ഹസീന താത്ത [GandharvaN]

Posted by

ഹസീന താത്ത

HASEENA THATHA BY GANDHARVAN

CsSm^p AWpek NT]m\v. Fs´¦n`pw sSäpNtam Npä§tam Ds*¦n £fn¡pN.

H^p {bkmhn]m] Mm³ C¯k\ Wm«n F¯n]Sv AXp¯nsX FWn¡v bn_¶ F³s_ hz´w NpªnsW Nm\m³
tk*n B]n^p¶p. GsSm^p B\n³s_]pw F¶ tbms` hz´w NpªnsW BUy tWm¡v Nm\pN F¶ KoknS¯ns`
H^p ht´mgN^fm] B Wnfngw Mm³ l^n¡pw BhzUn¨p.

Unkh§Ä NX¶p tbm]n. At¸mjm\v Ct¸mjs¯ FÃm sb®p§sa]pw A`«p¶ H^p {blvWw F³s_
em^ys]]pw A`«n]Sv. N¶n {bhkw B]Sp sNm*pw fmhw SnN]p¶SnWv fp³bv {bhkn¨Sv sNm*pw
NpªnWv NpXn¡m³ DÅ A{S fp`¸m CÃ. fp`¸m`nWp bN^w k]v–¡m³ tks_ H¶pw CÃm¯Sp sNm*v
bm`v k]v–¡p¶SnWpÅ f^p¶v tZmÎÀ Np_n¨v S¶p. Wm`©p Unkhw f^p¶v Njn¨t¸mÄ Ss¶
ASymkly¯nWv bm k¶p SpX§n. ASv FWn¡pw em^y¡pw kÃm¯ Blzmhw B]n.

Mm³ F³s_ Cu tbÀh\ Nm^y§Ä b_ªp Wn§sa tdmÀ AXn¸n¡p¶nÃ. bs£ CSv b_]msS NT]nt`¡v
k^m³ bänÃ. Cu NT]v¡v H^p Wm]nN D*mNp¶SnWpÅ Nm^\w tf b_ª hwekw B\v. ASv Wn§Ä¡v
kjnt] fWÊn`mNpw. F¶m CWn Wfp¡v NT]nt`¡v NX¡mw. CWn]pÅ emP§an F³s_ em^y]pw Npªpw
NX¶p k^nÃ. MmWpw Cu NT]ns` Wm]nN]pw fm{Sw.

BUyw NTm Wm]nNs] Np_n¨v b_]mw AtÃ?

ihoW F¶m\v NTm Wm]nN]psX tb^v. 30 k]Êv {bm]w D*v. F³s_ A½m]n]psX (em^y]psX D½)
B§a]psX fN³s_ em^y B\v N£n. AXp¯Xp¯ koXpNÄ Ss¶ B\v. fq¶v Np«nNÄ D*v. Ak^psX
eÀ¯mkv Updm]ns` H^p N¼Wn]n ss{ZkÀ B\v. ^*p kÀgw NqXpt¼mÄ B\v Wm«n k^pN.
ASpsNm*p Np«nNÄ¡v FÃmw ^*p k]Ên³s_ kySymhw D*v. fq¶mfs¯ sNm¨nWv Ct¸mÄ H^p k]Êv
{bm]tf B]n«pÅq.

MmWpw ihoW]pw S½n fq¶p k]Ên³s_ kySymhw fm{Sw B\v D*m]n^p¶Sv F¦n`pw F³s_ em^y
ihoWs] Sm¯ F¶v knan¡p¶Sv sNm*v MmWpw Aks^ Sm¯ F¶v Ss¶]m\v knan¨n^p¶Sv. M§apsX
knkmi hf]¯p ihoW PÀen\n B]n^p¶n«p tbm`pw FÃm Nm^y§Ä¡pw kas^ BNväokv B]n^p¶p.

b_]m³ f_¶p ihoW WÃ H^p Np¡v NqXn B]n^p¶p. ihoW]psX koXv tNmjnt¡mXv B]n^p¶SnWmÂ
AknXs¯ b` hvsbgy b`im^§apw N`ym\w Njnªp Ak^psX ko«n M§Ä kn^p¶nWp tbm]t¸mÄ
kna¼n]n^p¶p. AsSÃmw Njn¨p MmWpw Ak^psX cpZn³s_ B^mVN³ B]n^p¶p. bns¶ ihoW
FÃmk^pfm]n W¶m]n hwhm^n¡p¶ Nq«¯n B]n^p¶SnWm MmWpfm]n kas^ sb«¶v Ss¶ N¼Wn B]n.
ASv sNm*v Ss¶ knkmiw Njnªp Sn^n¨p PÄcnt`¡v b_¡pt¼mÄ ihoW]psX hvsbgyÂ
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b`im^§apw b¯n^n]pw docpw FÃmw F³s_ dmPn CXw bnXn¨n^p¶p.

ASnWp tlgw Mm³ ihoWs] Nm\p¶Sv C¯k\ B\v. CSnWnX]n Mm³ H^p Sk\ Wm«n k¶n^p¶p
F¦n`pw AkÄ {bhkw Njnªp Ak^psX ko«n B]n^p¶SnWm Nm\m³ hmVn¨n^p¶nÃ. hSyw b_ªmÂ
C¯k\ k¶t¸mÄ H^p Npªp D*m] ht´mg¯n Mm³ ihoWs] Np_n¨v HmÀ¯Sv tbm`pw CÃ.
timhvbnä`n Wn¶pw Znhv–ImÀKv B]n ko«n k¶¸vtbmÄ NpªnsW Nm\m³ B]n k¶t¸mÄ B\v Mm³
ihoWs] ko*pw Nm\p¶Sv.

BUy NmjvI]n Ss¶ Mm³ sM«n tbm]n. ihnW SXn¨p sNmjp¯p H^p f`©^¡v B]n fm_n]n^n¡p¶p.
{btSNn¨p B fp`NÄ… ASv C§sW sNmjp¯p H^p 40 sshhv F¦n`pw B]n Nm\pw. ihoWs] BUyfm]n
b^nI]s¸Xpt¼mÄ Ss¶ Mm³ Aks^ hv–Nm³ sI]v–Sp l^o^ AakpNÄ FÃmw fWÊn`m¡n]n^p¶p. F¶v
b_ªm Mm³ NmfN®pNam ihoWs] fp³bpw tWm¡n]n^p¶p F¶v. ASpsNm*v ihoW]psX Ct¸mjpÅ
fmäw Fs¶ l^n¡pw sM«n¸n¨p.

ihoW NpªnsW N*SnWp tlgw Sn^n¨p ko«nt`¡p tbmNm³ C_§pt¼mÄ Mm³ k^m´]nÂ
C^n¡p¶p*m]n^p¶p. Fs¶ N*t¸mÄ AkÄ F³s_ AXpt¯¡v k¶p kntlg§Ä FÃmw tImUn¨p. ihoW
AXp¯v k¶t¸mÄ Ss¶ H^p {btSN fmUN PÔw FWn¡v AWpeks¸«p. ASv F³s_ Np«sW H¶v D\À¯n
F¶v {btSNn¨p b_t]*tÃm. F¦n`pw Mm³ N¬t{XmÄ ssN knXmsS Akt^mXp kntlg§Ä FÃmw b_ªp.
ASnWp tlgw AkÄ bns¶ Nm\mw F¶v b_ªp C_§n.

ASnWp tlgw B\v em^y¡v fp`¸m Np_kv B]Sn³s_ {blv–W§Ä FÃmw D*m]Sv. ASv sNm*v
Npªn³s_ Bt^mPyw Np_¨p tfmlw B]n. ASv Fs¶]pw em^ys]]pw Fs¶]pw fmWhnNfm]n kas^
SaÀ¯n. HXpkn tZmÎ_psX WnÀt±l {bNm^w fp`¸m k]v–¡m³ DÅ f^p¶v FÃmw Njn¨p Nm^y§Ä
Hs¡ H^p knVw l^n]m]n.

A§sW H^p Unkhw Mm³ Xu\n tbmNp¶ kjn¡v ihoW]pw Npªpw dhv tÌm¸n Wn¡p¶Sv N*p. Mm³
NmÀ WnÀ¯n. Fs¶ N*t¸mÄ AkÄ AXpt¯¡v k¶p.

Mm³ : F´m Sm¯ Cu D¨ tW^¯p CknsX?

Sm¯ : Mm³ CkWv kmN-vhntWg³ FXp¡m³ timhvbnä`nt`¡v tbmNp¶ kjn]m.

Mm³ : GSp timhvbnä`n`m?

Sm¯ : AÂ A³hmÀ…

Mm³ : Bim… MmWpw B kjn¡m… Sm¯ tN_nt¡m… Mm³ AknsX B¡n S^mw.

Sm¯ : ASv tk*Xm… WnW¡v dp²nfp«mkntÃ.

Mm³ : F´v dp²nfp«v. sNm¨nsW sk]n`v sNmÅn¡msS Sm¯ N]_v.

Mm³ WnÀdÔn¨t¸mÄ Sm¯ Nm_n N]_n.

H^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fª Wn_¯n DÅ H^p Ip^nUm_m\v ihoW C«n^n¡p¶Sv. gmÄ C«n«p*m]n^p¶p
F¦n`pw AsSm¶pw B sNmjp¯ fp`Nsa f_¡p¶p*m]n^p¶nÃ. B Nmjv¨ F³s_ N®pNÄ¡v fm{Sw AÃ
F³s_ Np®¡pw BWµw WÂNn.

Sm¯ : Wo Ft§m«m tbmNpt¶?

Mm³ : F³s_ NqsX Updm]n tKm`n sI¿p¶ H^p Nq«pNm^Wp CknsX Xu\n H^p cv`mäv D*v.
AknsX Wmsa bpSn] kmXN¡mÀ k^p¶p*v. At¸mÄ cv`mäv Hs¡ ¢o³ sI¿m³ H^msa G¸n¨n«p*v.
AknsX tbm]n FÃmw ¢o³ sI]vSn«pt*m F¶v tWm¡\w. bns¶ BÄ¡v Nymgv sNmXp¡\w.

Sm¯ : Bim… WnW¡v t{dm¡À b\n Hs¡ Dt*m?

Mm³ : t{dm¡À b\n H¶pw Aà Sm¯. Ak³ H^p him]w tImUn¨t¸m Mm³ Wm«n DÅSv sNm*v
sI]v–Sp sNmXp¡mw F¶v N^pSn.

Sm¯ : F´m tfmÄsX kntlg§Ä?

Mm³ : tfmÄ hpOfm]n^n¡p¶p. Ct¸m Npj¸w H¶pw CÃ.

Sm¯ : HmÄ¡v bm Np_kms\¶p D½ b_ªn^p¶p. Cs¸m F§sW?

Mm³ : Cs¸m Npj¸w H¶pw Cà Sm¯. bm Hs¡ ASymkly¯nWv D*v.

Sm¯ : HmÄ¡v bm Np_kms\¶p D½ b_ªt¸mÄ Mm³ tks\¦n tbm]n bm sNmXp¡mw F¶v b_ªSm.
sk_psS NpªnsW knl¶p NnX¯*tÃm.

Mm³ : Bim… Sm¯ knl¡p¶kÀ¡v Hs¡ bm sNmXp¡m³ WX¡mt\m?

Sm¯ : FWn¡v Ct¸mjpw W¶m]n bm D*v. tfm³ AVnNw NpXn¡nÃ. In`t¸msjms¡ sN«n Wn¶v
kÃm¯ tkUW]m. bnjnªv Na]p¶¯nWp bN^w BklyfpÅ BÀs¡¦n`pw sNmXp¡mt`m F¶v N^pSn.

Mm³ : ASv WÃ Nm^yfm.

Sm¯]psX Cu Sp_¶p b_¨n`pNÄ FWn¡v kas^ Cãfm]n. BUyfm]m\v Sm¯s] C{S AXp¯v Hä¡v
Nn«p¶Sv. ASpsNm*v sb«¶v A§v bn^n]m³ fWÊv h½Sn¡p¶nÃ.

Mm³ : Sm¯ timhvbnä`n Nps_ hf]w FXp¡ptfm?

Sm¯ : CÃ. H^p A^f\n¡qÀ.

Mm³ : F¶m Wfp¡v tfmsW tZmÎs_ Nm\n¨SnWv tlgw cvamän tbm]n Nymgv sNmXp¯SnWp tlgw
Wfp¡v H^pfn¨p Sn^n¨p tbmNmw.

Sm¯ : Nps_ hf]w FXp¡ptfm?

Mm³ : Cà Sm¯. CknsX AXp¯v Ss¶ B\v cv–`mäv. H^p b¯p fnWnäv ]m{S DÅq. Wfp¡v sb«¶v
Ss¶ Sn^n¨p tbmNmw.

Sm¯]psX l^o^¯n Wn¶pw H^p {btSN fmUN PÔw D*m]n^p¶p. B PÔw Sm¯]psX hmfobyw CWn]pw
tk\w F¶ tSm¶Â F¶n D*m¡n.

M§Ä timhvbnä`n N]_n Sm¯]psX tfmsW tZmÎ_nsW Nm\n¨SnWv tlgw M§Ä AXp¯pÅ tim«`nÂ
N]_n dn^n]m\n Njn¨p sNm*n^p¶t¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ss¶ cv–`mäv ¢o³ sI¿m³ G¸n¨n^p¶ BÄ knan¨p ¢oWnRv FÃmw Njnªp F¶v
b_ªp. Mm³ A]mtamXv AknsX sk]näv sI¿m³ b_ªp. cpZv Njn¨p sNm*n^p¶t¸mÄ Ss¶ Sm¯]psX
fpO¯v H^p emk fmäw Mm³ {l²n¨n^p¶p. ko«n Sn^nsN F¯mWpÅ SnXp¡w sNm*m]n^n¡mw F¶v
tSm¶n]Sv sNm*v Mm³ {btSNn¨p H¶pw tImUn¨nÃ.

cpZv Njn¨p NjnªSnWp tlgw M§Ä cv`män F¯n. AknsX F¯pt¼mÄ A]mÄ ¢oWnRv FÃmw Njnªp
cv`mänsâ No]pfm]n Smsj sk]näv sI¿p¶p*m]n^p¶p. Mm³ Nm_n Wn¶pw C_§n A]msa N*p
Nymgpw sNmXp¯p No km§n Sn^n¨p Nm_n N]_n.

Mm³ : Njnªp Sm¯. CWn tbmNp¶ kjn¡p Cu No NqXn G¸n¡\w. ASv Njnª DXsW Wfp¡v
ko«nt`¡p tbmNmw.

Sm¯ : Zm… H^p Nm^yw D*v.

Mm³ : F´m Sm¯.

Sm¯ : Zm FWn¡v tfmWv Np_¨p bm sNmXp¡\w.

Mm³ : ASnsW´m Sm¯. Wfp¡v H^p A^ f\n¡qÀ sNm*v koXv F¯mw.

Sm¯ : ASv AtÃXm. FWn¡v bm Wn_ªp tkUWn¡p¶p. tfmWv Np_¨p sNmXp¯m Blzmhw Nn«pw.

Mm³ : Hm… ASmt\m Nm^yw. Sm¯ bp_Nn C^p¶p bm sNmXpt¯m.

Sm¯ : ASv l^nkmknsÃXm. Mm³ Ip^nUmÀ Atà C«n^n¡p¶Sv. CSn C^p¶p bm sNmXp¡m³
dp²nfp«m. Wn³s_ N¿n cv`mänsâ No D*tÃm. Wfp¡v AN¯p N]_n Np_¨p bm sNmXp¯SnWp
tlgw tbmNmw.

Mm³ : l^n Sm¯.

M§Ä Nm_n Wn¶pw C_§n. `ncvän fpNan N]_n cv–`mäv Sp_¶p AN¯p N]_n.

Mm³ : Sm¯ sdZv _qfn N]_n bm sNmXpt¯m.

Sm¯ AN¯p N]_n. bs£ kmSn t`m¡v sI¿mSn^p¶Sv Mm³ {l²n¨p. fWÊv Np_¨p I©`fms]¦n`pw
Mm³ Nt{*mÄ sI]vSp iman thmc]n C^p¶p. Np_¨p Njnªt¸mÄ Sm¯ fp_n]n Wn¶pw bp_¯p
k¶p. F¶n«p F³s_ AXp¯v thmc]n k¶n^p¶p.

Sm¯ : tfm³ D_§n. Wfp¡v H^p b¯p fnWnäv Njnªp C_§n]m tbms^.

Mm³ : fSn Sm¯. Sm¯ b_]p¶ tbms`. tkUW Np_tªm?

Sm¯ : Ak³ Np_t¨ NpXn¨pÅq. F¶m`pw Np_¨p Blzmhw D*v.

Mm³ : F¶m dmSv_qfn tbm]n Np_¨p bnjnªv Na]mfm]n^p¶ntÃ?

Sm¯ : bnjnªv Njnªp bns¶ Nps_ tW^t¯¡v e]¦^ tkUW B]n^n¡psfXm. ASv sNm*v FWn¡v
bnjnªv Na]p¶Sv CãfsÃXm.

Mm³ : Hmtim. As¸m CWn F´v sI¿pw?

Sm¯ : WnW¡v tkt\mXm?

FWn¡v kÃm¯ B{Piw D*m]n^p¶p F¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sb«¶v F´v b_]\w F¶v A_n]msS Mm³ sM«n S^n¨p C^p¶p tbm]n.

Sm¯ : WnW¡v tks\¦n b_. bs£ B^pw A_n]^pSv. Wo]pw MmWpw fm{Sw.

Mm³ : l^n Sm¯. bs£ FWn¡v H^p B{Piw NqXn D*v. FWn¡v Sm¯]psX fXn]n NnX¶p sNm*v
bm NpXn¡\w.

(F³s_ Gäkpw k`n] H^p cmâhn B]n^p¶p ASv. bs£ ASnWpÅ H^p hmiI^yw CSv ks^
Nn«n]n^p¶nÃ. Ct¸mÄ C§sW H^p hmiI^yw H¯p k¶t¸mÄ CSv Ss¶]m\v B cmâhn bqÀ¯oN^n¡m³
bän] Akh^w F¶v FWn¡v tSm¶n. ASv sNm*m\v Mm³ Sm¯t]mXv A§sW H^p B{Piw b_ªSv.)

Sm¯ : ASnsW´mXm Wo C§p F³s_ fXn]nt`¡p NnX¡v. BUyw Mm³ Cu tXm¸v H¶v Du^n fmäs«.

Sm¯ Fjpt¶äp tXm¸v S`¡p fpNan`qsX Du^n fmän. F¶n«p thmc]n C^p¶p. Sm¯]psX {dm]psX
N¸n WWkv D*m]n^p¶p. Sm¯ bp_Nnt`¡v ssN sNm*v tbm]n {dm]psX iqNv knXpkn¨p. Mm³
CsSÃmw N*p N®pw fnjn¨p C^n¡pN]m]n^p¶p.

Sm¯ : tWm¡n C^n¡msS tks\¦n k¶p NnXs¡Xm.

Mm³ Sm¯]psX fXn]nt`¡p NnX¶p. Sm¯ {dm]psX N¸v sbm¡n k¨p. Sm¯]psX N_p¯ Wn¸nanÂ
Wn¶pw bm Du_n k^p¶p*m]n^p¶p. Sm¯ k`t¯ fp` N¿ns`Xp¯p ASn³s_ Wn¸nÄ F³s_ km]nt`¡v
k¨p S¶p. Mm³ BUyw ASn bän bnXn¨n^p¶ bm SpÅnNÄ Wmkp sNm*v W¡n FXp¯p. bns¶ Wn¸nÄ
km]n`m¡n k`n¨p NpXn¡m³ SpX§n. Sm¯ b_ª tbms` WÃtbms` bm k^p¶p*m]n^p¶p. Mm³ ASv
fpjpk³ k`n¨p NpXn¨p.

Mm³ BhzmUn¨p NpXn¨p sNm*n^n¡pt¼mÄ H¶v Sm¯]psX fpOt¯¡v tWm¡n. Sm¯ N®pNÄ AX¨p
BhzUn¨p C^n¡pN]m]n^p¶p. Mm³ H^p ssN FXp¯p Sm¯]psX fp`NÄ AfÀ¯n sM¡m³ SpX§n.
At¸mtj¡pw AXp¯ fp`]n Wn¶pw bm HjpNm³ SpX§n]n^p¶p. Mm³ tkPw CXs¯ fp`]psX Wn¸nÄ
km]n`m¡n I¸n NpXn¨p. bns¶ ^*p fp`]pw fm_n fm_n NpXn¨p sNm*n^p¶p. Np_¨p Njnªt¸mÄ
Sm¯ F³s_ S` bnXn¨p fmän.

Sm¯ : fSns]Xm… tkUW FÃmw fm_n.

Mm³ : FWn¡v fSn]m]nà Sm¯. Wà knl¸p*v.

Sm¯ : Wn³s_ knl¸v A{S sb«¶v H¶pw fm_nà F¶v FWn¡v fWÊn`m]n.

Mm³ : ASv F§sW?

Sm¯ : Wn³s_ NpXn N*m A_nªqsX.

Mm³ : Np_¨p tW^w NqXn Sm¯.

Sm¯ : tk*Xm. CWn Wo CSv tbms` NpXn¨m l^n]mknÃ.

Mm³ : bvaohv Sm¯. Mm³ H^p Npj¸kpw D*m¡nÃ.

Sm¯ : Wo AtÃXm Npj¸w D*m¡p¶Sv. Nps_ WmapNam]n H^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bp^pgsâ hmfobyw A_n]mSn^p¶ H^p hv{So Atà Mm³. As¸m In`t¸m FWn¡v
Nt{*mÄ sI¿m³ bämsS k^pw.

Mm³ : Hm… ASmt\m Nm^yw. Cs¸m W½Ä fm{Sw Atà DÅq. CWn Fs´¦n`pw WX¶m Ss¶ tks_ B^v
A_n]mWm?

Sm¯ : A¿Xm… sI¡Wv bqSn D*v As¸m.

Mm³ : Hm… b_]p¶ tN« tSm¶pw Wn§¡v bqSn Cà F¶v…

Sm¯ : B… Wnt¶mXv DÅ bqSn SpX§n«p Nps_ Wmam]n. C§sW H^p Akh^¯nWv Mm³
Nm¯n^n¡m]n^p¶p.

Mm³ : NÅn… F¶n«p Ft´ FWn¡v C{S WmÄ H^p hqIW tbm`pw S^mSn^p¶Sv.

Sm¯ : A¿Xm… sb®p§Ä¡v Ct§m«p N]_n A{Nfn¡p¶ks^]m Cãw.

Mm³ : Bim… ASv sNmÅmt`m. As¸m Sm¯ B{Nf\¯nWv s_Zn Bt\m?

Sm¯ : FWn¡v B{Piw Hs¡ Ds*Xm. bs£ Cs¸m C§sW H^p hmiI^yw H¯p k¶t¸mÄ kÃm¯ H^p Npä
tdmVw tSm¶p¶p.

Mm³ : AsSm¶pw hm^fnà Sm¯. MmWpw Nps_ B]n shN-vhv sI]vSn«v. PÀen\n B]Sn bns¶ AkÄ
H¶v sSmXo¨n«p tbm`pw CÃ. Sm¯]pw AtS AkØ]n Ss¶. As¸m ^*pw tb^pw b^hv–b^w
h½St¯mXp NqXn B{Pi§Ä hmVn¡p¶Sn F´m\v sSäv.

Sm¯ : F¶m`pw…

Mm³ : H^p F¶m`pw CÃ. Sm¯ B sdZv_qfnt`¡v N]_nt¡m. Mm³ dmSv_qfn tbm]n«v Cs¸m
At§m«v k^mw.

Sm¯ : Zm tfm³ A¸p_s¯ sdZv–_qfn D_§p¶p*v.

Mm³ : ASv hm^fnà Sm¯. ^*p sshZn`pw S`]n\ FXp¯p k¨m fSn.

M§Ä ^*p tb^pw NqXn tfm³ D_§p¶ sdZv–_qfn N]_n S`]n\ FÃmw FXp¯p k¨p. F¶n«p Mm³
Sm¯t]mXv A¸p_s¯ sdZv–_qfn sbm]vt¡mam³ b_ªp. ASnWp tlgw Mm³ dmSv_qfn N]_n fq{Sw
FÃmw Hjn¨v Njnªp F³s_ Np® Np«sW FÃmw NjpNn kr¯n]m¡n bp_¯n_§n. F¶n«p Sm¯ DÅ
sdZv_qfnt`¡v WX¶p.

AknsX sI¶t¸mÄ Mm³ N* Nmjv¨ tUi¯v H^p Ngv\w tbm`pw Sp\n CÃmsS NnX¡p¶ Sm¯s]
B]n^p¶p. Mm³ Np_¨p tW^w B NnX¸p BhzUn¨p Wn¶p. Mm³ Np_¨p tW^s¯ I¸n k`n¨ B
bmÂNpX§Ä C^p klt¯¡pw Sq§n NnX¡p¶p. Np_¨p bp_¯¡p SÅn]n«ps*¦n`pw k`n] sbm¡ntamXv
NqXn] k]À. kmj¸n*n N\s¡ SXn¨ ^*p skap¯ SpXNÄ ASnWp CX]n Wà ¢o³ tgkv sI]v–Sp
k¨n^n¡p¶ A¸¯n³s_ SpX¡w Nm\mw.

Sm¯ : Zm… sk_psS tWm¡n Wn¡msS Fs´¦n`pw k¶p sIs¿Xm. tW^w sskNn] D½ tcm¬ knan
SpX§pw.

hSyw b_ªm FknsX Wn¶pw F§sW SpX§\w F¶v FWn¡v H^p sFZn]]pw Nn«p¶nÃm]n^p¶p.
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A{S]v¡v ftWmi^fm]n^p¶p FÃmw. bns¶ hf]w Na]m³ CÃm¯Sv sNm*v Mm³ tkPw
F³s_ {ZÊv FÃmw Du^n fmän Sm¯]psX AXp¯v N]_n NnX¶p. F¶n«p Sm¯s] sN«n bnXn¨p B
SpXp¯ Ip*pNan D½ k¨p. Sm¯]pw Sn^n¨p sN«n bnXn¨p sNm*v F³s_ Ip*pNÄ I¸n k`n¡m³
SpX§n. ^*p tbÀ¡pw kÃm¯ H^p Btklw B]n^p¶p.

Np_¨p tW^¯nWp tlgw Mm³ D½ k¨v sNm*v Smtj¡p k¶p. F¶n«p B fp`NÄ ko*pw I¸n NpXn¡m³
SpX§n. Mm³ Sm¯]psX fp`NÄ I¸n k`n¨p sNm*n^n¡pt¼mÄ Sm¯ F³s_ S` bnXn¨p Smtj¡p sNm*v
tbm]n. Sm¯¡p F´m\v tk*Sv F¶v FWn¡v fWÊn`m]n. F¶m`pw Mm³ sb«¶v At§m«v F¯msS Np_¨p
tW^w Sm¯]psX k]_n`pw sbm¡nan`pw D½ k¨pw Wmkn«na¡n]pw Sm¯s] b^fmkVn fqZn`m¡n.

Sm¯ In` lo¡m^ lÐ§Ä D*m¡n sNm*v ^*p SpXNapw AN¯n F³s_ S` bnXn¨p ASnWpÅn`m¡n
AfÀ¯n. lzmhw fp«ns]¦n`pw S`]psX bnXn H¶v A]ªt¸mÄ Mm³ S` bp_s¯Xp¯p.

Mm³ : F´m Sm¯ Mm³ Ct¸mÄ I¯v tbms]¶tÃm.

Sm¯ : Wo tkPw Fs¶ H¶v W¡n hpOn¸n¡p. Asæn Mm³ Wns¶ sNmÃpw.

bns¶ Mm³ H¶pw b_]m³ Wn¶nÃ. Wm¡v Wo«n fUK`w H`n¨n_§p¶ Sm¯]psX bq_n Np¯n N]äm³
SpX§n. Sm¯ A^s¡«v Ca¡m³ SpX§n. F³s_ Wmkpw ASnWWph^n¨p Sm¯]psX bq_n HmXn Nan¨p.
WÃ Hjp¡pÅ bqÀ B]n^p¶p Sm¯]ptXSv. Sm¯ F§sW C{S WmÄ bnXn¨p Wn¶p F¶v Mm³ In´n¨p
sNm*n^n¡pt¼mÄ Sm¯ Fs¶ bnXn¨p tft`¡v k`n¨p.

Sm¯ : Zm… FWn¡v hin¡m³ bäp¶nsÃXm. Wo tkPw H¶v N]än SmXm…

Mm³ Np`¨p Wn¡p¶ F³s_ Np® Np«sW FXp¯p Sm¯]psX bq_n k¨p bSns] SÅn. bqÀ¯pa fpjpk³
fUK`¯nWm Wn_ªn^p¶Sv sNm*v kas^ Fap¸¯n Ss¶ Ak³ DÅnt`¡v N]_n tbm]n. bns¶ AknsX
WX¶Sv F³s_ Np®]pw Sm¯]psX bq_pw S½n`pÅ fÕ^fm]n^p¶p. Mm³ AXn¡pw tSm_pw Sm¯ A^sN«p
sbm¡n AksW b^fmkVn DÅn`m¡n. Mm³ Nps_ Wmam]n AX¡n k¨n^p¶ knNm^w fpjpk³ Sm¯]nÂ
SoÀ¡pN]m]n^p¶p. Sm¯ Sn^n¨pw A§sW Ss¶ B]n^p¶p.

M§apsX Cu fÕ^¯nWp CX]v¡p CaNn]mXp¶ Sm¯]psX fp`Nan Wn¶pw bm HjpNm³ SpX§n]n^p¶p.
Mm³ AXn¡p¶SnWp CX]n NpWnªp ASv fpjpk³ W¡n FXp¯p. At¸mÄ Sm¯ ^*p ssN sNm*pw fp`NÄ
NqXn bnXn¨p Wn¸nÄ F³s_ km]nt`¡v B¡n S¶p. Mm³ ^*pw fm_n fm_n k`n¨p NpXn¨p.
CSnWnX]n Sm¯¡p ko*pw H`n¨p. AtSmsX ¹¡v ¹¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv lÐw B fp_n Wn_s] A`]Xn¨p. FWn¡pw AVnN hf]w bnXn¨p Wn¡mWm]nÃ. Mm³
Np® Sm¯]psX bq_nWpÅn`v Wn¶pw bp_s¯Xp¯p Sm¯]psX k]_nt`¡v F³s_ Np® bm Ioän¨p.

Mm³ SaÀ¶p Np_¨p tW^w Sm¯]psX fpNan Ss¶ NnX¶p. At¸mjm\v Sm¯]psX fN³ Fjpt¶äp
N^]m³ SpX§n]Sv. Sm¯ tkPw Fjpt¶äp Sm¯]psX bmân FXp¯p k]_n bän bnXn¨n^p¶ F³s_ bmÂ
fpjpk³ SpX¨p Naªp A¸p_s¯ fp_n]nt`¡v tbm]n. MmWpw Fjpt¶äp dmSv_qfn N]_n {cgv
B]n. F¶n«p A¸p_s¯ fp_n]n sIÃpt¼mÄ tfm³ D_§n]n^p¶p. tkPw Ss¶ Fjpt¶äp dmSv_qfnÂ
N]_n {cgv B]n k¶p. F¶n«p A¸p_s¯ fp_n]nt`¡v {ZÊv FXp¡m³ tbm]n. MmWpw NqsX sI¶p.

Sm¯ Ip^nUmÀ FÃmw FXp¯p C«p Njnªt¸mÄ B\v Mm³ N«n`n NnX¡p¶ Sm¯]psX bmân {l²n¨Sv.

Mm³ : CSv CXp¶ntà Sm¯?

Sm¯ : ASv fpjpk³ Wo WW¨ntÃ. bns¶ F§Wm CXm…

Mm³ : F¶m Mm³ CSv FXpt¯ms«?

Sm¯ : ASv tk*. CSv FWn¡v tk\w. WnW¡v Mm³ tks_ S^mw.

Mm³ : tks_ Nn«n]n«v F´nWm.

Sm¯ : ASv AtÃXm… CSnWp Wn³s_ bm`n³s_ Wà f\fp*v. CWn]pÅ ^m{SnNan FWn¡v D_§m³ Cu
f\w tk\w.

Mm³ : F¶m Sm¯ FXpt¯m. bns¶ CWn bm Wn_]pt¼mÄ bnjnªv Na]m³ Wn¡*. Mm³ k¶p
NpXnt¨mam.

Sm¯ : A¿Xm… AsSm¶pw tk*. ko«n k¨v F§mWpw Ft¶mXv tSm¶nkmhw Nm\n¨m Wà SÃv Nn«pw.
b_tª¡mw.

Mm³ : F¶m bns¶ Np_¨p NqXn NpXnt¨ms« . CWn DXsW H¶pw Nm\nÃtÃm .

Sm¯ : CWn fSn, sNmSn]³. CWn Akh^w k^pt¼mÄ tWm¡mw.

CWn Akh^w Nn«nà F¶v FWn¡v A_n]mfm]n^p¶p. FWn¡v tbmÀ fp`NÄ sM¡n bnjnªv I¸n
NpXn¡m³ sNmSn B]n .Mm³ bns¶ H¶pw tWm¡n]nÃ, bvaohv F¶v b_ªp … ssN]n bnXn¨p FsWs_
fXn]ntáv A§v C^p¯n ….

Mm³ : C¯n^n bm`v NqsX NpXn¨n«v tbmNmw.

Sm¯ : tk* tk* hf]w B]n FWn¡v tbm\w.

Mm³ kn«nà d`fm]n B k]_n Af¡n sNm*v , Sm¯ diaw k¨p . tN«nà F¶v WXn¨p sNm*v ^*p
ssN]pw Mm³ t`m¡v C«p , F¶n«p fpO¯pw Ip*n`pw Njp¯n`pw Wm³ W¡n. Sm¯ bnX`n C«v
sk«n¡m³ SpX§n. Mm³ H^p ssN sNm*v Sm¯ ]psX ^*p ssN]pw bnXn¨p sk¨p . k`t¯ ssNsNm*p
Mm³ tXmbv CWv DÅn`qsX ssN NX¯n …..fp`]n bnXp¯fn«p ….CXs¯ fp` sM¡n s¡m*v Ip*p
I¸m³ SpX§n…Sm¯ At¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bnX`n sk«n¨n«p b_ªp bm tkt* F¶v….tkPw Bs« F¶v ….

{dm Ajn¡msS Ss¶ bnXn¨p fp`NÄ bp_s¯Xp¯p……k`n] fp` sM«pNÄ D]À¶p Wn¡p¶p.. Mm³ H^p
fp`sM«v Ip*pNÄ¡nX]n C«v Cu¼n… NpXn¨p ftä fp`sª«n .. kn^ sNm*v…. tkUWn¡msS
sM¡n hpOn¸n¨p… sNmXp¯p….. FXm… NÅm…. Wo CWn AknsX WW]v¡pw….. hpO¯n N®pNÄ AX¨p …
H^p NÅ In^nt]msX… b_ªp….Mm³ {dm A§v Ajn¨p FWn«v– B bm NpX§Ä¡p CX]n fpOw tIÀ¯p
….AkapsX N_p¯ k`n] sM«pNtamXv NqXn] fp`NÄ….. hzmS{´yw Nn«n] tbms`…. Sq§n BXn..
B fp`sM«pNÄ fm_n fm_n…. Cu¼n NpXn¨p…… Sm¯ hpO¯m Fsâ fpXn]n SjpNn…….

Sm¯ : CWn fSn tbmNmw.

Mm³ b_ªp H^p 10 fnWpXv …Ct¸mÄ tbmNmw …sNmSn fm_n]n`m…Np® Np«³ N¼n B]n F Iµn
CXp¡nt`¡p pfnt Csâ DÅn`qsX tN_n ..Mm³ H^p fp` sM«v km]n`m¡n sfsà sfsà Cu¼n
NpXn¨p H^p ssN sNm*v ftä fp` bnXn¨p bSns] sM¡n.Mm³ fm_n fm_n bm Ioän¨p sNm*v
BÀ¯nt]msX NpXn¨p …Wm³ fp` N®nWp Ipäpw Wm¡v sNm*v tWm«n Wp\ªp ….^*p fp`Napw NqsX
Nq«n bnXn¨p ^*p fp`]pw H¶n¨p km]ns` B¡m³ tWm¡n …
im…… im….. tfmsW Np«m bSns] NXn¡Xm tWmkp¶p Fsâ bÃv A_n]msS fp`sª«n AfÀ¶t¸mÄ…
sI_pSms]m¶p….. fqan…

CWn fSn F¶v b_ªp …Fsâ km]n t`¡v ^*p SpÅn bm Inän¨p ….CXs¯ fp` Fsâ km]nt`¡v k¨v
S¶n«v … Fsâ Ip*n fp` N®pNÄ H¶v D^¨n«p …. fXn]n Wn¶v FjptWäp…tXmbv C« Aäw sNm*v
Fsâ tUi¯p fpOs¯]pw bm SpÅnNÄ SpX¨p Naªp… FWn¡v knXm³ emkw CÃm]n^p¶p …..Mm³
Fjpt¶äv Fsâ Np«sW H¶v SXkn ….bmâv tWs^ B¡n … bp_Nn`qsX sI¶v F km]n sN«nbnXn¨p
sNm*v F Nknan H^p D½ sNmXp¯p …F\näp F bm NpX§Â ^*pw H¶v sM^Xn … At¸mÄ Sm¯ Fs¶
Sn^nªp H¶v U]Wo]fm]n tWm¡n ….B fpjp¯ fp`NÄ sbm¡n ^*Dw F {dm N¸v t`¡v k¨v sNmXp¯p
….Sm¯ Fs¶ H¶v tWm¡n In^n¨p … Mm³ tXmbv tWs^ B¡n sNmXp¯p …At¸m`m\v Mm³ tWm«v
sI]vtS…Fsâ k`t¯ ssN]n Ip*v kn^`nsâ CX]n ^*p SpÅn bm`v …..Wm³ ASv f\¯p F¶n«p F
kn^ km]n C«p I¸n ….

Sm¯ : sNmSn]³ F¶p b_ªp .. AXp¯v k¶p H^p D½ S¶p ….

AVnNw sskNmsS Ss¶ M§Ä AknsX Wn¶pw C_§n. bn¶oXpÅ Unkh§anÂ
Nm^yfm]nH¶pwWX¶nsæn`pwNn«n]Akh^§anÂMm³Sm¯s]W¶m]nsSm«pSt`mXn.Sm¯Ft¶mXvtUgywAenW]n¨pF¦n`pwFt¶mXvhiN^n¨psNm*n^p¶p.Sn^n¨pPÄcnt`¡vtbm^p¶Sn³s_St`UnkhwB^pwNm\msSSm¯Fs¶H^psbmSnG¸n¨p.F¶n«pB^pwNm\msSH^pD½]pwS¶p.

Leave a Reply