മയിൽ‌പീലി [KOchoonj]

Posted by

മയിൽ‌പീലി

MAYIPEELI BY KOCHOONJ 

{bn] km]W¡mt^mXv.. CSv H^p {b\] NT B\v.. AWpekn¨Spw N*Spw tN«Spw b`^pw b_ªSpfm]
hwek§sams¡ fWÊn DXs`Xp¯ H^p NTt]mXv Nq«nt¨À¡m³ {lfn¡pN]m\v Mm³.. CSv Wn§sa
F{St¯maw SrbvS^m¡pw Fs¶Wn¡_n]nÃ… Wn§apsX Aen{bm]w F´mt\`pw ASv Sp_¶p b_]pN..
ASnWmWph^n¨p Fsâ bnjkpNÄ Mm³ Sn^p¯mw…

hvtWibqÀÆw sNm¨qMv…

…….

AXp¡a b\n]psX Sn^¡n`m]n^p¶p ^mVnN..hf]w B_p f\n BNm_m]n^n¡p¶p.. AkÄ kn_Np
AXp¸nt`¡p Np_¨pNqXn SÅnsk¨p DuSn.. AXp¸n`vWn¶pw bpN]m\v D]^p¶Sv.. AkÄ ko*pw
DuSn.. C{bmklyw A`vbw Im^w b_¶p AkapsX N®n ko\p.. AkÄ N®pNÄ ssNsNm*p sbm¯n…

“”tim… Wmlw.. sâ N®m… MmWnknsX CÃm¯t¸m Ss¶ WnW¡v fj sb¿n¡\fm]n^pt¶m… CSv Njnªp
Fs´ms¡ b\n NnX¡p¶p sâ N®m..”” AkÄ N®v Sn^pfns¡m*p A_n]msS b_ªptbm]n.. C¶s`
tNmtaKn B]n^p¶t¸mjm\v fj sb]vSSv.. bp_¯m]n^p¶ kn_sNÃmw WWªp.. B WWª kn_Nm\p
AXp¡a fpjpk³ bpNf]fm¡p¶Sv… sbm¯n] ssNNÄ bn³k`n¨p AkÄ N®pNÄ bSns] Sp_¶p..
N®n`vWn¶pw NpXp NqXm skÅw k^p¶p*v.. BsN H^p bpN¨n tbms`.. F¶m`pw tW^w Na]m³ CÃ
F¶kÄ¡p A_n]mw..

^mVnN Nªn¡`¯n Wn¶pw A`vbw Nªn Skn]n tNm^n ssNsNm*p bo¨n tWm¡n..

“”tim.. sk´p… “”AkÄ BßPSw sI]vSp.

“”FXo fqsSkn… FknsX tbm]n b*m^X§n NnX¡pkm Wo… “” AN¯pWn¶pw tUgy¯n DÅ B lÏw
bp_t¯¡p k¶p..

“”Um k^p¶p As½…”” AkÄ DÅn D]À¶ tbXnt]msX b_ªp..

“”sâ N®m.. A½ FjptWäp.. FWn¡v k¿…CWn hz^yw S^nÃ… “” ASpw b_ªp AkÄ B tbXn]nÂ
Nªn¡`w AXp¸n`vWn¶pw FXp¯pfmän.. sk_pw N¿m FXp¯t¸mÄ sbmÅn] ssN¯`w AkÄ km]nÂ
sk¨p.. F¶n«v tkUW sNm*v NpXªp..

“”Fs¶ H¶v knan¨qsX N®m.. C§sW C«p W^Nn¸n¡p¶Sn`pw tdVw ASm.. “” AkÄ H^p Wnfngw
In´n¨p.. “” tk*.. AÑWpÅ Nm`w ks^s]¦n`pw Nãsb«ms\¦n`pw Kokn¡\w.. ASv Njnªp
f^n¨m`pw tk*nÃ..”” AkÄ Bt^msX¶nÃmsS b_ªp..

AkÄ tkPw Ss¶ tbm¯Xp¸n sk¨n^p¶ Im]N`¯n Wn¶pw Im] ¥mÊnt`¡p bNÀ¶p.. ASn H^p
hvbq¬ b©m^]pfn«p Ca¡ns]Xp¯p..

“”Im] D*m¡m³ CWn WnW¡v Nn\_p Npjn¨p skÅw FXp¡t\mXo….. “” AN¯p Wn¶pfpÅ lЯnWp
NXp¸w NqXn..

“”Um k^p¶p… “” ASpw b_ªp ^mVnN Im]]pfm]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ANt¯t¡mXn… tbmNp¶ tbm¡n Im] Spap¼n AkapsX N¿n sS_n¡p¶p*m]n^p¶p..
IqXv Im] ko\s¸mjpÅ sbmÅ`nsâ tkUW AkÄ Nm^yfm]n FXp¯nÃ..

Cs¸m Wn§av¡v BsN H^p N¬cyqg³ B]n^n¡pw. H^½ C§sWms¡ b_]t\ F´m F¶v Wn§Ä In´n¡pw.
Nm^yw b_ªn«v dm¡n..

Cu tUgys¸Xp¶ NTmbm{Sw lm^U.. ^mVnN]psX ^*mW½]m\v N£n.. ^mVnN]psX A½ AkÄ¡p F«p
k]hpÅt¸mÄ f^n¨Sm]m\v.. Aѳ {bemN^Wv {bm\mWm]n^p¶p fNÄ ^mVnN.. {bn]Sf]psX
knXkm§`nWv– tlgw Ssâ sbmt¶mfW fNÄ¡v tk*n]m\v B Aѳ lm^Ss] ^*mfSv sN«n]Sv.. b*s¯
tb^pt¡« S_kmXm]n^p¶p Ak^psX.. H^pbmXv Ø`w Hs¡ hz´fm]n«p*m]n^p¶p.. F¸tjm SpX§n]
{bemN^sâ NqXn]m\v bNpSnt]maw hz¯p kNNÄ Wln¸n¨Sv… NpXn]mt\`pw em^yt]]pw fNsa]pw
sbm¶ptbm`m\v A]mÄ tWm¡n]Sv.. ASnWnX]n ^mVnN]psX A½ tUknN f^\s¸«p.. lm^U
tUknN]psX koXnWXp¯pÅSm]n^p¶p.. H^p bmks¸« NpXpwdw.. Ak^psX ØnSn fWhn`m¡n]pw
fNapsX emkn]ptfmÀ¯m\v {bemN^³ lm^Ss] sN«n]Sv.. At¸mtj¡pw NpXpwd¯nWv tk*n A]mÄ
NpXn]pw Dtb£n¨n^p¶p… BUy Nm`§an lm^U ^mVnNs] kas^ hvtWit¯msX]m\v tWm¡n]Sv..
Nm^\w {bemN^Wv fNtamXpÅ hvtWiw AkÄ¡_n]mfm]n^p¶p..

H^p Unkhw I¡]nXmWm]n ¹mkn N]_n] {bemN^³ Nm`psSän ko\p.. l^o^w fpjpkWm]n
SaÀ¶ptbm]n^p¶p.. H¶pw fn*mWpw bämsS H^p KokÑkw tbms`.. bn¶oXv Nps_ Nm`w
InNnÕn¨p.. CSnWnX]n {bemN^Wv Np_¨p NX dmVyS]pw k¶p tIÀ¶n^p¶p.. InNnÕ]pw NXkpw
FÃmw NqXn B]t¸mÄ B NpXpwdw BsN SNÀ¶p..

InNnÕ]psX In`knWm]n Ø`sfms¡ knäpw b\]w k¨pw Nn«n] SpN]n eq^nemPkpw lm^U hz´w
NpXpwd¯nt`¡v fmän]n^p¶p.. H^p WmÄ AknsX Wn¶pw C_t§*n k¶m`pw SWn¡v Kokn¡m³ DÅSv
D*m¡m³ AkÄ f_¶nÃ..

{bemN^³ NnX¸n`m] tlgw SpX§n]Sm\v ^mVnN]psX sbXm¸mXp.. FÃm b\n]pw Aksa sNm*pSs¶
lm^U sI¿n¡pw.. ^mkns` Fjpt¶Â¡\w.. e£\w D*m¡\w.. B_pfm\n]mNpt¼mÄ F¶pw lm^S¡p Im]
Nn«\w.. ko«n ^*p blpkp*v.. ASnsW Npan¸n¡\w.. bpÃp b_n¡\w.. FÃmw Njnªp tk\w
tNmtaKn tbmNm³..

SaÀ¶p NnX¡p¶ {bemN^Wv H¶pw b_]mWpw sI¿mWpw Njn]m¯ AkØ.. A]mÄ DÅn F¶pw
N^ªpsNm*n^p¶p.. Ct¸mÄ B koXpw ASntWmXv tIÀ¶v kas^ Np_¨p Ø`kpsf DÅp.. ASpw
b\]¯n`m\v. ASn Wn¶pw Nn«p¶ BUm]fm\v KoknSfmÀPw.. bns¶ bm`v knäv Nn«p¶Spw.. bs£
FÃmw ssN¸äp¶Sv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv lm^U Bs\¶v fm{Sw.. CSm]n^p¶p ^mVnN]psX KoknSw..

Nm\mWms\¦n H^p WmX³ huµ^yfm]n^p¶p ^mVnN¡p.. SqskÅ Wn_fsæn`pw skap¯Sv F¶v
b_]mw.. fpO¯v Wà sFlz^yfp*v.. WnSwdw ks^ F¯p¶ fpXn.. k`pSsæn`pw WÃ
kr¯mNrSn]n`pÅ fm_nX§Ä.. b«\ b^ngvNm^§sam¶pw sSm«p So*n]n«nÃm¯ H^p WmX³
sb¬sNmXn.. Bt^mXpw ASnNw hwhm^n¡m¯ hz]w DÂk`nª {bNrSfm]n^p¶p AkaptXSv.. dm¡n CWn
kjns]….

CWn N_âv hnäptkg³..

^mVnN Im]]pfm]n lm^U]psX _qfnt`¡v N]_n.. kn_]v¡p¶ ssNNtamsX]m\v AkÄ Im]
ssNfm_n]Sv.. Nm^\w lm^U kÃm¯ tUgy¯n`mt\ In`t¸mÄ B IqXv Im]sNm*v Akan AentgNw
WX¯pw.. H^n¡Â A§sW D*m]n.. ASn bns¶ AkÄ¡p tbXn]m\v..

“”FXo… b\ns]m¶pw SoÀ¡msS Wo Cu bXn¡p bp_¯n_§m\v knIm^nt¡*.. tN«tÃm.. “” Im]
tfl¸p_¯p k¨v bXÀ¶ fpXn ssNsNm*p Ipän S`]n sN«n sk¨psNm*v lm^U b_ªp..
Wm¸¯ntWmXXp¯ {bm]fp*v lm^S¡p.. sbm¡w Np_ª skap¯ l^o^{bNrSn… »uhpw Hä fp*pw
B]n^n¡pw Ft¸mjpw tkgw.. Nm\m³ S^t¡XnÃm¯ H^p hv{So.. ASm]n^p¶p lm^U..

^mVnN H^p tbXnt]msX S` Ca¡pN fm{Sw sI]vSp.. AkÄ bSns] AknsX Wn¶pw bn³km§n..

“”Hm…AtàAkan¸w bYn¨p k`y NaÎÀ BNm³ tbmNpktÃ.. Mm³ BNp¶sS b_ªSm kà ko«p
tKm`n¡pw tbm]n Np_¨p Nmlp*m¡m³ tWm¡m³.. B NXw Np_s¨¦n`pw ko«m³.. Nªn¡p kN]ntÃ`pw
Akav bYn¡m³ tbmNpw.. k`y tNmtaKv Npfm^n AsÃ.. cq…”” lm^U H^p B«p.. F¶n«p bns¶]pw
SpX˦p..

“” AtÃ`pw Cksa F´nWm b_]pt¶…. B bmSn^ns] b_ªm fSn]tÃm.. CXkN]ns` NpªmXpNtamXv
kIWkpw b_ªp sNmXp¯p Kokn¡mWpÅSnWp A]mav bmk§sa him]n¡m³ WX¡p¶p.. CknsXm^p¯ns]
bYn¸n¡mªn«p B bmSn^n¡p D_¡w k^nÃtÃm.. dp¡v tfXn¨p sNmXp¡p¶p.. {ZÊv sNmXp¡p¶p…
k*n¡q`n¡p b\w sNmXp¡p¶p… A¿t¿m… b\In`knÃtÃm F¶v N^pSn]n«m.. MmWm]n Ft¶`pw b_ªm..
bÅo`IWtÃ… Wm«pNm^psX fp¶n Mm³ Ai¦m^n]pw N®n tIm^]nÃm¯kapw Bkpw.. Hm.. Cksa
Cs¸m bYn¸n¨p k`y tNm\m*_m¡mWm]n^n¡pw bpÅosX knIm^w.. “”

^mVnN AXp¡a]n bmINw sI]vSpsNm*v tN¡pN]m\v A½]psX Np¯pkm¡pNÄ.. A½ F¶v knan¡m³
tSm¶p¶ntÃ`pw lo`w sNm*v knan¨p tbmkm\v.. F¶pw Cu b_¨n DÅSm\v.. F¶m`pw B bmkw
AÑsW Np_n¨v A§sW Hs¡ b_]pt¼mÄ AkÄ¡p kÃm¯ kngfw tSm¶n.. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p inµp NpXpwdfm]n^p¶n«pw Sm³ tNmtaKn tbmNp¶Spw bYn¡p¶Spw FÃmw
At±i¯nsâ Nm^p\yw sNm*m\v.. {NnhvSy³ fmtWKvsfânsâ Nojn DÅ hzm{l] tNmtaKv
B]n^p¶n«pw cohv– sNmXp¯p bYn¡\fm]n^p¶n«pw SWn¡knsX hoäv Nn«n]Sp B k`n] fWpgy³
Nm^\fm\v.. Ssâ cohv sN«p¶Sv tNmtaKns` Ss¶ Im^nän c*n Wn¶pfm\v.. F´ntWs_.. dp¡v,
BjvI]n ^*p Unkhw CtX* ]q\ntcmw, k*n¡q`n tbm`pw Aѳ S^\w.. B fWpgysW B\v C§sWms¡
b_]p¶Sv.. lmbw Nn«pw Cu A½¡v..

AkapsX In´ b` kjn¡v tbm]n.. sbs«¶v AkÄ iman k¶p t¢m¡nt`¡p tWm¡n.. hf]w B_^
Njnªp.. knfmW¯nsâ hvboZn`m hf]w tbm\Sv F¶v AkÄ¡p tSm¶n..

“”CWn Fs´ms¡ sI¿\w N®m Mm³”” AkÄ hz]w b_ªp sNm*v AkapsX _qfnt`¡v N]_n.. N«n`nWp
sshZn`m]n sI_n] tfltf sk¨n^n¡p¶ sI_n] {loNrgv\ ^qbw.. {be]q^p¶ fpOt¯msX
bpÃm¦pj km]n¡p¶ AkapsX N®³.. AkapsX Gäkpw k`n] Nq«v.. AkÄ Gäkpw NqXpSÂ
hwhm^n¡p¶Spw AkapsX B N®tWmXm\v..

AkÄ Sn^nªp B ^qb¯nt`¡v tWm¡n..

“” ht´mgmk\pt*m N®m MmWn§sW Nãs¸X\Sv Nm\pt¼m… Wo]n§sW bpÃm¦pj`pw km]n¨p
In^n¨n^pt¶m… Mm³ fn*q`y CWn Wnt¶mXv.. “” AkÄ NbX tUgyt¯msX ASpw b_ªp Sn^nªp
WX¶p.. sbs«¶v Ft´m HmÀs¯¶tbms` Wn¶v Sn^n¨p k¶p N®sâ ^qb¯nWv fp¶n C^p¶p.. AkÄ
ssNNam bSns] B ^qb¯n St`mXn..

“” thm_n t«m N®m.. kngfmt]m WnW¡v.. Mm³ Ip½m b_ªm.. Wn¡v kngfp¶q`y… sâ N®³ Wn¡v
tk*n S^\sSÃmw Cu ^mVnN AWpeknt¨mam.. “” ASpw b_ªp AkÄ bSns] FjptWäp..

fm…..”” bp_¯p Wn¶pw AkÄ¡pÅ knan k¶p.. bp_¯pWn¶p F¶v b_ªm sSmjp¯n Wn¶v.. A½n\n
F¶v AkÄ Ss¶ tb^n«n^n¡p¶ B blpkm\v AkÄ¡m]n ssh_¬ fpj¡n]n^n¡p¶Sv..

“”k^pkm A½n\nt]….”” AkÄ knan¨pb_ªp..

“”Wo F¶m tNm\t¨m*n^n¡pkmXo AknsX .. tbm]n AsS§apsX Nm^yw tWms¡Xo..”” bp_sN F¯n
lm^U]psX lNm^kpw..

^mVnN sSmjp¯nt`t¡mXn..

Mm³ FjptWäp.. Fs¶ k¶p Npan¸n¡Xo F¶ emkt¯msX A½n\n blp FjptWäp Aksa tWm¡n
Wn¡pkm\v..

“”Fsâ sbm®½n\ns]… H¶p Nm_m*n^n¡ptkm.. H^^ f\n¡q_nWpÅn Mm³ bpÃpw sk«n Wns¶
Npan¸n¨v S^mw.. ASpks^ H¶v £fn¡v.. “” AkÄ B fn*m{bm\n]psX tWs^ ssN Nq¸n..
“”Wnt¶mXpw NqXn]m b_sª N`ym\n..”” AkÄ CSpks^]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fjpt¶Â¡msS Ft´m km]n`n«p A]k_¡ns¡m*n^p¶ N`ym\n blpknsW tWm¡n b_ªp..

“”CSp§sa b_ªns«¶m Nm^yw.. N_k CtÃ`pw e£\w CkÀ¡pw tk*Stà sâ N®m.. “” AkÄ hz]w
b_ªp bpÃp Im¡pw A^pk]pw FXp¯p k]`nt`¡p tbm]n…. b¯p fnWnäp WX¡mWp*v k]`nt`¡p..
k`n] C_¡fm\v At§m«v.. ASpsNm*p Ss¶ Sn^n¨p k^pt¼mÄ AkapsX bn^nsk«pw.. bpÃpw Im¡pw
S`]n sk¨v B N]äw tN_pt¼mtj¡pw AkÄ BsN AklS]m]n«p*mNpw.. F¶m`pw sI¿m*n^n¡m³
bäptkm..

A^ f\n¡qt_maw FXp¯p AkÄ bpÃpw sk«n k¶p.. BsN AklS]m]n^p¶p At¸mtj¡pw.. bns¶
CsSm^p lo`fm]SpsNm*p A{S dp²nfp«v tSm¶n]nÃ.. B ASn^mkn`s¯ S\p¸n`pw kn]Às¯m`n¨
AkÄ bpÃpw Im¡pw AknsX C«p Nn\än Wn¶pw skÅw tNm^m³ SpX§n.. fWpgys^ tbms` AÃtÃm B
blp¡Ä.. ^s*¶Snsâ]pw tfs¯ms¡ D\§n¸nXn¨n^n¡p¶ Im\Nw Hs¡ NjpNn kr¯n]m¡pt¼mtj¡pw
ASnWp F{S skÅw tNm^n]m`pw fSn]mknÃ..

bSnkptbms` sIt¼m«n tNm^n Wn_¨p BUyw A½n\ns] Npan¸n¡m³ SpX§n.. As¸m MmWpw s_Zn F¶
^oSn]n N`ym\n]pw FjptWäp.. A½n\n fim Np_p¼n B\v.. ^mVnN skÅsfmjn¨p A½n\n]psX
tUiw tS¡m³ SpX§pt¼mÄ AkÄ km`n«p AXn SpX§pw. .. ^mVnN]psX I´n]n`pw bp_¯psfÃmw
Im«km_Xn tbms` B km`v k¶p bSn]pw.. tkUW hin¡mw.. bs£ St` Unkhs¯ Im\Nkpw fq{Skpw
FÃmw Nq«nNpj¨ B AXn]n ASnsâ f\w fpjpk³ tbmNm³ A_dn¡X`n ImXn]m`pw In`t¸mÄ
fSn]mknÃ.. As¸m bns¶ bnlp¡n tfXn¡p¶ f\fnÃm¯ Npan thm¸pw Dbt]mPn¨p AkÄ F{S
Npan¨m`pw F¶m Nm^yw.. A¶pw SpX§n A½n\n]psX kN km`Xn..

“”Wo]pw C§sWms¡ sI]vtSm A½n\n.. Wnsâ Cu km`Xn Nm^\w tNmtaKns`m¶pw B^pw FâXp¯p
tbm`pw k^m_nÃ.. “” A½n\n]psX bp_w tS¨psNm*p AkÄ b_ªp..

“”cÌv C]À dntNmw ÌpZâv A]n tNmtaKn F¯n] BUy Unkhw Ss¶ Mm³ F{S Nm^ªq¶_nt]m A½n\n
WnW¡v.. W¶m]n bYn¡\w Fs¶ms¡ knIm^n¨p BUy k^n]n Ss¶ C^n¸p_¸n¨t¸m sSm«Xp¯n^p¶
hpµ^nt¡mS fmaknN b_]m… Hmiv.. F¶mXn CSv.. Wos]¶m Im\m¯n`mt\m ^mkns` Npan¡s\¶p…
tks_ FknsXs]¦n`pw fm_n C^n¡m³.. Wm_o«p bmXnÃm¶p.. ASptN«v FÃmk^pw Fs¶
tWm¡pt¼mjpw bpÑt¯msX In^n¡pt¼mjpw Fsâ DÅp^pNpkm]n^p¶p A½n\n “” A½n\nt]mXms\¦n`pw
AkÄ ASv b_]pt¼mÄ ^mVnN]psX N®pNÄ Wn_]pw.. AkapsX lÐw CX_p¶p*m]n^p¶p..

“”A¶v fpSÂ Gäkpw bn¶n`m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fsâ ØmWw.. MmsWmä¡p.. Fsâ f^n] ¢mÊn F¯p¶Spks^.. t`äv AZvfngWn k¶
AkÄ FâXp¯n^p¶p SpX§n.. Ft¶mXv fn*m³ SpX§n.. Akapw Fs¶tbms`]m A½n\n.. bmks¸«
ko«ns`]m.. AkÄ¡p Nã¸msX´m\v W¶m]n A_n]mw.. ASpsNm*p tNmtaKn AkÄ¡p MmWpw FWn¡v
Akapw.. bYn¨p Ft¶`pw tKm`n B]m AÑsW InNnÕn¡\w A½n\n.. ASpks^ FÃmw hin¡\w.. “”
AkÄ AkapsX kngf§Ä B fn*m {bm\nNtamXv b_ªp Aks] Npan¸n¨p.. ASnWp tlgw sk«ns¡m*pk¶
bpÃn Np_¨p ^*ptbÀ¡pfm]n C«p sNmXp¯p.. WX¡pt¼mÄ Ns¿¯n¨p H¶v f\¯ptWm¡n.. fpOw
A_n]m*v Ipanªp tbm]n..

“”Wn¡v k¿… Cu fs\ms¡ F§Wm Na]m Fsâ N®m.. “” AkÄ S`]p]À¯n fpNant`¡v tWm¡n b_ªp..

AkÄ iman tbm]n t¢m¡nt`¡p tWm¡n.. hf]w F«p f\n B]n^p¶p..

“”sâ N®m.. F«p f\nt]m.. H¼S^]psX {lo`£vfn dhv tbm]m tNmtaKn F¯m³ t`äv Bkpw..
bns¶ t`äv tcmw tfXn¡\w.. ASnWp sNmXp¡\w A©p ^qb.. bSnW©p fnWp«n NqXpS t`äv B]m
bns¶ ASpw bänÃ.. CSptbms`m^p tNmtaKv CknsX fmt{S D*mNq.. “” AkÄ bn_pbn_p¯psNm*p
tSmÀ¯pw FXp¯p Npanfp_n]n N]_n..

{ZÊv FÃmw Ajn¨p tUit¯¡v S\p¯ B Nn\«pskÅw Hjn¨t¸mÄ tUiw sfm¯w Npan^psNm*p kn_¨p..
b\ns]Xp¯p kn]À¯ tUi¯p SWp¯ skÅw ko\t¸mÄ B S\p¸v C^«n]m]n tSm¶n AkÄ¡p.. AkÄ hz]w
tUis¯s¡m¶p tWm¡n.. F´m.. Sm³ hpµ^n]tÃ.. H^p Unkhw f^n]]pw b_ªp… Hs¶m^p§n C_§n]mÂ
tNmtaKv dyq«n fmakn-N

{cm³hohv ks^ Fsâ fp¶n fp«pNp¯n Wn¡pw F¶v.. B… A_oÃ.. F´m]m`pw Nªn¡p kN]nÃm¯
FWns¡m¶pw A§Ws¯ B{Pi§sam¶pw bmXn`y..

AkÄ tUifm]hNm`w ssNNam H¶pjnªp.. hwPf ØmW¯p ssN S«n]t¸mjm\v AkÄ {l²n¡p¶Sv..
t^mfw kÃm*v kaÀ¶n^n¡p¶p.. AkÄ ssNNam AknsX H¶v b^Sn.. H^p sI_n] Npan^p.. t^mfw
ssNNam Wo«n k¨v tWm¡n.. Ft´m^w kaÀ¶p F¶v tWm¡m\ tbms`.

“”C§sW Bkly`ym*v kaÀ¶ MmsW´m sI]vN… CWn]pw kaÀ¶ bpÃp tk«\ A^pk sNm*v fp_n¨pNa]pw
Mm³.. “” AkÄ hz]w b_ªp..

ssN Wo«n thm¸psb«n]n Wn¶pw thm¸v FXp¯p.. Dbt]mPn¨p t»Zv sbm`n^n¡p¶ B thm¸v AkÄ
H¶v f\¯p..

“”tim… H^p fmt\m`y… Cu sb®p§Ä¡v C¨n^n kmhW DÅ thm¸v D*m¡n¡qsX.. “” AkÄ ASpw b_ªp
B thm¸v tUit¯¡v tS¨p bnXn¸n¨p..

sb®p§Ä F¶Sv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A]¡q«w hv{SoNam\v.. AknsX Ipäpk«¯pÅ hv{SoNÄ tIÀ¶v H^p sI_pNnX
kykhm]w tbms` thm¸v D*m¡p¶Sm\v… f\fntÃ`pw WÃ kn`Np_km\v.. ASpsNm*p SWn¡m]n ASm\v
A½ km§n¡m^v.. A½ WÃ kmhW DÅ thm¸v tfXn¡pw…

^mVnN H^pknVw Npan¨n_§n.. _qfn tbm]n s{ZÊpw fm_n hf]w tWm¡n.. Ft« fp¡mÂ.. AkÄ
tkPw AXp¡a]n tbm]n H^p bm{S¯n Np_¨p Nªn]pw AkÄ D*m¡n] tS§m I½´n]pw FXp¯p AÑsâ
fp_n]nt`¡v tbm]n.. N«n`n SaÀ¶p NnX¡pN]m\v {bemN^³.. fNÄ k¶SpN*p A]mÄ Aksa
tWm¡n.. hwhm^n¡m³ Njn]nÃm¯sNm*p N®pNÄs¡m*m\v A]mÄ fNtamXv hwkVn¡m_p.. A]mapsX
Hmt^m tWm«kpw AkÄ¡_n]mw.. _qfn BsN fWw fXp¸n¡p¶ f\fm]n^p¶p… f^p¶nsâ]pw bns¶
A]mapsX fq{S¯nsâ]pw knhÀKy¯nsâ]pw.. knhÀKy¯nWm]n N«n`n {btSyN
hwknVmWfp*m]n^p¶p.. sskNpt¶^§an AkÄ ASv ¢o³ sI¿pw..

AkÄ sI¶sS AÑsW bnXn¨p FjptW`vbn¨n^p¯n Sp\n]m l^o^w H¶v SpX¨p.. F¶n«p bm{Sw
N¿ns`Xp¯p hvbq\n Nªn A]mapsX km]n k¨psNmXp¯p.. AkapsX {b]mh§Ä
A_n]p¶SpsNm*mkmw.. A]mapsX N®pNÄ Wn_]p¶Sv AkÄ N*p..

“”hm^n`ym AÑm.. Wn¡v dp²nfps«m¶q`y.. FÃmw l^n]mkpw.. Mm³ bYn¨p H^p tKm`n BNpt¼m
AÑsW Mm³ CSn`qsX HmXn WX¯n¡pw.. AÑsâ ^mVq«n]m Cu b_]t\.. “” AkÄ AÑsW b`Spw b_ªp
Blzhn¸n¡m³ {lfn¨p..

“”Hm… Du«v SpX§nt]m tfmav.. Câolz^m.. F¶mt\m Cu sNaksâ fp¶n Fsâ Njp¯p Wo«m³
tSm¶n]Sv.. Fsâ PSntNXv… “” A¸p_s¯ _qfn`vWn¶pw CSpks^ Fjpt¶Â¡msS lm^U]psX Np¯p
km¡pNÄ k¶psNm*n^p¶p.. bns¶ ^mVnN H¶pw b_ªnÃ.. AÑWv Nªn sNmXp¯psNm*n^p¶p..

FÃm b\n]pw Njnªp tImäpbm{S¯nt`¡p tIm_pw FXp¯p Ssâ bj] dmPpw FXp¯p AkÄ C_§m³
SpX§n.. sImkmjvI]pw skÅn]mjvI]pfm\v ]q\ntcmw tk*Sv.. skÅ gÀ«pw Wo` sNm«pw Wo`
bmâvhpw bns¶ Wo` Wn_¯n skÅ k^]pÅ ssX ]pw.. CsSms¡ C«p Aksa N*m GtSm k`n]
ko«ns` Np«n]ms\s¶ b_]p.. A¶v sImÆmjvI B]n^p¶SnWm AkÄ ]q\ntcmfpw C«p H^p Wnfngw
N®sâ ^qb¯nWv fp¶n ssN Nq¸n Wn¶p..

“”N®m… Mm³ tbmkm… AÑsW Nmt¯m\w.. “” AkÄ ASpw b_ªp AkapsX N®Wv H^p Wn^ bp©n^n]pw
h½mWn¨p C_§n..

“”As½.. Mm³ C_§pkm… “” ASpw b_ªp AkÄ sbs«¶v WX¶p.. CWn]knsX Wn¶m ]m{S b_ªSnâ
dm¡n AknsXWn¶pw tN¡pw F¶kÄ¡_n]mw..

^mVnN N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tkPw WX¶p.. ko«nÂWn¶n_§n]t¸m hf]w tWm¡n]Sv AkÄ HmÀ¯p.. H¼sS NmÂ
B]n^p¶p.. bSnW©p fnWnäp NqXn.. AkapsX S_kmXv Np_¨pÅn`m]n^p¶SnWm dhv tÌm¸nt`¡p
Np_¨p WX¡mWp*m]n^p¶p.. At§m«v ^*p kjn]p*v.. Nmkn`qsX DÅ kjn]m\v Fap¸w.. bs£ B^pw
ASpkjn tbmNm_nÃ.. H^msamjnsN.. ^mVnN.. ASv AkÄ k`n] ssV^ylm`n B]SpsNms*m¶pfÃ..
ASnsâ bn¶n`pw H^p NT D*v..

^mVnN bSns] Nmknt`¡pÅ kjn]n`qsX fpt¶m«p WX¶p.. H^p Wnfngw AkapsX In´NÄ bp_Nnt`¡v
h©^n¨p…

^mVnN b¯n bYn¡p¶ hf]w…. Aѳ At¸mjpw SaÀ¶ AkØ Ss¶]m]n^p¶p.. ASpsNm*p A½]psX
lNm^kpw tN«v ko«ns` b\ns]Ãmw SoÀ¯p C_§pt¼mÄ hf]w Aksa sSÃpw ssf³Zv sI¿msS
tbmNpw.. b¯n`m]n^p¶SnWm tW^s¯ ¢mhv SpX§pw.. H^n¡Âtbm`pw hf]s¯¯m³ bän]n«nÃ..

A¶v H^p skÅn]mjvI B]n^p¶p.. St` Unkhw ¢mhv hmÀ ^mQk³ fmgv b_ªSv AkÄ HmÀ¯p..

“” ^mVntN…. tfmav W¶m]n bYn¡p¶ Np«n]m]Sv sNm*m\v CSpks^ N®XISv–.. CWn]pw ASv
bänÃ.. Wmsas]¦n`pw tW^s¯ k¶ntàMm³ ¢mÊn N]änÃ.. “”

fmgvN_n]nÃtÃm ko«ns` AkØ.. H¶pw b_ªn«pfnÃ.. F´m]m`pw b^fmkVn tW^s¯ AkÄ C_§n..
F¶m`pw b\ns]Ãmw SoÀ¶t¸mtj¡pw Np_¨p t`äv B]n^p¶p.. A¶v WX¶m\v AkÄ tbm]n^p¶Sv..
^mVnN kas^ tkP¯n`m\v WX¶Sv.. sI_n] Hm_©v k`n¸¯n`pÅ fp`Napw AkapsX I´n¡pX§apw
CaNn]mXn..

fp¶n kjn ^*m]n Sn^nª Ø`¯p AkÄ Wn¶p.. bpÃp kaÀ¶p C^p*p NnX¡p¶ Nmkn¡qXn]pÅ
kjn]nt`¡v AkÄ tWm¡n.. Fap¸kjn]m\v.. b*v AÑsâ NqsX tbm] HmÀ½]p*v.. F¸tjm
NmknWXp¯p H^p f^¯n Bt^m BßiSy sI]vSp… ASnWptlgw B emP¯pNqXntbm] In`À Fs´ms¡t]m
Ns*¶pw b_ªp WmXmsN b^¯n.. F´m]m`pw bn¶m^pw B kjn tbm]n«nÃ.. FÃmÀ¡pw tbXn]m\v..
Cu NTNsams¡ AkÄ¡pw A_n]mw.. F¶m`pw Cu kjnt] tbm]m hf]¯p h-vNqan sIÃmw F¶kÄ
HmÀ¯p.. fWÊn FknsXt]m DXs`Xp¯ e]w AkapsX Nm`pNsa Nmknt`¡pÅ kjn]n Wn¶v
SXªpsNm*n^p¶p.. AkÄ H^p Wnfngw N®X¨p. fWÊn sSanªSv ^mQk³ hm_nsâ fpOkpw At±iw
AkhmWw b_ª km¡pNapw.. fWÊn DXs`Xp¯ eoSn]psX fpaNsa sM^n¨pX¨p AkÄ Nmknt`¡pÅ
kjn]n Nm k¨p..

fpt¶m«p tbmNpwtSm_pw B Npªn fWhnsâ eoSn D]À¶pk¶p.. NmknWXp¯p F¯m_m]n^n¡p¶p..
kÃms¯m^p GNm´S.. lvflmW fqNfm] {btUlw.. B Ipäpk«s¯§pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Hä koXptbm`pfnÃ.. H¶p_s¡ N^ªmÂtbm`pw B^pw tNÄ¡nÃ.. f^§Ä Sn§nWn_ªp
kW¯nsâ {bSoSn A_n]n¡p¶p.. Npªp ^mVnN]psX lzmshmIzmhw AknsX {bSnc`n¨p Wn¶p..

AkÄ IpkXpNÄ bSns] tbXnt]msX fpt¶m«v k¨p.. sbs«¶m\v ASv hwekn¨Sv.. e]mWNfm]
Hm^`À¨t]msX H^mÄ AkapsX fp¶n ImXn ko\p.. AkÄ CXnskt«ä tbms` Wn¶ptbm]n.. A]mapsX
^qbw Aksa l^n¡pw e]¯nsâ sNmXpfpXn]n N]än.. e]mWNfm]n^p¶p A]mÄ NmjvI]nÂ..
Wo*pkaÀ¶p KX bnXn¨ fpXn.. No_n fpgnª H^p gÀ«pw bmâvhpw.. sk«msS W^¨ fol]pw
SmXn]pw.. sf`nªp FÃp´n] l^o^w.. sf`nª fpO¯v k`n] bÃpNÄ A]mtamXpÅ e]w Nq«pw.. Wo*
WO§Ä.. N¿n H^p NqÀ¯ NÃv d`¯n bnXn¨n^n¡p¶p.. B ssNNÄ kn_¡p¶p*v.. skÅw N*n«v Ss¶
Nm`w Nps_ B]n¡m\pw.. AhiWo]fm] UpÀ¤Ôw D*v.. CsSÃw fp¶n`vN* Npªp ^mVnN Wn`knan¡m³
tbm`pw f_¶p.. lÐw k^p¶nÃ.. Nm`pNapsX I`Wtlgn Wãs¸«t¸ms`.. HmXm³ fWhv fp_knan
Nq«p¶ps*¦n`pw l^o^w AWph^n¡p¶nÃ.. bs£ AkapsX N®pNÄ tbXn]m Wn_ªn^p¶p… AkÄ dmPnÂ
C_p¡n bnXn¨p.. Nufm^¡m^n]m] B sb®nsâ Nnap´p tfWn]nt`¡mt\m B Ik¶ N®pNÄ Iqjv¶p
tWm¡p¶Sv F¶v kyàfÃ..

“” ASnRv Sm..”” A]mapsX CXnfpj¡w tbm`pÅ lÐw bp_¯p k¶p.. B NÃv AkapsX tWs^ D]À¯n
bnXn¨n«p*v..

AkÄ BsN S^n¨n^n¡pN]m\v.. F´m\v A]mÄ Dt±ln¨Sv F¶v AkÄ¡p kyàfm]nÃ.. AkÄ H¶pw
fWhn`mNm¯tbms` Wn¶p… A]mÄ ssN Wo«n AkapsX dmPv bnXn¨p km§n.. A]mÄ NÃv k`ns¨_nªp
B dmPpfm]n AknXpÅ H^p k`n] f^¯nsâ tk^n C^p¶p.. A]mÄ dmPv Sp_¶p ANt¯¡v N¿n«p..
Ft´m Sn^]pN]m\v.. sbs«¶v A]mapsX fpOw knXÀ¶p.. Sn^ªn^p¶Sv Nn«n]tbms` A]mÄ ssNNÄ
bp_s¯Xp¯p.. N¿n AkapsX tImäpbm{Sw.. ^mkns` D*m¡n] D¸pfmkm\v AN¯p.. A]mÄ
BÀ¯nt]msX bm{Sw Sp_¶p.. B N®pNÄ Sna§p¶Sv AkÄ N*p.. fpO¯v H^p sI_p bp©n^n
knXÀ¶tbms`…

A]mÄ D¸pfmkv km]nt`¡v SÅn¡]än.. Nps_ Wmam]n e£\w Nm\m¯tbms`]m\v A]mÄ Njn¡p¶Sv..
H^p Wnfngw ^mVnN¡p H¶pw fWÊn`m]nÃ.. A]mapsX Njn¡Â N*p AkapsX DÅns` tbXn bSns]
kn«pfm_n.. AkÄ NuSpNt¯msX A]msa tWm¡n.. A]mÄ H¶pw {l²n¡msS BÀ¯nt]msX
Njn¡pN]m\v.. A]mapsX l^o^w N*m A_n]mw.. e£\fm\v A]mapsX {blvWw.. AkapsX N®pNÄ
ko*pw Wn_ªp.. bs£ AknsX tbXn]psX K`N\nNNaà DXs`Xp¯Sv.. f_n¨p N^p\]psX]pw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hvtWi¯nsâ]pw f\nfp¯pNam\v.. A]mÄ Njn¨p Njnªt¸mtj¡pw Akan`vWn¶pw e]w
bqÀ®fm]pw kn«pfm_n]n^p¶p..

A]mÄ Njn¨pNjnªp F¶v N*t¸mÄ AkÄ bSns] A]mapsX AXpt¯¡v k¶p..

“”bm{Sw Sn^n¨psNm*ptbm]ntàA½ kj¡pb_]pw..”” AkapsX AV^§an Wn¶pw k¶ km¡pNÄ tN«v
A]mÄ Aksa tWm¡n.. Ct¸mÄ A]mÄ¡v B ^u{U emkw CÃm]n^p¶p.. lm´mf] fpOemkw.. A]mÄ
bm{Sw dmPn`m¡n AkÄ¡p tWs^ Wo«n.. AkÄ Hm^p bp©n^nt]msX ASv km§n fpt¶m«p WX¶p..
Np_¨p fpt¶m«p WX¶p AkÄ Sn^nªp..

“”CWn Mm³ F¶pw Cu kjnt]]m k^s\…”” ASpw b_ªp AkÄ WX¶p.. Nps_ sI¶v ko*pw H¶v
Sn^nªp tWm¡n.. A]mÄ B f^¨pk«n Ss¶ C^n¡p¶p.. N®pNÄ Akan`m\v.. ASv sI_pSm]n
WWªn«p*v F¶v AkÄ¡p tSm¶n..

HmÀ½Nan Wn¶pw Sn^ns¨¯n]t¸mtj¡pw ^mVnN NmknWXps¯¯n]n^p¶p.. AkÄ B k`n]
f_¨pk«nt`¡p tWm¡n.. B fWpgy³ AknXp*v.. N¿n H^n`]pfm]n.. Cs¸m H^pbmXv fmäw
k¶n«p*v.. fpXns]Ãmw W^¨p Wo*p.. SmXns]Ãmw W^¨p kÃm*v kaÀ¶n^n¡p¶p.. AkÄ dmPv
Sp_¶p tImäpbm{Sw N¿ns`Xp¯p. ASv Sp_¶p ASn Wn¶pw fp¡m emPt¯maw tIm_pw N_n]pw
AkÄ B C`]nt`¡p bNÀ¶p.. A]mÄ H¶pw fn*msS Njn¡m³ SpX§n… AkÄ H¶v In^n¨p bm{Sw
dmPn`m¡n tkPw WX¶p..

dhv tÌm¸ns`¯n]t¸mtj¡pw {lo`£vfn dhv AknsX D*v.. NrSy hf]¯m kt¶.. Np_¨p
Njnªn^pt¶Â Nn«nÃm]n^p¶p.. AkÄ ASpw In´n¨p dhn N]_n.. AkÄ kas^ fp¶n`m\v Wn¡m_p….

F´m]m`pw hf]¯p Ss¶ tNmtaKn F¯n.. tkPw Ss¶ ¢mÊn N]_n.. f^n] bp_Nn C^nsbm*p..
¢mÊns` fäp sb\vNp«nNsam¶pw ^mVnNs] tWm¡n]ptbm`pfnÃ.. ASn Akant¸mÄ kngfn¡m_nÃ..
FÃmw lo`fm]n.. ^*mw k^vgfm]ntÃ..

AkÄ f^n]]psX AXp¯m]n dmPv k¨n^p¶p.. kas^ sf`nª l^o^{bNrSn B]n^p¶p f^n]]psX..
skap¯ Wn_w.. sI_n] fm_nX§Ä.. l^o^¯nWv k`n] tg¸v H¶pfnÃ.. F¶m`pw NmjvI]nÂ
sNmÅmw.. AkÄ ^mVnNs] tbms` A{S bmkfm]n^p¶nÃ. .. ASymklyw StâXfpÅ sb®v.. F¶m`pw
B^pfm]pw At§m«p tN_n {blvWfp*m¡nÃ..

“”B Wo kt¶m.. Wo bnt¶w sf`nªp k^pk\tÃm sbs®… W¶m]n Njn¡p ktÃmw..”” ^mVnNs]
N*t¸mÄ f^n] In^n¨psNm*v b_ªp.. ^mVnN f_pbXn]m]n H¶v In^n¡pN fm{Sw sI]vSp..

Zo.. Wo km.. W½p¡v bp_¯p k^m´]n Wn¡mw.. “” f^n] ^mVnNs] ssNsNm*p SÅns¡m*v
b_ªp..

“”ASv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tkt\m..”” ^mVnN hwl] emk¯nÂ…

“”CWn Nps_ tW^w CknsX AX¨p Np¯n C^n¡m³ tbmktÃ.. Np_¨p tW^w bp_¯p Wo¡mw.. “”

SmSvb^yfntÃ`pw ^mVnN FjptWäp.. f^n] b_ªm A§sW]m\v.. Aksa DÅp ^mVnN¡p H^p Nq«v
tNmtaKnÂ.. ASpsNm*p AkapsX B{Pi§Ä AkÄ S«m_nÃ…

AkÀ bp_s¯ k^m´]n Sq\ntWmXv Im^n Wn¶p… fp¶n fpjpk³ S\ f^§am\v… Nmän bjp¯ C`NÄ
sNmjnªp ko\psNm*n^p¶p.. f^§Ä¡v Ipäpw knUymÀ°nNam\v.. Nps_ tbÀ S\ f^§apsX
tIm«n`pw k^m´]n`pw Hs¡]m]n C^n¡p¶p.. {b\] tKmZnNÄ ssNNÄ tNmÀ¯v b`Spw b_ªp
In^n¡p¶p.. sbs«¶m\v B hu*v tN«Sv.. dpsÅänsâ NX NX lÐw.. ASv AXp¯v
k¶psNm*n^n¡p¶p.. Ct¸mÄ FÃm knUymÀ°nNapsX]pw N®v kjn]nt`¡m\v… {b\]nWnNÄ
NmfpN·m^psX ssNNÄ knXpkn¨p CfIn½msS kjns]m^s¯¡p tWm¡n Wn¡p¶p.. sb¬Np«nNapsX
N®pNÄ {b\] emkSm Sna§pt¼mÄ eq^nemPw B\p§apw Ahq]t]msX]pw tUgyt¯msX]pw tWm¡n..

B dpÅäv tNmtaKnsâ NkmXw Njnªp fpt¶m«p k¶p.. ASnÂWn¶pw FÃmk^pw tXmfn¨³ F¶v
hvtWit¯msX knan¡p¶ tXmw tSmfhv C_§n.. NqsX Aksâ I¦v _n]mhpw.. tNmtaKns`
k^m´]n`pw f^¨pkXpNan`pw sb¬Np«nNÄ Wn_ªn^n¡p¶ hfm]fm\Sv.. tXmfn¨sW Nm\p¶Sv Ss¶
H^mW´fm\v tNmtaKv sb¬Np«nNÄ¡v.. Aksâ H^p bp©n^n Nn«n]m A¶s¯ Unkhw VWyfm]n F¶v
In´n¡p¶kÀ..

tNmtaKns` hoWnt]jvhnWpw NmfpN·mÀ¡psfÃmw So^m S`tkUW NqXn]m\v tXmfn¨³… H^pknVw
Nm\m³ sNmÅmkp¶ sb®p§saÃmw AkWpbp_sN]m\v.. ASn hoWnt]jvhv.. KqWnt]jv–hv
Fs¶m¶pfnÃ… F¶m`pw AktWmXp DX¡mWpw tbXn B\v FÃmk^v¡pw… B Wm«ns` b\¨m¡p t»Zv
tSmfm¨sâ Ht^ H^p bp{SWm]ntbm]ntÃ… tSmfm¨sâ Nojn Nps_ Pp*Napw D*v… FÃm
bmÀ«n¡m^pw bpÅn¡v kntU]s¸«k^m\v… As¸m bns¶ tXmfn¨sW sSm«m knk^w A_n]pw F¶v
FÃmk^v¡pw A_n]mw.. bns¶ bp_¯p lm´ hzemkfms\`pw CXMm tXmfn¨³ tks_ Bam\v..

NmjvI]n ASn hpµ^Wm]n^p¶p tXmfn¨³.. Aà … H^p PÔÀÆ Npfm^³ F¶v b_]p¶Smkpw l^n..
ewPn]m]n HSp§n C^n¡p¶ fpXn… WÃ skap¯ Wn_w.. Ft¸mjpw NpänSmXn]pw Npän fol]pw
sk¨n^n¡pw.. NXsªXp¯ l^o^w.. H«pw ImXm¯ k]_pw tg¸v H¯ fh-vNp`fm] tdmZn.. Aksâ
In^n kas^ {btSyNS F_n]Sm\v.. B In^n N*m SÃm³ k^p¶k³ tbm`pw Sn^n¨p
bp©n^n¨ptbmNpw… tXmfn¨sâ N®pNam\v Aksâ Gäkpw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k`n] {btSyNS… skap¯ Nm¬bX`¯nWp WXpkn C{µWo` Na_pÅ Nrgv\f\n… ANt`¶p
N*m l^n¡pw ASv ^*p C{µWo` NÃpNam]m\v tSm¶pN.. irU]¯n Spa¨pN]_qw Aksâ H^p tW«w…
A{S So£\fm\v…

_n]mhv Ipäpsfm¶p Nt®mXn¨p…

“”Aan]m… CSm b_]t\… F_n]mW_n]mkp¶ksâ N¿n bXt¨m³ kXn sNmXp¡nÃm¶p…Asâ ØmW¯p
MmWm]n^pt¶Â Ct¸mÄ MmWnknsX H^p bqÀtUkWm]n^pt¶sW… Ckapfm^psXs]Ãmw bq_nsâ WmT³..
“” _n]mhv In^n¨psNm*v b_ªp…

“”ASnWp Wo]ÃtÃm Mm³.. ^mkns` Ss¶ km\ kÀ¯mWw b_]msS Wo WX¡p.. “” tXmfn¨³
_n]mhnsW]pw SÅn fpt¶m«p WX¶p.. sb\vNp«nNsaÃmw tXmfn¨sW]m\v tWm¡n¶Sv..

“”Wns¶s]m¶p fp«n¡n«pkm³ fm{Sw Ft¶mXv Nn¶^n¡m³ k^p¶ sb\vbntÅ^p*p.. MmWn§sW
Aks^s]ms¡ Wnsâ tb^pw b_ªp H^p sshZv A]n WnÀ¯n]n^n¡pkm…””
_n]mhv tXmfn¨sâ tSman bnXn¨p b_ªp..

“”Wo km\¯^sfm¶pw Nm\n¨p FWn¡v b\n S^mSn^p¶m fSn.. “”

Ak^psX k^kpN* f^n] ^mVnN]psX N¿n WpÅn.. “”B…”” ^mVnN tkUWn¨tbms` ssN k`n¨p.. .

“”F´mXo Aksâ N®v A§sW… AsS¶m ^SvWmNÃpNamt\m… tim.. N*m NXn¨p Sn¶m³ tSm¶pw
sI¡sW..”” f^n] ^mVnNs] tWm¡n b_ªp..

“”ASnWp Wos]´nWm Fs¶ WpÅps¶.. “” AkÄ Cãs¸Xm¯f«n b_ªp..

“”FWn¡v sbs«¶v hin¡m³ b«n]nÃXn.. tim.. GSp sb®nsâ S`]n`mt\m CksWs]ms¡ k^¨p
sk¨n^n¡ps¶.. H¶pw tk*.. Ip½m N*psNm*n^p¶ tbms^.. “”

“” WnW¡v tks_m¶pw b_]m³ CtÃ.. Aks^ms¡ k`y k`y BapNam… H^pbmXv Nmlpw H^pbmXv
Nq«pNm^pw”” ^mVnN b_ªp WnÀ¯n..

“” H¶v tbmXo.. tXmfn¨³ F´m]m`pw bmkm… Nmlps*¶p N^pSn Ak³ ASnsâ Ft´`pw Ai¦m^w
Nm\n¡p¶pt*m.. FÃmkt^mXpw Ht^tbms` CXsbXpw.. F⸨sWms¡ AknXtà b\n.. A¸¨sWms¡
tXmfn¨sW Np_n¨v F¶m Aen{bm]m¶_nt]m.. tSmfm¨³ A_p bnlp¡Wmt\`pw tXmfn¨³ SWn S¦w
B¶m A¸¨³ b_]m_v.. AknsX NX¶p f^n¨p b\ns]Xp¯m`pw tSmfm¨³ sNmXp¡p¶SpsNm*p ko«nÂ
H¶pw BknÃ.. bns¶ CX]v¡p tXmfn¨Wpw Aksâ A½ tfman tI¨n]pw H¯n^n him]n¡pw… hSyw
b_ªm Ak^v Nm^\ M§Ä b«n\n CÃm*v Njn]s\ Ss¶.. “”

^mVnN Sn^ns¨m¶pw b_ªnÃ… sN«n^p¶sS DÅp..

“”AÃ… ^*p sNmÃm]ntà AkWpw W½apw H^pfn¨p Ht^ ¢mhnÂ.. AktWm Wot]m CSpks^ H¶v
fn*n]ns«¦n`pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Dt*m…”” f^n] sbs«¶v tImSn¨p..

“”ASnWp ¢mÊn Wo]ÃmsS B^pw Ss¶ Ft¶mXv fn*m_nÃtÃm.. Mm³ At§m«pw tbmkm_nÃ.. “” AkÄ
S` Np¼n«m\v ASv b_ªSv..

“”sdÌv–.. kÅt¸mjpw H¶v In^ns¨¦n`pw Nm\n¡p.. F¶m`tà Ak³ ssfsâ¦n`pw sI¿q..””

“” Ft¶mXv B^pw fn*ot“pw tk*m… Wo fn*mSn^n¡mSn^p¶m fSn…”” ^mVnN kngft¯msX b_ªp..

“”FWn¡v fn*m³ Wo]ÃmsS tks_ B^m DÅSv… “”AkÄ ^mVnN]psX Nknan WpÅn.. “”sbs®.. Wns¶
C¶pw blp km`n«Xnt¨m..sI_n] H^p hvsf Nn«p¶p*v..””

^mVnN]psX fpOw sbs«¶v C^p*p.. B N®pNÄ Cu^Wmkp¶Sv f^n] N*p..

“”At¿… ASnWp Wos]´nWm kngfn¡ps¶.. FWn¡v Wnsâ]o f\w F¶m Cãm¶_nt]m.. “” f^n]
^mVnN]psX sf¯p fq¡v fp«n¨p BhzSn¨psNm*p b_ªp..

“”tbmXo..”” ^mVnN NbX tUgyt¯msX b_ªp..

“”km.. ¢mhv SpX§m_m]n.. “”

AkÀ ANt¯¡v IpkXpNÄ k¨p..

¢mÊn N]_n ^mVnN]pw f^n]]pw bp_Nnt`¡v tbm]n Ak^psX hoän`n^p¶p.. ^mVnN bSns]
HanN®n«p tXmfn¨sW tWm¡n.. Ak³ _n]mhntWmXv kÀ¯mWw b_]p¶ Sn^¡n`m\v.. AkÄ dp¡v
Sp_¶p ASnsâ SmapNan Han¸n¨p k¨n^p¶ f]nÂbo`n Sp*nt`¡p tWm¡n.. ASnsâ N®n AkÄ N*p
tXmfn¨sâ N®pNsa.. AkapsX fpO¯v A_n]msS H^p bp©n^n knXÀ¶p.. AkÄ f^n]s] tWm¡n.. CÃ
.. AkÄ {l²n¡p¶nÃ.. AkÄ Np_¨ptW^w B f]n–bo`n Sp*nt`¡p Ss¶ tWm¡n]n^p¶p.. AsS..
CSpks^ Bt^mXpw b_]m¯ ^ihyw.. f^n]¡ptbm`pw A_n]m¯ Nm^yw.. AkapsX DÅn AkapsX
{loNrgv\sW tbms` sNm*pWX¡p¶ fsäm^p N®³.. ASv tXmfn¨Wms\¶ Nm^yw.. ASv SWn¡pw Ssâ
N®Wpw fmt{S A_n]q… A_n]msS fWÊn N]_n tbm]Sm\v.. bmXnÃm¶_nªn«pw F¸tjm fWÊnÂ
NpXnt]_n.. F¸tjm AÃ.. {ctgjvhv tZ sâ A¶v … A¶v tXmfn¨³ bmXn] bm«p.. B ^wPw
Ct¸mjpw AkapsX fWÊn D*v.. SWn¡p Nn«n]Sp Ska ImXpw tbms` ImXm³.. tbXn¨p N^ªt¸mÄ
sI¿n¡msS kn«p.. A¶pw FÃmk^psX]pw fp¶n H^p b^nimh bm{Sfm]n Mm³ ko*pw..
ASpsNm*m\v tXmfn¨sW Nm\pt¼mÄ H¶v In^n¡m³ tbm`pw Njn]ms¯.. Nm\pt¼m Ss¶ N¿pw Nm`pw
kn_¡pw.. F¶m`pw Ft¶mXpw H¶v fn*n¡qsX.. FÃm^pw b_]\tbms` Im\m¯nsâ f\m¶p
knIm^n¡p¶p*mNpw.. tk*.. A^vin¡m¯Sp tfmin¡m*n^p¶m kngfnt¡*n k^nÃ… F¶m`pw B
f]n–bo`n tbms` AkapsX hpµ^fm] {b\]w AkÄ irU]¯n hq£n¨p.. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv

sskNn«v ko«ns`¯n blpknsW tWm¡`pw AÑsW lp{hqgn¨pw e£\w D*m¡`pw FÃmw Njnªp AkÄ
_qfn N]_n]t¸m hf]w bSnsWm¶p Njnªp… bns¶ Np_¨p tW^w bYWfm\v–.. FÃm b\n]pw
SoÀ¯nWp tlgfm\v bYn¡pN.. bs£ A¶kÄ¡p bYW¯n GNm{PS Nn«p¶nÃ.. dp¡v Sp_¶m AknsXms¡
tXmfn¨sâ fpOw sSan]\ tbms`.. In`t¸m f^n] AksW¡p_n¨p b_ªSp fWÊn tN_o«m]n^n¡pw…

AkÄ AkapsX Npªn N®sW tWm¡n..

“”CWn Wos]§mWpw AkSm^sfXp¯p k¶Smt\m N®m…”” AkapsX fpO¯v H^p bp©n^n knXÀ¶p.. “”
F¶m`pw {NnhvSymWn A]n FXp¡*m]n^p¶p.. AÃ N®m… Cu KmSn]pw fSkpsfms¡ H^p
{blvWfmt\m.. G]v.. FÃmw Wnsâ BapNatÃ.. KmSn]pw fSkpsfms¡ fWpgy³ D*m¡oStÃ..
F¶m`pw Mm³ CSpks^ H¶v fn*n]n«ptbm`pfnà N®m… Wn¡v tbXn]m.. WnW¡v tkt\ Ct§m«pk¶p
fn*n¡p… At¸mjpw sâ N¿pw Nm`pw kn_¡pw”” sbs«¶v tdmVw k¶t¸ms` AkÄ WOw NXn¨p..

“”sâ N®m.. Fs´ms¡]m Wo Fs¶s¡m*v In´n¸n¡t\… AÀin¡m¯ Int´mav sâ fWÊnÂ
sNm*pk^m^psS¶p b_ªn«nt`y Mm³…”” AkÄ B ^qb¯nt`¡v tWm¡n sNmªWw Np¯Wtbms` Nm\n¨p..
F¶n«p dp¡nt`¡p N®pNÄ bm]n¨p..

…..

AsS hf]w B k`n] sNm«m^hUrgyfm] ko«n A½ tfman]psX _qfn Aksâ tfma½]psX fXn]nÂ
S`sk¨p NnX¡pN]m]n^p¶p tXmfn¨³.. Aksâ Gäkpw k`n] Nq«m]n^p¶p hvtWiWnVn]m]n^p¶ B
A½.. tfma½]psX hvtWi¯nsâ A¨n kmÀs¯Xp¯ bp{SWm\v tXmfn¨³ F¶v tkt\ b_]mw..
FÃmk^pw b_]p¶Sv l^n]m\v.. Ak³ Aksâ AÑsâ tfmWÃ… Ak³ B A½]psX SWnbNÀ¸m]n^p¶p…
hvtWikpw fäpÅkt^mXpÅ N^p\]pw bns¶ huµ^ykpw… F¶m`pw Aѳ tSmfm¨Wv {bn]Wm\v fN³..
Ht^ H^p fNWtà DÅp.. ASpsNm*p Aksâ Nm^y¯n A]mÄ bnlp¡v Nm\n¡m_nÃ..

tfma½]psX fXn]n N®pNÄ AX¨m\v tXmfn¨³ NnX¡p¶Sv.. tfma½ bSns] Aksâ ln^hnÂ
St`mXns¡m*n^p¶p..A½]psX H^pssN Ak³ sWt©mXp tIÀ¯pbnXn¨n«p*v…

“”As¸m C¶pw sb®p§saÃmw Wnsâ km]vtWm¡m³ D*m]n^p¶p.. AÃ fps¯… WnW¡v ASn`ms^s]¦n`pw
A§p t{bfn¨pNqsX… “” tfma½ H^p In^nt]msX tImSn¨p.. ^m{Sn]n CSv bSnkm\v.. Ak³
A½t]mXv FÃm Nm^y§apw b_]pw… ko«n AksW fp¯v F¶m\p tfma½ knan¡pN.. tSmfm¨Wpw..

“”ASnWp Fsâ tfma½s] tbms` H^p sb®nsW N*pNn«t*.. fpOhuµ^yw fm{Sw tbm^tÃm..
tfma½s]tbms` N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fWhpsNm*pw hpµ^n]m]n^n¡\w.. “” Ak³ N®p Sp_¡msSSs¶ b_ªp..

“”ASnWp FWns¡´mXm H^p {btSyNS…””

“” Fsâ tfma½ H^p hvtWi¡X`tÃ.. ASptbm`m]n^n¡\w Fsâ sb®pw.. “”

“”F¶m ASptbms`m^p sb®nsW Fsâ fp¯nWp fmSmkv sNm*S^pw…”” tfma½ Aksâ fpXn]njNanÂ
St`mXns¡m*n^p¶p.. B hvtWihvb^vl¯n Aksâ N®pNÄ Wn{U bqNn..

….

WnSym fnÊnsâ ¢mhv WX¶psNm*n^n¡pN]m\v.. A_ptdm_m\v ¢mhv F¦n`pw B\p§Ä {l²t]msX
C^n¡pw.. Nm^\w WnSym fnÊv H^mäw bohv B]n^p¶p.. fp¸Sp k]thmaw {bm]fpÅ fnÊv skap¯p
hpµ^n]m]n^p¶p.. Wà D^p* fp`Napw sNmjp¯p knXÀ¶ Iµn¡pX§apw FÃmw Nm^\w ¢mÊnÂ
B\p§saÃmw Ak^k^psX sNmXnf^§apw Wm«n]m\v C^n¡pN..Ft¸mjpw k]_pw NnjnªpNnX¡p¶
hpµ^fm] B bp¡nÂIpjn]pw Nm\nt¨ hm^n]pXp¡p.. Ft¸mjpw Ss¶ tWÀ¯ »uhv B]n^n¡pw
V^n¡pN.. ASn`qsX {dm sSanªpNm\mw.. eÀ¯mkv PÄcn`m\v.. ASnsâ Ca¡w WtÃm\w D*v
fnÊnWp. ASpsNm*p B\p§Ä¡mÀ¡pw tdm_Xn]nÃ.. F´ntWs_.. W½psX tXmfn¨sâ fWhptbm`pw
CaNntbm]n«p*v Aksâ AXp¯pk¶p fnÊv H¶v NpWnªp Wn¡pt¼m..

fnÊv SNÀ¯p ¢mhv FXp¡pN]m\v.. Np«nNsaÃmw {l²t]msX C^n¡p¶SpN* fnÊnWp hz]w AenfmWw
tSm¶n..

tXmfn¨sâ N¿n Ssâ CXSpssN sNm*v Sn^pfns¡m*n^n¡pN]m\v _n]mhv… Aksâ fpOw BsN H^p
Sp*pbXw Nm\p¶ {bSoSn]m\v D\À¯p¶Sv..

“”Zm…. tWmt¡Xm… fnÊnsâ bp¡n`nWv Smsj ^*p t^mfw… FâÅm… MmWSp
NXn¨pb^ns¨Xp¡pw..tim. F´mXm B kX.. sNmSn]mkp¶p..”” _n]mhv tXmfn¨Wv tNÄ¡m³
bmN¯nWv knNm^e^nSWm]n b_ªp.. tXmfn¨Wpw A_n]msS At§m«v tWm¡ntbm]n.. A_n]msS Ak³
DfnWoÀNpXn¨n_¡n.. bns¶ hz]w Wn]{´n¨p Ns®Xp¯p..

“”Aan]m… FWn¡v kÃm¯ fq{S l¦..”” _n]mhv H^p dp²nfp«ptbms` b_ªp..

“”Wo tbm]n fpÅo«p km..””

“”k¿ tfmsW.. Cu ¢mÊv H^p fnWnäp tbm`pw fnhv sI¿m³ k¿.. “”

“”F¶m AknsX bnXn¨psk¨n^pt¶m… CSv Njnªn«v tbmNmw.. “”

Np_¨ptW^w NqXn _n]mhv B ho³ BhzUn¨n^p¶p…

“” Aan]m.. k¿.. tkUWn¡p¶p kÃm*v.. Cs¸m Np_¨p SymPw hin¨ntàbns¶ emkn]n CtSm¶pw
BhzUn¡m³ Njnsª¶p k^nÃ… Np® sbm«pw.. Mm³ Cs¸m k^mw.. “” ASv b_ªp _n]mhv FjptWäp..

“”fnÊv… H¶v fpÅm³ tbm\w.. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv “” FÃmk^pw AksW tWm¡n.. sb®p§Ä bSns] In^n¨p..

“” CSv Njnªn«v tbm]m tbms^ tfmsW..””

“”fnÊnsâ ¢mhv H^p fnWnäv tbm`pw fnÊv sI¿m³ FWn¡v Njn]nÃ.. d«v Cs¸m tbm]ntÃÂ
In`t¸m Fsâ KoknS¯nWv AÀ°fnÃmtS tbmNpw… “”

fnÊv H¶pIn^n¨p AktWmXp tbmNm³ BwPyw Nm\n¨p…

AsS hf]w N®Xªp tbmkpN]m]n^p¶p ^mVnN]psX.. AkÄ CX]v¡p A_n]msS D_¡w Sq§n f^n]]psX
tSman S`]nXn¡p¶p*v.. f^n] Aksa S«n…

“”F¶mXn sbs®.. D_¡w Sq§ps¶… “”

“”bäpWnsÃXo. N®Xªptbmkm… F¸jpw b\n]tà ko«nÂ.. “”

“”fv.. fnÊv Nm\*””..

At¸mtj¡pw _n]mhv tN_n k¶p..

“”Aan]m… F¶m hpOm… C{SWmapw sb®nsâ bq_p S^p¶Sm Gäkpw k`n] hpOw F¶m knIm^nt¨..
bs£ Cs¸m… fq{Sw C§sW bnXn¨psk¨p tkUWn¨p sbm«m_mkp¼w Hjn¡\w… Bim.. F´m hpOw.. “”
_n]mhv bSps¡ tXmfn¨tWmXv b_ªp..

“”WnW¡v {bm´v… “” tXmfn¨³ In^n¨p..

WnSy fnÊv SNÀ¯p ¢mhv FXp¡pt¼mjm\v sbs«¶v bp_Nn`n^n¡p¶ ^mVnN D_¡w Sq§p¶Sv N*Sv..

“”^mVntN… “” fnÊnsâ tUgyt¯msX]pÅ knantN«v ^mVnN sM«n FjptWäp..
“”WnW¡v ^m{So`v F´m b\n.. ¢mÊnÂNnX¶mt\m D_§ps¶.. “”

“”fnÊv–… AkÄ blqsâ NqsX]m NnX¯w.. C¶s` D_§m³ h½Sn¨pNm\nÃ… “” tNmtaKv hpµ^n
f`knN]psX kN]m\v Nfâv.. FÃmk^pw In^n¨p..

^mVnN Fjpt¶äp AbfmWnSs]tbms` S` NpWn¨p Wn¶p.. AkÄ bSns] HanN®n«p FÃmks^]pw
tWm¡n.. FÃmk^psX]pw fpO¯v bpÑt¯msX]pÅ In^n D*v.. AkapsX N®pNÄ Sn^ªSv
tXmfn¨sW]m\v.. Aksâ fpOw AkÄ N*p.. In^n¡p¶nÃ… B N®pNÄ Aksa tWm¡p¶p*v.. bs£ ASnÂ
F´ms\¶p AkÄ¡p fWhn`m]nÃ.. AkÄ ko*pw fpOw NpWn¨p Wn¶p..

“”fv… C_§nt¡m.. {bn³hn¸`¨sW N*n«v ¢mÊn N]_n] fSn.. “” WnSy fnÊv tUgy¯n b_ªp..

H^p AbfmWnSs]tbms` S` Np¼n«p AkÄ ¢mhn Wn¶pw C_§n.. f^n] tUgyw N`À¶ fpOt¯msX
fmaknNs] tWm¡n.. fmaknN “”tbmXo”” F¶v bSns] Ip*W¡n..

^mVnN {bnhn¸mansâ Hmcoh_qfnWp skan]n Wn¶pw ANt¯¡v tWm¡n.. cmUÀ tZknhv S^N³
sI]_n C^ns¸m*p.. bp_¯p Wn¡p¶ ^mVnNs] At±iw N*p..

“”N]_n k^q ^mVnN..”” A]mÄ hvtWibqÀÆfm\v knan¨Sv.. AkapsX Nm^y§saÃmw
At±i¯nWm_n]mfm]n^p¶p… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AktamsXm^p {btSyN kmÕ`ykpw At±i¯nWp*m]n^p¶p..

^mVnN bSns] ANt¯¡v N]_n.. S`mNp¼n«m\v AkÄ Wn¡p¶Sv..

“”F¶m tfmsa..”” At±iw tImSn¨p..

“” Mm³ ¢mhn A_n]msS D_§nt¸m]n.. AÑsW N*n«v N]_n] fSns]¶v WnSy fnÊv b_ªp..”” AkÄ
S` Np¼n«p Ss¶]m\v ASv b_ªSv..

“”fv… hm^nÃ… Mm³ b_tªmamw..””

At¸mtj¡pw B AkÀ Njnªn^p¶p.. sbs«¶v ¢mhv Njnªp WnSym fnÊv ASnWp fp¶n`qsX NX¶p
k^p¶Sv Aѳ N*p.. WnSy fnÊnsâ NqsX tXmfn¨Wpw D*m]n^p¶p..

“”fnhv..”” Aѳ knan¨p..

WnSy fnhv Hmcohnt`¡v tWm¡n..

“”H¶v k^q..”” AtUiw ASpw b_ªp ^mVnNs] tWm¡n..

“”fv.. ^mVnN ¢mhn sbm]v–s¡mÅp.. “” ^mVnN Sn^nªp WX¶p.. WnSy fnÊnsâ NqsX
tXmfn¨Wpw AN¯p N]_n.. Aѳ AkWp WsÃm^p hpir¯nsW tbms`]m\v..

H^p Wnfngw tXmfn¨sâ N®pNÄ ^mVnN]ptXSpfm]n DX¡n.. AkÄ sbs«¶v fpOw NpWn¨p Naªp..
F¶n«p WX¶p Wo§n..

“”fnÊv.. ^mVnNs] ¢mÊn N]äns]¡p.. AsSm^p bmkm.. DÅ b\ns]Ãmw sI]vSn«m Ct§m«p
k^pt¶.. D_§mWpÅ hfm]sfm¶pw B bmk¯nWv Nn«m_nÃ.. ASv knt«¡v..”” A¨³ kngft¯msX ASv
b_]pt¼mÄ tXmfn¨³ Sn^nªp ^mVnNs] H¶pNqXn tWm¡n..

AkÄ k^m´]n`qsX WX¶p Wo§pN]m\v.. GtSm H^p DÄknan]m AkÄ H¶v Sn^nªp tWm¡n..
tXmfn¨³ Ss¶ tWm¡pN]ms\¶p AkÄ¡p fWhn`m]n… sbs«¶v AkapsX fWhnsW Npan^\n]n¨psNm*p
Aksâ fpO¯v ftWmi^fm] B bp©n^n knXÀ¶p.. Aksâ C{µWo` N®pNapsX Sna¡w AkÄ N*p
tWm¡nWn¶ptbm]n.. AkapsX DÅn ht´mg¯nsâ bq¯n^n N¯pN]m]n^p¶p… H^p Wn_ª bp©n^n
Sn^n¨psNmXp¡m³ AkapsX fWhv sk¼n.. bs£ fWÊn kn^nª B bp©n^n AkapsX fpO¯v
{bSnc`n¨nÃ… ht´mg¯nsâ Sn^]na¡¯n H^p Wnfngw fWhv ssNkn« AkÄ tdmV¯nt`¡p Sn^n¨pk¶p
fpO¯v ASnftWmi^fm] H^p In^n bXÀ¯n… bs£ B In^n Nm\p¶SnWpfpt¼ Sn^nªn^p¶ tXmfn¨sW
N*t¸mÄ AkapsX fpOw ko*pw knkÀ\fm]n.. AkÄ k^m´]n`qsX ¢mÊnt`¡v WX¶p Wo§n….

SpX^pw……..

Leave a Reply