ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 [തനിനാടൻ]

Posted by

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2

CHERIYAMMAYUDE PIRANNAL SAMANAM PART 2 AUTHOR THANINAADAN

PREVIOUS PARTS | PART 1
[https://kambimaman.com/cheriyammayude-pirannal-samanam-part-1-author-thaninaadan/]
|

{bn]s¸« km]W¡ms^,
NT]psX hµÀew Bklys¸Xp¶SnWm A`vbw H^p d`{bt]mP¯n`qsX DÅ ^Sn]m\v CSn k^p¶Sv F¶v
BUytf b_]p¶p.
H¶mw emP¯nsâ Aen{bm]§an kas^ hs´mgw.
SWnWmX³ BNpt¼mÄ Wm«n³ bp_¯v Ss¶ NTWX¡\fsÃm.. ko«ns` NanNÄ ASpw Wm`p tbs^ k¨v
FjpSpt¼mÄ b^nfnSnNÄ Gs_]m\v… At¸mÄ H^p ]m{S tbmNmsf¶v N^pSn..bpSn] NTmbm{S§Ä
Ak^psX ^SntNanNÄ Hs¡ tIÀ¡mWpw bäpw.. tdm_Xn¡nsöv N^pSp¶p…tdm_Xn¨m b_]t\..At¶^w
Cu s{SZv WnÀ¯mWm\v.. fXn]nÃmsS Sp_¶v b_]\w.
Nfân In`À fmtWKs^ DÄs¸Xp¯\w F¶v b_ªn^p¶p. NT FjpSnk^pt¼mÄ hzmemknNfm]n
DÄs¸Xp¯pkm³ Njn]psf¦n ASv tIÀ¡mw. Hanªp tWm«w C¯k\ hzmemknNfm]n k¶Sm\v. dmÀ«À
h{¼Um]w CWn]pw k^pw…..

Wn§Ä WÂNp¶ t{bmÕmiW¯nWp Wµn.. CSns` NTmbm{Ss¯]pw Mm³ emkW]n Nan¨p. emkW]ns` B
Nan]psX hpO¯n `en¨ ^SnfqÀÑ B]n^p¶p. Wn§Ä¡pw Cu NTkm]n¨n«v Wà H^p HmÀPmhw D*mNs«
F¶v Blwhn¡p¶p… f_¡* NT W¶m]m`pw tfmlfm]m`pw Wn§apsX Aen{bm]§Ä kn`t]_n]Sm\v.

NmftNanNapsX ^wPtkUn]m]n B koXv A¶v ^m{Sn. H^p fp_n]n sI_n]¨Wpw A½]pw C¸p_¯v
MmWpw godsI_n]½]pw Btklt¯msX ^Sn`o`NÄ BXn. bp`^pw ks^ Wm`p Sk\]m\v MmWpw
sI_n]½]pw S½n dÔs¸«Sv. Hmt^m Sk\]pw Hmt^m ^oSn]nÂ. dÔs¸Xpw tSm_pw Btklw
kÀ²n¨psNm*n^p¶p. sI_n]½]n D_§n¡nX¶ Nmf{em´v ASnsâ FÃm hof]pw sbm«n¨psNm*v bp_¯v
k¶p. hz´w htimU^n]psX fNsâ NnX¸_]n SnNª H^p ^Sn_m\n]m]n fm_n AkÀ. A½]pw
sI_n]¨Wpw F{S Sk\ dÔs¸«pNm\pw Fs¶m¶pw At¶^w M§Ä Bt`mIn¨tS CÃ.
bp`ÀNm`s¯ ^Sn]psX B`hy¯n NnX¡pt¼mjm\v god sI_n]½ Fsâ sIkn NXn¨psNm*v Np_p§n]Sv.
“”FXm AOntfmsW..””
“”Dw F´m sI_n]s½””
“”Fs´m^p ^hfm]n^ps¶Xm W½psX BUy^m{Sn””
“”Fsâ F{SNm`s¯ tfmifms\t¶m C¶s` hc`fm]Sv. sI_n]¨Wp Wµn””
“”Hm H^p sI_n]¨³ Mm³ Wnsâ A½s] shäv sI]vSp sNmXp¯sSm*sà Wo N*Spw C§sW Nm^y§Ä
F¯n]Spw At¸mÄ FWn¡tÃXm NÅm Wµn b_]s*””
“”F¦n sI_n]½¡pw Wµn”” ASp b_ªv Mm³ Aks^ C_psN bp\À¶v Ip¼n¨p. Ak^psX fpjp¯ fp`NÄ
Fsâ l^o^¯n AfÀ¶p.
“” FXm W½Ä CknsX AXn¨p sbman¨¸w A¸p_¯v Wnsâ A½]pw AXn¨p sbman¨pNm\pw””
“”F´m]m`pw Fsâ Cu sI_n]½]psX A{S]pw tim«v BNnà A½””
“”DÆv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv DÆv Fsâ tim«vWsÊms¡ Wnsâ A½ hpgftI¨n]psX Gj]¯p k^nà tfmtW. sI_n]¨sW
C«v skÅw NpXn¸n¡pN]m””
ASv tN«Spsfsâ Np® sbs«¶v Np`¨v ImXn. {em´fm] Btklt¯msX Mm³ sI_n]½]psX I´nNsa
bnXn¨p DX¨p.
A{bSo£nSfm] Fsâ sb^pfmäw N*v sI_n]½ tImUn¨p.
“”Biv F´mXm sI¡m A½s] bän tN«t¸mÄ WnW¡v {em´naNnt]m…FXm””
ASv fpjpfn¸n¡m³ h½Sn¡msS MmWm Ip*pNÄ NXn¨pk`n¨q¼m³ SpX§n. AkÀ Fs¶ sbs«¶v
SÅnfmän.
Fsâ km]n ^à¯nsâ ^pIn bXÀ¶t¸mÄ FWn¡v Nm^yw bnXnNn«n.
“”tim fp_nªp F¶m tSm¶p¶Sv. WnW¡{S¡v {em´pt*Â Fsâ tf¯v Nm\n¡msS A½s] Ss¶
Nan¨qsX?””
A`vbw tUgyt¯msX DÅ sI_n]½]psX fpOemkw N*t¸mÄ FWn¡v Ft´m kÃmsS B]n Mm³ sbs«¶v
F\oäv dm{Sqfnt`¡v WX¶p.
fq{Ssfmjn¨p fpOkpw km]pw NjpNn Sn^n¨pk¶p. sdZv_qfnsâ A^* skan¨¯n NnX¡]n Im^n
C^n¡p¶ Aks^ Nm\m³ WÃ AjNp*v.
“”Fsâ tfmWp kngffmt]m..””
“”ti]v Cà sI_n]t½..sI_n]½¡v tUgyfmt]m””
“”Duipw Fsâ tfmtWmXv sI_n]½¡v tUgytfm Wà Nm^yfm]n…””
ASp b_ªkÀ Fs¶ C_psN bp\À¶p Fsâ Ip*n sI_pSm]v Ip¼n¨p. F¶n«v bnXnknXpkn¨v
dm{Sqfnt`¡v WX¶p. Fsâ god sI_n]½]psX I´nNant`¡v Mm³ tWm¡n.
Mm³ Ip½m sfmssd FXp¯v sftÊKpNÄ tWm¡n. fUÀct¡jvhv F¶ kmXvhm¸v {Pq¸n St`¶v H^p¯³
Ssâ A½s] Nan¨Snsâ knk^§Ä FjpSn]n^n¡p¶p. fUm`h]m] A½s] tdmhv b®p¶Sv N*Spw SpXÀ¶v
Ak³ ASv koZnt]m FXp¯v »m¡v sf]n sI]vSSSpw St`¶v ^m{Sn]n AkÀ AkWp kj§n]Spw
Hs¡]m\v. A½]psX {dm]psX]pw bmân]ptX]pw H¸w bqän Ak³ Ioäns]mjn¨ bm`nsâ]pw Hs¡
In{S§apw D*v. AkWp AenWµW§Ä b_ªp f_pbXn Nfâpw WÂNn. F¶mNpw FWn¡n§sW Fsâ A½s]
Nan¨Snsâ knlUmwl§Ä FjpSpkm³ bäpN F¶v In´n¨p Mm³ bpS¸nWXn]nt`¡v Duan]n«p.
A©pfnWnäv A§nsW NnX¶p Nm\pw A_n]msS D_§nt¸m]n.
^mkns` sI_n]¨³ Np`p¡n knan¨t¸mam\v D\À¶Sv.
“” PpZv tfm\owPv AOn””
“”PpZv tfm\nwPv sI_n]¨m””
“”F´mXm Hä ^m{SnsNm*v Ss¶ Wnsâ DuÀÖsfÃmw Fsâ em^y Duäns]Xpt¯m””
“” A§nsW Fap¸¯n H¶pw Duäns]Xp¡m³ bänà sI_n]¨m. ZdnÄ hvt{Xm§m.””
“”DÆv DÆv F¶n«ms\m Cu NnX¸v””
“”bp`^ptkmaw sI_n]¨sâ em^y Fs¶ D_¡n]nà ASnsâ H^p £o\fm””
At¸mjm\v ASv {l²n¨Sv.
“”FkntX¡m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ^mkns` Ss¶ {ZsÊms¡ fm_n.””
“”AsSms¡ D*v. Wo tkPw s_Zn]mNv H^nXw ks^ tbmNmWp*v””
Mm³ tkPw F\oäp dm{Sqfn N]_n. bp_¯v k^pt¼mÄ
god sI_n]½ ssZWnwPv tXdnan t{d¡v cmÌv sNm*psk¡p¶p. ^m{Sn]n CXp¶ hpSm^yfm] H^p
Pu¬ B\v sI_n]½ C«n^n¡p¶Sv.
“”fnjn¨p tWm¡* CWn C§Ws¯]m MmWpw Wnsâ A½]pw Cu ko«n CXm³ tbmNp¶Sv”” Mm³
AÂepSt¯msX tWm¡p¶Sv N*v sI_n]½ b_ªp.
Fsâ N®pNÄ sbs«¶v AXp¡a kmSn¡t`¡v tbm]n.
“”iu sI_p¡sâ B{Nm´wN*nsÃ. tWm«w tNmjn¡q«nt`¡m Atà gotd”” sI_n]¨³ b_ªp.
“”AsS AsS… B bnXtNmjns] bän]m sI_p¡sâ In´fpjpk³””sI_n]½ b_ªp.
“” F¶m bns¶ WÃtbms` {ZÊv sI]vSp Sn¶mWm]n H^p¡n sNmXp¯p NqsX ‘
‘sNmSn fq¡p¼w ^pIn NqXpsf¶m\sÃm. sk]väv sI¿s«”” H^p NphrSn¨n^nt]msX Ip*p tNm«n
sI_n]½.
CSnWnX]ns` A½ AXp¡a]n Wn¶pw k¶p. hm^n]m\v tkgw bs£ bSnkn Wn¶pw kySyØfm]n
sbm¡nanWp Smsj k¨m\v DXp¯n^n¡p¶Sv. C_¡fpÅ »uhpw. BÄ BsN H^p fUm`h]m]n
fm_n]n^n¡p¶p.
Fsâ tWm«w N*v A½ Smtj¡v tWm¡n.
“”FXm Wo A½]v¡v tWm¡v PÀew D*m¡msS k¶n^p¶v Njn¡m³ tWm¡v””
sI_n]½ Fsâ Nknan bn¨ns¡m*v b_ªp.
Mm³ sI]À k`n¨n«v D^p¶p FSnÀ kl¯v sI_n]¨Wpw. Fsâ fXn]n B\v sI_n]½ C^p¶Sv. bp«pw
bjkpw Npjv¨v Fsâ km]n k¨p S¶p. A½ sI_n]¨sâ AXp¯m\v C^p¶Sv.
“”F´m tI¨v¡v H^p AN¨ CWn]pw tkt\m CSv?””
“”bns¶ AÃmsS Fsâ hpgftI¨o fXn]n N]_n C^n¡v””
“”tim Ip½m bnÅm^p Nan¡msS AXRvWn C^ns¡sâ ftitg””
sI_n]¨³ bp«pw NX`]pw Npj¨v F¶n«v A½]psX km]n k¨p sNmXp¯p. A½ Fsâ fpOt¯¡v H¶v
tWm¡n. Mm³ Njn¡q F¶v BwPyw Nm\n¨p. A§nsW ^*p fUm`hNapw Ak^psX NmfpN·ms^ Du«n]pw
D*pw t{d¡v cmÌv Njn¨p.
“”C¶s` F§nsW C^ps¶Xo gotd””
“”sI_p¡³ W½Ä Nm\p¶ tbm`sà ftitg«m Bsam^p eoN^Wm. Um Cs¸m Fsâ Cu {ZÊv Np¯n¯pa¨v
Np*n]n Wpjªp N]_p¶p eoN^³””
“”F{S Nan Nan¨p””
“”Wms`®w H¸n¨p.””
A½ At¸mÄ H¶pw fn*msS C^n¡pN]m]n^p¶p. A`vbw I½Â A½]psX fpO¯p*v.
“”AknsX F{S F®w F¶v tImUn¡q”” Mm³ sI_n]½]psX sIkn]n b_ªp.
“”F´mXm H^p hzNm^yw””
“”Aksâ A½s] sI_n]¨³ F{SNan WX¯o¶m tImUn¨Sv””
tImUyw tN«Spw A½ Wm\n¨v F\oäv AXp¡a]nt`¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv HmXpkm³ {lfn¨p. bs£ sI_n]¨³ A½s] k]_n`qsX bq*X¡w bnXn¨p.
“”FkntX¡m HmXp¶Sv””
“”tlym knXv ftitg””
“” Cu hpgf tI¨n¡v Ct¸mjpw Wm\w fm_n]n«nÔ”
“” Fsâ A½ bSnWm_pNm^n]m] bpSps¸®m\v sI_n]¨m””
“”tfm³ C^n¡pt¼mjms\m CsSms¡””
“”tfm³ Ds*¶v N^pSn tI¨n Wm\ns¡m¶pw tk*. Ak³ NqsX h½Sn¨tà CsSÃmw. CWn Cu ko«nÂ
W½Ä Wm`p tbÀ¡pw {b\]n¡mWpw shN-vhv sI¿mWpw H¶pw H^p f_]pw tk*m tNt«m..Atà G«m””
“”bns¶ AÃmsS””

ASp b_ªv So^p¶SnWp fp¼v Mm³ sI_n]½]psX Ip*p I¸nk`n¨p. A½¡v H^p sM«Â D*m]n F¶v
FWn¡v fWÊn`m]n.
sI_n]½]pw ASnWWph^n¨v {bSnN^n¨t¸mÄ M§Ä b^hvb^w Iq*pw Wm¡pw I¸nk`n¨psNm*v D{P³
H^p {c©v NnÊn F¯n.
HanN®n«v tWm¡n]t¸mÄ A½ M§apsX Ip¼Ww {l²n¡p¶p*v.
“”A½ Ss¶ b_ F{S Nan WX¯n ^*mapw””Ip*pNÄ tkÀsb«t¸mÄ A½t]mXv tImUn¨p.
A½ fn*p¶nÃ.
“”A^Zh³ Nan Nans¨¶m `£\w N*n«v tSm¶p¶Sv Asà sI_n]s½?””
“”ltyym….H¶v tbmXm sI_p¡m””
“”F¶m A½ b_ C¶s` sI_n]¨Wpw NqXn F{S Sk\ Nan¨p””
“”b_ªp sNmXps¡sâ hpgf tI¨n..tfm³ fm{Sfà FWn¡pw Sm`vb^yfp*v C¶s` Wn§Ä ^*pw F{S
Sk\ Nan¨q¶v””
“” tI¨ns] MmWà tI¨n Fs¶]m Nan¨Sv A©p Sk\”” sI_n]¨³ N®n_p¡ns¡m*v b_ªp.
“”At¿m CÃm tNt«m fq¶v Sk\ Nan¨pÅq. ASpw fin]m Fs¶ Nan¨Sv””
“”Bim fqs¶®w Nan¨p AsÃ. PpZv..””
“”Aà Wn¡v ^*mfs¯ Nan¡v B^m Fsâ Np®s] FXp¯v bqän k¨v sbmSn¨Sv. tI¨n]ÃmsS C^p«¯v
kà W]³thm, WfnSt]m ftäm k¶v Nan¨Smt\m?””
“”ASv …ASv Wo Asà Fs¶ WnÀdÔn¨v fpNan C^p¯n]Sv”” Wm\n¨v S` Smjv¯n F¶m A`vbw
tUgy¯n A½ b_ªp. ASv tN«v M§Ä sbm«n¨n^n¨p.

CSnWnX]n sI_n]¨sâ sfmssd H^p tNmÄ k¶p”” AtSmsX sbs«¶v sI_n]½ kn«p fm_n. Fsâ
km]n H^p D^pa bp«vNpj¨Sv k¨pS¶p.
“”Biv Mm³ bp_sbXm\v..CÃm H^p ^*p f\n¡q_nWpÅn F¯pw…B l^n..HsN..Dw””
sI_n]¨³ F\oäp. Mm³ At¸mÄ sI_n]½]psX kn^`pNÄ I¸nk`n¡m]n^p¶p. A½ ASv N*v Wm\n¨p.
tI¨osX Wm\w fmäm³ F´m Ct¸m H^p kjn””
“”AsSms¡ D*v kjns] b_]mw”” sI_n]½ b_ªp.
ssN NjpNn k^m´]nt`¡v k¶t¸mÄ sI_n]¨³ b_ªp.
“”FXm Wfp¡v Nq¯n¨nbp^t¯¡m tbmtN*Sv””
“”Nq¯n¨nbp^tfm?””
“”ii N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASv B WmXnsâ C^«t¸^m\v l^n]m] tb^p Nq¯vbp_w F¶m\v. H^p Nm`¯v AknsX
Vm^maw fWNapw tNmkn`N§apw D*m]n^p¶p, Nq¯v tNÄ¡m³ BZy·m^m] W¼qSn^nfmÀ k^pw. AkÀ¡v
^m{Sn]n NmfhwSrbvSn k^p¯pkm³ hpµ^nNapw {blhvS^pfm] skXnNÄ D*m]n^p¶SnWm Nq¯v
bp^w Nq¯n¨nbp^w F¶m]n fm_n.
“”Bim sNmÅmt`m FknXm CSv ?””
“”bm`¡mXv KnÃ]n`m..””
“”AÃ F´nWm AknsX tbmNps¶.CknsX ^s*®w D*sÃm””
“”Dw sI_p¡Wp C¶s` Nan¨v fSn]m]nà AÃvs`””
“”hSyw b_ª CÃm Mm³ k^t\m sI_n]¨m””
“”Wo kmXm…Fsâ em^y CWn Wnsâ hz´mfm Ft¸mÄ tk\sf¦n`pw WnW¡ksa Nan¡mt`m””
“”F¶m`p…B FWn¡v kjn]_n]nÃm sI_n]¨m””
‘kjn Mm³ b_ªp S^mw…FXm H^p ASymklyfp*v ASpsNm*m tbmN\w b_]ps¶””
Mm³ {ZÊv fm_n sI_n]¨sâ H¸w C_§n. sskNot« k^q F¶v A½t]mXpw sI_n]½t]mXpw sI_n]¨³
b_ªp.
^*p fUm`hNapw M§sa ]m{S]m¡n.
M§Ä fäp b`Spw hwhm^n¨psNm*n^p¶p. CX¡v WP^¯nsâ Sn^¡p Np_ªp k*n fpt¶m«v
tbm]ns¡m*n^p¶p.
hwhm^w A½]nt`¡pw sI_n]½]nt`¡pw F¯n.

“”sI_n]½ Mm³ N^pSn] tbms` AÃ l^n¡pw WÃ tim«v B\v””
“”Wo F´m N^pSn]Sv””
“”hmVm^\ f`]man ko«½]psX H^p t_©v Ctà A{St] D*mNq F¶m””
“”ASnWp Wo F{S ko«½fms^ Nan¨n«p*v””
“”At¿m A§nsW H¶pw CÔ”
“”b_s]Xm sI¡m””
“”H¶p ^*p tbs^””
“”Bim ASms^]m””
“”AsSms¡ D*v””
“”im b_s]Xm. Wfp¡nX]n F´m CWn Han¡mWpÅSv””
“”ASv H¶v M§apsX G^n]m fmtWKÀ B]n^p¶ thmcn tKm¬ fmZw.””
“”Bim F´v {bm]w D*v””
“”Wm`vbSv Hs¡ Nm\pw””
“”F§nsW H¸ns¨Xm””
“”ASv s{X]nWnwPnWnX]n AXp¸fm]n. A§nsW Imäpsfms¡]m]n . H^p Unkhw `©nWv ko«nt`¡v
knan¨n^p¶p.””
“”F¶n«v?””
“”F¶ns«´m Aks^ WÃ kr¯n¡t§m«v Nan¨p””
“”Bim Wo Bap sNmÅmftÃmXm tIm_pS¶ ssN¿n Ss¶ Np® k¨p sNmXp¯p AsÔ”
“”tIm_p S¶ sb®nsâ bqän k¨p sNmXp¯q F¶v b_ Inä¸m””
ASv bpÅn¡v l^n¡pw Cãfm]n D_s¡ In^n¨p.
“”ASmt\m BUys¯?””
“”ti]v ASv Mm³ ¹ÌpknWp bYn¡pt¼mÄ äyqgy³ FXp¯n^p¶ Xo¨_m””
“”B^v W½psX hKnS Xo¨t_m””
“”AsS””
“”FXm NÅm Aksa Mm³ H^n¡Â ss{X sI]vSn«v F´m]n^p¶p emkw””
“”AtS Xo¨À¡v sNm¨p b¿·ms^]m Sm`vb^yw. eÀ¯mkv Nan]n tfmlsfm¶pfà N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¶m`pw äo¨À¡v b¿·ms^ sNm*v bq_pw Np*n]pw W¡n¨mt` hfmVmWfmNq.””
“”Bim …fp` sI_pSms\¦n`pw Wà hq¸À Np*n]m AkapsX FknsX k¨v H¸n¨p””
“”ASv W½psX ko«n k¨v bq_p W¡m_p*v. Xo¨_psX ko«n k¨m NanWX¯n]Sv. Bap Wà sdÌv
B]n^p¶p tNt«m””
“”Wo Bap sNmÅms`m””

“”sI_n]¨sâ BUys¯ Nan]n B^m]n^p¶p Wm]nN””
“”AsSms¡ D*v tfmtW..WÃ D{P³ H^p hmVWw B]n^p¶p AkÄ””
“”i b_ sI_n]¨m””
“”Wo Sn^¡v Nq«sà WnW¡v Mm³ Bsa Ss¶ Nm\n¨pS^mw F´m tbms^?””””
“”AsS§nsW?””
“”AsSms¡ Ds*Xm””
bm`¡mXv WP^w Njnªv DÄ{btUlt¯¡v k*n Wo§n. b¨¸pÅ k]`pNÄ Ipk¶ D_¸pÅ f®v DÅ b_¼pNanÂ
N^n¼WNapw fmkpw bpan]psfÃmw Wn¡p¶p. tk`nsN«n¯n^n¨ k`n] sSmXnNan A§n§m]n
HmXn«tSm Hm`tfªtSm B] koXpNÄ. KwPvgWpNan HmXptfª sI_n] NXNÄ.
sI_n]¨sâ WmkntPg³ PqPnantW¡mÄ NrSyw, XmÀ t_mZpw SoÀ¶v sI½¬ bmS]n`qsX B]n h©m^w.

CX¡v k]`nW¡s^¡v Iq*n¡m«n sI_n]¨³ b_ªp.
“”Um F¯n ASm\v Wfp¡v tbmtN* CXw””
H^p tSmXnsâ A^nNn`qsX DÅ Np*pw Npjn]pw Wn_ª t_mZn`qsX sfsÃ]m]n Nm_nsâ h©m^w.
CX¡v H^p Nmªn^ f^kpw bW]pw sbm´¡mXpw N*p. ASnsâ tft` HmXn« bj] H^p koXpw.

“”CSm\v sNmïn kmh´n]psX koXv. Wo tImUn¨nsà BUys¯ N£n B^m¶v AkapsX koXm\v CSv.
k*n WnÀ¯v””
Mm³ S\ tWm¡n k*n WnÀ¯n.
sI_n]¨³ Nm_n Im^n Wn¶v H^p hnP^äv FXp¯v bpN¡pkm³ SpX§n.

ASm\v sNmïn kmh´n]psX koXv. H^p Nm`¯v kmh´n]psX Nmf¡^p¯v AWpekn¡pN F¶Sv Cu
{Pmf¯ns` B\p§apsX H^p tfmifm]n^p¶p. sI_n]¨³ b_ªp SpX§n.

A¶v Fsâ tb^p ftigv F¶Ãm D®n¡p«³ F¶m]n^p¶p. Bªn^¸m«v fW¡s` DuÀ½na S¼p^m«n]psX U¯p
bp{S³.
W` skap¯p hpµ^n]m] DuÀ½naS¼p^m«n¡v Ft¶mXv k`n] kmÂh`yw B]n^p¶p. AkÀ¡v H^p fNÄ
D*m]n^p¶p {loknUy. Ak^psX eÀ¯mkv Sfnjv Wm«ns`H^p dm¦n`m]n^p¶p tKm`n. At±iw f^n¨p
tbmNpw fp¼m]n^p¶p Fs¶ CkntX¡v sNm*pk¶Sv.

“”Dw sI_n]¨ B NT bns¶ b_]mw. sNmïn kmh´ns] bän b_””
“”im tSm¡n tN_n skXnsk¡sà sNmïn]psX NT]nt`¡v k^msfXm””
A¶v D®n¡p«sâ {bm]w bSntWjv Njnªp. bm`¡mXv tNmtaKn Wn¶pw {boZn{Pn Njnªv Zn{Pn¡v
AZvfngWp Nm¯p Wn¡\ hf]w. N¼n bphvSN§an N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn¶pw Nq«pNm^n Wn¶pw fäpfm]n NmftNanNsa bän]pÅ knk^\§Ä tN«v
GsS¦n`pw sb®nsW b®pkmWm]n sNmSn fq¯v WX¡p¶ Nm`w. fW]v¡s` Npa¯n`pw bns¶ CSp tbms`
DÅ tSmXpNan`pw hv{SoNÄ Npan¡p¶ NmjvINÄ bSnkm\v. C¶m«ns` Hmt^m sb®nsâ]pw fp`s]ms¡
Fs¶ tbms` b`À¡pw WÃ b^nI]w.

N*kt^msXms¡ sNm©mWpw Npj]mWpsfm¶pw A§vsW Wn¡m¯ sNmïn kmh´n Ba`vbw bnlNm\v.
Wm¡n Wà sS_n]pw ASn HSp§n]ntàWn`¡v WnÀ¯mWpÅ ssN¡^p¯pw D*v AkÄ¡v. I´]n k¨p
Wà Sn^¡pÅ hf]¯v tbm`pw b` Sk\ B\p§sa SÃn] I^n{Sw AkÄ¡v D*v. H^n¡Â AWmklyw
b_ªSnWp AX¡mN¨kX¡m^³ tbm¡_nsW AkÄ fXmanWp sk«n]n«pw D*v. tbm¡_p AtSmsX B {btUls¯
CXbmXpNÄ AkhmWn¸n¨p b«m¼n¡v k*nN]_n.

B\nsâ N^p¯pw WmX³ sb®nsâ AjNpw Hs¯m^pfn¨ H¶m´^w D^p¸Xn]m] kmh´n WmXnsâ t^mfm©w
NqsX]m\v.
{bm]w Wm`vbSnWXp¯p*v. Wn_w Np_kmt\`pw NmjvI¡v Af^¯ns`]pw AssUzS¯nt`]psfms¡
In{S]psX tbms` H^p sNmjp¯p^p* b^pkw. Wn_w A`vbw Np_kmt\`pw WÃ WmX³ sb®nsâ
l^o^fm\kÄ¡v. kn^nª Np*nNÄ. A`vbw ImXn]Spw ASnsâ WXp¡v Wà kr¯sfm¯ sbm¡nÄ DÅSpfm]
k]À. ssN¡pw SpXNÄ¡pw N\wNm`nWpw WÃ k®w. fp`NÄ ^*pw WÃ fpjp¯v FXp¯v bnXn¨p
Wn¡p¶k. A`vbw C_¡nsk«n] Wà NXpw Ipkt¸m Wo`t]m Hm_t©m B] Km¡äv B\v AkÄ CXm_v.
fpjp¯ fp`NÄ¡v fosS H^p tSmÀ¯v CXpw.
sk«pN¯n]pw fäpw D*m¡p¶Sn fnXp fnXp¡n. I´v¡v k^p¶ NmaNÄ¡v `mXw AXn¡p¶Spw AkÄ
Ss¶. k]`ntWmXv tIÀ¶pÅ Np¶nsâ I^pkn`m\v Ak Smfhn¡p¶Sv. ko«n kmh´n]pw {bm]fm] A½
Nman¡p«n]pw fm{Sw. AkÀ¡v N®pw N*qXm sIkn]pw tN«qXm.

Ns®jpSn sbm«pw sSm«pÅ kmh´n]psX tWm«w N*m tbm`pw In`À¡v Np®]ns` bm`p tbmNpw.
A{S¡pw Nmf ^qbn\n. N^nko«n]n NXsªXp¯ Nmfln`vbw F¶v tk\sf¦n b_]mw. bSnsW«p
k]ÊpÅt¸mÄ kmh´n fW¡s` BW¡m^Wpfm]n t{bf¯n`m]n. Ak³ k]än`p*m¡n]n«v WmXpkn«p.
ImbnÅs]]m\v kmh´n {bhkn¨Sv. bnj¨kÄ F¶v tb^p ko\tSmsX B^pw sN«m³ k¶nÃ. b`À¡pw
Aksa sk¸m«n]m¡n sk¡mWm]n^p¶p tfmiw. ASnWksa Nn«¯pfnà F¶p N^pSn kmh´n]psX
A^s¡«nsâ Nj¸pw NXn]pw kn^`n«p SoÀ¡msWm¶pw AkÄ S¿m_Ãv`m]n^p¶p. N^p¯pw bu^pgkpw DÅ
B\p§sa kmh´n¡pw i^fm\v. Nma^mQk³ B\v Ct¸mÄ AkapsX l^o^¯nsâ Nmf lfWw WX¯p¶Sv. Nma
^mQkWv B\v B I´]ns` D^p¡apsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv {bVmW CXbmXpNm^³ N¶v Kfm`nsâ k`w ssN. Kfm`nWp sb^n´Â f®]n`pw,
Smf^tÈ^n]n`pw, sbmÅm¨n]n`psfms¡]m]n Nrgn]pw fäpw D*v. ^mQk³ CXbmXp WX¯pw Nmlv
NrSyfm]n Kfm`nWp F¯n¡pw. WÃ H^p b¦v Kfm`v AkWp WÂNpw. Wm`psN«n]n«pw bqSn
fSn]mNm¯ Kfm`nWp sb®p§Ä k`n] H^p koNvWÊm]SnWm Nma¡¨kX¯n H¶pw {l²n¡m³ hf]w CÃ.

sbmÅm¨n]n`m]n^p¶ Nma^mQk³ B I´]n BUyfm]n k^p¶Sv Gjp fmhw fp¼m\v. B_Xnsbm¡¯n WÃ
N^p¯pÅ B¬ ^qbw. {bm]w Wm`vbSnWXp¯v Nm\pw. Ipk¶ N®pNÄ bsä sk«n] fpXn bn^n¨pk¨
fol. Npän¯mXn sWän]n H^p fp_n bmXpw. N`ym\w Njn¨n^p¶Sv tS³ Np_nÈn¡m^ns]
B]n^p¶p. H^p hpWµ. AkÄ f¨n]ms\¶v b_ªv ^mQksâ A½]psX b^Uqg\w hin¡msS sN«n¯q§n
I¯p. bns¶ ^mQk³ sN«n]n«nÃ. S^¯nWp Nn«p¶ tklyNsa]pw fäp sb®p§sa]pw Nan¨v Ssâ Nmfw
HSp¡pw. ^mQkWp kj§pkm³ sb®p§Ä¡pw {btSyN Sm`vb^yw B]n^p¶p F¶m\v tN«n«pÅSv.

B I´ AX¡n e^n¨n^p¶Sv sk«v ipssh³ F¶ sNmt*m«n¡m^Wm] H^p A_kp Nm^Wm]n^p¶p. ^mQk³
Na¯n`n_§n]tSmsX D^p¡Ä¡v kn` kÀ²n¨p. Wà D^p¡Ä¡v Wà kn` WÂNn km§pkm³ A]mÄ
S¿m_m]n^p¶p, bNpSn Nmlp WÂNpw dm¡n AXp¯ I´¡v WÂNpw. ipssh³ b\w WÂNpkm³ b`t¸mjpw
Dj¸p¶ Nq«¯n`m]n^p¶p. ^mQksW HSp¡pkmWpÅ kjnNÄ ipssh³ Bt`mIn¨p. H^n¡Â kn`]p_¸n¨v
AZzm³hv WÂNn] D^p¡Ä¡v ipssh³ Ft´m b¨f^p¶v WÂNn kn_an bnXn¸n¨p. H^p tbm¯v N]À
sbm«n¨v HmXn Wm«pNm^n In`s^ Np¯n HXpkn ^mQk³ hmihnNfm]n ASnsW
Nojvs¸Xp¯pN]m]n^p¶p. ipsshsâ NÅ¡an fWÊn`m¡n] ^mQk³ A]msa]pw Nq«t^]pw I´]n`n«v
AXn¨p skXp¸m¡n. ipsshsâ Nq«¯n H^p¯³ bp_Nn Wn¶pw kXnkmanWp sk«ns]¦n`pw ASv A{S
Pp^pS^fm] b^n¡m]n^p¶nÃ. F´m]m`pw A©mtamXv Hä¡v Wn¶v AXn¨ ^mQk³ Hä Unkhw sNm*v
AknXs¯ iot_m]m]n.

CSv N*psNm*v Wn¶k^psX Nq«¯n kmh´n]pw D*m]n^p¶p. ^mQksâ B\Szw Wn_ª ^qbkpw
hwhm^kpw kmh´n]n tfmiw KWn¸n¨p. F¶m AkÄ tdmVbqÀÆw A]msa AkP\n¨psNm*v I´]nÂ
kn`hn. A§nsW C^ns¡ H^p Unkhw AkÄ Nma ^mQkWpfm]n H¶v DX¡n. hSy¯n ASkapsX H^p
AXkm]n^p¶p. ^mQksW Ssâ k^pSn]nt`¡v k^p¯pkmWpÅ H^p AXkm]n^p¶p. AkÄ ^mQksW bän
sk_psS In`Sp fp_p¡m³ NX¡m^³ Wm\¸sâ AXp¡Â b_ªp. AXp¯ I´¡v k¶ ^mQktWmXv Wm\¸³
sbmXn¸pw sSm§`psfms¡ k¨v b_ªp F^ntNän. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv I´]n F¯n] bmXv ^mQk³ Aksa bän b^hyfm]n AbfmWn¡pw knVw In`Sp b_ªp.
AtSäpbnXn¨v kmh´n ^mQkWpfm]n skÃpknan WX¯n.

H^p Nma¡v `mXfXn¡pkmWpÅ {lf¯n`m]n^p¶p kmh´n. skÃpknantN«v Wm«pNmÀ In^n¨Sv ^mQksW
{btNmbnSWm¡n.
^mQk³ AkÄ¡v tWs^ bmªXp¯p Aksa C_psN k«w bnXn¨Spw AkÄ A]mapsX tSman NXn¨p
fp_n¨Spw H^pfn¨m]n^p¶p. H¸w AkapsX ssN A]mapsX Np®]pw f\n]pw Nq«n H^p bnXp¯kpw
bnXn¨p. B_m\ntWmXv AXn¨p Wn¡p¶ Nma^mQk³ sNmïn kmh´n]psX fp¼n AXn]_kv b_]p¶
Q«sf¯n.

“”^mQkm Ct¸mÄ Mm³ Wns¶ knXmw… Wo Fs¶]pw knXv…Csæn sNm¨pbn¨m¯n¡v Mm³ Wnsâ Np®
sI¯v¡a]pw”” ftä ssNsNm*v Ssâ A^]n Wn¶pw Du^ns]Xp¯ sI_n] bn¨m¯n f\n¡v
fp«n¨psNm*v AkÄ ^mQksâ sIkn]n b_ªp. kmh´n]psX N^p¯pä ssN¿n`m\v Ssâ f\nNÄ H^p
N¿n N¯n]pw. AkÄ ASn sM^n¨p sbm«n¡pw In`t¸mÄ sI¯pw F¶v A]mÄ¡v tSm¶n. fäp
Wnkr¯n]nÃm¯SnWm A]mÄ h½Sn¨p, AkÄ bnXp¯w kn«Spw Aksa SÅnfmän. At¸mtj¡pw In`À
HmXnk¶p ^*msa]pw bnXn¨p fmämWpw {lfn¨p.

“” Svcq…. Cu sNmïn kmh´nt]mXv Nan¡m³ B\m]n bn_¶ H^p¯Wpw Cu I´]n Cà F¶v H^n¡Â
NqsX fWÊn`m]sÃm”” AkÄ fp_p¡m³ Wo«n¯p¸ns¡m*v b_ªp.
“”FXo H^mjvI¡Nw Wnsâ bqän Fsâ Cu Nma¡p® N]än]nsàMm³ B\sÃXo F¶v ^mQk³ Ssâ fp*v
sbm¡n Np`¨v Wn¡p¶ Np® Nm«n Aksa skÃp knan¨p. ^mQksâ k`n] Np® N*v sb®p§Ä DÄs¸sX
Wm«pNmÀ H¶v sM«mSn^p¶nÃ.

“”Fsâ bqän Wnsâ Cu Np® tNän AXn¨m A¶vfpS Mm³ Wnsâ sk¸m«n]m]n Kokn¡pw. Um Cu
I´]n k¨v BÄ¡m^psX fp¼n k¨mXm b_]p¶Sv Nq¯n¨n tfmsW. kmh´n b_ªm km¡m\v””
“”Cu Nma^mQk³ Wnsâ bqän`pw NqSn]n`pw Np® tNän sbman¨nsæn Mm³ bns¶ B\ms\¶v b_ªv
Cu I´]n k^nsÃXo A_pkm\n¨o””
“”F¦n Wnsâ Nma Np® tNän Nm\n¡v ssft^.. F¶n«v b_]v..MmWnknsX Hs¡ Ss¶ Nm\pw””
AkÄ AknsX Wn¶v Np*n]pw Np`p¡n Ssâ Np«]psfXp¯v WX¶p.
Wm«pNmÀ¡v bns¶ AtS bän]m]n^p¶p IÀ¨. bSnknWp knb^oSfm]n ^mQk³ D^p¡sa N¨kXfm¡n
sbs«¶v Ø`w knXpN]pw sI]vSp.
Cu knk^§Ä NqsX tN«tSmsX FWn¡pw k`n] BNmwg]m]n. Nma^mQk³ kmh´ns] b®ptfm AsSm¶p
Nm\m³ bäptfm Fs¶ms¡.

kmh´n Fsâ]pw km\_m\n]m]n fm_n]n«v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nm`w Np_¨m]n. fäp b`t^]pw tbms` tSm«n ssNS¡mXnWp f_kn AkÄ
Npan¡p¶Sv Nm\pkm³ MmWpw ASn]m]n B{Pin¨p. fäpb`À¡pw AkÄ Ssâ l^o^w Nm\n¨p sNmXp¯v
sNmSn¸n¡m_ps*¶pw ASn^pknXp¶ks^ Io¯ knan¡m_ps*¶pw FWn¡_n]mw. fäpÅk^psX tbms` AÃ
Mm³ fW¡s` b¿WsÃ. Aka§mWpw DX¡n sS_n]psX bq^w WX¯n]m D*mNmkp¶ AbfmWw hin¡m³
k¿m¯SpsNm*v MmWm b\n¡v Wn¶nÃ. Häm`p k¨v fo³ bnXn¡p¶ ^mK³ B]n^p¶p b`t¸mjpw AkapsX
Npan]psX kntlg§Ä Ft¶mXv b_]m_v.

^mQkWpw kmh´n]pw S½n skÃpknan WX¶n«v ^*mw Unkhw. A¶v sskNo«v km]Wlm`]n Wn¶pw
dps¡Xp¯v kmh´n]psX koXnWp fp¼ns` Cu k]Â k^¼n`qsX WX¶p k^nN]m]n^p¶ Mm³. Uqs^
sbm´¡mXnsâ f_kn`qsX tSm«nt`¡v C_§n tbmNp¶ hv{So ^qbs¯ N*p.
AsS Fsâ ^Sn_m\n sNmïn kmh´n .. Npan¡mWpÅ tbm¡m\v.

F¶n kÃm¯ H^p Btklw D\À¶p. bnXn¡s¸«m D*mNp¶ sS_nknan]pw Wm\t¡Xpw H¶pw Mm³ At¶^w
HmÀ¯nÃ. Mm³ tkPw AkapsX {l²]n sbXmsS WX¶v ssNS¡qXnWpÅnt`¡v Wq*p N]_n. Fsâ
bp_¯pw ssN¿n`psfÃmw ssNSfpÅv S«n tIm^sbmXnªp. FWn¡v bp_w Sn^nªv skůn A`vbw
C_§n]m\v kmh´n Wn¡p¶Sv. »uhpw fp*pfm\v tkgw. AkÄ fpXn fpNant`¡v sN«n F¶n«v Ssâ
Ipk¶ »uhv Du^n.
skap¯ {dm]n«v bp_w Sn^nªp Wn¡p¶ kmh´n. AkÄ NpWnªv Ssâ fp*v sbm¡n. N\¦m`nWp
fpNant`¡v SpXNÄ N*Spw Mm³ A_n]msS skÅfn_¡n. AkÄ fp*v A^s¡m¸w D]À¯n. AXn]nÂ
DXp¯n^n¡p¶ tSmÀ¯v Ajn¨p. ASkÄ N^¡t`¡v C«p. F{St]m Nm`fm]n AkapsX fp*nWpw hm^n¡pw
fpNan`qsX Mm³ N*, Fsâ ^Sn _m\n]m] sNmïn kmh´n]psX sNmjp¯p^p* I´nNÄ CSm Fsâ
fp¼nÂ. N_p¯v F® fnWp¸mÀ¶ AkapsX I´nNÄ.

Fsâ Np® fq*nWXn]ns` sgÍn¡pÅn NnX¶v sNmXp¼n^nsNm*p. Mm³ gÍn]psX kl¯qsX AksW
bp_t¯¡v FXp¯p. ssNsNm*v St`mXn. kmh´n skůn Np´n¨n^p¶p F¶n«v fq{Sw Hjn¨p. bns¶
ssNsNm*v I´n]pw bq_pw NjpNn. AkapsX sNmS¯nWp Ipäpw sI_pb^Â foWpNÄ k«w NqXn]Sv
Mm³ {l²n¨p. AkÄ Sq_n]n«v NjpNmsS k¶n^n¡m\v.
I´n NjpNn¡jnªv AkÄ F\oäp Ssâ fp*v Du^n. bns¶ {dm]pw. Ct¸m b^nbqÀ® WPvW]m\kÄ.
A^]n N_p¯ I^Xn sN«n] skÅn G`Êv Mm³ N*p. hÔym hf]s¯ A^* skan¨¯n b^nbqÀ®
WPvW]m]n Wn¡p¶ fUm`h]m] kmh´n]psX ^qbw Fsâ hN` Wn]{´\§apw kn«p. Mm³ Np®s]
N¿ns`Xp¯v Np`p¡pkm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpX§n.
AkÄ H^p Np¸n]n Wn¶pw F®s]Xp¯v l^o^¯n bp^«n. AtSmsX F®]psX fnWp¸pw Sna¡kpw B]n.
B l^o^w H¶pNqsX BNÀgNfm]n. ASp Njnªv tSm«ns` skůnt`¡v C_§n. H¶v fp§n WnkÀ¶p.
^mKln`vbn]n emWp{bn] fp§n Wnk^p¶ B ^wPw tbms` tSm¶n FWn¡v.

Np_¨v hf]w skůn fp§n]pw WnkÀ¶pw AkÄ Wo´n SpXn¨p. F¶n«v AkÄ Sn^nªp N^]nt`¡v
N]_n. AsSm^p kÃm¯ NmjvI Ss¶ B]n^p¶p. sNmjp¯p^p* A`vbw Sq§n] k`n] fp`NÄ. F´m
b_]pN Atf^n¡³ A½m]n fnWn_n¨mÀZnsâ fp`NÄ tbms` k`p¸w D*v ASnWp. Wn_¡p_kv fmänk¨mÂ
H^p Wnfngw Af^¡m^n In{S]mt\m F¶v tSm¶pw. NXsªXp¯ N^p¯pÅ Fsâ km\_m\n]m] sNmïn
kmh´n]psX WWsªm«n] l^o^w CSm Fsâ fp¼nÂ. k«sfm¯ fpOw k`n] N®pNÄ knXÀ¶p SXn¨
Ip*pNÄ SpXp¯ NknapNÄ. fp`NÄ¡v Nosj k]_n hn¡v hvfnS]psX tbm`s¯ Wà hpµ^³ sbm¡nÄ
Ipjn. sNmjp¯p^p* SpXNapsX hwPf ØmW¯v N«bnXn¨p NnX¡p¶ t^mfw. AkapsX ^Sn fÞbs¯
H«pw bp_tf¡v Nm\m³ bäm¯ knVw Ip^p* s^mf§am A`¦^n¨n^n¡p¶p.

Nm`p hfobs¯ H^p NÃn k¨p D^¨p. Nm`ns` bmUh^w Nn`p§n. A`vbw NpWnªp Wn¡p¶SnWmÂ
sNmjp¯p^p* k`n] fp`NÄ NnX¶v BXp¶Sv Nm\m³ H^p {btSyN hpOw. Ajnªp`ª fpXn fpO¯pw
fm_n`pw bp_¯pw bXÀ¶p NnX¶p. Nm`p D^¨v tS¨v NjnªSpw AkÄ thms¸Xp¯v bS¸n¨p. Ssâ
fmUNtfWn]n thm¸v tS¡m³ SpX§n. thm¸nsâ bS]n AkapsX ssNNÄ¡nX]n NnX¶v B
tbmÀfp`NÄ _ºÀ tbms` kjpSn¡an¡p¶Sv N*Spw Fsâ Np®]n Wn¶pw bm`p Ioän¨mXn. fpO¯v
thm¸v tS¨p. At¶^fm\v Mm³ fsäm^p Nm^yw {l²n¨Sv A´^o£¯n thm¸nsâ PÔ¯nsWm¸w fsäm^p
PÔw. AsS doZn]psX PÔw.
AtSmsXm¸w C^pan AknsX fsäm^p ^qbw {bSy£s¸«p. B ^qbw N*v Mm³ sWXp§n.
H^p tSmÀ¯v fm{Sw DXp¯v Nma ^mQk³. kn^nª sW©pw d`nãfm] ssNNm`pNapw H¸w l^o^fmsN
N_p¯v Ip^p* t^mfkpw. C{S]pw bu^ugfpÅ H^msa Mm³ KoknS¯n N*n«nÃ.
^mQk³ Ssâ ssNNÄ D]À¯n H¶v fq^n WnkÀ¶p. tSmans` fhn`pNapw fäpw I`n¸n¨p.
fpO¯v thm¸v tS¨psNm*n^n¡p¶SnWm sNmïv kmh´n ASv {l²n¨nÃ. AkÄ Ssâ Nk¡nX]n`pw
I´nknXÀ¯n ASn`psfÃmwthm¸v tS¨ptNm*n^n¡pN]m\v.
^mQksâ fpO¯v H^p bp©n^n knXÀ¶p. Ak³ H^p fp^Ĩt]msX Aksa bq*X¡w bnXn¨p.
A{bSo£nSfm] B{Nf\¯n kmh´n Smsj ko\p. bmSn skůn`pw bmSn N^]n`pfm]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkÄ NnX¶p. C^pk^pw S½n bnXnk`n]m]n.
“”btY”” ^mQksâ Nknan kmh´n]psX ssN bSnªp.
H^p Wnfngw ^mQksâ Wn]{´\w kn«p B hf]w D^p*v f_nªv Ssâ WPvWSs] f_¡pkm³ AkÄ
{lfn¨p.
bs£ sbs«¶v Wn`kos*Xp¯ ^mQkWpw AkapsX sIkn¡Ãp tWm¡n H¶v sbm«n¨p.
C^pk^pw skůn`pw N^]n`pfm]n sN«nf_nªp. sf]v¡^p¯n C^pk^pw N«¡v Wn¡pw.
“”Fs¶ knsXXm bq_ntfmsW””
“”Wns¶ b®n bSw k^p¯n]ns« Mm³ knXs¯mÅq. Nma^mQksâ N¿nsâ]pw Np®]ptX]pw N^p¯v Wo
A_n]m³ tbmNp¶tS DÅqXo””
sbs«¶v ^mQksâ bnXn]n Wn¶pw knXpkn¨v H^p Aeymhns]tbms` A]mapsX Wmen¡n«v Ikn«n
skůnt`¡v f_nªp kmh´n. Duan]n«v AkÄ tSmXnsâ A¡^¡v N]_m³ {lfns¨¦n`pw ^mQk³ AkapsX
Nm`n bnXn¨v Sn^n¨pk`n¨p. tSmXnsâ N^]nt`¡v k`n¨n«v AkapsX C^pkl¯pw Nm`pNÄ Du¶n,
ssNNsa tSmÀ¯psNm*v sN«n. F¶n«v BkapsX Ip*n AfÀ¯n Ip¼n¨p. NpS_nfm_m³
{lfn¡p¶ps*¦n`pw AkÄ¡v BNp¶nÃ.Nm`pNÄ f\`n NnX¶v bnX¡p¶p.

N^p¯Wm] ^mQksâ ssNNan AkÄ bnXªp. CSnWnX]n A]mapsX Np® Mm³ N*p. Wà Dln^³ Np®.
blpknsW SXp¡p¶ fq^n]psX tbms` k`n] Np®]pw f\nNapw. ASn Wn¶pw sNmjp¯ {UmkNw
Hjp¶p*v. kmh´n bnX¡p¶SnWnX]n A]msa SÅnfmäpkm³ {lfn¡p¶p*v. CX¡v AkÄ A]msa
NXns¨¦n`pw sbs«¶v A]mÄ AkapsXfpO¯v H^p AXnNqsX sNmXp¯p. F¶n«v ^mQk³ AkapsX
N®pNant`¡v tWm¡n b_ªp.
“”AX§n¡nXs¡Xo Nq¯n¨o..bnX¨n«v Nm^yfnà C¶v Wnsâ bq_pw sNmSkpw Cu ^mQkWpÅSm””
“”Svbq Wnsâ H^p B\Szw.. Fsâ ssN sN«n]n«v d`mÕwPwsI¿\Sv B\nWp tIÀ¶SÃXm Smt]mao””
^mQksâ fpO¯v Sp¸ns¡m*v AkÄ b_ªp.
“”N¿pw Nm`pw sN«n]n«v b®psfXo Wns¶””
“”AtSSv tfmj¡pw bäpw B\ms\¦n Fsâ ssN¿nsâ sN«jn¨v knXv F¶n«v Fsâ bqänÂ
tNsäXm..A§nsW sI]vSm Mm³ Wnsâ sk¸m«n]m]n Kokn¡pw. Mm³ b_ª km¡v bm`n¡pw
Wm«pNm^psX fp¼n b^hyfm]n {bOymbn¡pw Wnsâ sk¸m«n]ms\¶v…””

^mQk³ sbs«¶v AkapsX sN«jn¨p kn«p.
“”Um sN«jn¨n«p CWn Wns¶ d`mÕwPw sI¿m³ sbmNpN]m…Wo F´m¨ sI¿Xo bq_n..”” ^mQk³
AkapsX Nknan bn¨ns¡m*v b_ªp.
ASp Njnªv AkapsX fpOt¯¡v ko*pw fpOw AXp¸n¨p. AkÄ A]mapsX bp_¯v fm´pN]pw S`bnXn¨v
fmäpkm³ {lfn¡pN]pw sI¿p¶p*v.
AkapsX N^pt¯msX DÅ D´n`pw SÅn`pw ^mQk³ b`Sk\ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkapsX l^o^¯n Wn¶pw tkÀsb«p tbm]n. C^pk^pw tIÀ¶v B tSm«n³ N^]nÂ
l^n¡pw H^p fÃ]p²fm\v WX¡p¶Sv. kjpSnfm_n]pw CX¡v Ikn«n]pw D´n]psfÃmw sNmïn Ssâ
N^p¯v A]mapsX l^o^¯n {bNXn¸n¨ptNm*n^p¶p. CX¡v A]mÄ AkapsX tft` N]_n]n^p¶p
NpWnªpsNm*v B SXn¨pf`À¶ Ip*pNsa I¸nk`n¨p. Ip*p NXn¨v sbm«n¨v tIm^k^p¯n. AS]mÄ
Wp\ªn_¡n.

tkUWs]Xp¡p¶ps*¦n`pw kmh´n Ssâ Dln^p Np_¨nÃ. A]msa Ssâ l^o^¯n Wn¶pw SÅnfmäpkm³
{lfn¡pN]pw fpOw kl§ant`¡v fmäpN]pw sI]vSpsNm*n^p¶p.
“”FXm bq_ntfmsW Wnsâ Np® Fsâ bqän tNäm³ Mm³ h½Sn¡nsÃXm”” ^mQksW DXp¼X¡w bnXn¨v
skůnt`¡v SÅns¡m*v AkÄ fpNan C^p¶p. F\o¡m³ {lfn¨Spw A]mÄ Aksa bnXn¨v Ssâ tft`¡v
NnX¯n C^pk^pw f\`n NnX¶v D^p*p. sIan]n bpSª ^*p WPvW l^o^§Ä.

H^pWn`¡pw sNmïn kmh´n ^mQksâ N^p¯nWp Nojn HSp§p¶ `£\w CÃ. MmWk^psX fÃ]p²w N*v
knNm^¯m`pw AÂepS¯m`pw AW§m³ k¿msS ssNS¡q«n C^p¶p. hf]w tbm]vs¡m*n^p¶p, C^pÄ
b^s¶¦n`pw Wn`mkv DUn¨p SpX§n]n^p¶p.
GSm*v C^pbSv fnWnsä¦n`pfm]n C^pk^pw AknsX NnX¶v f_n]p¶p. ^*mapw NnS¡p¶ps*¦n`pw
kmlnt]msX b^hvb^w tSm`vbn¡pkm³ {lfn¨psNm*n^p¶p.

CX¡v ^mQksâ fpXnbnXn¨v k`n¡pkmWpw fpO¯v NXn¡pkmWpw AkÄ {lfn¨p. AtSmsX ^mQk³
AkapsX A^s¡«n bqäns` N_p¯v Wo* ssf^p Nq«n¸nXn¨v H^p k`n k`n¨p H¸w bqän Wm`p
kn^`pw Sn^pNn.
“”B At½…At¿m…”” sNmïn kmh´n D_s¡ N^ªp tbm]n.
“”AX§n¡nXs¡Xo CtÃÂ Wnsâ bqäns` hN` t^mfkpw Häk`n¡v Mm³ b_ns¨Xp¡pw Nq¯n¨o””
fp^*psNm*v A]mÄ bnXnknXmsS AkapsX l^o^¯n AfÀ¶p NnX¶p fm_n Ssâ fpOw C«v D^¨p.
{em´fm] Btklt¯msX]m]n^p¶p ^mQksâ sb^pfmäw. AkapsX k`n] fp`Nan H¶nsW Nl¡n]pX¨p.
fp`]n NXn¨p fp`sM«p I¸nk`n¨p. A]mapsX N^p¯nsW ASnKokn¡pkm³ AkÄ Bkp¶Sp
{lfn¨psNm*n^p¶p.

^mQk³ AkapsX bqäns` kn^`pNÄ ANt¯¡pw bp_t¯¡pw I`n¸n¡pkm³ SpX§n. tkUW]pw hpOkpw
sNm*v AkÄsX N®pNÄ Nq¼n]X]p¶Spw SXn¨p f`¨ Ip*v NXn¡pkm³ SpX§p¶Spw Mm³ {l²n¨p.
F¶m ^mQk³ At¸mjpw H^p tbm^pNmas] tbms` B]n^p¶p kmh´n]psX sNmjp¯p^p* l^o^¯nÂ
sb^pfm_n]Sv. Ssâ B\¯s¯ tImUywsI]vS kmh´ns] A]mÄ d`w {bt]mPn¨p {bmbn¡pkmWpÅ
{lf¯n`m]n^p¶p. N^p¯p Nm«ns¡m*v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A]mÄ AkapsX fp`]pw k]_psfÃmw sM^n¨pX¨psNm*n^p¶p. AkapsX H^p fp`]nÂ
NXnsNm*v tIm^Sn\À¯p.

HXpkn AkapsX Nm`pNsa k`n¨N¯n t^mf¡mXnWpÅns` bqäns`¡v Np®s] k¨v Sn^pNn.
“”Biv… At½..”” kmh´n]psX N^¨n tN«v A]mÄ D_s¡ A«ihn¨p In^n¨p. bqÀen¯nNsa bnaÀ¶v
Nqä³ Np® bqÀ®fm]pw AN¯v N]_n. AkÄ At¸mjpw tkUWsNm*v bpaªp N^]p¶ps*¦n`pw AS]mÄ
Nm^yfm¡n]tS Csöv fm{Sfà AkapsX N^¨n A]mÄ¡v i^fms\¶v FWn¡v tSm¶n. kmh´ns] C_psN
bp\À¶v bmSn skůn`pw bmSn N^]ns` sIan]n`pfm]n A]mÄ {em´fm]n D^p*p. AkapsX
Ip*pNan {em´fm]n Ip¼n¨psNm*v A]mÄ A^s¡«v D]À¯n]pw Smjv¯n]pw BªXn¡pkm³ SpX§n.
Nma¡qäsW tbms` ^mQk³ Ssâ k`n] Np® kmh´n]psX bqän AXn¨psNm*n^p¶t¸mÄ AkÄ FSnÀ¸v
tb^nWpfm{Sfm¡n fqapkmWpw M^§pkmWpw SpX§n]n^p¶p. fpjp¯ Np® bqän N]_n]Snsâ hpO¯nÂ
AkÄ kj§ns¡mXp¡pN]ms\¶v FWn¡v fWÊn`m]n F¶m FSn^mans] Nojvs¸Xp¯p¶Snsâ
`i^n]m]n^p¶p ^mQksâ fpO¯v.

H«pw U]knÃmsS AkapsX fm_ns` fmUN¡pX§sa A]mÄ NXn¨pk`n¨pw sM^n¨pX¨pw sNm*n^p¶p.
kmh´n]mNs« AsSÃmw BhzUn¡pkm³ SpX§n. AkÄ Ssâ A^s¡«v Smsj Wn¶pw fpNant`¡v
D]À¯ns¡mXp¯psNm*n^p¶p. AkapsX bqän Wn¶pw fUK`w HjpNn ¹¡v ¹¡v F¶ lÐw tNÄ¡m³
SpX§n.

Wn`mskan¨¯n tSm«n³ N^]n A^t§_p¶ B NmftNan FWn¡v AknlzhWo]fm]n tSm¶n.
hzbvWfsöv D_¸pk^p¯pkm³ Mm³ Fsâ l^o^¯n bn¨n. Fsâ Np®s] ssN¿ns`Xp¯v Mm³ AXp¯
km\w AXn¡pkmWm]n SpX§n. ^mQksâ tkPS kÀ²n¨p. Nma¡p® AkapsX F^pfbqänÂ
N]_n]n_§p¶Snsâ tkPS N*v FWn¡v AÂepSfm]n. Nan bmSnt] B]pÅq At¸mtj¡pw Fsâ Np® bmÂ
Ioän]n^p¶p.

“”Biv Fsâ sbmt¶…Nma¡p«m Mm³ hzÀ¤w Nm\ps¶Xm….Biv BªXn¡v ssft^””kmh´n sb®p hpO¯nÂ
knan¨pNqkn.
“”fn*msS NnX¡Xo tklyNq¯n¨o..Wns¶ hpOn¸n¡mWsÃXo Mm³ b®p¶Sv..Wnsâ skÃpknan CWn
^mQktWmXv bmXnÔ” A]mÄ fp^*p.
F¶n«v AkapsX fp`]n NXn¨p. ^Sn^h¯n FÃmw f_¶v NnX¶ AkÄ¡t¸mÄ AsSm^p hpOfm]m\v
tSm¶n]Sv. AkÄ ^mQksâ A^s¡«n Ssâ sNmjp¯v d`nãfm] Nm`pNam N{SnNbq«n«p. ^mQk³
Aksa A_ªp b®n.
“”t¿m Fât½…Aiv..FWn¡v kt¶…At¿m’
HXpkn AkÄ¡v skXnsbm«n. AkÄ SaÀ¶p.
“”Biv ^mQtk«m FWn¡v k¿m Fsâ skXnSoÀ¶p..WnÀ¯v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv CWn fSn FWn¡mknÔ” AkÄ b_ªp.
F¶m A]mÄ ASv tNÄ¡m³ S¿m_m]nÃ. AkapsX sSm*]n Wn¶pw N^¨n tbms` lÐw k^pkm³
SpX§n.
A]mÄ sbs«¶v Aksa bnXn¨v Nfjv¯n¡nX¯n. Ian]n fp§n] k`n] f¯§¡p*nNÄ A]mÄ C^p
ssNsNm*pw bnXn¨N¯n.
AkapsX sNmS¨m N*v Mm³ AÂepSs¸«p. F´v BNrSn]m\v AkapsX I´nNÄ¡v. Nma ^mQk³ B
I´nNan b`Sk\ AXn¨p. ASv _ºÀ b´p tbms` NnX¶v Spap¼n, Wà sX¼_p*v. A]mÄ b^fmkVn
làn {bt]mPn¨v AkapsX I´nNÄ bnXn¨v bnaÀ¯n. Wn`mskan¨¯n NqSn¨m Nm\mw.
AknsX A]mÄ fpOw AXp¸n¨v H¶v f\¯p.
“”Biv bq_o F´p f\fmXo Wnsâ NqSn¡v”” ASp b_ªv AknsX Sp¸n. ^*p kn^ tIÀ¯v
kmh´n]psX NqSn]n N]än Ipjän.
AkÄ NnX¶v bpaªp.
“”^mQtk«m Mm³ tSmäp U]kpsI]vSv Fsâ NqSn sbman¡tÃ…Mm³ Wm«pNmt^mXv b_tªm*v Fsâ
bq_pw NqSn]pw tI«³ sbmans¨¶v””
“”Wo Wm«pNmt^mXv b_t] b_]mSn^nt¡ Ft´`pw BNs« FWn¡v Wnsâ NqSn sbman¡\w””
kmh´n sbs«¶v bnXªp fm_m³ {lfns¨¦n`pw C^p Nm`psNm*pw A]mÄ Aksa C_p¡n. ^SnfqÀÑ]psX
B`hyw NqsX D*]n^p¶SnWm AkapsX FSnÀ¸nWp làn Np_km]n^p¶p.
“”AX§n¡nXs¡Xo Wnsâ bq_pw NqSn]pw H^mjvI¡pÅn sbman¡psf¶v Cu ^mQk³ b_ªn«pt* ASv
Mm³ sI]vSn^n¡pw””
knNrSfm] H^p In^n A]man Wn¶pw D]À¶p. F¶n«v AkapsX tft`¡v A]mÄ Nfjv¶v NnX¶p.
“”Biv..At½…t]m ^mQtk«m Dus^Xm ssft^ Fsâ sNmSw sbmansªXm…””
“”sbmans]s«Xo…. sbman]s« Wnsâ sNmSw sbman]s«”” ASp b^ªv A^s¡s«m^p SÅv SÅn]Spw
AkÄ D_s¡ Nm_n.
“”t¿m…Fsâ fq`w sbmantª FXm bq_ntfmsW Dus^Xm Wnsâ Nma¡p®m..At¿m””
A^s¡«v D]À¯n]pw Smjv¯n]pw Nma ^mQk³ kmh´n]psX NqSn]n AXn¡pkm³ SpX§n. A`vbw
Njnªt¸mÄ AkÄ N^¨n WnÀ¯n. f®n ssNNp¯n Np*n bn¶nt`¡v SÅns¡mXp¡pkm³ SpX§n. AkÄ¡pw
hpOw `en¨pSpX§ns]¶v fWÊn`m]n. ^mQk³ At¸mjpw ]msSm^p U]kpw CÃmsS Np*n]nÂ
AXn¨psNm*n^p¶p. CX¡v AkapsX fp`Nsa bnXn¨v Nl¡ns¡mân^p¶p.
“”ssft^ f\`p Nq«n Sn^p¼tÃXm bq_³ ^mQtk«m…sSm`ntbmNpw”” AkÄ b_ªp.
A]mÄ Aksa skůnt`¡v D^p«n. F¶n«v fp`bnXn¨v Nl¡n NqSn]n AXn¡Â SpXÀ¶p. kmh´n]psX
Np*n]n AXn¨Xn¨v HXpkn A]mÄ¡v bm Ioän. NqSn]n Wn¶pw Np®s] Du^ns]Xp¯p. Np®]nÂ
bm`pw NqSn]ns` fn{lnSkpw N`À¶n^p¶p.

C^pk^pwA\¨psNm*vBWn`mskan¨¯nÂtSm«n³N^]ns`sIanf®nÂC_psNbp\À¶vNnX¶p.H^ptI^bm¼vAkÀ¡^nNn`qsXCjªvtbms]¦n`pwC^pk^pwASv{l²n¨tSCÃ.

(SpX^pw)

Leave a Reply