ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം

Posted by

ഷാനുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗം

SHANUVINTE SWARGAM BY മുംതാസ് കൊല്ലം  

gmWp 21 k]hv dn tNmw AkhmW kÀg knUymÀ°n Nm\m³ hpµ^³ WÃ D_¨ l^o^w Cksâ NT]m\v Mm³
b_]m³ tbmNp¶Sv.
g_cpUosâ]pw hpiv_]psX]pw fq¯fN³ B\v gmWp. H^p AWpK¯n]p*v.gmWn F¶p knan¡p¶ gmWnS,
19 k]hv bYn¡m³ f*n]m]SnWm 6 fmhw fps¶ sN«n¨p kn«p Ct¸mÄ eÀ¯mknsâ ko«n B\v
g_cpUo³ PÄcn B\v. hpiv–_ h-vNqÄ Xo¨_pw 45 k]hp*v bs£ N*m b_]nà H^p 35 k]sh
tSm¶pN]pÅq Nm\m³ hpµ^n WÃ skap¯ l^o^w Np_¨p SXn]p*v Nm\m³ hnWnfm WXn
fosWs]t¸ms`]m\v hm^n]m\v Øn^w tkgw +2 ¢mhn`m\v hpiv_ bYn¸n¡p¶Sv ¢mhns`
B¬Np«nNapsX hzbvW _m\n]m \v hpiv_.sbm¡nanWv Smsj k¨m\v hm^n DXp¡p¶sS¦n`pw
N«n]paa hm^nNÄ DXp¡p¶SnWm sbm¡nÄ bp_¯v Nm\nÃ. F¦n`pw Bs^¦n`pw ASv Nm\m³ tk*n
BßmÀ°fm]n tWm¡p¶Sv N*m Aks^ hpiv_ Wn^mls¸Xv¯m_pfnÃ.
`mâv tcm¬ dÃXn¡p¶Sv tN«v gmWp tcm¬ FXp¯p
it`m……
tfmtW D¸]m.
im D¸, Fs´ms¡]p*v kntlgw. hpOftÃ?
AsS.FWn¡v hpOfm\v, tfmWp hpOftÃ?
AsS.
tfmWn¶v ¢mhnsÃ?
D*p¸, tbmNm³ s_Zn]m]n Wn¡pkm D½n CSpks^ C_§n]nÃ
D½s] H¶p knan¡p tfmtW
l^n]p¸ .
gmWp tcm¬ k¨n«v D½]psX _qfnWXpt¯¡v tbm]n; D½n: þþþ D½o…..
F´mXm ^mknt` NnX¶p knan¨p Nqkp¶Sv
D¸ knan¡p¶p,
Cs¶´m Cu tW^¯v H^p knan
hpiv_ kmSn Sp_¶v bp_t¯¡v k¶p tcm¬ FXp¯p
H^p b¨ NaÀ bmkmX]pw b¨ dvauhpw C«v S`fpXn Xkp sNm*v Ipän k¨n^n¡p¶ D½ns] N*t¸mÄ
gmWpknWv Ft´m H^p kÃm]vN tSm¶n Ssâ]pÅn H^p S^n¸v ASv Ssâ K«n¡pÅnt`¡v
{btkln¡p¶Sv gmWp A_nªp.
it`m…. F´m C¡mbSnknÃmsS Cu tW^¯v
Wnt¶mXv H^p Nm^yw b_]m³ knan¨Sm
F´m C¡
CknsX Fsâ NqsX tKm`n sI¿p¶ SrlqÀ DÅ tfmiWsW WnW¡v A_n]nsÃ
A_n]mw CknsX k¶n«p*sÃm. W½Ä A]mÄsX N`ym\¯n¶p tbm]n^p¶tÃm?
im ASp Ss¶
A]mÄ¡v F´p bän
H¶pw bän]nÃXn. Aksâ em^y¡v Xo¨_m]n tKm`n Nn«n. Wnsâ h-vNqan`m BUy tbmÌnwPv: ^*v
Unkh¯nWNw tKm]n³ sI¿\w
AkÀ¡v W½psX Wm«n b^nI]¡mÀ B^pfnÃ. ASp sNm*v Ft¶mXv Fs´¦n`pw Smfh huN^yw GÀ¸mXv
sI]vSv sNmXp¡mtfm F¶p tImUn¨p?
CknsX W½psX ko«n Wnt¶mam³ b_ CknsX MmWpw tfmWpw fm{Sfsà DÅq. CSpw b_ªv hpiv_
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tfmsW tWm¡n. hpiv_]psX bn³huµ^yw BhzUn¨n^p¶ gmWp sbs«¶v tWm«w fmän
hpiv_ fNsW tWm¡n In^n¨n«v ko*pw Sn^nªv Wn¶p.

CWn gmWpknWv A_n]m¯ In` Nm^y§ant`¡v.
eÀ¯mkv PÄcn`ms\¦n`pw knNm^w Wn]{´n¡m³ dp²nfp«pÅ H^p hv{So]m\v hpiv_ .Ft¸mjpw
WWªv NpSnÀ¶p sNm*n^n¡p¶ t]mWn, Øn^]m]n hz]wtemPw sI¿ps¶¦n`pw AsSm¶pw hpiv_]psX
knNm^w lfn¸n¨n^p¶nÃ. F¦n`pw eÀ¯mknsW k©n¡m³ hpiv_ ¡v fWhv k^p¶SpfnÃ
^m{SnNm`§an hz]wtemP¯nWv
tk*n tbm¬ sshäpNÄ hµÀln¡Â hpiv_ H^p lo`fm¡n A§nsW Np_¨p Unkh§Ä¡v fp³bv H^p
C³shÌv koZnt]m Nm\m³ CX]m]n BUyw k`n] SmSvb^yw tSm¶n]nsæn`pw Nps_ N*t¸mÄ H^p
hpOw tSm¶n
hpiv_ ssWänNv fpNan`qsX Ssâ t]mWoSX¯n AfÀ¯n SXkn AknXfmsN WWªn^n¡p¶p: hpiv–_
ssWän sbm¡n Nm`pNÄ ^*pw kl§ant`¡v kn^n¨v Ssâ ^*v kn^`pNÄ Ssâ sW]vfpän] bqänt`¡v
SÅn N]än.
im ……. F´m H^p hpOw
kn^Â bSns] I`n¸n¨p sNm*v hpiv_ koZnt]m]nt`¡v tWm¡n
ASns` sI¡sW N*t¸mÄ gmWpknsWt¸ms` tSm¶n
gmWpknsâ Bt^mPyUrZPm{Sfm] l^o^w fWhnt`¡v NX¶p k¶p. AtSmÀ¯t¸mÄ hpiv_ ¡v H¶pNqXn
knNm^ SÅn¨ D*m]n
hpiv–_ BUyfm]n fNsW fWhn knIm^n¨p A¶p hz]wtemPw sI]vSp hpOfm]n D_§n þ
bt£ bntä Unkhw AtS Np_n¨v In´n¨t¸mÄ hpiv_]v¡ NpätdmVw tSm¶n: Sm³ A§sW In´n¡m³
bmXnÃm]n^p¶p F¶v tSm¶n. bs£ Ssâ knNm^§sa fWhn HSp¡m³ {lfn¨n«v hpiv_ ¡v Njn]p¶nÃ
Fs´¦n`pw sI]vtS bäq, Ssâ l^o^w bp^pgWv tk*n SpXn¡p¶p CWn]pw Wo*mÂ
SWn¡v{em´vbnXn¡pwNmf{em´vASp sNm*v CWn]pw hin¡m³ k¿ C¡ AXps¯m¶pw Wm«nt`¡v k^mWpÅ
hmVyS CÃ
At¸mÄ bns¶ B^v ……
Cu tImUyw hpiv_]n`qsX b`k«w NX¶p tbm]n
b` fpO§Ä fWhn`qsX NX¶v tbm]n
NqsX tKm`n sI¿p¶ A²ymbNÀ, Ss¶ tWm¡n WnÀkrSn AX]p¶ ¢mhns` Np«nNÄ ,A§sW b^nInSfm]
b` fpO§apw NX¶p tbm]n. bs£ FÃmw _nh-vNm\v bnXn¡s¸«m …….
bns¶ Kokn¨n^p¶n«v Nm^yfnÃ
HXpkn ko*pw gmWpknsâ fpOw sSanªp k¶p:
WX¶m Gäkpw sh]vcv ASm\v B^pw A_n]nÃ
bs£ Ak¶p SmSvb^yw Dt*m F¶_n]\w? Csæn D*m¡ns]Xp¡\w ASv Ssâ fnXp¡v.
{lfn¨p tWm¡mw knK]n¨m Ssâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv emPyw Csæn Ssâ knVn F¶p N^pSn hfmVmWn¡mw:
C¶s` ^m{Sn ASnWp tk*n In` So^pfmW§Ä FXp¯p
Ssâ l^o^emP§Ä Nm\n¨p gmWpknsW kloN^n¡pN AkWv SmSvb^yw Ds*¦n D_¸m]pw tWm¡pw
Csæn {lfw Dtb£n¡pN.
ASnsâ BUybXn]m\v C¶v tcm¬ k¶t¸mÄ hm^n DXp¯p Njnª hpiv–_ ASv Ajn¨ fmän]n«v
bp_t¯¡v k¶Sv.
tcm\nÂhwhm^n¡p¶SnWnX]n hpiv_ ¡v H^p NqhrSn tSm¶n AkÄ bmkmX]psX fp³emPw Np_¨p
NqXn Smtj¡v SmjvSn Ct¸mÄ sbm¡nan Wn¶p kas^ Smsj]m\v bmkmX .F¶n«v bmkX]psX hndv
SmjvSn sk«v ^*v klt¯¡v ANÀ¯nk¨p. F¶n«v bSns] hwhm^¯nWnX]n F¶ tbms` Sn^nªv
tXdnan Im^n Wn¶p.
CXSv ssN k]_nWv fpNan k¨ k`Sv ssN¿n _nhok_pw bnXn¨p Wn¡p¶ D½ns] N* gmWp
tgm¡Xn¨Sv tbms` C^p¶p tbm]n
D½n sX Bj]pÅ sbm¡nĨpjn]pw AknsX Wn¶p tWÀt^O tbms` Smtj¡v tbmNp¶ t^mf ^mKnNapw :
Aksâ sSm* k^am³ SpX§n þ Aksâ N®pNÄ Smtjm«v Cjªv SpX§n bmkmX]pw CX]n`qsX Nm\p¶
D½n]psX skap¯ gZn tim….. kÃm¯ NmjvI Ak³ BUyfm]m\v C§sW H^p NmjvI Nm\p¶Sv
Ak³ bmânWv fpNan`qsX Aksâ hmVWw bnXn¨p sM^n¨p Aksâ Np® sk«n kn_¨p sbs«¶v Ak³
F\oäv Aksâ _qfnt`¡v tbm]n
dmSv_qw AX¡p¶ lÐw tN«v hpiv_ Du_n In^n¨p. Ssâ BUy {lfw knK]n¨Sn AkÄ¡v AenfmWw
tSm¶n.
tcm¬ k¨p hpiv_ tbm]n hm^ns]ms¡]pXp¯p H^p§n k¶p
At¸mjpw gmWp dm¯v_qfn Wn¶pw bp_¯v k¶n«nà hpiv_ kmSn¡ Wn¶p fNsW knan¨p gmWp
….. tfmtW…. Wo Fs´Xp¡pkm AknsX
k]_nWv Wà hpOfnà D½o
C¶p `okv B¡t\m tfmtW?
tk*p½o Mm³ Um k^p¶p
gmWp kmSn Sp_¶v bp_t¯¡v k¶p
kn]À¯v Npan¨v bp_t¯¡v k¶ fNsW N*v hpiv_ ¡v In^n k¶p
BklyfnÃm¯sSms¡Nm«n Ssâ N*vt_mav Naªn«v bq_ntfmÄ Wn¶v In^n¡p¶p F¶v fWhn b_ªp
sNm*v gmWp ko*pw {Zhv fm_n k¶p
gmWp knsâ NqsX ssd¡n`m\v hpiv_ tbmNp¶Sv D½ns] h-vNqan`m¡n gmWp tNmtaKnt`¡v
tbmNpw CSm\v bSnkv
gmWp ssd¡v ÌmÀ«v sI]vSv tPänWv skan]n Wn¶p. hpiv_ k¶v tPäv AX¨p bq«v CXp¶ hf]w
gmWp fn__n`qsX D½ns] tWm¡n
NpWnªv Wn¶v Smjv bq«pt¼mÄ D½n]psX WPvWfm] k]_pw »uhn sS_n¨p´n WnÂNp¶ fp`]pw
N*t¸mÄ Aksâ Np«³ S` sbm¡m³ SpX§n
hpiv_ k¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bn¶n N]_n fNsâ tSman ssN bnXn¨p gmWp ssd¡v fpt¶ms«Xp¯p
Xu\ns` Sn^¡pÅ t_mZn`qsX ssd¡v b_¯n knXpN]m\v gmWp
hpiv–_ fp¶nt`¡v Bªv gmWpknsâ sIkn]n b_ªp bSns] tbmNm³ fp¶nt`¡v Bª hpiv_]psX
k`s¯ fp` gmWpknsâ fpSpNn AfÀ¶p hvboXv Np_¡mWm]n gmWp t{d¡v sI]vSt¸mÄ fp` W¶m]n
AfÀ¶p hpiv_ Np_¨p NqXn fpt¶m«v Wo§n
At¸mÄ AXp¯ {Xm¡n NpXn k¶ ssdNnsâ bn¶n`n^n¡p¶ sI¡³ Ss¶ tWm¡p¶Sv N*v hpiv_ AksW
tWm¡n. AkWt¸mÄ hpiv_s] tWm¡n Ip*v NXn¨v bnXn¨p In^n¨p sNm*v S`]m«n hpOnt¨m .:
hpOnt¨m … F¶ f«nÂ: At¸mÄ hpiv–_ H¶pNqXn gmWp knsâ fpSpNnt`¡v Ssâ fp` AfÀ¯n
bnXn¨p
CSv N* sI¡³ ssd¡v HmXn¡p¶ksW tSm*n]n«v CSv Nm\n¨p sNmXp¯p AkWpw Sn^nªv Sn^nªv
tWm¡m³ SpX§n C§sW tbm]m Ak³ fmÀ k*n kà Ø`¯pw CXn¡psf¶v FWn¡v tSm¶n
sbs«¶v Ak³fm^psX k*n H¶v tÉm B]n hpiv_]psX bn¶n`m]n
sbs«¶v hpiv_ sshZn Wn¶pw hm^n fmän BsshZv Hm¸¬ B¡n skap¯v sMm_nkp ko\ k]_pw
sS_n¨p Wn¡p¶ fp`]pw N*v b¿³fmÀ bn¶ms` k¶p
ssd¡v h-vNqan F¯n hpiv–_ gmWpkntWmXv b_ªp sskNn«v knan¡m³ k^* F¶pw D¸ knan¨t¸mÄ
b_ª Nm^ykpw b_ªp, ssd b_ªp gmWp tNmtaKnt`¡pw tbm]n bs£ ssd¡v HmXn¡pt¼mjpw
gmWpknsâ fWhn ^mkns` N* Nm^y§Ä B]n^p¶p
D½n fW¸qÀÆw Nm\n¨Smt\m ? AtSm Ad²w bän]tSm? ssd¡n`n^n¶t¸mjpw D½n bSnknÃmsS
NqXpS tIÀ¶m\v C^n¶Spw. F´m]m`pw k^s« tWm¡mw.

bntä¶v hpiv_ ¢mhn Wn¡pt¼mÄ byq¬ k¶v knan¨p Xo¨s_ Nm\m³ Bt^m k¶n^n¡p¶p. hpiv_
km¨n tWm¡n f\n 11.30 Njnªp
hpiv_ bp_t¯¡v sI¶p 25 k]hp {bm]w k^p¶ H^p sI_p¸¡m^n]pw 50 k]hnWv fpNan {bm]w
k^p¶ H^p bp^pgWpw
hpiv_s] N*Spw ^*p tb^pw In^n¨p þ sb¬Np«n hz]w b^nI]s¸Xp¯n Mm³ hpWnS tfmiWsâ
sskcm.CSv G«sâ Aѳ
Rm…. N`ym\¯nWv k¶t¸mÄ N*Sm ^*v kÀgw Njnªntà :::
C¡ C¶s` knan¨t¸mÄ b_ªn^p¶p
H^p Nm^yw sI¿q Aѳ CknsX Wnt¶m Ct¸mÄ Ss¶ tbm]n HR sW Nm\mw Ct¸mÄ hmÀ {coB]n^n¡pw
hpWnS k^p
^*p tb^pw NqXn Hmcohn F¯n
HR fpOfp]À¯n ^*v tbt^w tWm¡n. F´m Xo¨s_? hpWnS ssN¿n`n^p¶ NkÀ Wo«n At±iw ASv
km§n Sp_¶p tWm¡n
Hm…. bpSn] Xo¨_m\sÃ
FknX]m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WmXv
SrlqÀ
AtS t]m? At¸mÄ Smfhw Hs¡ F´p sI¿pw CknsXs]§pw timÌ`pw CÃtÃm?
ASv hm^fnà hÀ Fsâ ko«n Smfhn¨p sNmÅpw
AsS§W]m hpiv_ Xo¨s_ Wn§Ä S½n b^nI]w
M§apsX eÀ¯m¡³fmÀ H^pfn¨m tKm`n sI¿ps¶
ASp W¶m]n. Fsâ H^p sX³g³ Hjnkm]v ‘H^p Nm^yw sI¿p Wmsa Ss¶ tKm]n³ sI]vtSmaq
Sm¦v ]q hÀ
hmÀ Mm³ C¶v imcv tZ `okv FXpt¯ms« hÀ.
B]nt¡ms«;
^*v tb^pw ht´mgt¯sX bp_t¯¡v k¶p.
hpWnS AÑsâ AXpt¯¡v sI¶v.
AÑWv Wmsa tbm]m tbms^?
Cà tfmsa Mm³ tbmNs« ‘Ct¸mÄ tbm]m skap¸nWv ko«n F¯mw Csæn ko*pw sskNpw
At±iw tbm¡än Wn¶pw Np_¨v Nmlv FXp¯v f^pfNÄ¡v WÂNn CSv ‘kt¨m ASymkly§Ä¡v Aks^
dp²nfp«n¡*
hpWnS ASp km§n dmPnÂk¨p
CWn F¶m tfmÄ¡v `okv.
Hm\fm]nsà b^o£ Njnªv 10 Unkhw AkVn Nn«pw
hpiv_ k¶p Wfp¡v C_§mw. l^n
hpWnS]pw AÑWpw dmPpNÄ FXp¯v WX¶p
dmsPÃmw sNm*v dhn N]_m³ dp²nfp«m. Wfps¡m^p Hmt«m]n tbmNmw
Mm³ CknsX Wn¶pw A§v tbmNpN]m Wn§Ä sbm]vtNm ‘
ASv l^n]mNnà C¶v ko«n Wn¶n«v Wmsa tbmNmw hpiv_ b_ªp
CÃ tfmsa tbm]n«v H^p bmXv Nm^yfp*v
F¦n koXp ks^ k¶n«v tbmNmw Cu Hmt«m]n Ss¶ Sn^n¨p tbms^
koXpw N*n^n¡mw Fs´¦n`pw Bklyw k¶m k^mtÃm
F¦n l^n H^p Hmt«m bnXn¨v 3 tb^pw N]_n ko«nt`¡v ]m{S]m]n

Wà D_¡¯n`m]n^p¶ hpWnS tNmanwPv d AXn¡p¶ tN«m\v D\À¶Sv hpWnS F\oäv iman k¶p
AknsX Bt^Nm\p¶nÃ
ko*pw dÃXn¡p¶ lÐw hpWnS kmSn Sp_¶p. hpfpOWm] H^p sI_p¸¡m^³ tSma¯v H^p dmPp*v.
im]v gmWp …..
gmWp H¶p sM«n CSm^¸ bpSn] H^p AkSm^w. Hm…. hpWnS Xo¨À
D¸ ^mkns` b_ª AkSm^w.
Ak³ ANt¯m«v N]_n shän]n C^p¶p
D½ns]knsX
N*nà In`t¸m Nan¡pN]mkpw.
At¸mÄ _qfn Wn¶pw hpiv_ C_§n k¶p:
Mm³ H¶p Npan¡m³ N]_n
tfmsW´m sskNns] C¶v {Nn¡äv fm¨p*m]n^p¶p ASpw N*v Wn¶p
D½ns] knan¡m³ k^* F¶p b_ªSsÃ
hpWnS tWm¡pt¼mÄ hpiv_ sWän]psX hndv C«n«nà hpiv_]psX skap¯v sNmjp¯ fp`NÄ bp_t¯¡v
D´n Wn¡p¶p
gmWpkpw ASv N*n^p¶p Ak³ A_n]m¯ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbms` tWm¡pN]pw sI]vSp
hpWnS sbs«¶v gmWpknsâ bn¶nt`¡v fmän hpiv_ ¡v hnPvW sNmXp¯p hndv Sp_¶v NnX¡p¶Sv.
hpiv_ Sn^nªv Wn¶v sbs«¶v hndv bnXn¨n«p
fWbqÀÆw Sp_¶n« Sm]n^p¶p fNsW Nm\n¡m³. CkÄ CWn H^p bm^]mNptfm? F¶v In´n¨v hpiv_
AXp¡a]nt`¡v tbm]n hpWnS]pw bn¶ms` sI¶p
gmWp _qfnt`¡v tbm]n
^m{Sn]n D_§m³ NnX¶ B^pw D_§o`
gmWpknsâ fWhn fpjpk³ C¶p N* D½n]psX ho³ C§sW sSanªp k^m³ SpX§n
hpiv_ ¡v bNpSn ht´mgkpw F¶m hpWnS]psX k^kv Bt`mIn¨t¸mÄ kngfkpw k¶p.
AkÄ SWns¡m^p SXhfm\v
F¶m hpWnS]psX fWhv AknsXs]§pw AÃm]n^p¶p
C¶s` ^m{Sn]ns` Nm^pw HmÀ¯t¸mÄ AkapsX t]mWn Ip^¯m³ SpX§n AkÄsX fWhv ko«nt`¡v b_¶p
3 fmhw fps¶]m\v hwekw knkmiw Njnªv Ssâ knNm^§sa D\À¯n]n«v tI«³ PÄcnt`¡v tbm]n«v
H¶^ kÀgw Njnªp kÃt¸mjpw fm{Sw koZnt]m tNmÄ sI]vSp kn^`nXo AÃmsS H¶pw WX¡p¶nÃ
F¦n`pw NXn¨p bnXn¨p Wn¡p¶SnWnX]n H^p Unkhw ASv hwekn¡p¶Sv
hpWnS Ssâ ko«n tbm]n«v Sn^nsN k^pt¼m dhn Wà Sn^¡v H^p ssXäv Ip^nUm_pw
`¥o³hpfm\v tkgw. sbs«¶v Ssâ bn¶n Ft´m S«p¶Sv tbms` tSm¶n] hpWnS Sn^nªp tWm¡n
bn¶n H^p f²yk]h-vN³
AkÄ tWm¡n]t¸mÄ A]mÄ H¶p bS_n bn¶nt`¡v fm_n AXp¯ tÌm¸v F¯p¶SnWv fp³bv fj SpX§n;
tÌm¸n Wn¶pw Ns_ h-vNqÄ Np«nNapw NpXn N]_n]tSmsX e]¦^ sM^p¡fm]n sshZv g«_pNÄ
Np«n C«tSmsX dhn BsN C^p«m]n s`äpNÄ Cs«¦n`pw FÃmw N¯p¶pfnà sbs«¶v dhv H^p
Npjn]n ImXn. ss{ZkÀ sbs«¶v t{d¡v sI]vSp hpWnS fp¶ns` N¼n]n d`mfm]n bnXn¨p.
bn¶n Wn¶]mÄ PoS]psX bp_¯v k¶nXn¨p At¸mtj¡pw H¶pv NqXn sM^p§n Np_¨v Njnªt¸mÄ
ko*pw PoS]psX bn¶n Ft´m fp«m³ SpX§n hpWnS AW§msS Wn¶p ASv A]mÄ¡v ssU^yw WÂNn
A]mÄ H¶pNqXn tIÀ¶v Wn¶p Ct¸mÄ A]mÄsX Np® hpWnS]ptX Np*n]psX knXknt`¡v N]_n ASnsâ
làn fWhn`m¡n] hpWnS AÛpSs¸«p tbm]n Cu {bm]¯n`pw C{S lànt]m AkÄ Ipäpw tWm¡n WÃ
C^p«m\v B^pw Nm\nà Akans` hv{So D\À¶p AkÄ Np*n A`vbw bn¶nt`¡v SÅn A]mÄ¡v ASv
ht´mgfm]n
knXÀ¯n]n«n^n¡p¶ AkÄsX fpXn]n Wn¶pw k^p¶ Nm¨n] F®]psX f\w A]msa f¯p bnXn¸n¨p
A]mÄ Ssâ CXSv ssN hpWnS]psX fp¶n`pÅ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N¼n]n bnXn¨p
hpWnS Ssâ CXt¯ fp` A]mapsX ssN¿nt`¡v fp«n¨p A]mÄ bSns] kn^Â sNm*v AkapsX fp`s]
SjpNn A]mÄ ASns`m¶p sM¡ns]¦n F¶v AkÄsX fWhv sNmSn¨Spw k*n t{d¡v sI]vSSpw
H^pfn¨m]n^p¶p Ssâ N¿nt`¡v AfÀ¶ hpWnS]psX fq` A]mÄ AfÀ¯n sM^n¨p AkÄ hpOw sNm*v
M^§nt¸m]n A`vbtW^w ASv SpXÀ¶p.sbs«¶v A]mÄ ssN fmän
hpOw fp_nªSn hpWnS¡v A]mtamXv Wo^hw tSm¶n sbs«¶v hpWnS H¶p sM«n CSpks^ bp_¯p
NqXn Ssâ fp`Nsa bnXn¨ ssN Ssâ tXm¸nWpÅn N]_n]n^n¡p¶p B ssNNÄ WPfm] k]än Djn]m³
SpX§n A]mÄsX Iq*v kn^ Ssâ sbm¡nĨpjn]n AfÀ¶p hpWnS knNm^w sNm*v SpÅn B ssNNÄ
tft`¡v D]À¶v {dm¡v fpNan`qsX fp`Nsa fm_n fm_n sM^n¨p bn¶oXv B ssN {dm]psX
N¸nWpÅnt`¡v Cjªv N]_n fp`]n`fÀ¶p hpWnS A]mapsX sW©nt`¡v Imªp NnX¶p A]mÄ bSns]
AkapsX Njp¯n Ipwbn¨p hpWnS ¡v Ssâ l^o^w Sa^p¶Sv tbms` tSm¶n AkÄ A]mant`¡v
NqXpS tIÀ¶p Ssâ bqt´W^pkn]n Wn¶p fUWK`w gZn]pw Wn_ªv SpXNan`psX HjpNns]§n.
fp`¡®n bnXn¨p sM^n¨psNm*v A]mÄ AkÄsX bn¶nt`¡v A]mÄsX Np® fp«n¨p A]mÄ hpWnS]psX
`¤o³hv bSns] bnXn¨pSmjvSn SX]\sf¶p*m]n^p¶n«pw hpWnS¡v ASnWv Njnªnà A]mÄ AkÄsX
gZn]pw k`n¨p SmjvSn t^mfmkrSfm] AkÄsX bq_n A]mÄ bSns] AfÀ¯n SXkn
hpWnS ¡v Ssâ l^o^¯nWv em^w CÃmSmkp¶Sv tbms` tSm¶n AkÄ bSns] Nm ANÀ¯n sNmXp¯v
A]mÄsX CXSv ssN]psX WXpkn^ AkÄsX bnaÀ¸nt`¡v N]_n þ AkÄ hzÀ¤w Nm\m³ SpX§n Ssâ
bn³SpX]nXp¡nt`¡v Ft´m N]_n]S_nªv hpWnS ko*pw sM«n A]mÄsX fpjp¯ Np® AkÄsX
SpX]nXp¡n k¨v A]mÄ fpt¶m«w bnt¶m«pw I`n¸n¨p Nq«¯n A]mÄ WXpkn^ {bt]mPkpw
SpXÀ¶p sbs«¶v A]mÄsX Np®]n Wn¶pw tdmwdp sbm«n hpWnS]psX SpX]n`qsX HjpNn C_§n
At¸mjpw A]mÄ kn^`nXo SpXÀ¶psNm*n^p¶p sbs«¶v k*n Wn¶p A]mÄ¡v C_§mWpÅ tÌmbv F¯n
A]mÄ C_§n tbm]n hpWnS ¡v A]msa sNmÃmWpÅ tUgyw D*m]n.
dhv I`n¨p SpX§n]Spw AkÄ Wn¶v D^pNn. bSns] g[n]pw bmâpw bnXn¨n«p. AkÄsX tÌm¸nÂ
dhv WnÀ¯n]Spw AkÄ C_§n ko«nt`¡v HmXpN]m]n^p¶p.

fj]n WWªv NpSnÀ¶v k^p¶ f^pfNsa N*v tfmiWsâ Aѳ.fmVk³ tWm¡n Wn¶p tbm]n tUi¯v
WWªv H«n] Ip^nUm_nWpÅns` kXnkv N* A]mÄsX Np® hs NpXªv F\oäp f^pfNÄ Nm\mSn^n¡pkm³
A]mÄ ASv bnXn¨pSmjvSn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASv hpWnS N*p AkapsX hn^Nan ko*pw NmfmPvWn Ban N¯n SpX§n
AkÄ ANt¯¡v N]_n “”
A½ F´nt] AÑm?
AkÄ C¶s` lm^ntfmÄsX (tfmiWsâ htimU^n ) ko«n tbm]n Wo C¶p k^psf¶v N^pSoÃ
A½]v¡p hpOfnÃm¯Ssà NqsX fj]pw ASm MmWn§v tbms¶, hpWnS b_ªp
bpSn]koXnsâb\nWX¡p¶SnWmÂ
SmÂNm`nfm]n D*m¡n] ^*v fp_nNapw H^p Im]vbpw fm{SfpÅ sgZn`m\v Ak^psX Smfhw
hpWnS Ssâ fp_n]n N]_n H^p Xk FXp¯v bp_¯v k¶v fpXn SpkÀ¯m³ SpX§n,
f^pfNÄsX sNmjp¯ l^o^¯nt`¡v tWm¡n skÅfn_¡p¶ A]mapsX tWm«w N* hpWnS¡v tW^s¯ fp_nª
Nmf hpOw ko*pw fpasbm«m³ SpX§n
hpWnS bSns] _qfnt`¡v N]_n b` Nm^y§Ä In´n¨v AkÄsX fWhv N`pgnSfm]n Ct¸mÄ SmsWm¶v
fWhv k¨m C¶v Ssâ NmfUmifX¡mw AÑWp SmSvb^yw Ds*¶v tWm«w N*m A_n]mw
F´m]m`pw {lfn¡pN Ss¶
AkÄ fp_n]n N]_n kmSn bNpSn Im^n F¶n«v A`fm^]n Wn¶pw tfmiWsâ H^p gÀ«pw `p¦n]pw
FXp¯v ‘ F¶n«v A`fm^]psX kmSn Np_¨v Im^n bn¶nt`¡v fm_n Ct¸mÄ Im]vbn WnÂNp¶ AÑWv
St¶w Nm\mw SWnNv AÑsW]pw Nm\mw
bs£ fpOw S½n Nm\p¶Sv dp²nfp«ms\¶v tSm¶n. AkÄ¡v H^p dp²n]pUn¨p
AkÄ N¿n`n^n¶ Xk A`fm^]psX tZm_nsâ fpNan kn^n¨n«p Ct¸mÄ M§Ä¡v b^hvb^w fpOw
Nm\m³ Njn]nà l^o^w fpjpkWm]n Nm\mw
hpWnS bSns] Ssâ tXmbv Du^nfmän ASv N*v A]mÄsX fWhn sb^p¼_ fpj§n; ,hpWnS bSns]
ssNNÄ bn¶nt`¡v C«v {dm]psX sNmap¯pNÄ knXpkn¨ {dm]v¡pÅn M^nªn^p¶ AkÄsX fp`NÄ
fp¶ntáv sS_n¨p CSv N*v A]mÄ Ssâ fp*nWpÅn ssN NX¯n Ssâ D`¡ tbm`s¯ Np® bnXn¨p
WWm]n sM^n¨p CSv N* hpWnS]psX bq_pw Ip^¯m³ SpX§n
AkÄ `¤o³hv k`n¨v SmjvSn NpWnªv Wn¶v ASv k`n¨q^n At¸mÄ Sq§n]mXp¶ AkÄsX fp`Nant`¡v
A]mÄ BÀ¯nt]msX tWm¡n. ASv I¸n k`n¡m³ Ss¶ fmXn knan¡p¶Sv tbms` A]mÄ¡v– tSm¶n
`¤n³hpw g[n]pw Du^nfmän bn_¶bXn AkÄ Wn¶p Du^ns]Xp¯ gZn sk¨v Ssâ Smf^ sbm]vN AkÄ
SpX¨p F¶n«v `p¦n]pw gÀ«pfn«v Du^n]n« {ZhpsfXp¯v AkÄ bp_t¯¡v k¶p gÀ«v Np_¨v
ssXäm\v fp`NÄ W¶m]n sS_n¨p Wn¶p k]_sâ
emP¯v d«\pNÄ CXm³ bäp¶nà Ak ^*v klt¯¡v fm_n NnX¶p AkÄsXsbm¡nÄIpjnWPvWfm]n^p¶p.
sNmXnf^w N\¡v sbm§n Wn¶ A]mÄsX hmVW¯nt`¡v AkÄ HanN®n«p tWm¡n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv C¶v F´v Ss¶ B]m`pw ASv Ssâ bqän N]ä\sf¶v AkÄ So^pfmWn¨p
AkÄ {Zhv FÃmw Npanfp_n]n sNm*v k¨p Sn^nsN k¶p Im]vbnbn N]_n bm{S§Ä FÃmw tWm¡n
FÃmw Nm`n]m\v
ASv N*v A]mÄ b_ªp H¶pw k¨nà tfmsa Mm³ SWn¨m]Sv sNm*v D¨¡vtim«`n Wn¶pw km§nt]Sv
^m{Sn]nt`¡v Mm³ Fs´¦n`pw NX]n Wn¶pw km§o«v k^mw CWn tfmÄ dp²nfps«*m F¶v b_ªv
A]mÄ bp_t¯¡v C_§n
In`t¸m ko*pw fj sb¿pw NpX sNm*ptbm AÑm AkÄ knan¨
b_ªp
tk* tfmsa F¶p b_ªv A]mÄ dmSv_qfnt`¡v N]_n kmSn Im^n hpWnS sNm*n« g[n Sn^sªXp¯p
ASnsâ fp³klw fpjpkWpw sNmjp¯ skÅw N«bnXn¨n^n¡p¶p
A]mÄ ASv Ssâ fpOt¯¡v AXp¸n¨p WÃSv tbms` f\¸n¨p
F¶n«v B sNmjp¯ skÅw W¡ns]Xp¯p
AkÄ Nj¸naNn Wn¡pN]m\v H¶p fp«n]m kÃSpw WX¡pw SmWpw F{S Nm`fm]n H^p sb®nsâ
hpOf_nªn«v em^y¡v hpOfnÃmSm]n«v 3 kÀgt¯maw Njnªp
A]mÄ bp_t¯¡v C_§n WX¶p.

tW^w C^p«n ko*pw fj sb¿m³ SpX§n hpWnS bp_t¯¡v tWm¡n]n^p¶p. ASm H^p BÄ^qbw AXp¯v
k^p¶Sv AkÄ N*p
A]mÄ WWªv sNm*v sbs«¶v N]_n k¶p
Mm³ b_ªSsà NpX sNm*ptbmNpkm³ BsN WWªp
hm^fnà tfmsa Wo B Xk C§v sNm*p km
AkÄ Xk`pfm]n k¶p
A]mÄ gÀXv Du^n sNmXp¯n«v Xk km§n S` SpX¨p
AkÄ A]mÄsX t^mfmkrSfm] kn^nª sW©nt`¡v BÀ¯nt]msX tWm¡n
A]mÄ S` SpX¨ Xk Sn^nsN sNmXp¯p
AkÄ ASv km§n tWm¡pt¼mÄ A]mapsX S`]n Wn¶pw skÅw kojp¶p
WÃtbms` SpX¨nà F¶v b_ªv AkÄ Xk A]mÄsX S`]n C«v SpX¡m³ SpX§n
A]mÄ H¶v NpWnªp Wn¶p AkÄ Np_¨p NqXn tIÀ¶v Wn¶p At¸mÄ AkÄsX fp`NÄ A]mÄsX sW©nÂ
Af˦p
sbs«¶v ^*v tbÀ¡pw H¶p tgm¡Xn¨ tbms` tSm¶n
hpWnS]psX fp` N®pNÄ bp_t¯¡v sS_n¨p k¶p CSv N*v A]mapsX `Pm³ bSns] S`sbm¡n ASv
AkÄsX AXnk]_n fp«n sbs«¶v H^p CXn sk«n]Spw AkÄ sM«n A]msa sN«n¸nXn¨p A]mapw
Aksa C_psN bp\˦p
B fj]¯pw ^*v tb^psX]pw l^o^kpw lzmhkpw IqXm]n hpWnS A]mapsX sW©n fpOfn«p^hn
A]mÄ Aksa sW©nt`¡v tIÀ¯p bnXn¨p B WnSwdNqX§Ä bnXn¨p sM^n¨p
bns¶ bSns] AkÄsX fpOw bnXn¨p]À¯n fpO¯v sS^psSs^ D½k¨p Ip*NÄ NXn¨p k`n¨p
k`Sp ssN Smtj¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv DuÀ¶v C_§n
AkapsX fmÀ¡pX§Ä sM^n¨fÀ¯n
bSns] NpWnªv gÀ«nWv fpNan`sX AkÄsX fp`Nan fpOw AfÀ¯n sM^n¨p AkÄ A]mapsX ln^hnÂ
AfÀ¯n bnXn¨p
A]mÄsX fpOw ko*pw Smtj¡v Cjªv Wo§n WPvWfm] k]_n AfÀ¯n D½k¨p sbm¡nÄ Ipjn]nÂ
WmkpNX¯n Ipjän
i.. im …… Akan Wn¶pw lo¡m^§Ä bp_¯v k¶p
A]mÄ ko*pw fpNant`¡v D]À¶p AkapsX gÀ«nsâ d«\pNÄ Hs¶m¶m]n Ajn¨pfmän
gÀ«v kl§ant`¡v fmän B fm_nt`¡v A]mÄ tWm¡n. H^p DXkpw hwekn¡m¯ sS_n¨p WnÂNp¶
tbmÀfp`NÄ A]msa tWm¡n skÃpknan¡p¶ tbms` tSm¶n
A]mÄ ^*p fp`Napw fm_n fm_n sM^n¨p hpWnS knNm^¯nsâ sNmXpfpXn]n F¯n]n^p¶p Ssâ
AXnk]_n Np¯n N]_p¶ A]mapsX UÞn H¶p bnXn¡m³ AkÄ sNmSn¨p bSns] ssN Wo«n
CSv fWhn`m¡n] A]mÄ Ssâ `p¦n Ajn¨pfmän AkÄsX ssN FXp¯p ASn bnXn¸n¨p AkÄ ASnÂ
bnXn¨p sM^n¨p
ASnsâ k®kpw Woakpw ASnl]n¸n¨p tfmitW«sâ hmVWw CSnsâ bNpSn k^nÃ
CSv Ssâ bq_n N]_p¶ Nm^yw Bt`mIn¨ hpWnS DĸpaNw sNm*p
A]mÄ AkÄsX `p¦n Ajn¨p S_]n kn^n¨p Aksa ASnt`¡v NnX¯n. A]mÄ AkÄsX AXp¯n^p¶p
AkÄsX fp` km]n`m¡n I¸n k`n¨p
iq ……. AkÄ N_pNn B N_p¯ fp`¡®n Wnkn«v Ipjän. NXn¨p k`n¨p. H^p ssN sNm*v AkapsX
bq_n AfÀ¯n Sn^pfn AkÄ knÃptbms` fpNant`¡v D]À¶p AkÄsX N´n bnXn¨p sM^Xn
iq….. Fsâ sbm¶Ñm FWn¡v hin¡m³ k¿
WÃ hpOfpt*m tfmta, ……
D*v sbmt¶……
A]mÄ Smj¡v DuÀ¶v C_§n AkÄsX Nm`pNÄ ^*v klt¯¡v D]À¯n bnXn¨p AkapsX HmfW¸q_nt`¡v
A]mÄ fpOffÀ¯n
AkÄ Np*n tft`¡v D]À¯nt¸m]n
AkapsX bqÀ Im`n A]mÄ Wmkv sNm*v Smsj Wn¶pw fpNant`¡v W¡ns]Xp¯p. hpWnS]psX bq_nÂ
Wn¶pw H`n¨n_§n] tS³ Wmkn³ Sp¼p sNm*v W¡ns]Xp¯p.
^*v ssN sNm*v hpWnS]psX bqÀ CSapNÄ ANÀ¯n Wmkv DÅnt`¡v NX¯n N´n AfÀ¯n W¡n
im ……. iq…. hpWnS Manbn^n sNm*v A]mapsX fpOw bnXn¨p Ssâ bq_nt`¡v AfÀ¯n
k`n¨p NnX¡Ñm ……. im…….
Fsâ sbm¶ptfmsa F´p ^pIn]m tfmÄsX tSWnWv
I¸n NpXn¡Ñm þþþþþ .Fsâ sbmt¶….
A]mÄ AkapsX N´v I¸n k`n¨p
ssNNÄ D]À¯n AkÄsX fp` ^*pw sM^n¨pX¨p
hpWnSAÑsâS`bq_nt`¡vko*pwbnXn¨pAfÀ¯n
A]mÄAkapsXbqÀCSapNÄbSns]NXn¨pk`n¨p
hpWnS¡vSsâl^o^wk`nªvfp_pNp¶Sm]ntSm¶n,SsâBUyfqÀ¨hwekn¡m³tbmNp¶Sm]nfWhn`m]hpWnSA]mapsXfpXn]nÂbnXn¨pk`n¨psNm*vA`_nknan¨p
BBB………
AkÄsXbq_nÂWn¶pwfUK`wIoän
BW]psXSp¼nssN¿nÂWn¶pwskÅwIoäp¶tbms`.A]mÄsXfpOwfpjpk³fUK`¯mÂWWªp
At¸mjpwfjSmÞkfmXns¡m*n^p¶p.fn¶`nsâskan¨¯nÂA]mÄsXfpOwsk«n¯na§n
SpX^pw
FsâBUyFjp¯m\vFÃmk^psX]pwht¸mÀ«vtk\w

Leave a Reply