മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

Posted by

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN 

CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY
[https://Muthuchippi.net/author/vishvamithran/]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/04/manjurukum-kalam-1.jpg]

 

 

^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯ Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n.
tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w. A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p.
“”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?””
tbm]tZ]v. FÃmw tbm]n.
“”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?””
kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm Nn«ptfm¶v tWm¡mw
“”HmXn]Sv fSn””
fSn.
Sn^n¨p sfsà WX¶p sfÊn tbm]n sbmi]pw Knt`dn]pw Njn¨p.
Npan¨p Np«¸Wm]n Zn¸mÀXvsfânt`m«v WX¶p.
lvfmlmW fqNS.
B^pfnÃ.
lWn kÀ¡nwPv Aà hv_pZâvhnWpw Xot¨jvhnWpw.
Ìmcv sh³{X Pks×âv Fwt¹m]ohv Bt]m*v kÀ¡nwPv B\v.
sNmt* k¶n«nÃ.
sb®pwbnÅ Du¼n¨Smt\m?
G]v
D¨ks^ `mdn IXªpNqXn. C^n¡s¸m_pSn CÃmSm]t¸mÄ sfsà sNms*]psX NymdnWnt`¡v Dua]n«p.
Ak^v k¶n«p*v. dmPv Nm\mw. Aks^ Nm\mWnÃ.
S¸t\m?
“”C{S]v¡pw B{NmÔw bmXnÃtZ]v””
bns¶?
“”Ak^v S¶tà tNm*w sNm*v k^³ b_sª?””
]m ]m
“”As¸m Ak^v Ss¶ sWs¶ sS^¡n k^pw””
Rpw.
Sn^nsN `mdnt`m«v.
D¨¡v knl¶t¸m fn¨_pw Inbvhpw tNän. km] WtÃm\w NjpNn. ^*p ^*^ B]t¸mtj¡pw tcm\nÂ
sftÊKv.
Nw äp Un tSÀZv cvt`mÀ.
Zn¸mÀXvsfânsâ Gäkpw fpNan`s¯ Wn`]n sNfnhv{Xn `mdpNam\v.AknsXsk¨p F´p*m¡mWm?
Mm³ sk¨v bnXn¨p At§mt«¡v.
Hä _qfpw Sp_¶n«nÃ. Mm³ sS¡v kX¡v WX¶v b^Sn.
tWm ^£.
Aks^ knan¡m³ H^p fXn.
AkhmWw kX¡v Nnjt¡ tNm\n DÅ fp_n]n Wn¶v tW^n] skan¨w bp_t¯¡v NX¡p¶Sm]n N*p.
bs¿ NS¡v SÅn Sp_¶p AN¯p NX¶p Mm³.
b\n So^m¯ `mdv B\v Ø`w. M§sX Zn¸mÀXvsfâpw sNfnhv{Xn Zn¸mÀXvsfâpw b¦v skt¡*
b^o£\lm`.
Ft´m CutPm {blvWw Nm^\w ^*p Nq«^pw b\n bmSn kjn]n B]t¸m c*nwPv ARv WnÀ¯nNaªp.
A^en¯n sN«n C«n«p*v. Xm¸pw ssb¸psfms¡ Ds*¦n`pw skÅw k^nÃ.
H¶v ^*p ss`äp*v. H^p FNvthmhv_v cmWpw bns¶ ^*p Nth^]pw.
BUyw Fsâ N®n sb«Sv H^p Ipk¶ Wn_¯n`pÅ gmÄ B\v. hmVm^\ Ip^nUmÀ gmÄ AÃ.
Cu hnWnfNans`ms¡ N*n«ntÃ, Du«n]n`pw sNmssXNWm`psfms¡ tbmNpt¼mÄ Wm]nN]pw Ak^psX
A½q½]psfms¡ sbmS¡p¶ N«nNp_ª N¼nan?
B hmVWw.
Wà NXpw Ipk¸pÅ B gmÄ _qfnsâ H^ä¯p Smsj kn^n¨n«n^n¡p¶p. sNmt* ASnsâ tfmanÂ
C^n¡p¶p.
H^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv dmh-vNäv D*v Ak^psX fp¶nÂ.
Ft¶mXpw C^n¡mWpÅ A¦w Nm\n¨p. dmh-vNän Wn¶v H^p Np¸n bp_s¯Xp¯p. bns¶ ^*p ¥mhpw.
Hmtim. skÅfXn.
FWn¡nÃm¯ Uplo`w.
CsSm¶pw WX¡qà F¶v b_]m³ SpWn]p¶SnWp fp³bm\v MmWm Np¸n {lUn¨Sv.
H^p sSÀtfmcv`mh-vNv B\v hmVWw.
sk_psS A¡sW hwl]n¨v.
Ak^Sn Wn¶v ^*p ¥mÊnt`¡pw bms`mjn¨p. bnt¶w dmhvs¡än N¿n«v H^p sbmSn sbm¡n.
ASns`´m]n^n¡pw F¶v BN-vhwlt]msX Mm³ F¯n tWm¡n.
Fsâ lpgv–Nm´n N*n«v AkÀ¡v In^nsbm«n.
Ft´m sbmXn]m\v.
CWn FWn¡v ÌmfnW sNm_kms\¶ Nm^yw A_nª A¡³ k]m{P ktÃmw tfXn¨ sbmXnt¨m*v F¶Smt\m?
Fsâ kn{Kwen¨ emkw N* A¡³ ko*pw Np\p§n In^n¨p.
“”dUmfm\v””
Biv. ko*pw hwl]n¨p.
C^p ¥mÊnt`¡pw Ak^m sbmXn knS_n.
bns¶ dmhvs¡än N¿n«v tks_m^p sbmSn sbm¡n.
slXm.
B dmhvs¡än CWn Fs´ms¡ Nm\pw?
“”kà A£]bm{Sw ktÃmw Bt\m?”” Mm³ tIm]v¨p.
ko*pw Np\p§n In^n.
CSv sSm_¶t¸m ko*pw sbmXn.
bs£ Cu sbmXn F´ms\¶v fWÊn`m¡m³ FWns¡m^p f]n^nsâw Bklyw k¶nÃ.
Np^pfpaNv sbmXn.
Ft´m^w Np^psfmaNv fmkntâw ¹mkntâw tfman tN_n b_n¨n«pÅSm.
A¡³ ko*pw N¿n«p dmhv–¡änt`m«v.
BNmwgt]msX Mm³ ko*pw F¯n tWm¡n.
hvbq¬.
¨m¿v-!
sNmt* hvbq¬sk¨p bm`nsâ fpNan SqNn] fn{lnSw N`¡m³ SpX§n.
Mm³ I{fwbXnªm\p C^n¡p¶Sv.
A¡³ bs£ H^p Nm`p ftäSnsâ SpX¡Xn]n`pw ftä Nm`vsbm¡n]pfm\v skt¨¡p¶Sv.
GNtUlw CSv tbms`þ

11111111111111111111111111

B tbmhn C^p¶p A¡³ bm`v N`¡p¶Sv H¶v Nmt\* NmjvI S¶tZ]v. Np`¨p Wn¶m bmSn skÅw
tbmkpw.
bSps¡ B hvbq\n«v Hmt^m ¥mÊns`]pw bm`v N`¡nsNm*n^p¶ sNms*s] Mm³ H^pS^w BÀ¯nt]msX
tWm¡n.
Wt¶ N_p¸ms]m*v Ak^psX tfm´ tImk¶nÃ.
“”F´n^Wv C§sW tWm¡ps¶?””
Ip½m.
“”F¶m C¶m, CSv bnXn¸o^v””
H^p ¥msÊsâ tWs^ Ak^v Wo«n.
FWn¡v bt* b¨bm`v CãfÃ. Ft´`pw CXmsS Mm³ bm`v NpXn¨n«pfnÃ.
kà timÀ`nNv–thm dqtÌm D*m]n^pt¶Â Mm³ fX fmXm¶v tfm´nt]sW. ¥mÊv tfXn¨p Mm³ H¶v
f\¯p tWm¡n. sNmj¸sfm¶pw tSm¶p¶nÃ. Ak^pw bm`v¥mÊv FXp¯n^p¶p.
Häk`n.
Nan Ft¶mtXm.
Np^pfpaNnsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sI_n] WoäÂ.
At{S DÅp. tks_ sNmj¸sfm¶pfnÃ.
sNmt* ko*pw NpXpNpXm In^n¡p¶p.
Ak^psX cÌv ssWäv {XZng³ B\t{S bm`n dUmfpw Np^pfpaNpw.
Fsâ N¿n¶v ¥mÊv tfXn¨p Ak^v bp_¯ptbm]n.
NjpNmWm]n^n¡pw.
NjpNn] ¥mÊpfm]n Ak^v Sn^n¨p k¶p. NpWnªp Wn¶v AkÀ ¥mhpNapw hvbq\pw dmhv–¡änt`m«v
Sn^n¨p sk¨v. bs£ C^p¶Sv tW^s¯ tbms` Fsâ FSn^m]n«Ã, Fsâ AXp¯m]n^p¶p. B^psX CXs¯
sSmX Fsâ CXs¯ NmÂbmUs¯ D^hn.
AkÀ C^p¶p.
sSmX¡v WÃ IqXv.
kas^ frUpkm] lЯn Aks^t¶mXv–kntlg§Ä tImUn¨_nªp. timÌ`ns` KoknSw, e£\w, A§nW§sW.
Culz^….
H^p hmUm BUy^m{Sn]psX tWÀknb^oSfm\tÃm CknXn¸w WX¡ps¶.
B {bSoSn H¶v fmäm³ MmsWsâ N¿psNm*v sNms*s] AXps¯m«v k`n¡msWm^p {lfw WX¯n.
C¯k\ sbm«n¨n^n.
“”C¡nan B¡msS””
“”CXp¸n bnXn¨m C¡nan BNptfm?””
“”Dw””
Bim. ^*pN¿pw sNm*v bnXn¨p. Ak^v ko*pw In^n¨p.
AsSWn¡v hin¨nÃ. B km AX¸n¡m³ Fsâ Ip*pNsa sNm*v Njn]pw Fs¶Wn¡v tSm¶n. Aks^ Fsâ
fXn]nt`¡v k`n¨n«p, B Ip*pNsa FsâSpsNm*p fqXn.
bq_n¡v WÃ sk]näv.
sNmj¸fnÃ.
Aks^s¶ AX`bX`w sN«nbnXn¨p. B sI_pIp*pNÄ Mm³ sNm¯nk`n¨p NpXn¨p.
B NojvIp*v Fsâ ^*nsâ]pw CX]n`m¡n bp_t¯¡v k`n¨p.
B Wm¡p FsâSpsNm*p Djnªp. Ip*pNÄ sNm*v Du¼n.
Fsâ ssN¿vNÄ Ak^psX hfr²fm] fm_nX§an HmXnWX¶p. BUyfm]n«m\v Ct{Sw k`p¸fpÅ
NpINpwe§Ä Fsâ ssN]vNan NnX¶p sM^n]p¶Sv.
Ak^psX NknapNÄ tbms` Ss¶ thmcväv B\v fm_nXkpw. Ak^psX Ip^nUmÀ tXm¸nsâ AXn]n`qsX
H^p N¿v CXm³ MmsWm¶v {lfn¨p.
Aks^sâ N¿v knXpkn¨p. F¶n«v Ak^psX Ip^nUmÀ ip¡pNÄ Hmt^m¶m]n Sp_¶p.
Hmt^m ip¡v Sp_¡pt¼mjpw Fsâ N®pNÄ SÅn SÅn kt¶m*n^p¶p.
H^p N_p¯ fp`¡¨]psX Wn^]n MmWm fp`Nsa N®v NpapÀs¡ N*p. F® N_p¸v. Ak]psX
CXp¡nt`¡v MmsWsâ fpOw bqjv¯n. Bªp lzhn¨p. buZ_nsâ]pw kn]À¸nsâ]pw sb®nsâ]pw PÔw.
B CXp¡p fpSÂ Njp¯p ks^ Fsâ Wmkv H^p tW^n] k^ k^¨p. AknXp¶v k^]psX OWw NqXn
Ak^psX Nojv¨p*n ko*pw Sn^ns¨¯n.
Wo* ]m{S Njnªp Sn^n¨p k^p¶ fNsW SjpNp¶ A½s]t¸ms` Ak^psX Wmkp Fsâ WmknsW FSnt^äp.
ip¡v fp¶n`pÅS^w {dm B]n^p¶p AkÀ V^n¨n^p¶Sv. BUysfm¶p Npjsª¦n`pw bns¶ bqb_n¡p¶
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv `mQkt¯msX MmWSv Du^n FXp¯p.
Hmt^m CX¯^w b¸m] tbm`pÅ ^*pk³ Np¶pNÄ. Ak]psX H¯p WXp¡v sI_n] fp´n^n§m k`p¸¯nÂ
fp`¡®pNÄ. Ak]v¡v Ipäpw Wt¶ N_p¸n b¸Xk«¯n C^p* IÀ½w.
B k«kpw ASns` fp`N®pw H^pfn¨v MmsWsâ km]nt`¡v SÅn. BÀ¯nt]msX k`n¨p NpXn¨p.
Aks^sâ S`]n bnXn¨fÀ¯n. Ak^psX IqXpWnlmhw Fsâ fpXn]njNsa SjpNntbm]n.
^*pWnfngw BUysfm¶p Aks^sâ S` AXÀ¯p fmän f_p S`¡Â sNm*ptbm]n {bSngvYn¨p. B
fp`]n`pw MmsWsâ km]vsNm*p A²ymß ^mfm]\w Nnan¸m«v ^In¨p.
B Npªp fp`¡®n sfsà NXn¨p. Ak^psX N¿vNapsX h½À±w NqXp¶SWnh^n¨p ko*pw NXn¨p.
NrSyfm]n F´v tk\sf¶v A_n]mkp¶ sb®v. Ak^v ko*pw Fsâ S` k`nt¨m*p Ip*pNant`¡v
tIÀ¯p. Ak^psX SpX]n Mm³ ssN]v–sk¨p.
Sp\n CÃ.
CsSms¡ F¸ Du^n fmän?
B fnWphfpÅ, sI_p t^mf^mKnNÄ kn^mXp¶ WWp¯ SpXNan`pw SpX]nXp¡n`pw Fsâ kn^`pNÄ
HmXn¡an¨p.
Ak^psX DfnWo^v k`n¨p NpXn¡pt¼mjpw Fsâ kn^`pNÄ Ak^psX {SntNm\ hwPf¯ns` sI_pSp\n
fmämWpÅ sbmXnN¿pNÄ SpX§n Njnªn^p¶p.
B^psX IqXpÅ ssN]v–bmUw Fsâ gnÀ«nsâ d«\pNÄ Hmt^m¶m]n Ajn¨p. Fsâ Uo£]n`pw tSman`pw
Bk bm_n WX¶p. Fsâ sbm¡nt`m«p B WoafpÅ kn^`pNÄ F¯n]t¸m A_n]msS MmsWm¶p sbm§n
tbm]n. BUyfm]n«m\v H^p hv{So fpWvNs¿Xp¡p¶Sv.
ASnsâ H^p NpanÀf. H^p bpSpf. ASnsWms¡ bp_sf A§sWs]m^p NX¶pN]äw S^ps¶m^p Dt¯KWw.
tks_ Ss¶.
Aks^sâ sdÂän`pw ssN]v–sk¨p. MmWk^psX bmân Du^ns]Xp¯p. sI_n] bq¡apÅ k`n] sK«n.
sNmÅmw.
Aks^ Mm³ Fsâ fXn]n Wn¶v Fjpt¶Â¸n¨p. FWn¡v BfpOfm]n WnÀ¯n.
Nm`pNÄ sfsà AN¯n. Woäm]n«v {Xnw sI]vSp WnÀ¯n]n^n¡p¶ t]mWoSXw.
fp¶n Wn¶pw tWm¡n]m H«pw Nm\m³ bänÃm¯ H^p sNm¨p bq_v.
Fsâ ssNskÅ sNm*v MmWm hpµ^n¸qÀ Aäw fpSÂ Aäw ks^ SjpNn.
e]¶n^n¡p¶ frP§sa SjpNpt¼mÄ Ak]nÂWn¶p*mNp¶ H^pS^w lÐfnÃ?
ASptbms` sNms*]psX sSm*]nÂWn¶pw D*m]n.
B fnWphfmÀ¶ SpXNan Fsâ Wmkpw bÃpNapwsNm*v Mm³ Aks^ hpOn¸n¨p, tkUWn¸n¨p.
B sNm¨pbqänt`¡v Fsâ SÅkn^Â C_¡msWm^p {lfw Mm³ WX¯n. Aks^sâ ssN bnXn¨p fmän.
MmsWsâ IqXpkn^ Sp¸`nWm WW¨n«p H¶qsX tWm¡n. sfsÃ, Ak^psX Pn^nPµ^¯nsâ fp¶_]nt`¡v
Fsâ kn^Â Duan]n«p.
Fsâ WmknsW fmXnknan¡pwtbms` N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ak^psX Npªn N´v sfsà ASnsâNq«n Wn¶pw C_§nk^mWm^wen¨p. Ak^psX
ANwSpXNan`qsX ssN]n«p B k³ brã§an kn^`pNafÀ¯n MmWks^ Fsâ fpOt¯mXp AWpPfn¨p.
B sI_p Nrh^ns] MmsWsâ Wm¡nWm BUyw SjpNn. Fsâ Iq*pkn^`nWp bN^w Wm¡v Ak^psX
t]mWofpO¯n«v D^¨p. Fsâ fq¡v B N´n fp«n¨p Mm³ Wm¡v B bqänWpÅnt`¡v SÅn.
hpO¯nsâ So£\¯n D*mNp¶ lÐtNm`mi`§apsX AN¼Xnt]msX sNmt* Fsâ S`fpXn]n bnXp¯fn«
NqXpSÂ Ak^psX bq_nt`¡v AXp¸n¨p. B N^nwbqÀ Mm³ H^pS^w NmX³ B{Nm´t¯msX Fsâ
km]n`m¡n.
knl¶p SaÀ¶ b«n¡v H^p Ngv\w C_¨n Nn«n]m AkWSv NXn¨p k`n¡ntÃ?
ASptbm`s¯ Btklfm]n^p¶p Mm³ Nm\n¨Sv.
Ak^psX CSapNan Mm³ A_©w bp_©w NXn¨p.
Ak km]nt`¡v D_n©n tNän k`n¨p NpXn¨p. B Nm´nsâ AäSv Wm¡n«p^¨p.
B Bf bq_nsâ DÄklw Mm³ Fsâ WmkpsNm*v DjpSp f_n¨p.

BUyw H¶v, bns¶ ^*p, bns¶ fq¶v kn^`pNÄ MmWm Nn\_nt`¡v Bjv¯n. H^p CãnN Iqa]nt`¡v
ssN C_¡n]Snsâ {bSoSn.
WÃ IqXv.
Ak^psX t]mWo tblnNÄ Fsâ kn^`pNsa A¸msX C_p¡nþA]¨p sNm*n^p¶p. Mm³ tkP¯n kn^`pNÄ
Du^n]Xn¨p.
Fsâ WmknWp kn{lffnÃm¯ Wnfng§am]n^p¶p ASv.
H^p NnSt¸msX Aks^sâ fpXn]n`pÅ bnXnkn«n«v bp_Nn`pÅ fSn`n ssNNp¯n Wn¶p. MmsWsâ
ssNNÄ sfsà A]¨p. AkÀ sfsà Smtj¡v DuÀ¶n_§n Fsâ SpXNan C^p¶p. Fsâ fpOw
C^pssNNan`pfm¡n Fsâ sIkn]n Wmkn«na¡n.
sIkn]psX Aäw Ak^psX Ip*pNan B¡n k`n¨p kn«p.
Ak^psX Hmt^m {bkÀ¯n]n`pw Fsâ fm_nX¯n`pw ssNNan`pw t^mfiÀgfp*m]nsNm*n^p¶p.
“”C¡nan WnW¡pw CSpks^ fm_n]n«nÔ”
“”CÔ”
Ak^psX km] Fsâ sIkn]psX AXp¯v sNm*v k¶p, H^p NmfpNsWs¶m*v b_]pw tbms` AkÀ
f{´n¨p, “”fmämw””.
Aks^m¶p sbm§n Ak^psX H^p b¸m] fp`]psX N®v Fsâ km]nt`¡v Sn^pNn.
AWph^\]pÅ fNsW tbms` MmWSnsW bns¶]pw km]v¡pÅn`m¡n k`n¨p NpXn¨p.
Fsâ Np®¯`¸n Ft´m WWªSp Cj]p¶Sv tbms`.
Ak^psX sI_pbq_p sNm*v AksW AkÀ Djn]pN]m\v.
fpt¶m«pw bnt¶m«pw.
Fsâ fp`NpXn tkP¯n`m]n. Aks^m¶pw NqXn sbm§n]n«p Ak^psX CXSpssNsNm*v Np®¡p«¸sW
bnXn¨p. Ak^psX fma¯nsâ A{P¯nt`¡v fp«n¨p.
H^p sI_n] ho`vNm^t¯msX Ak^ksW fnjp§ns¡m*p C^p¶p.
b*v ¹hv XqWv bYn¡p¶ Nm`¯p Nj¸v S`¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bnXn¨p Ft´`pw H¶pw b®m³ Nn«n]m fSn F¶ ØnSn B]t¸mÄ ko«n`pÅ gmwbq
Np¸n FXp¯p ASv Nan¨Sv HmÀ½ k¶p.
A¶v Njp¯p Njnªm knNh¨m\v Np¸n. AtSm*v Np_¨p emP¯n fm{Sw fp_p¡w D*v. A¶s¯
hwSrbvSn¡v ASv fSn]m]n^p¶p.
sNms*]psX t]mWoWmaw bs£ Fsâ `nwPs¯ H¶X¦w bnjpªp bnXn¨n^n¡pN]m]n^p¶p.
Ak^W§p¶nÃ. B ssNNÄ ^*pw Fsâ S`]psX bn¶n bnXn¨p Fs¶ fp`]q«pN]m\v. Fsâ N^§Ä ^*pw
Ak^psX knhvSm^fpÅ WnSwd§Ä SjpNn bnXn¨pX¡p¶Sn ASok {l² sI`p¯pN]m]n^p¶p. Fsâ
km]]pw Wm¡pw Ak^psX fp`sM«pNÄ bqÀ\fm]pw k^pSn]n`m¡mWpÅ {lf¯n`pw.
B C_¡kpw IqXpfpÅ t]mWn Fsâ `nwPs¯ H^p fpgvYn F¶ tbms` C_psN bnXn¨pjn]p¶p. AkÀ
sfsà sbm§m³ SpX§n. Np®]psX bmSn skan]n`m]n.
ko*pw hmkVmWw Smjv¶p.
Smjv¶t¸mÄ Ak^psX HmfW N´v Fsâ ssf^n`n«v D^¨p.
ko*pw fpNant`m«v.
Smtjm«v.
tIã]psX So{kS bs¿ NqXn NqXn k¶p.
Ak^psX hvSW§Ä kn«p Fsâ km] Aks^ Ip*pNsa tSXn tbm]n.
{em´fm] Btkl¯n AkÀ Fsâ DfnWoÀ k`n¨n_¡n. Ak^psX WmknsW Mm³ k`nIq¼n.
N¶n Nan]psX fq^vVWymkØt]mt`m«v Aks^s¶ SÅn kn«p. Fsâ Ip*pNsa hzS{´fm¡n Ak^psX
Wm¡pw bÃpNapw Fsâ Njp¯n`pw fm_n`pw kna]mXn WX¡m³ B^wen¨p.
Fsâ S` sk_psS kn« Ak^psX ssNNÄ Fsâ AXnk]än Np¯n WnÀ¯n AkÀ BªXn¡m³ SpX§n. H¶v
^*v {bmklyw Np® sS¶n bp_¯p tbm]n. At¸msjms¡ Aks^m^p ssN sNm*v AksW bnXn¨p fma¯nÂ
sk¨v sNmXp¡pw.
Ak^psX AXn]psX tkPS b^tfm¶S]n F¯n]t¸mÄ Fsâ A^s¡«pw Ø`n¨p.
hvSwen¨p F¶v b_]p¶Smkpw Np_¨pwNqXn sl^n.
H^p sbm«ns¯_n {bSo£n¨p NnX¶ FWn¡v bs£ ASn`pw hpOfpÅ H^Wpekfm]n^p¶p sNmt*
h½mWn¨Sv.
Np®]psX A{P¯n Wn¶pw hmVm^\]n`pw bSps¡ Np®¸m Hjp¡n Ak^psX bq_p Wn_¡p¶p. Ak^psX
t]mWn en¯n Fsâ Np«sW bSps¡ bnjn]p¶p.
lnln^Nm`¯nsâ {bemS¯nÂ, ^m{Sn]ns` fq¶mw ]mf¯n sb]vS fªv, BUy hq^y ^lvfnNÄ Gäp
bSps¡ K`fm]n So^p¶Sp tbms`.
Fsâ fªpw B b\nSo^m¯ b^o£\ lm`]n ^pIo sNmt* F¶ C^pWn^¡m^n]psX sk® bq_n BUyfm]n
D^pNn HjpNn…-!

Leave a Reply