അരുണേട്ടൻ 2 [Swathy]

Posted by

അരുണേട്ടൻ 2

ARUNETTAN PART 2 BY SWATHY | PREVIOUS PART
[https://kambimaman.com/?s=Arunettan]

^mkns` F¶pw 4 f\n]vNv Fjpt¶Â¡p¶ Mm³ A¶v F\oätSm 6 Njnªp .^m{Sn]ns` £o\w
Nm^\fmNpw . ^mkns` tWm¡n]m]t¸mÄ A^pt\«sW Nm\m³ Cà Fsâ fp_n]n , fp_n]ms\¦n NSNp
Im^n C^n]v¡p¶p .

CWn Mm³ hzbvWsf§mWpw N*Smt\m .G]v– AÃÃ Fsâ lm^o^w tkUWs]Xp¡p¶pfp*v , hzbvWw AÃ .
N«n`n Wn¶p FjptW¡m³ tWm¡n]t¸mÄ Fsâ l^o^¯n H^p WqÂdÔw tbm`pw D*m]n^p¶nÃ
.sbs«¶v Ss¶ S_]n NnX¶ Fsâ Ip^nUmÀ sâ tXmbv Dw bmâpw {dm Dw FXp¯n«p .At¸mjs¯
UrSn]n bmân CXm³ {lfn¨nà .

fp_n]vNNsS dmSv_qfnt`]vNv tbmNm³ {lfns¨¦n`pw Nm`v H^Xntbm`pw WX¡mWm]nÃ
.BUyhwPf¯nsâ b^n\nSc`fm]n D*m] tkUW Fs¶ H^pbmXv {b]mhs¸Xp¯ns]¦n`pw
,fq{Stfmjn¨t¸mÄ Ft´m H^p Woä t]mWn]n AWpeksb«p .Npan]v¡m³ tW^¯m\v Fsâ
l^o^emPSv A^pt\«³ WX¯n] `o`mkn`mh§apsX bmXpNÄ N*Sv .Npan¨p fp_n]n F¯n Fsâ skÅ
sdZvgoän D\§n] tIm^¸mXpNÄ {l²]nÂsb«Sv ,AsSsâ NWyNmSzw B\v Wln¨p NnX¡p¶sS¶p
A_n]m³ H«pw k]v–t¡*n k¶nà .At¸mÄ Ss¶ sdZvgo_v FXp¯p kmgnRv–sfgoWn A`¡mWn«p .

C{S]pw Wmapw BÀ¡pfp¶n`pw AXn]_kp sskNmsS hz´w Njp¯n Sm`nImÀ¯p¶kWv fm{Sfm]n Mm³
Nm¯phq£n¨ Fsâ NWyNmSzw B\v A^pt\«³ NkÀs¶Xp¯ .H^pbmXv kngfw tSm¶n F¦n`pw Ft´m H^p
k`n] sSäv sI]vsS¶ tSm¶Â At¸mapw A`«ns¡m*n^p¶p .

At¸mtj]v¡pw AXp¡a]n fmfn F¯n Im] C«n^p¶p . MmWpw f½nt]msXm¸w AXp¡a]n Hmt^m
tKm`nNÄ sI¿m³ NqXn . A½ DÅtbm`pw Mm³ ^mkns` F\oäp bYn¨n«p Npan¨p AXp¡a]n N]_p¶
bSnkv DÅSm\v .C¶nt¸mÄ Np_¨p Smfhn¨p tbms]¶p fm{Sw .

“”A^pt\«³ FkntX fmfn ,CknsX§pw Nm\m³ CÃtÃm “”

“”Ak³ AknsX NnX¶p D_§pN]m tfmsa “”

Mm³ fmfn A_n]msS A^pt\«³ NnX¡p¶ fp_n]n F¯n . A^pt\«³ At¸mÄ hpO D_¡¯n B]n^n¶p
.A^pt\«sW lÐw D*mNmsS S«n D\À¯n .

D_¡¨XtkmsX “”hzmSns] F´m hzmSn¡p«n C{S tW^s¯ F\oäp Npan¨v Fsâ AXp¯v k¶n^n]v¡p¶Sv
“”

Ft´m FWn]v¡v At¸mÄ tUgyfm\v A^pt\«tWmXv tSm¶n]Sv . ho^n]hv B]n«v H^p Nm^yw b_]m³
k¶t¸mÄ ^mkns` Ss¶ b©m^ kÀ¯fmWw

“”A^pt\«m FWn]v¡v Ct¸mÄ thcv sb^n]Zv–hv AÃ ,tI«³ FWn]v¡v C¶v Ss¶ PpanN km§n¯^\w
,Csæn CSv Wfp¡v {blvWfmNpw “”

C{S]pw b_ªv Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B _qfn Wn¶p bp_¯n_§n AXp¡a]n F¯n .f½nt]msXm¸w AXp¡a]n NqXn

“”F´m tfmsa Wo Bt`mIn]v¡p¶Sv “”

“”H¶qà fmfn tI¨n]psX Nm^yw Bt`mIn¨Sm “”

FXm A^pt\ tkPw F\oäv– H^p§n C_§mX .Blpb{Sn]n tbmN\w Wfp¡v Nm¸n]pw sNm*v .F¶pw
b_ªv fmfn tWs^ A^pt\«sW knan]v¡m³ fp_n]nt`]v¡p tbm]n .

At¸mapw Mm³ ^m{Sn WX¶ Nm^y§Ä Ss¶]m\v HmÀ¯n^p¶Sv . At¸mta¡pw tI«³ Fsâ tcm\nÂ
knan¨p Ct§m«v k^p¶p*v Wo C¶nWn tNmtaKn tbmN* ,H^pfnIv Blpb{Sn]n tbmNmsf¶p b_ªp
. Mm³ ASv f½nt]mXv b_ªp .

“”tfmav Hä]v¡v CknsX WnÂs¡m , A^p\pw MmWpw H^pfn¨m\v Blpb{Sn]n tbmNp¶Sv “”

“”ASv Npj¸w Cà fmfn Mm³ Wnt¶mamw tI«³ k¶n«v H^pfn¨p Blpb{Sn]n k^mw “”

9 f\n BNp¶SnWp fp³tb f½n]pw A^pt\«Wpw tbm]n . CSnWnX]vNv A^pt\«tWmXv H^pk«w NqXn
FWn]v¡v PpanN km§p¶ Nm^yw Hm^vfn¸n]v¡pN]pw sI]vSp , DX³ km§n¯^mw F¶v A^pt\«³
b_]pN]pw sI]vSp .

AkÀ tbm]n Np_¨p tW^w Njnªt¸mÄ tI«Wpw k¶p . tI«³ k¶t¸mÄ H^p k`n] bohv iÂk Dw
km§n]m\v k¶Sv . Nm¸n NpXns]ms¡ Njnªp Blpb{Sn]nt`]vNv tbmNm³ tW^¯v Mm³ t_mhv
tXmbv Dw skÅ s`¤n³hpw B\v C«n^p¶Sv .NqXmsS skÅ {dm Dw bn¦v NaÀ bmân]pw B\v
C«n^p¶Sv . skÅ s`¤nWvhnWp bp_¯qsX Fsâ bn¦v bmân ]psX bmXv Nm\mfm]n^p¶p .Mm³ ASv
At¸mÄ {l²n¨nÃm]n^p¶p .

MmWpw tI«Wpw H^pfn¨m\v tI«sâ dpÅän tbm]Sv . tbmNp¶ kjn]n k¨v Aѳ tI«sW knan¨p
b_ªp

“”FXm f¡sa hwPoS {bhkn¨p ,sb¬Np«n]m\v .””

tI«³ tcm¬ N«v sI]vSv DX³ Ft¶mXv Cu Nm^yw b_ªp .

“”tI«m tI¨n fmhw SnN]msS B\tÃm {bhnkn¨Sv , tI¨n]v¡pw NpªnWpw H^p {blvWkpw
D*mNmSn^p¶m fSn .””

tI«³ Wà hvboZn k*n HmXn¨p Blpb{Sn]n F¯n¨p . tI¨ns] Nm\m³ bän]nà NpªnsW N*p
.emPyw ^*mÄ¡pw H^p Npj¸kpw bän]n«nà .

Mm³ AknsXs]Ãmw A^pt\«sW]m\v tWm¡n]Sv bs£ AknsXs]¦n`pw N*nà . A^pt\«³ FknsX tbm]n
fmfn F¶v tImUn]v¡\w F¶p*m]n^p¶p Fsâ tI«Wpw A½]pw AÑWpw AXp¯v Wn`vNp¶Sv sNm*v
H¶pw tImUn¨nà .

A^pt\«sW]pw Nm\p¶nà FWn]vs¡t´m sI_ns]m^p tbXn tSm¶n SpX§n . Np_¨p Njnªt¸mÄ
A^pt\«Wpw Nps_ Nq«pNm^pw NqXn Blpb{Sn]nt`]vNv k¶p .NqsX FWn]v¡m]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv PpanN]pw D*m]n^p¶p . B^pw Nm\msS A^pt\«³ S¶ PpanN Mm³ Njn¨p .

A^pt\«sâ NqsX 3 hpir¯p¡Ä B\v D*m]n^p¶Sv .AkÀ b`^pw Fsâ SpX]n`pw Fsâ fp`]n`pw
BÀ¯nt]msX tWm¡p¶n*m]n^p¶p . A^pt\«³ Ckt^mXv C¶s` ^m{Sn]ns` Nm^y§Ä kÃSpw b_ªp
Nmt\m …FWn]v¡v Ak^psX tWm«¯n`pw sb^pfmä¯n`pw Ft´m {blvWw tbms` tSm¶n .

A^pt\«sâ AXp¯v Wn¶pw Mm³ Fsâ tI«sâ AXpt¯Nv tbm]n Wn¶p .B k^m´]n DÅ FÃmw b¿·m^pw
fmf³ fm^pw Fs¶ Ss¶]m\v tWm¡p¶Sv . Fsâ ssXäv B] s`¤nWvhnsâ CX]n`qsX Fsâ bn¦v NaÀ
bmân FÃmkÀ¡pw Nm\mfm]n^p¶p . Mm³ Ft´m Wm\w tN«v AknsX Wn¶p tbm]n . FWn]v¡v AknsX
Wn¶pw tbm]m fSn]m]n^p¶p .

“”tI«m Wfp¡v ko«n tbmNmw “” tI«tWmXv Mm³ b_ªp

“”F´m WnW¡n{S VrSn tbmNm³ . W½Ä k¶n«v Np_¨p tW^ftà Bt]mÅq .””

FWn]v¡v AknsX Wn¶v– H¶v tbm]m fSn]m]n^p¶p ,A{S]v¡v AhiWo]w B]n^p¶p AknXpÅk^psX
tWm«w .

“”At½ Mm³ ko«n tbm]n«v k^mw …….”” F¶v D_s¡ A^pt\«³ f½nt]mXv b_ªp

“”Wo F´nWmXm Ct¸mÄ ko«n tbmNp¶Sv “”fmfn tImUn¨p

“”H^p ASymklyw D*v At½ ,ASm tbmNp¶Sv “”

“”tbm]n«v Wo DX³ k^\w tNt«m …””

tI«³ A^pt\«tWmXv tImUn¨p “” Wo F§Wm tbmNp¶Sv Nm_n Bt\m ?””

“”AsS “”

“”F¶m Wo Cksa NqXn sNm*v A§v B¡nt]s^ “”

CSptN«t¸mÄ FWn]v¡v Fs´¶nÃm¯ ht´mgfm\v tSm¶n]Sv . A^pt\«tWmsXm¯p tbmNp¶Sv sNm*v
fm{Sfà ,AknXpÅ H^n^p¯^psX km]ntWm«¯n Wn¶p ^£sbXt`m .

MmWpw A^pt\«Wpw H^pfn¨m\v Blpb{Sn]n Wn¶v C_§n]Sv . CSnWnX]vNv A^pt\«³
Nq«pNmt^mXv Ft´m fm_n Wn¶v hwhm^n]v¡p¶p*]nXp¶p F¶n«v DX³ Ss¶ AkÀ ssd¡n tbm]n
.A^pt\«³ Nm_n tN_n]t¸mÄ Mm³ tImUn¨p

“”F´m I§mSnfmt^mXv C{S ^ihyw b_]mWpÅSv “”

“”Hm AtSm ….ASv tNmtaKns` Np_¨p {blvW§Ä b_ªSm …””

tbmNp¶ tbm¡n A^pt\«Wpw MmWpw H^pbmXv hwhm^n¨p . CSnWnX]v–s¡ms¡ A^pt\«³ b`Sk\
Fsâ SpX]n`pw tUi¯pw sSmXm³ tWm¡n . bs£ Mm³ d`w {bt]mPn¨p AsSms¡ SXªp .

Np_¨p tW^w A^pt\«³ Ft¶mXv H¶pw hwhm^n¨nà .B WnlÐS FWn]v¡v Cãs¸«nÃ

“”A^pt\«m ,Ss¶ knkmiw Njn]v¡p¶kWv tk*n sb®v fmän k]v¡p¶ H¶m\v AkapsX
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bkn{Sfm] NWyNmSzw . F¶m FWn]v¡v ASv Wãs¸«p ,B C^p«nsâ WnÊim]S]nÂ
tI«Wv fp¶n , tk* tI«m CWn Fs¶ A§sW Nm\^pSv “”A^pt\«³ DX³ k*n WnÀ¯n

“”hzmSn D¯fm] H^p sb®m\v Wo . H^p sb®nsâ bkn{SS F´ms\¶v WnW¡v WÃ tdmVmWp*v ,Wns¶
tbms` H^psb®pw C¶nt¸mÄ Cu t`mN¯p Nm\nà .Mm³ A¶v b_ªSv tW^m\v . FWn]vNntbm`pw
Wns¶ Cãfm\v ,fWÊn bSnª BßmÀTfm] Cãw Ss¶]m\nSv .””

FWn]vs¡t´m A^pt\«sW sN«n bnXn]v¡m³ tSm¶n . Mm³ k*n]n k¨v Ss¶ A§v sI]vSp .
A^pt\«Wpw Fs¶ sN«nbnXn¨p Fsâ fq¡nsâ Sp¼n H^p IpXp Ip¼Ww S¶p .Mm³ Gs_ B{Pin¨p
tbm]n At¸mÄ A^pt\«sâ emP¯pWn¶v H^pbmXv . A^pt\«³ t_mZnsâ b`emP¯pw BapNsa
N*n«mN\w k*n AknsX Wn¶pw FXp¯p . k*n HmXn]vNp¶nWvsX¦n`pw Fsâ tXmbv Fsâ k]_p ks^
sbm¡n k¨n«v Fsâ SnX]n s`¤nWvhnsâ fpNan NqXn SXkn Nn*n^p¶p . Mm³ AtSs_ hpOn¨p
sNmt* C^p¶p . A^pt\«³ CX]v¡v H^p sfZn¡Âtgm¸nsâ fp¶n k*n WnÀ¯n Ft´m km§n tbm¡änÂ
B¡n .

ko*pw Fsâ s`¤nWvhnsâ fpNan`qsX A^pt\«³ hpOnbn¨psNmt* C^p¶p Fs¶ . Fsâ ssN d`fm]n
A^pt\«³ tI«sâ hmVW¯n bnXn¸n¨p .BUyw bmânsâ fnNan`qsX bnXn¨ Mm³ bSns] hndv
Smjv¯n K«n¡nX]n Wn¶pw hmVWs¯ bp_s¯Xp¯p .ssN sNm*v H^pbmXv Hjnªp NnXp¯psNm*nXp¶
Mm³ k*n Fsâ koXpw bn¶o«v A^pt\«sâ koXv F¯n]Sv A_nªnà .

ko«n F¯n]t¸mÄ A^pt\«³ hndv tbm`pw tWs^ CXmsS Fs¶ ANt¯]v¡p sNm*v tbm]n . AknsX
At¸mÄ tKm`n Nm^n tI¨n]m\v NSNp Sp_¶v S¶Sv . W½Ä ANt¯]v¡p N]_n]t¸mÄ tI¨n
AXp¡a]nt`]vNv tbm]n . tI¨n tbm]Spw A^pt\«³ Fs¶ bp_Nn Wn¶v sN«nbnXn¨v tSmanÂ
tI«sâ SmXn tIÀ¯pk¨p H^pbmXv tW^w sN«nbnXn¨v Wn¶v . sN«nbnXp¯¯nWnX]n tI«sâ ssNNÄ
bSns] Fsâ fp`]nt`]vNv Wo§n fp`]n bnXp¯fn«p .Fsâ fp`Nsa tI«³ ssN sNm*v fm_n fm_n
Nl¡n DX¨p sNm*n^p¶p . Bmm hpO¯n Mm³””…. Bim …Bi ..At½ ….””F¶v A_n]msS
knan¨ptbm]n . Fsâ ^*p ssN]pw fpNan`qsX D]À¯n Fsâ bn¶n Wn¡p¶ A^pt\«sâ fpO¯p
SXkns¡m*n^p¶p . fp`]vNv bnXp¯SnsXm¸w tI«³ Fsâ Njp¯n D½ k¨p sNmt* C^p¶p .tI«sâ
Hmt^m IpXp Ip¼Wkpw F¶n Nmf¯nsâ knNm^w D\À¯nsNmt* C^p¶p .

bSns] tI«³ Fs¶ Sn^n¨p WnÀ¯n tI«sâ tWs^]m¡n . Fsâ N®nt`]vNv Cfsk«msS tWm¡n Wn¶p ,
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sI_ns]m^p In^nt]msX A^pt\«³ Fsâ Ip*pNÄ km]n`m¡n Wp\sªXp¯p . H^pbmXv
tW^w A^pt\«³ Wp\ªp .tI«sâ Wmkpw DfnWo^pw Fsâ km]nÂNqXn HjpNn WX¶p . BUyfm]m\v
IpwdW¯nWp C{S]pw ^pIn]ps*¶p fWhn`mNp¶Sv . Mm³ N®pNÄ AX¨p A^pt\«sâ Ip¼Ws¯ BhzUn¨p
Wn¶p ..

lzmhw fp«Â tSm¶n]t¸mÄ Mm³ Fsâ Ip*pNÄ tk^vsbXp¯p .DX³ Ss¶ A^pt\«³ Fs¶ ^*p
ssN]n`pw tNm^n FXp¯p tI«sâ fp_n]nt`]vNv WX¶p . Bs\¶ kÀ¤¯nsâ N^p¯pw IqXpw fWhn`m]
Unkhfm]n^p¶p A¶v .sdZn Fs¶ NnX¯n]nXv A^pt\«³ Ssâ gÀ«pw bmâpw Du^n Naªp .sdZnÂ
NnX¶ Fsâ fp`]vNv B]n tI«sâ AXp¯ D¶w .tXm¸nsâ fpNan`qsX tI«³ Fsâ fp`]n bnXp¯fn«p
.bSns] bSns] Fsâ tXmbv fpNant`]v¡p D]À¯ns]Xp¯ A^pt\«³ Fsâ B`n` k]än Ip*pNÄ
sNm*v Naw SoÀ¯p . hpOw fq¯v Mm³ lo`vNm^§Ä D*m¡nsNmt* C^p¶p . tI«³ {dm ]psX
sshZn`qsX Fsâ H^p fp` bp_s¯Xp¯p km sNm*v fp`N®v ^pIn¨psNmt* C^p¶p . WmkpNÄ sNm*v
Fsâ fp`¡®pNan C¡nan D*mNnà sNmt* C^p¶p . bSns] A^pt\«³ Fsâ {dm sbm«ns¨Xp¯v–
F_nªp . Fsâ N£w ^*pw WmkpNÄ sNm*v W¡n FXp¯p .A^pt\«sâ B Ip*pNÄ bn¶oXv k¶Sv Fsâ
Ip*pNÄ Wp\]Wm]n^p¶p .

bSns] A^pt\«³ Fsâ s`¤n³hv Smtj]v¡p k`n¨q^n FXp¯p .CSnWnX]vNv FWn]v¡v H^pSk\ skXn
sbm«ns]m*v Fsâ bmân fpjpk³ WWªp NpSnÀ¶n^p¶p . bmân Ajn]v¡msS A^pt\«³ Fsâ Nm`nsâ
AXn klw Ip*pNÄ sNm*pw ssN sNm*pw C¡nan]m¡n . Nmf¯nsâ H^p {btSyN AWpeqSn At¸mÄ
F¶n AWpekn¨p .Fsâ Nm`n NqXn Fsâ bmân A^pt\«³ k`ns¨Xp¯p ssN]n B¡n f\¸n¨p
skan]nt`]vNv k`ns¨_nªp . F¶n«v Fsâ bq_nt`]vNv tI«³ Ip*v sSm«Spw ^*mfs¯
`q{dnt¡gWpw F¶n D*m]n . F¶n«pw A^pt\«³ Fsâ bq_n Wmkn«v Ca¡nsNmt* C^p¶p . B
Wmknsâ {bt]mP¯n Mm³ fSnf_¶p Hmt^m lo`vNm^§Ä D*m¡nsNmt* C^p¶p .

“”A^pt\«m …..ABiv …..B…..im ….Bim ……DDiv ….””

bSns] A^pt\«³ Wmkv {bt]mPw fSn]m¡n Fs¶ bnXn¨p Fjp¯ntW`vbn¨p N«n`nWp fp¶n Np¯n
C^p¯n .tI«sâ K«n Smjv¯n hmUWw skan]n FXp¯p Fsâ fpOt¯]v¡p fp«n]v¨p . ASv km]nÂ
CXm³ A^pt\«³ b_ªp .C{S]pw hpOw FWn]v¡v S¶ A^pt\«sW Sn^n¨pw hpOn¸n]v¡m³ fWhnÃ
fWthmsX tI«sâ hmUWw Mm³ km]n`m¡n Wp\]m³ SpX§n .BUysfms¡ Hm¡mWw ks¶¦n`pw hin¨p
bnXn¨p km]n`m¡n Wp\ªp Mm³ .tI«³ Fsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S`fpXn]n Ipän bnXn¨p AXn]psX hvboZv Nq«n sNm*n^p¶p ,Hmt^m AXn]n`pw
hmUWw Fsâ A®m¡n ks^ k¶p S«n .DX³ Ss¶ tI«sâ Np®¸m`v Fsâ km]n Wn_¨p . bNpSn
km]v¡N¯p tbm]n Nps_s]ms¡ Mm³ Sp¸n Naªp .tI«³ Fs¶ sdZn f`¯n NnX¯n]nXv Nm`pNÄ
^*pw tI«sâ tSma¯p Wn_p¯n]n«v Ajn¨n«n^p¶ bmânsâ bm¡än Wn¶pw H^p tNm*w FXp¯p
sbm«n¨p Np®]n C«p . Fsâ t]mWn K`w H`n¨p kjpkjpbv B] bq_nt`]vNv AWm]mhw A^pt\«³
hmUWw NX¯n AXn SpX§n . BUyw bSns] AXn¨ A^pt\«³ SpXs^ SpXs^ hvboZv Nq«m³ SpX§n
.t]mWn]ns` kjpkjpbpw AXn]psX hvboZpw NqXn B]tSmsX B fp_n]n BsN ¹Nv …¹Nv …F¶m
lÐw fpj§m³ SpX§n .hpOw NqXp¶SWph^n¨p Mm³ Fsâ fp`Nsa Nl¡n DX¨psNmt* C^p¶p
.CSpWnX]n Fsâ ho¡m^w A^pt\«sâ AXn]psX hvboZv ko*pw NqXn .FWn]v¡v fq¶mW¯pw skXn
sbm«n . A^pt\«³ AXn¨psNmt* C^n¶p .Np_¨p tW^s¯ AXn]vNv tlgw hmUWw k`n¨q^n] tI«³
Fs¶ d`fm]n bnXn¨p Sn^n¨p NnX¯n]n«v S` sdZn Smjv¯n Nm`pNp¯n C^n]v¡m³ b_ªp
.FWn]v¡v A_n]m¯SvsNm*v Fs¶ d`fm]nXv A§sW bnXn¨n^p¯n bp_Nn`qsX Fsâ bqän N]än
.C{bmklyw sI_ns]m^p tkUW D*ms]¦n`pw ASpw hpOfm]n fm_n .

Mm³ Ct¸mÄ Ss¶ H^pbmXv SaÀ¶p tbm]n^p¶p .C§sW C^p¯n AXn]v¡p¶Sv Fs¶ ko*pw Akl]m¡n
sNmt* C^p¶p . NqXmsS bp_Nn`qsX tI«³ Fsâ fp`]n`pw bnXn]v¡p¶p*v .sbs«¶v tI«³
hvboZv Nq«n .””Bi …ABiviviv …””F¶m lÐt¯msX tI«³ Fs¶]pw sNm*v sdZnt`]vNv I^nªp
ko\p ….

NT SpX^mt\m ….Wn§Ä Ss¶ b_]pN …..

Leave a Reply