄ Fsâ {ZÊv– FÃmw Du^n sN«n¸n¨p `nbv NnÊv S¶p, Mm³ Aks` Fsâ
tUi¯v N]än NnX¯n D½ sk¡m³ SpX§n, M³ AktamXv Bklys¸«p FWn¡v Fsâ km]ns` Wnsâ Sp¸Â
S^m³. AkÄ ASv tkt\m F¶v tImSn¨p, M³ FWn¡v tk\w F¶v b_ªp, AkÄ sâ km]nt`¡v Sp¸Â
S¶p, F¶n«v Fs¶ fp_ps¡ D½ sk¨v, M³ bSns] AkapsX Nm`pNÄ AN¯n AkapsX t]mWn]n D½
sk¨v, t]mWn W¡n sNmXp¯p, AkapsX eÀ¯mkv H^n¡`pw A§sW AkÄNv sI]vSp sNmXp¯n«nÃ. AkÄ
hpO¯n B_mXn. bSpsN M³ Fsâ Np«sW AkapsX t]mWn]n N]än Nan¨p. M³ hvboZv NqXn
FWn¡v k^m_mNpt¼mÄ tÉm B¡pw, bntWw hvboZv Nq«pw , bnt¶w Np_]v¡pw, ASpsNm*v B
c¡nRv H^p H^p f\n¡q_n ASnNw Wo*p Wn¶v, AkÄNv ASnWnX]n ^t*m fqt¶m tbm]n Nm\pw,
AkhmWw M³ bm AkapsX t]mWn¡pÅn Ss¶ Hjn¨v. sN«nbnXnIv NnX¶p, AkÄ Fs¶ D½ sk¨v
b_ªp ss`cv CÂ Ct¶ ks^ CSv tbms` hpQn¨n«nÃ, FWn¡v Wns¶ bn^n]m³ bänÃ, F¶pw NqsX
tk\w F¶v, Nan Njnªp M§Ä H^pfn¨p Npan¨p, CuskWnwPv tbmNm³ tW^w kmSp¡Â F¯n]tbm
AkÄNv Fs¶ b_ªp knXm³ fXn , sN«n bnXn¨p N^ªp, Aksa Ip*pNÄ M³ AknsX Wn¶v k`n¨p
NpXn¨p. thmc C C^p¯n H^p B^m f\n¡qÀ NqXn D½ sk¨v sNmXp¯n«p*v fWhnà fWtÊmsX
AknXp¶p sbm¶p.BUys¯ Nan¡m³ M³ H¶nWpw Aksa tcmjvhv sI]vSnÃ. km]n FXp¸nIv tbm`pw
CÃ, B{Piw D*m]n«v tbm`pw Mm³ ASv sI]vSnÃ, AkapsX Cã§ÄNv Ct¼m^vX³hv WÂNn, Aksa
ht´mgn¸n¨p, AkÄ H^n¡`pw H^p skXn AÃ F¶v FWn¡_n]mw. shm Aksa im¸n B¡n]Sv sNm*v
bntWw FWn¡v Nan Nn«n. AkapsX eÀ¯mknWv hwl] t^mPw DÅSnWm AkapsX ko«n sk¨v bns¶
Nan¨n«nÃ. B\v Csâ Wà hzemkw F´ms\¶p sk¨m Mm³ fäpÅ sb®p§sa km`mNp¶sSm¶pw
AkÄs¡m^p {blvWw AÃ, AkÄ Ss¶ FWn¡v WÃ Im³hv H¸n¨p S¶p, MmWpfm]n WX¶ Nan AkÄ
AkapsX sdÌv {c*v t^gvf t]mXv b_ªp. Nm^\w AWpknWv CWn]pw Fs¶ foäv sI¿m³ thcv A]¨p
H^p Ø`w tk\fm]n^p¶p. ASnWp thcv t^gvf]psX cv`mäv B\v , AkapsX iphvd³Zv PÄcnÂ
B\v. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p tfm³ 1 C bYn¡p¶p, bN AkÄ fn¡ Unkhkpw cv`män Ss¶ Nm\pw, A§sW
MWpw AWpkpw t^gvf]psX cv`män sIÃm³ SpX§n, t^gvf H^p N*ng³ AWpkntWmXv b_ªp Fs¶
CXs¡ms¡ t^gvfmNpw sg]À sI¿\w F¶v , B\v Ft¶mXv hwhm^n¨p, Mm³ ASv tkt\m Fs¶ms¡
BUyw KmX C«p, F¶n«v h½Sn¨p. CWn dm¡n AXp¯ `¡¯n FjpSmwt^gvf]pfm]pÅ dÔw ASn`pw
hpµ^w B^p¶p, AkÄ Nps_ NqXn shN-vhv F³tKm]v sI]p¶ BÄ B\v–. Akapfm]n _nt`g³
SpX§ns] bns¶ B\v– AkapsX {c*v sKWns] Mm³ Nm\p¶Sv, Ct¸mjpw Mm³ t^gvf]psX Nm`v
bnXn¨p sNm*n^n¡p¶p sKWns] H¶p ka¨p S^m³. sKWn B«³ I^¡m\v, t^gvf Ct¸mjpw ASnWp
kj§n]n«nÃ.t^gvf]pfm]pÅ Nan]pw, Fsâ WnÀdÔw fq`w AWpkpw t^gvf]pw B]pÅ {Sohw Nan]pw
AXp¯ NT]n FjpSmw, sKWns] Nan¡m³ emPyw Nn«n]m ASv kjnt] A_n]n¡mw,Wn§apsX
Aen{bm]§Ä A]¡pN

Leave a Reply