ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി [JOSEPH BABE]

Posted by

ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി

DOCTOR AUNTYUDE PARTY BY JOSEPH BABE

N`ym\w Njn]p¶SnWp fpt¶ Ss¶ H^p Nan F¦n`pw H¸n¡\w F¶v B{Pin¡p¶ C¶s¯ ]pkS`fp_]nÂ
sb« In`^n H^mÄ B\v MmWpw. Unkyt{bfw F¶ tNm¬shbvän H¶pw FWn¡v knlzmhw
CÃ.shN-vhv FN-vhvbo^n]³hv sI¿m³ tk*n B\v Mm³ H^p¯ns] t{bfn¨Sv. AkÄ Bt\Â B Nm^yw
b_]pt¼m kng]w fmäpw. A§sW BsN fq©n Np¯n C^n¡p¶ AkØ.

Mm³ b_]m³ kn«ptbm]n. Fsâ tb^v BWµv.AÑWpw A½]v¡pw GN bp{S³. ^*mapw tZmÎÀfmÀ
B\v.Aѳ tPmknµv, A½ Uob.Fsâ koXv sNm¨n]nÂ. AÑWpw A½]pw AXp¯pÅ ss{bkäv hvsbgy`nän
Blpb{Sn]n tKm`n sI¿p¶p. fmSmbnSm¡Ä ^*mapw tKm`n¡m^m]m f¡Ä¡v– H^p Pp\w D*v.
h-vNqÄ kn«p ko«n k¶m hÔy ks^ F´v tbm{Nn¯^w tkt\`pw sI¿m³ bäpw. Mm³ kaÀ¶
hmiI^ykpw A§sW Ss¶. h-vNqÄ kn«p 3:30 Njn]pt¼mÄ ko«n F¯n]m bns¶ H^p B_p f\n ks^
Hä¡m\v. A½ sZ^vftämanKnhv_v (sSm`n, IÀfw Hs¡ Nojn k^p¶ knemPw )B] Nm^\w 6:00
f\n F¶ NrSyw hf]¯p ko«n F¯pw. Aѳ bs£ ASyminS knemP¯n B] Nm^\w Ft¸m k^pw
Fs¶m¶pw b_]m³ bänÃ. In` Unkh§an AÀV^mSn D_§n NnX¡pt¼m Fjpt¶äp tbmtk*n]pw
k¶n«p*v. A½¡v bns¶ A§sW DÅ {blvW§Ä H¶pw CÃ. Zyq«n hf]w Njnªm {co. lWn]mjvI
D¨ks^]pw Mm]_mjvI `okpw.
Nm^y§Ä C§sW Hs¡ B] Nm^\w FWn¡v NqXpS AXp¸w A½t]mXm\v.kÃt¸mjpw Hs¡ fmt{S N*p
Nn«pkpÅp F¶m tbm`pw AÑWpw Fsâ Nm^y¯n Wà {l² D*v. sskNpt¶^s¯ HjnkptkaNÄ BWµN^w
B¡m³ F«mw ¢mhv fpS Mm³ Sp*v NmjvI SpX§n. dm¡n Nm^y§Ä b_]*tÃm. A§sW kaÀ¶p Cs¸m
F©nWo]_nwPv fq¶mw kÀgw F¯n Wn¡p¶p. hmVm^\ AÑWpw A½]pw tZmÎÀ B]pÅ H«pfn¡ BapNapw
sfZnhn³ bmSs] bn´pX^q. bs£ AÑsâ KoknSw N×p¶n H^p bmYw B]n DÅSnWm Fsâ B{Piw
ASn Wn¶pw fm_n. ko«pNmÀ¡pw FSnÀ¸v H¶pw CÃm]n^p¶p. FÃmw Fsâ Cã¯nWv kn«pS^p¶Sv
B]n^p¶p Ak^psX ^oSn. bs£ bmbn sI¶nXw bmSmaw F¶v b_ªSv tbms` F©nWo]_nwPv BsN N`§n
f_nªn^p¡pN]m\v. CknsX h¸van km§n Nq«m³ B]n^p¶p Fsâ t]mPw. Nm^yw kas^ tlmNw B\v
F¦n`pw Nq«pNm^pw H^p NmfpNn]pw Hs¡ DÅ Nm^\w tKman ss`cv B\v.

NmfpNns] bän Wn§Ä tNÄ¡m³ B{Pin¡p¶ H¶pw CÃ. F¶m`pw b_]mw. `mÌv C]À XqÀ tbmkpt¼mÄ
H^p Nan H¸n¡mw Fs¶ms¡ knIm^n¨m\v Aksa t{bfn¨Sv. tb^v Bfn.H^p _n]Â FtÌäv b\¨m¡nsâ
fNÄ. Mm³ bs£ Nmlv H¶pw N*n«Ãt«m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv t{bfn¨Sv. AkapsX A½ H^p sNfnhv{Xn s{bmchÀ B\v. B SÅ Nm^\w Bs\¶v
tSm¶p¶p CkÄ H^p SWn bYn¸n bm¡p¸n B\v. Nm\m³ HXp¡s¯ Pvamf_pw Na_pw Hs¡ B]Nm^\w
Mm³ N* bmsX ko\p. shäv B]n Njnªt¸mÄ B\v H^p WngvNa¦ B] sbm«ns¸®v Bs\¶v
fWÊn`m]Sv. sb«ntÃ. t{bfn¨p SpX§n ^*p kÀgw Bs]¦n`pw H^p D½ tbm`pw S¶n«nÃ. AsSms¡
N`ym\w Njnªp fSn F¶v. ^*p BjvI fpt¶ shäv B]kÀ tbm`pw `nbv t`m¡v sI]vS NT
b_]pt¼mÄ AsSms¡ tN«v Blt]msX C^n¡m³ fmt{S FWn¡v bän]n^p¶pÅq. Cksa sNm*v BsN DÅ
Pp\w t{bmsKÎpw fäp b\n]pw Hs¡ H^p sI`kpw CÃmsS FjpSn S^pw F¶pÅSm\v. H¶v
tUgys¸«m As¸m N®n Wn¶pw skÅw DuÀ¶p SpX§pw. ASpNm^\w fpOw N_p¸n¨p H¶pw b_]mWpw
bänÃ.Nm^yw C§sW Hs¡ Bs\¦n`pw C§sW DÅ sb®p§sa t{bfn¡p¶Sv Ss¶ B\v Gäkpw WÃSv.
tS¸v,AkninSw tbm`pÅ Du¼n] b^nbmXnNÄ Nm\n¡nÃ.C¶s¯ Nm`¯v kn^`n F®mkp¶ AkapfmÀ
fmt{S C§sW D*mkq. ASpsNm*v Cksa Ss¶ sN«\w Fs¶ms¡]m\v fWÊnÂ.ssd Un ssd Mm³
kng]So¶v sS¶n fm_n

]TmÀ° NT]nt`¡v k^mw.A½¡v H^pbmXv hpir¯p¡Ä D*v. fn¡k^pw NqsX tKm`n sI¿p¶ tZmÎÀfmÀ
B\v. At½sX sdÌv {c*v F¶v b_]p¶ H^p Bân D*v. bpÅn¡m^n¡v B\v Cu NT]n sf]n³
t_mÄ.Nm\m³ H^p Hs¶m¶^ D^p¸Xn.tb^v WoS.Bân]psX {btSyNS F¶v b_]p¶Sv HSp§n] A^s¡«pw
Nm\nNsa fmXnknan¡p¶ tbm`pÅ fp`Napw B\v.hm^o B\v fn¡t¸mjpw tkgw.sbm¡nÄ Nm\n¨p
Sos^ Smjv¯n B\v hm^n DXp¡p¶Sv. ASpsNm*v Ss¶ SqskÅ Wn_¯n DÅ Bân]psX k]À
bpÅn¡m^ns] Nm\pt¼mÄ Hs¡ Fs¶ N¼n AXn¸n¨n^p¶p.{bm]w Wm`vbSntWmXv AXps¯¦n`pw k]À
AVnNw ImXn]n«nÃ.ASnWm Ss¶ hm^n]n Bân NnXp B]n^p¶p. bpÅn¡m^n]psX eÀ¯mkv H^p
Nmªn^¸Ån A¨m]³ B\v. tb^v Np^ym¨³.Ng*n S`]pw bn hn tKmÀKnsâ k]_pw B]n Kpº]pw C«p
WX¡p¶ H^p dmÀ fpS`man.fpXn Hs¡ t`lw W^¨p SpX§n] Ct§À¡v AWvbSnWv– fpNan F´m]m`pw
{bm]fp*v. Fsâ AÑsW¡mapw hoWn]À B\v bpÅn.M§Ä Hs¡ bpÅns] A¨m]m F¶m knan¡p¶Sv.
Smfhw em^yt]msXm¸w sNm¨n]n H^p knÃ]n Bs\¦n`pw bpÅn¡v Sm`vb^yw GtS`pw DÄ{btUlSv
H^p FtÌäpw km§n Smfhn¡m³ B\v. H^p fNÄ D*v.Du«n]n tdmÀZnRv h-vNqan b¯mw ¢mÊv–
bYn¡p¶p.N¿n Wà Nymgv DÅ Xow B] Nm^\w Bân F¸jpw dyq«n bmÀ`_pw tgm¸nwPpw Hs¡ B\v.
l^o^w Nm¯p hq£n¡m³ Unkhkpw ^mkns` tKmPn§pw Mm]_mjvINan N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Kn½n tbm¡pw. NqsX Nq«v Fsâ A½]m\v.M§apsX Smfhw AXp¯Xp¯m]n^p¶ Nm^\w
FÃm Unkhkpw A½s] ^mkns` tKm¤n§nWp knan¡m³ bpÅn¡m^n k^p¶Sv Mm³ Øn^w Nm\m_pÅ NmjvI
B]n^p¶p. h-vNn³ cnäv– {Xm¡v bmâpw dWn]Wpw Hs¡ C«p B tkg¯n N*m Np®
sbm§pw.^mkns` ¢mÊn tbmkp¶SnWp fp¼v Sn^¡v H¶pw CtàkÃt¸mjpw Hs¡ MmWpw Ck^psX
NqsX tbmkm_p*v.

A½]psX H^p Nq«pNm^n F¶ ^oSn]n fm{Sw tWm¡n]n^p¶ Mm³ Bâns] tks_ H^p N®n`qsX
tWm¡m³ SpX§n]Sv Np_¨p WmapNÄ fp¼v sSm«p B]n^p¶p.NrSyw B]n b_ªm H^p kÀgw fp³bv,
sh¡âv– C]À Hm\mkVn hf]w.Sn^ptkm\Ss`¶v sskNn«v A½]psX Nq«pNmÀ Np_¨ptbÀ NqXn
tgm¸n§nWv tbmkm³ So^pfmWn¨p. CkÀ fn¡ BjvINan`pw H^p AkVn Unkhw C§sW NqXm_pÅSm\v.
fmans` NXNan N]_n]pw hnWnf N*pw Zn¶_pw Njnªp ko«n k^pw. hz´w B]n Nmlv D*m¡p¶kÀ
B]Nm^\w eÀ¯m¡·mÀ H¶pw tImUn¡mWpw tbmknÃ.B Unkhw sk_psS ko«n C^n¸m] Nm^\w MmWpw
Akt^msXm¸w NqXm³ So^pfmWn¨p.

A½]psX PmRv F¶v b_]pt¼mÄ sfm¯w A©p tb^p*v. A½ Uob,WoS Bân,Ak^psX H¸w tKm`n sI¿p¶
Wky Bân,goW Bân bns¶ A½]psX NqsX sfZnhnWv bYn¨(tKm`n sI¿p¶Sv tks_ H^p Blpb{Sn]nÂ
B\v)_oW Bân.FÃmk^pw Nm\m³ H¶nsWm¶p sf¨w. Wky Bân Ak^psX NqsX NqXn]n«p*v ASnNw
Nm`w B]n«nÃ. bpÅn¡m^n¡v fp¸Sn Smsj fmt{S {bm]w DÅq. N`ym\w Njnªp. F sN Kn ]nÂ
bYn¡p¶ H^p fN³. Nq«¯n Gäkpw {bm]w Np_kpÅ N£n.BÄ kas^ {c*v–`n B\v. Nm\mWpw WÃ
^hw B\v.bns¶ goW Bân. Gäkpw fpSnÀ¶ BÄ. F¶m`pw l^o^¯n {bm]¯nsâ B] fmä§Ä H¶pw CÃ.
BÄ Zntkmjv–hvZv B\v. H^p fN³ DÅSv bp_¯p Fw dn F bYn¡p¶p. AkhmWs¯ BÄ _oW Bân.
A½]psX NqsX B]n^p¶p sfZn¡Â tNmtaKnÂ. ^*mÄ¡pw Ht^ {bm]w. fp¸¯n Gjv. fq¶p f¡Ä.
FÃmk^pw h-vNqÄ knUymÀ°nNÄ. fq¯ BÄ ¹hv XpknÂ. Ca] BÄ Wky Bân]psX fNapsX NqsX FÂ
sN Kn ]nÂ. As¸m FÃmt^]pw Mm³ sI_pSm]n b^nI]s¸Xp¯n]n«p*v. CWn B hwek¯nt`¡v NX¡mw.

At½sX NqsX MmWpw fman F¯n. Wky Bân HjnsN dm¡n FÃmk^pw F¯n]n«p*v. Fs¶ N*p FÃm^pw
Fsâ kntlgw Hs¡ tImUn¨p fWÊn`m¡n. sb«¶v Ss¶ Wky Bân]pw k¶p. NqsX fNapw D*m]n^p¶p.
ihvd³Zv Wm«n CÃmSNm^\w B\v bpÅn¡m^n sNm¨nsW sNm*pk¶Sv. hmVm^\ Ck^psX H¯pNqX`nWp
H¸w B^pw D*mkm_nÃ.BUyw Ss¶ FÃmk^pw NqXn {ZÊv– km§m³ B\v tN_n]Sv. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Np_¨ptW^w MmWpw Ak^psX H¸w Ss¶ WX¶p. sb®p§apsX tgm¸nwPv ^oSn
A_n]mtÃm. H¶nWpw H^p SoÀ¨]m]pw Wo¡ptbm¡pw CÃ. fXp¯t¸m A½t]mXv b_ªp Mm³
bp_t¯¡n_§n. sb«¶v NqsX D*m^p¶ Np^p¸pw Fsâ NqsX C_§n. NnZvhv– thm\n tbmkmw F¶pw
b_ªp Fsâ bp_sN NqXn. tks_ PSn CÃm¯SvsNm*pw hf]w Na]mtÃm F¶ In´]pw Nm^\w M§Ä
At§mt«¡v tbm]n.H^p f\n¡qt_maw Njnªp Wky Bân]pw WoS Bân]pw M§apsX AXpt¯¡v k¶p.
Ak^psX N¿n NkÀ N*t¸mÄ Ak^psX tgm¸nwPv Njnsª¶p bnXn Nn«n. Wky Bân sNm¨nsâ
AXpt¯¡v tbm]n. Nth^]n C^n¡pkm]n^p¶ Fsâ AXp¯v WoS Bân k¶n^p¶p.
“”A½ km§n Njnªntà Bân??””Mm³ tImUn¨p.

“”Hm Ak^nSv ks^ B]n«pw FXp¯p Njnªn«nÃ. A^ f\n¡q_nWNw k^pw”” Bân b_ªpWnÀ¯n.
Mm³ Wky Bâns] Sn^ªp.fNapsX NqsX B\v bpÅn¡m^n.
“”Wo sk_psS SWn¨p CknsX C^nt¡*. Fsâ NqsX km “”Bân Fsâ N¿n bnXn¨p F\oäp. MmWpw
NqsX F\oäp.
“”Bân¡v CWn]pw Ft´`pw km§m³ Dt*m? “”
“”B, Wo kms¶””
Mm³ Bân]psX bp_sN WX¶p.Bân H^p NX]nt`¡v N]_m³ B]n SpX§n]t¸mÄ Mm³ bp_No¶v knan¨p
“”Bân “”
“”F´m F´v bän? “”Bân Sn^nªp Ft¶mXv tImUn¨p.
“”Mm³ F§sW]m Ct§mt«¡p tN_p¶Sv””
H^p t`Zohv C¶À sk]À tÌmÀ B]n^p¶p ASv.
“”CSn{S k`y Nm^yw H¶pw AÃtÃm. Wo km “”Bân ASpw b_ªp ANt¯¡v N]_n. Mm³ F´v sI¿\w
F¶_n]msS H^p Wnfngw bN¨pWn¶p. AN¯p H¶p^*p bp^pg·m^pw Wn¡p¶ N*p HXp¡w Mm³ AN¯p
N]_m³ So^pfmWn¨p.
Bân]psX H¸w WX¶p F¯n] Fsâ tWs^ Sn^nªp N¿ns` dmPpw Np_¨p Nk_pNapw S¶n«v GtS`pw
hoän tbm]n C^pt¶mam³ Bân b_ªp.Mm³ AsSÃmw km§n H^p fq`]n D*m]n^p¶ Np_¨p
hoäpNan Hs^®¯n tbm]n C^p¶p. Np_¨¸p_Sv fm_n Bân Fs´ms¡t]m FXp¯p tWm¡p¶p*v.Mm³
tcm\pw tWm¡n AknsX A§sW C^p¶p. H^p A©p fnWnäv NjnªpNm\pw. sb«¶v Bân]psX dmPnÂ
Wn¶pw H^p AW¡w. tcm¬ sskt{däv sI¿p¶Sm\v. Mm³ dmPv Sp_¶p FXp¯p tWm¡n.A½]m\v tcm¬
knan¡p¶Sv. Mm³ NmÄ Aäâv sI]vSp.
“”B At½, Wn§Ä C_§nt]m? “”
“”Wnsâ N¿n`mt\m tcm¬. Wn§Ä Cs¸m FknsX]m?WoS Dt*m Wnsâ NqsX? “”
“”Bân CknsX D*v “”C¶À sk]À tgm¸n Bs\¶v b_ªm A½ F´v knIm^n¡pw F¶v tSm¶n Mm³ B
tImUyw Hjnkm¡n.
“”Wo tcm¬ WotSsX N¿n H¶v sNmXpt¯ “”
“”B sNmXp¡mw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv “”Mm³ Bâns] tWm¡n. Bân AknsX CÃ. Mm³ AknsX D*m]n^p¶ H^p ÌmcntWmXv
Bâns] Nt*m F¶v tImUn¨p. Bân {X]Â _qfnt`¡v– N]_n F¶v AkÀ f_pbXn S¶p.

Mm³ tcm\pw sNm*v {X] _qfnt`¡v– tbm]n. NX]psX H^p sshZn B\v {X] _qw. Mm³ bp_¯p
Wn¶pw tZm_n S«n.
“”B? “”
“”MmWm Bân. A½ tcm\n D*v “”
H^p A©p sh¡âv– F§m*v Njnªt¸mÄ Bân NSNv Sp_¶p. Mm³ sM«nt¸m]n. Bân H^p Ipk¶ ssWäv–
Pu¬ fm{Sw A\nªp Wn¡p¶p. Bân Fsâ N¿nÂWn¶pw tcm¬ km§n sIknt]mXXp¸n¨p.
“”b_s]Xn, Wn§Ä C_§nt]m?””
Bân AknsX¯s¶ Wn¶v tcm¬ Aä³Zv sI]vSp. Mm³ Bân]n Wn¶v N®pNÄ FXp¡msS tWm¡n
Wn¶p.NmÂfp«nWv sSm«p Smsj ks^ Woaw.dm¡n NmÂemPw WPvWfm\v.A^]n kÅnNÄ sNm*v Nq«n
sN«n]n«p*v. Mm³ N®pNÄ fpNant`¡v sNm*pk¶p.hn¡v Sp\n B] Nm^\w l^o^¯n H«n]p^p½n
C^n¡p¶ B s{ZÊn`qsX Bân]psX fp`sM«pNÄ bp_t¯¡p SÅn Wn¡p¶Sv Mm³ kyàfm]n
N*p.KoknS¯n BUyw B]m\v Mm³ C§sW H^p NmjvI tW^n Nm\p¶Sv. Njp¯n`qsX DuÀ¶n_§n DÅ
Znssh³ B] Nm^\w fp`¨m`pw kas^ kyàw. C^pfp`NÄ¡pw WXpkn`pÅ knXkv FWn¡v fp¶n Sp_¶p
NnX¡p¶p. Bân {dm C«n«nà F¶ Nm^yw At¸mjm\v Mm³ fWÊn`m¡n]Sv. Wn`¯p Bân C«n^p¶
{dm]pw tXm¸pw Ko³hpw Mm³ N*p. Bân Fs¶ {l²n¡p¶p*m^p¶nÃ. B s{ZÊnWpÅn knlm`fm]n
^*p sshZnt`¡pw Sq§n NnX¡p¶ fp`Nsa B Wnfngw Ss¶ N¿n FXp¯p AWpekn¡m³ Fsâ fWÊv
FWn¡v WnÀtUlw S¶psk¦n`pw F§sW Hs¡t]m Mm³ FÃmw NXn¨pbnXnIv AknsX Wn¶p.

“”tU M§Ä Cs¸m Ss¶ C_§pkm.Mm³ FXp¯p Njnªp.bp_¯p Nt*¡mw””Bân tcm¬ N«v– B¡n FWn¡v
tWs^ Wo«n. Fsâ N®pNÄ Bân]psX l^o^¯n Wn¶pw At¸mÄ Ss¶ Mm³ FXp¯n«p*m]n^p¶p. Mm³
tcm¬ km§n Fsâ tSman C«n^p¶ Bân]psX dmPnt`¡v sk¨v.
“”tUXm ,Cu {ZÊv– H¶v fmt_* Smfhw. Mm³ Cs¸m k^mw “”A§sW b_ªp Bân tZmÀ AX¨p.
C¶t¯¡pÅ km\¯nWv kN S¶ Bânt]mXv fWÊn Wµn b_ªp Mm³ A¸p_t¯¡pw tbm¶p.

Cu H^p AWpek¯nWp tlgw F§sW F¦n`pw Bâns] H¶v ka¨p Nan¡\w F¶ B{Piw Fsâ fWÊnÂ
DXs`Xp¯p. A½]psX NqsX ^mkns` tKm¤n§nWp tbmkpt¼mÄ Ak^psX H¸w tbmkmWpw Mm³ SpX§n.
tW^s¯ Hs¡ A½ knan¡pfm]n^ps¶¦n`pw Mm³ B hf]w bpS¨p fqXn NnX¡mt_ D*m]n^p¶pÅq.Bân
HmXpt¼mÄ B D^p*p sNmjp¯ WnSwd§Ä ssXäv bmânWpÅn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv NnX¶p CaNnf_n]p¶ NmjvI H¶v Nmt\*Sv Ss¶ B\v. Ck^psX H¸w tbmkm³
SpX§n] tlgw B\v H^p Nm^yw Mm³ fWÊn`m¡n]Sv. Bân]psX Hm«w FWn¡v fm{Sw AÃ, fäp
b`À¡pw kn^p¶p B]n^p¶p F¶Sv.Fsâ A½]pw Nm\m³ AXnsbman B] Nm^\w A½]psX tfs`]pw
b`À¡pw N®pNÄ D*m]n^p¶p.Bâns]¡mÄ Np_¨pNqXn sf`nªn«m\v A½.Nm\m³ sNmÅmkp¶ hv{SoNÄ
FknsX tbm]m`pw sNm¯n¸_n¡p¶ N®pNÄ D*mkpw F¶v A_n]mkp¶ Nm^\w Mm³ bns¶ AsSm¶pw
Nm^yfm]n«v FXp¡mWpw tbm]nÃ. kÃt¸mjpw Hs¡ NpWn]pt¼m dWn]WpÅn`qsX N* fp`¨m`pw
WX¡pt¼mjpw HmXpt¼mjpw Np`p§n Nan¡p¶ WnSwd§apw fp`Napw Nm\m³ hmVn¡p¶p F¶pÅSm\v B
tbm¡v sNm*pÅ Pp\w.Bâns] kojv¯\w F¶v Hs¡ B{Pins¨¦n`pw hmiI^yw H¶pw H¯p k¶n^p¶nÃ.

CWn Ct¸mjpÅ Fsâ KoknS¯nt`¡v k^mw.tNmtaKn tbm¡pw AÑsâ]pw A½]psX]pw tKm`n]pw
NmfpNn]pw Hs¡ btj tbms` H^p fmäkpw CÃmsS SpXÀ¶v sNmt*]n^n¡p¶p.

A§sW C^ns¡ H^p Mm]_mjvI Unkhw D¨ Du\nWnsX A½ b_ªSv
“”Wfp¡v sskNn«v H^p bmÀ«n D*v. AknsX tbm\w “”
“”B^psX bmÀ«n? “”
“”Np^y¨³ tNm«]¯v– H^p FtÌäv km§ns¨¶v.Ak^v At§mt«¡v knan¨n«p*v””
“”F¸jm tbmkp¶Sv? “”
“”Gjp Njn]pt¼m AknsX F¯n]m fSn””A½ f_pbXn b_ªp.

tNm«]¯v– DÅ H^p dÔpko«n NqsX tNt_*n]n^p¶SnWm fq¶p f\nt]msX M§Ä C_§n.AÑWv
timhvbnä`n H^p FfÀK³hn D*m]n^p¶SnWm sskNn tW^n«v Ak^psX ko«nt`¡p k^pw F¶v b_ª
Nm^\w M§Ä ^*ptb^pw tbm¶p.
dÔpko«n Hs¡ tN_n GtjNmt`msX M§Ä Np^y¨sâ Ø`¯v F¯n. sf]n³ t_mZn Wn¶pw sl^n¡pw
DÅnt`¡v N]_n H^p Nm«p{btUlw.b¯p G¡À Ø`w.H¯WXp¡v H^p k`n] ^*pWn` koXv.Nn`p¡¯n`pw
fn¶m^¯n`pw Hs¡ DÅ B koXv tbms` H^p koXv.Mm³ NmÀ ANt¯¡v N]än.fq¶m`p k*nNÄ
NnX¸p*v.
NmÀtbmÀ¨n A¨m]³ Nq«pNmt^mXv fn*ns¡m*n^n¡p¶p.M§sa N*Spw Wn§Ä Hs¡ C¸jmt\m k^p¶Sv
F¶ tImUykpw.WoS Bân A¸p_¯v D*v F¶v bpÅn b_ªp. M§Ä ANt¯¡v N]_n.hwhm^ lÐw tN«v
WX¶p Wo§n ssZWnRv _qfn F¯n.AknsX H^p tZmÀ Sp_¶p NnX¡p¶p.lÐw tN«v Mm³ At§mt«¡v
Wo§n. H^p knlm`fm] hzn½nwPv bqÄ. Ipäpw k`n] H^p fSnÂ. tf¡q^ CÃmsS Sp_¶p NnX¡p¶
Ø`w. WoS Bân]pw Wky Bân]pw kÀ¯fmWw b_ªp bqanWp sshZn B]n NnX¡p¶ Nth^NanÂ
C^n¡p¶p. M§sa N*p AkÀ F\oäp M§apsX AXpt¯¡v k¶p.
“”Ct¸mjmt\m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Uotb Wo k^p¶Sv. k¶ks^ms¡ tbm]tÃm””WoS Bân A½t]mXv In^n¨psNm*v b_ªp.
A½ N¿n D*m]n^p¶ H^p Pncväv Bân¡v sNmXp¯p.
“”FWn¡p sI_n] H^p sSäv bän]Sm WotS,Mm³ knIm^n¨psk¨Sv Gjp f\n F¶m””A½ b_ªp.
AkÀ bns¶ Hmt^m Nm^y§Ä b_ªp AknsX Ss¶ C^p¶p. MmWpw Ak^psX H¸w NqXn.
“”Wky Bân F¶m bän tbmkmsS?””Mm³ tImUn¨p.
“”Mm³ BsN sb«p tbms]s¶.sNm¨nsW At½sX H¸w WnÀ¯n]n«p tI«sâ NqsX CRv tbm¶Sm.sskcnWp
sb«¶v H^p sb]n³. AkÄ¡v sZ`nk_n AXp¡m_m]mSm.ASpNm^\w tI«Wv Sn^n¨p tbmtN*n
k¶p.C¶nWn CknsX NnX¡mw F¶v sk¨n^n¡pkm””Bân b_ªp.

Wky Bân]psX sl^n¡pw DÅ koXv tNm«]w AXp¯v FknsXt]m B\v. tkt\ M§Ä Sn^n¨p tbmNp¶
Nq«¯n sNm*ptbm]n knXmw F¶v Mm³ b_ªp.
A§sW Hmt^m Nm^y§Ä b_ªp sNm*n^n¡p¶ hf]¯m\v A¨m]³ At§m«v– k^p¶Sv. Nq«p¡ms^ Hs¡
b_ªp kn«n«p bpÅn k¶p M§apsX H¸w NqXn.H^p tfl¡v Ipäpw M§Ä C^p¶p.bpÅn k¶tSmsX BsN
sfm¯w Nan]pw In^n]pw diakpw Hs¡ B]n.bpÅn CSnWnsX AN¯p tbm]n H^p tdm«nÂ
FXp¯psNm*p k¶p.
“”At¿m A¨m],CsSm¶pw tk*. ^m{Sn k*n HmXn¨p tbmkm³ DÅSm””A½ ASpN*p b_ªp.
“”tl,CkWtà k*n HmXn¡p¶Sv. Wn§Ä fq¶ptbÀ¡pw NpXn¡m³ F¶m Npj¸w?CkWv Hs^®w sNmXp¯mÂ
fSn.””bpÅn Hmt^m ¥mhns`¡pw Hjn¨psNm*v b_ªp.

A½]pw Nq«pNm^pw Hs¡ ASymklyw sI_n] ^oSn]n Njn¡p¶ Nq«¯n B\v. M§Ä FÃmw Iot]Àhv
b_ªp H^p _u*v NpXn¨p. A¨m]³ AXp¯Sv Hjn¨p.
“”WnW¡nWn CÔ”Hjn¡p¶SnWnsX Fs¶ tWm¡n bpÅn b_ªp.
“”FWn¡v tkt*””Mm³ In^n¨p.
“”Mm³ tbm]n Njn¡m³ Ft´`pw sNm*pk^mw””WoS Bân ASpb_ªp F\oäp. Mm³ sl^n¡pw At¸mjm\v
Bâns] {l²n¨Sv.

H^p Wo` hm^n B\v Bân C«n^n¡p¶Sv. N¿nÃm¯ »uhv. C_¡n sk«n]n^n¡p¶ »uhv.tWÀ¯ Sp\n B]
Nm^\w hm^n¯p¼v C^pfp`NÄ¡pw WXp¡pNqsX fm{Sw NqXn NnX¡p¶p.»uhv GSm*v fpjpk³ B]n
Nm\mw.bp_t¯¡p ImXm³ H^p§n Wn¡p¶ F¶ tbms` fp`NÄ.Smtj¡p k^pt¼mÄ Sos^ Smjv¯n B\v
Bân hm^n Np¯n]n^n¡p¶Sv. H^p tdmankpZv WXn]psX hm^n tbms` DÅ B hm^n]n Bân Fsâ
Np®s] F\o¸n¨p.Wt¶ bmXpsb«v Mm³ C^p¶p.ASv bs£ Np_¨p tW^t¯¡v fm{Sw.Sn^n¨p H^p t¹äv
docv ss{c]pw B]n Bân k¶p. tfl]nt`¡v sk¡m³ B]n Bân Fsâ]pw A¨m]sâ]pw CX¡v B]n
Wn¶p.Fsâ sSm«p CXSpkl¯p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B]n Bân tfl]nt`¡v H^p ssN sk¨v Np¼n«p Wn¶p.Bân]psX fp`NÄ »uhnWp
DÅn`m]n Smtj¡v ko\p NnX¡p¶Sv Mm³ tWm¡n Wn¶p.Sos^ Np_¨p tW^s¯ NmjvI fm{Sw B]n^p¶p
ASv. t¹äv tfl]n sk¨ Bân Sn^nªp hz´w hoän tbm]n C^p¶p.A½]pw Wky Bân]pw Hmt^m¶v
koSw kolns¡m*n^p¶p.hmVm^\ BapNsa tbms` AÃ, kas^ bSps¡.A¨m]Wv CSv Sos^ bnXn¨nÃ
F¶v tSm¶p¶p.
“”AsS CSv Kyqhv– H¶pw AÃ Wp\ªp NpXn¡m³. Hä k`n¡p NpXn¡\w.ASm\v– Fsâ H^nSv””.
“”M§Ä ASnWp A¨m]sW tbms` F¶pw H¶pw CÃtÃm””Wky Bân b_ªp.
“”H^p fÕ^w WX¯mw.H^p fnWnäv hf]w.Gäkpw NqXpS AN¯p B¡p¶kÀ¡v Fsâ kN ^*m]n^w ^qb
h½mWw. F´m h½Sw Bt\m?””A¨m]³ tbm¡än Wn¶v H^p tWm«v FXp¯p Nm\n¨p tImUn¨p.
“”At¿m AsSm¶pw tk*””Wky Bân bn·m_m³ tWm¡n.
“”h½Sw””A½ ssN sbm¡n b_ªp.
“”FWn¡pw h½Sw””WoS Bân]pw NqXn.
“”F¶m FWn¡pw””HXp¡w Wky Bân]pw NqXn.

A¨m]³ AN¯p tbm]n H^p Np¸n ssk³ sNm*pk¶p.
“”fäksâ At{S CÃ. F¶m`pw WÃ ko^yw DÅ sFäw Bs\””A¨m]³ Np¸n Sp_¶p.
“”Wo tcm¬ FXp¯p H^p fnWnäv tÌm¸v– kmIv Ct«””bpÅn Ft¶mXv b_ªp.

“”HsN,k¬,Xp,{So,ÌmÀ«v–“”
fq¶ptb^pw ¥mhn DÅSv kas^ tkPw NpXn¨p SoÀ¡p¶¯nWp AWph^n¨p A¨m]³ ¥mhnt`¡v
Hjn¨psNm*n^p¶p.

“”hf]w Njnªp””Mm³ HXp¡w b_ªp.
“”FXn Uotb,F´m Wnsâ N¸mhnän.C¶m Mm³ b_ª ^*m]n^w””A¨m]³ A½¡v tWs^ tWm«v
Wo«n.MmWpw hvSϳ B]n tbm]n^p¶p.A½ C{S]pw NpXn¡pw Fs¶m¶pw MmWpw knIm^n¨n^p¶nÃ.AkÀ
Wm`ptb^pw hwhm^w SpXÀ¶p. tcm¬ k¶ Nm^\w Mm³ ANt¯¡v tN_n.Bfn B\v tcm\nÂ. FÃm
Unkhkpw H^p knan AkÄ¡p bSnkv DÅSm.Mm³ C¶s¯ Hmt^m Nm^ykpw AktamXv– b_ªp. ASnsâ
C^«n AkÄ Ct§m«pw.Mm³ kÀ¯fmWw b_ªp koXnsâ DÅn`qsX WX¶p. HXp¡w ^*mw Wn`]n F¯n.
AknsX H^p thmc]n C^p¶p.Np_¨p tW^w NqXn hwhm^n¨ tlgw Mm³ tcm¬ sk¨p. bns¶ Ipäpw
tWm¡pt¼mÄ B\v Mm³ ^*mw Wn`]n F¯n] Nm^yw Ss¶ HmÀ¯Sv.sI_n] H^p fq{Sl¦ Np_¨p tW^w
B]n A`«p¶p. Mm³ AknsX N* H^p sdZv–_qfn tN_n. AämIvZv dmSv–_qfn tN_n. CSnWnsX
^*p kmXvhvB¸v sftÊKv k¶p. ASv tWm¡n Wn¶p Np_¨p Njnªp Mm³ C_§n.
tZmÀ Sp_¶p C_§n] Mm³ Nm\p¶Sv H^p WqÂdÔw tbm`pw CÃmsS bqÀ\ WPvW]m]n A`fm^]n Wn¶v
Ft´m FXp¡m³ {lfn¡p¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WoS Bâns] B\v. Mm³ tZmÀ Sp_¶ lÐw tN« Bân AsShf]w Fs¶ N*p sM«n
A`fm^]n Wn¶v H^p Wo* Sp\n DXp¯p tUiw f_¨p.
“”Wo CknsX D*m^pt¶m? “”sM«Â fm_msS kn_¨psNm*v Bân Ft¶mXv tImUn¨p.
“”Mm³ Np_¨p fp¼v tN_n]Sm. Bân Ct§m«v Cs¸m k^psf¶v knIm^n¨nÔ”Mm³ F§sWt]m
b_tªm¸n¨p.
“”Mm³ tbXn¨p tbm]n””fpXn HSp¡n H^¸w NqÄ B]n Bân b_ªp.
“”CSv Bân]psX sdZv–_qw B^ps¶¶p FWn¡v A_n]nÃm^p¶p””
“”Mm³ {ZÊv– Hs¡ sNm*pk¶p sk¨Sv CknsX BX.ASm Ct§m«v k¶Sv. ^mkns` sSm«p Cu hm^n]nÂ
B^p¶p””Wn`¯p NnX¶ hm^n]pw »uhpw {dm]pw Mm³ At¸mjm\v {l²n¨Sv.
“”Bân sF Bw _n]`n thm_n””
“”ASv tbms«. A_n]msS AsÃ.””
Bân f_¨p bnXn¨n^p¶ Sp\n]n Wn¶v ssN sfsà A]¨ Nm^\w fp`NapsX SpX¡w Mm³ N*p.H^p
Sp\n fm{Sw sk¨v WPvWS f_¨p Wn¡p¶ Bân Fs¶ N¼n B¡n.
“”Mm³ F¶m C_§mw””Mm³ sb«¶v b_ªp.
“”Wn¡v. ASnWp fp¼v FWn¡v Wnt¶mXv H^p Nm^yw tImUn¡m³ D*v””
“”F´m Bân?””
“”Wo Ft´`pw Nt*m?””
“”F´v? “”Mm³ b^n{efn¨p.
“”Wo Fsâ Ft´`pw Nt*m?””Bân tWmÀf B]n Ft¶mXv ko*pw tImUn¨p.
“”C CÃ Bân.””Mm³ S¸n¯Xªp b_ªp.
“”H¶pw N*nÃ?””Bân Fsâ tWs^ WX¶p Wo§n.
“”½v. BânsX s{dhv_v sI_pSm]n N*p””Mm³ fpOw Smjv¯n.
“”bs£ As¸m Ss¶ Bân Cu sdZvgo_v FXp¯p fqXn””Mm³ Bân¡v tWs^ tWm¡n.

Bân H¶pw b_ªnÃ.sfsà fµihn¨sS DÅp.
“”bns¶?””
“”hSyw Bân, bns¶ H¶pw Mm³ N*nà “”
“”hSyw? “”
“”A½]ms\ hSyw””
Bân In^n¨p.Np_¨p tW^w Fs¶ Ss¶ tWm¡n In^n¨psNm*v Wn¶p.
“”Wo Fsâ tXmbv N*ntÃ.As¸m bN^w Wnsâ tXmbv FWn¡pw Nm\\w.CuNz””A`vbtW^s¯ fuW¯nWp
tlgw Bân b_ªp.
“”Fsâ sbm¶p Bân A_n]msS bän]Sv AsÃ. ¹ohv knt«¡v””Mm³ tbmNm³ B]n H^p§n.
H^p ssN sNm*v sdZvgo_v fp`NÄ¡v H¸w AfÀ¯n ftä ssN Bân Fsâ sW©¯v sk¨psNm*v Fs¶
SXªp.
“”CSv WoSn AÔ”Bân In^n¨p.
HXp¡w tks_ PSn Cà F¶v fWÊn`m¡n Mm³ Fsâ gÀ«v– Ajn¨pfmän N¿n bnXn¨p.
“”Cs¸m Hmt¡ Bt]m? “”Mm³ tImUn¨p.
“”Hmt¡. Cs¸m tNmw{bssfhv B]n””Bân ASpw b_ªp fpXn HSp¡m³ B]n ssNNÄ ^*pw D]À¯n]Spw
tUi¯v NnX¶ sdZvgo_v Wn`¯v bSn¨Spw H¶n¨m]n^p¶p.
H^p Wnfngs¯¡v lzmhw FXp¡m³ Mm³ f_¶p.ssNNÄ ^*pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fpXn]n sk¨v In^n¨psNm*v bqÀ\ WPvW B]n Bân Fsâ sSm«p fp¶n Wn¶p.B
NmjvI Fs¶ tks_ Ft§mt«m W]n¨p. Bân Ft¶mXv NqXpSÂ AXp¯v. Bân Ft¶mXv AXp¡p¶SnWv
AWph^n¨p Mm³ bp_tNm«p Wo§n en¯n]n tIÀ¶p. Bân]psX fp`NÄ Fsâ WPvWfm] sWt©mXp bän
tIÀ¶p.FWn¡v lÐw bp_t¯¡p k^p¶p*m]n^p¶nÃ. Bân]psX ssNNÄ Fsâ A^]n ØmWw bnXn¨p.
“”B..B³””Mm³ b_]m³ SpX§n]Spw Bân]psX H^p kn^ Fsâ Ip*pNan bSn¨p.
“”Èvlv””Bân D¨ D*m¡tà F¶v Nm\n¨p.
ssNkn^ Fsâ Ip*n Wn¶v fmän Bân Ssâ Ip*pNÄ Fsâ Ip*n fp«n¨p.
Mm³ Gs_ WmÄ B]n B{Pin¡p¶ Bân Cs¸m Fsâ NqsX.

“”Np«³ CSnWp fpt¶ Bs^ F¦n`pw C§sW N*n«pt*m?””
“”F§sW? “”Mm³ tImUn¨p.
“”C§sW “”fp`NÄ Fsâ sW©n C«p Np`p¡ns¡m*v Bân tImUn¨p.
“”CÃ “”
“”WnW¡v Fs¶ Cãw AsÃ?””Bân Fsâ fpO¯v N^w sk¨p.
“”½v””
“”F¶m B Cãw Bân¡v Nm\n¨p Sm””Bân b_ªp WnÀ¯n.

Mm³ Fsâ ssNNÄ Bân]psX fpO¯p sk¨p. Bân]psX NojvIp*v Fsâ Ip*pNÄ¡v CX]n sk¨v
Wp\ªp. Fsâ ssNNsa Mm³ Bân]psX fp`Nant`¡v BW]n¨p. Fsâ ssNNan HSpRmkp¶Sn`pw A¸p_w
B]n^p¶p Ak.Bân]psX Ip*pNÄ Mm³ fm_nfm_n k`n¨pWp\ªpsNm*v fp`NÄ ssNNan C«p
sM^n¨p.A§sW Ss¶ Bân]pw B]n Mm³ WX¶p Wo§n N«n`nt`¡v ko\p. Bân Fsâ sdÂäv– Ajn¨p
fmän bmâv hnºv Ajn¨p.
“”sF kn Xo¨v ]q hwSnRv–“”bmâv Ajn¡m³ {lfn¡p¶SnWnsX Bân Fsâ sIkn]n f{´n¨p. Mm³
Fsâ bmâpw C¶Àsk]_pw Ajn¨p F_nªp.
“”Wn¡v Wn¡v””Bân]psX tfs` ko*pw ko\ Fs¶ Bân SXªp.N«n`n NnX¶ Bân F\oäp C^p¶p.
“”Mm³ b_]p¶ tbms` tk\w Wo sI¿m³. FÃmw Cu Bân WnW¡v bYn¸n¨p S^mw””
“”½v””Mm³ Np® Np`¸n¨p Wn¶p.
“”H^p sb®nsW F§sW B\v hpOn¸nt¡*Sv F¶v C¶v Mm³ Wns¶ bYn¸n¡pw””bmâv Ajn¨p Wn¡p¶
Fsâ AXpt¯¡v Bân NqXpS Wo§n Fsâ Np®]n bnXn¯w C«p.Np®s] sfsà bp_Nnt`¡v k`n¨p Bân
AksW Ss¶ tWm¡ns¡m*v b_ªp””CkWv Wà kaÀ¨ D*tÃm””.Mm³ Fsâ ssNNÄsNm*v Bân]psX fpXn
SjpNn.
Fsâ Np® sfsà fpt¶m«pw bnt¶m«pw Wo¡n Bân AksW fmN-vhnfw N¼n B¡n. tlgw AknsX H^p
D½ S¶p.Bân Wm¡v sNm*v Fsâ Np®]msN D^nªp.
“”CknsX NnX¡v””sdZn ssN Nm\n¨p Bân b_ªp. Mm³ ASv AWph^n¨p. sdZnt`¡v Mm³ NnX¶p.
Bân N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fp«pNp¯n Fsâ fpNan C^p¶p.
“”shN-vhn Nt{*mÄ M§Ä sb®p§Ä¡v– S^\w.BUyw HmÀt¡* Nm^yw ASm\v–“”Bân Fsâ Np®]nÂ
ko*pw bnXn¨p. fpOw NqXpSÂ Np®]nt`¡v AXp¸n¨p AksW Bân km]n`m¡n. Bân]psX DfnWoÀ
FsâNp® BsN b^¶t¸mÄ kÃm¯ H^p AWpeqSn FWn¡v AWpeks¸«p.km]n C«psNm*v Fsâ Np® Bân
k`n¨q¼n.CSnWnsX fp¶nt`¡v bXÀ¶p ko\p NnX¶n^p¶ fpXn Mm³ bp_Nnt`¡v IoNnsk¨p.Bân
kas^ hmkVmWw B\v F´m Fsâ Np® Du¼n]Sv. A`vbw Njnªp Bân F\oäp.
“”WnW¡v k^p¶p F¶v tSm¶pt¼mÄ Ft¶mXv b_]\w.sb«¶v H¶pw SoÀt¯NÃv””
Bân N«n`nt`¡v NnX¶p.
“”CWn Wo Ct§m«v km””Bân Fs¶ fmXnknan¨p. Mm³ fp«pNp¯n C^p¶p. Nm`pNÄ ^*pw AN¯n Bân
t]mWn Nm\n¨p NnX¡p¶p. tgkv sI]vSp kr¯n B]n B\v Bân hq£n¨p sk¨n^n¡p¶Sv.
“”Mm³ WnW¡v W¡n S¶ tbms` Sn^n¨p FWn¡pw sI]vSp SmXm””
Mm³ Fsâ S` Bân]psX bq_nt`¡v AXp¸n¨p. Fsâ Wm¡v AkntX¡v sk¨p. WWªp C^n¡p¶ Bân]psX
bqkn Mm³ Fsâ Wm¡v C«p HmXn¨p.
“”Biv,A§sW Ss¶””Bân hpOw NXn¨p bnXn¨p Fsâ S` Bân]nt`¡v NqXpS AXp¸n¨p. Mm³ Wm¡v
C«p Ca¡n sNmXp¯psNm*n^p¶p.
“”A§sW Ss¶. WnÀ¯tà Wo””Hmt^m lÐ§Ä bp_s¸Xpkn¡p¶SnWp CX]n Bân b_ªp.N]vbv N`À¶
^pIn DÅ Bân]psX K`w Fsâ fpO¯p bXÀ¶p. AÂbtW^w NqXn Fs¶sNm*v W¡n¸n¨ tlgw Bân
WnÀ¯m³ Bklys¸«p. Fs¶ bp_Nnt`¡v SÅn C« Bân F\oäp Fsâ bp_¯p N]_n C^p¶p.Bân]psX
WWkv Fsâ k]änt`¡v bX^p¶Sv Mm³ A_nªp. Fsâ ^*p ssNNapw FXp¯ Bân fp`Nant`¡v sk¨p.
Fsâ ssNNan Bân]psX ssNNÄ sk¨p sNm*v Bân C^pfp`Napw Nl¡n.
“”CSv M§Ä¡v F{S fm{Sw Cãw Bs\t¶m””fp`NÄ Nl¡n Bân b_ªp. tlgw ssN FXp¯ Bân Fsâ
tft`¡v NnX¶p. M§apsX Ip*pNÄ ko*pw b^hvb^w N*pfp«n. Bân Fsâ Ip*pNÄ fm_n fm_n
k`n¨p NpXn¨p. Mm³ Fsâ ssNNÄ Bân]psX WnSwd§an sk¨v fp` Nl¡n] tbms`
sI]vSp.Bân]psX fp`NÄ Fsâ sW©n AfÀ¶p. fp`sM«v knNhn¡p¶Sv Mm³ AWpekn¨_nªp. Bân
Fsâ fpO¯pWn¶pw fm_n. Mm³ Bâns] sN«n¸nXn¨p F\oäp C^p¶p. C^pNm`pNapw Fsâ k]_nWp
A¸p_¯pw C¸p_¯pw B]n sk¨psNm*v Fsâ fXn]n Bân C^p¶p. Mm³ Bân]psX Njp¯n`qsX Fsâ
Ip*pNÄ sNm*ptbm]n. Bân]psX Njp¯n Mm³ IpwdWw sNm*v sbmSnªp. H^p ssN Mm³ fp¶nt`¡v
sNm*pk¶p Bân]psX fp`]n bnXp¯w C«p.fp`sM«n sM^n¨psNm*v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ Bâns] IpwdWw SpXÀ¶p.Bân]psX ssNkn^`pNÄ Fsâ fpXnNÄ¡nX]n`qsX NX¶p
tbm]n.Fs¶ làfm]n bp_Nnt`¡v SÅn] Bân Fsâ Np®]n tN_n kas^ sb«¶v C^p¶p. Bân]psX
WWª bqkv Fsâ Np®s] fpjpkWm]n knjp§n.
“”Biv””M§Ä ^*ptb^pw H^pfn¨p ldv–Un¨p.
“”hvboZv Mm³ Nt{*mÄ sI¿mw. WnW¡v k^p¶p F¶v tSm¶pt¼m b_tªm\w””Bân kas^ hmkVmWw
sbm§nSm\p.
“”Hmt^m Wnfngkpw BhzUn¡\w””Bân b_ªp. Mm³ Bân]psX fp`sM«pNÄ sM^n¨psNm*v Fsâ BUys¯
Nan BhzUn¨p.H^p C^pbSv sh¡âv– Njnªt¸mÄ Ss¶ FWn¡v skÅw k^p¶Sm]n tSm¶n.
“”Bân FWn¡v k^p¶p””Mm³ b_ªSpw Bân Fsâ Np®]n Wn¶pw t]mWn FXp¯p.
“”BUys¯ Sk\ AsÃ.ASm\v–“”Bân b_ªp N«n`nt`¡v NnX¶p.Mm³ F\oäp.
“”Cs¸m AksW ZnÌÀdv sI¿*.Wo Ct§m«v km.CSv km]n sk¡X””Bân fp`NÄ ^*pw N¿n FXp¯p.
Mm³ Bân]psX fp`NÄ ^*pw Fsâ N¿n B¡n. CXs¯ fp`sM«v Mm³ km]n B¡n k`n¨p Du¼n.Fsâ
Wm¡v sNm*v Mm³ Bân]psX CXs¯ fp` fpjpk³ WW¸n¨p.ASnWptlgw k`t¯ fp`sM«v Mm³
km]n`m¡n ^pIn¨p. fm_n fm_n C^p fp`Napw Mm³ W¡n SpX¨p. Fsâ Np® bqÀkmVnNw làn
{bmbn¨p.
“”Bân Mm³ tNäs«””Np® Nm\n¨psNm*v Mm³ tImUn¨p.
“”½v. bs¿tÉm B]n””Mm³ Bân b_t]* Smfhw Np® Bân]psX bqkn `£yw sk¨p. Ak³ sbmXp¶sW
B bqknt`¡v Bjv¶v C_§n. sfsà Mm³ fpt¶m«pw bnt¶m«pw Wo§n. ASnWp AWph^n¨p Bân]psX
fp`NÄ CaNn. Mm³ tkPw H^¸w Nq«n. AtSmsX fp`NÄ CaNp¶ tkPkpw NqXn. ASv Fs¶ NqXpSÂ
D³fà³ B¡n.
“”tkPw Np_¡q””Bân Bklys¸«p.
“”sfsÃ,bSns]””…..
H^p fnWntämaw Mm³ A§sW Ss¶ AXn SpXÀ¶p.fp_n]n ¹Nv ¹Nv lÐw fm{Sw.FWn¡v ko*pw
k^p¶Sv B]n tSm¶n]t¸mÄ Mm³ WnÀ¯n. Np® bp_t¯¡p FXp¯p.
“”fnXp¡³.””Bân A§sW b_ªp fp«v Np¯n tZmPn hvssä`n C^p¶p. Bân]psX Np*n¡v Mm³
làfm]n H¶v AXn¨p. Bân D_s¡ In^n¨p. Mm³ ko*pw làfm] H^Xn NqXn sNmXp¯p. tlgw
Bân]psX bp_Nn B]n tbm]n fp«pNp¯n Wn¶v Bân]psX bp_¯p Fsâ sW©v AfÀ¯n B Sq§n BXp¶
fp`NÄ N¿n FXp¯p sM^n¨p. Bân]psX fpXn]psX f\w Fsâ fq¡n S«n. Mm³ Fsâ fpOw Wo*p
NnX¶ fpXnNapsX CX]n sk¨v B hpPÔw BhzUn¨p.
“”tNäv””Bân A`vbw Njnªp Bklys¸«p.
“”WnW¡v Cãw DÅ tbms` AXns¡Xm.””
Mm³ Bân]psX bqäns`¡v Np® bp_Nn`qsX N]än.tkP¯n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ AXn¨p. Sq§n BXp¶ fp`NÄ Fsâ N¿n NnX¶p Np`p§n Nan¨p. Bân¡pw
k^m_m]n F¶v tSm¶n. ASptbms` B\v Bân lÐ§Ä D*m¡n]Sv.
“”A§sW Ss¶.. tkP¯n AXns]Xm.. Biv Biviv…. hvboZv Np_¡tà tfmsW””

Wnfng§Ä¡Nw FWn¡pw k^p¶Sv B]n tSm¶n.
“”Bân FWn¡v k^p¶p””
“”bp_t¯¡p FXp¡Xm.””Mm³ Fsâ Np® bp_t¯¡p FXp¯p. Bân Sn^nªp NnX¶p. Bân ssN kn^Â
bqäns`¡p N]än Ca¡n.
Mm³ Fsâ bm fpjpk³ Bân]psX fp`Nan Ioän¨p.
“”Biv Biv””Mm³ Wnlzhn¨p. Bân¡v CSnWnsX skÅw tbm]n. M§Ä ^*p tb^pw £o\w Nm^\w
N«n`n f`À¶p NnX¶p. Bân Fsâ Np®bm l^o^w fpjpk³ tS¨p bnXn¸n¨p.
“”F§sW D*m^p¶p Wnsâ BUys¯ shN-vhv FN-vhvbo^n]³hv?””
“”CSn`pw fnN¨ A^t§äw tks_ BÀ¡p Nn«mWm Bân””Mm³ Bâns] tWm¡n In^n¨p. Bân Fsâ tWs^
Sn^nªp NnX¶p. M§Ä ^*ptb^pw Ip*pNÄ ko*pw Nq«n fp«n¨p.(SpX^pw )

Leave a Reply