സ്വപ്നയും സനൂപും 03 [Sanoop]

Posted by

സ്വപ്നയും സനൂപും 3

SWAPNAYUM SANOOPUM PART 3 BY SANOOP THE WRITER

PREVIOUS PARTS [https://Muthuchippi.net/?s=Swapnayum+Sanoopum]

hzbvW]pw hWqbpw emPw fq¶v

{bn] km]W¡ms^.. Wn§Ä Ss¶ bn´m§`pNÄNv Wµn. Fsâ Cu NT CWn]pw tbmNp¶Sv H^p kSyhvS
Unl]n`qsX]m\v. FÃm bmÀ«n`pw NanNÄ fm{Sw AÃmsS, Ss¶¡mÄ {bm]¯n fq¯ H^p
hv{Sohuµ^ys¯ SWn¡p fm{Sfm]n Nn«pt¼mÄ B l^o^t¯mXp FWn¡v tSm¶p¶ B^mVW B\v Cu
emP¯nÂ.k^pw emP§an NqXpS NTmbm{S§sa DÄs¸Xp¯mWpw Mm³ {lfn¡p¶p*v…..

Bim^w Njn¨p Njnªt¸mtj¡pw {Xn½À ImÀKv B]n.

“”FWn¡v tbXn]mXm tk*….. “”

“”Ct§m«v km Fsâ sbm¶v hzbvtW…….. Cu NmsXms¡ sk«n hpµ^n Btk*…. “”

“”NmXv sk«n]n« F´nWm.. “”

“”FWn¡v B bnaÀ¸v WÃtbms` Nm\\w, B Nm«^pkn HjpNp¶Sv Nm\\w,….. F´m “”

“”Wo Hmt^m¶v b_ªp Fsâ D_k sbm«n¡msS “”

“”sbm«n HjpNs« tI¨n….. B D_k Mm³ NpXnt¨mamw. Cs¸m Wfp¡v NmXv sk«mw “”

“”F§mWw fp_nªm sNmÃpw Wns¶ Mm³ “”

“”{XÌv– fn fmZw….. “”

“”Jh hÀ “”
F¶p b_ªp tI¨n In^n¨p. B H^p cvt`m]n Ss¶ hwhm^w SpXÀ¶p. M§Ä sdZv–_qfn tN_n.

“”CknsX C^n¡p fmZw “”
Mm³ tbm]n {Xn½À FXp¯psNm*p k¶p.

“”fmZw B hvtNÀXv H¶v– Du^tfm “”

tI¨n bmkmX Du^n. WWp¯ bn¦v NaÀ gZv[n Fs¶ fmXn knan¨p. fp³bn A`vbw WWªp C^n¸p*v.

“”WWªn«p*tÃm fmZw “”

“”A§WmXm sb®p§Ä¡v– WW]pw hzmemknNw…. “”

“”fmZw B bmâohv H¶v– Smjv¯p….””

tI¨n B gZv[n k`n¨p Smjv¯n. ASv bmU¯n k¶p ko\p. tI¨n Nm`v sbm¡n S¶p Mm³ ASv
FXp¯p fmänsk¨p.

F¶n«v Mm³ H^p Iobv sNm*v B t^mf^mKnNÄ IoNn. F¶n«v H¶v– f\¯p k`n¨p

“”]p `p¡v– dyq«ncpÄ fmZw “”

“”kmINw AXn¡msS tKm`n sI¿m³ tWms¡Xm… “”

“”tbXnt¡* fmZw….. “”

Mm³ fpNan Wn¶p {Xn½À sk¨v BUyw N«v– sI]vSp, bns¶. bnaÀ¸nsâ C^pklkpw AXn emPkpw
sk«n.

“”Njntªm…. “”

“”CÃ fmZw, CWn]pw Zobv B]n«v sI]vSmt` tgkv sI]vS tbms` BNp “”

“”Jh sI]vtSmap hWqbv– hÀ… “”

tI¨n]psX tbXn Hs¡ tbm]n^p¶p. tI¨n Cs¸m kas^ NqÄ B\v.

“”fmZw B k`Sp Nm FXp¯p Fsâ CXs¯ tSman skt¨maq “”

tI¨n Nm`v FXp¯p sk¨p B bnaÀ¸v bnaÀ¶p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv NqSn¯pa Npjª b^pk¯n B]n^p¶p. Mm³ Zobv B]n«v {Xnw sI]vSp. ASptbms`
Ss¶ k`Sp Nm`pw FXp¯p sk¨p sI]vSp.

“”fmZw s_Zn B]n«p*v “”

“”SoÀ¶nÃtÃm dm¡n NqXn sI¿m³ D*tÃm hÀ “”

“”Jh C_vhv ssf ¹gÀ “”

“”Cu Ìqan dm¡v bn¶nt`¡v SÅn¨p C^n¡p…… “”

tI¨n Ìqan N]_n Np*n bn¶nt`¡v D´n¨p, PpU Npjn kyàfmNp¶ knV¯n C^p¶p. Mm³
AknsX]pw {Xnw sI]vSp. F¶n«v B Npjn]nt`¡v ssN C«p WÃ ssXäv B]n^p¶p

“”F´nWm\v hÀ BklyfnÃm¯nXSv ssN CXp¶Sv “”

“”H^p fpXn CSn tN_n tbm]n fmZw, ASv tWm¡n]Sm.. “”

“”F¶n«v Nn«nt]m “”

“”CÃ h¡v sI]vSp FXp¡pN fmt{S kjn]pÅp “”

“”F¦n A§sW BNs« “”

Mm³ B Npjn]n Wmkn«p Ca¡n. ^*v ssN sNm*pw Np*n bnaÀ¯n ASnt`¡p Wmkn«p Ipän¨p

Mm³ H^p b«ns] tbms` tI¨n]psX PpUNpjn W¡n sNmt* C^p¶p.

“”fSn sI_p¡m AknsX fpjpkWpw kr¯ntNXm… “”
F¶pw b_ªp tI¨n Ìqan Wn¶p FjptWäp. tI¨n ssN sbm¡n N£w Nm\n¨n«v CSpNqXn sk«\w F¶p
b_ªp. Mm³ ^*v N£¯ns` t^mfkpw sk«n sNmXp¯p.
“”fmZw AN¯p dmSv_qfn tbm]n NjpNns¡map ‘

“”sl^n hÀ… “”

F¶p b_ªp tI¨n tbm]n. Mm³ AknsX ko\ fpXn FÃmw FXp¯p Naªp. At¸mtj¡pw tI¨n DXpSp\n
CÃmsS C_§n k¶p

“”F´mXm fnjn¨p tWm¡ps¶ “”

“”Bav BsN fm_nt¸m]tÃm “”

“”F´nWmXm W½Ä fm{Sw DÅt¸mÄ s{ZÍv CXpt¶. Wo CWn Fsâ Nm\m³ dm¡n H¶pw CÃtÃm “”

F¶p b_ªp tI¨n cm³ Hm¬ sI]vSn«p N«n`n tN_n f`À¶p NnX¶p. sI¯n fnWp¡n] bqÀemPw,
koSnt]_n] A^s¡«v WoawNm`n DÅ sI_n] t^mf§Ä , C^pklt¯¡pw NnX¡p¶ fp`NÄ.

“” bns¶ FWn¡v F´nWm Cu Wn¡À “”

“”Du^nNa]mXm Wnsâ sNmXnf^w hfmVmWfm]n«v Wn¡s« “”

“”tI¨n NnX¡msS FjptW¡v Mm³ sl^n¡p H¶v– Nm\s« “”

“”Wo sl^n¡p N*Snsâ £o\w CSpks^ fm_n]n«nà “”

F¶p b_ªp tI¨n FjptWäp. tI¨n]pw MmWpw b^hvb^w tWm¡n Wn¶p. hfmVmW¯n Mm³ tI¨n]psX
l^o^¯n Nt®mXn¨p.

tI¨n]psX fpOw ssNNan tNm^n FXp¯p F¶n«v sN«nbnXn¨p Wn¶p. tI¨n Fsâ tSman SmXn
sk¨p Mm³ tI¨n]psX Njp¯n D½ sk¨p sNmt* C^p¶p.

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N®v Sp_¶t¸mÄ A`fm^]psX N®mXn]n Fsâ tI¨n]psX bn³emPw Sna§n Wn¡p¶p.
Mm³ B Np*nNant`¡v ssN HmXn¨p. Fsâ Np® tI¨n]psX bqÀ¨m`n bqÀ\ØnSn]n Wn¶p.
N¼n]Xn¨ Np®]psX IqXv tI¨n]psX bqÀSXw WW¨p. Np®]nt`¡v bN^p¶ WWkv Mm³ AWpekn¨p
A_nªp.

Mm³ N®mXn]n tWm¡n tI¨n]psX Np*n bnaÀ¯n]pw Nl¡n]pw C^p¶p. Mm³ WXpkn^ Smsj¡qsX
sNm*ptbm]n tI¨n]psX NqSn]n C«p, tI¨n sM^nbn^n sNm*v Nm`v sbm¡n.

Mm³ tI¨n]psX tSman bnXn¨p B`nwPW¯n Wn¶pw tkÀsbXp¯n tI¨ns] Sn^nIp WnÀ¯n. Cs¸m
FWn¡pw tI¨n¡pw M§apsX WPvW l^o^§Ä N®mXn]n Nm\mw. Fsâ Np® tI¨n]psX PpUIm`nÂ
kn{lfn¨p. tI¨n ^*v ssN]pw bn¶nt`¡v sNm*pk¶p Fsâ S`fpXn]n bnXn¨p.

Mm³ tI¨n]psX ^*v fp`Nsa]pw ssNNan tNm^n FXp¯p. H^p ssN sNm*v fp`NÄ¡v Smsj
tI¨ns] Ipän bnXn¨n«p ftä ssN bqÀIm`nt`¡v sNm*ptbm]n. AknsX ssN C«p D^Ên. F¶n«v B
ssN M§Ä ^*ptb^pw tIÀ¶p Wp\ªp.

H^p ssN sNm*v tI¨n]psX fp`]pw ftä ssN sNm*v bqÀ¨m`pw f_¨p bnXn¨p WqZv tcmt«m{Pcn
tbms` Wn¶p. b` tbmhpNapw AWpN^n¨p. ASnWp tlgw tI¨n Fsâ bn¶n k¶p Fsâ Np® bnXn¨p
Smt`m`n¨p. Fsâ sW©¯pw k]_n`pw tI¨n]psX H^p ssN HmXn WmX¶p.

ASnWp tlgw tI¨n]pw MmWpw N®mXn¡v fp³bn`m]n M§apsX l^o^¯nsâ sshZv Sn^nªp Wn¶p

sN«nbnXn¨p, Cs¸m M§apsX ^ihyemP§Ä H¶pw N®mXn]n Nm\p¶nÃ. tI¨n]psX l^o^¯nsâ BNm^
kXnkv tWm¡n Mm³ A´w kn«v Wn¶p. tI¨n]psX ssNNÄ Fsâ Np*n]n`pw, Fsâ ssNNÄ tI¨n]psX
Np*n]n`pw kn{lfn¨p. M§Ä Ip*v Wp\ªp IpwdW¯n fpjpNn.

tI¨ns] Mm³ FXp¯p sbm¡n tI¨n Fsâ A^]n Nm`v Ipän C^p¶p. Fsâ fpO¯nsâ fp³bnÂ
tI¨n]psX fp`NÄ.

B fp`NÄ Mm³ fm_n fm_n NpXn¨p. Mm³ Fsâ kn^ tI¨n]psX knNhn¨p C^n¡p¶ bqän C«p
Ca¡n.

tI¨n hpOw sNm*v bpaªp Fs¶]pw sNm*v kojpw F¶p tSm¶n.

“”hWqtb ¹ohv…. tk* W½Ä ^*ptb^pw kojpw “”

“”CÃ Mm³ hvt{Xm§m…. “”

Mm³ ssN N]än]pw C_¡n]pw sNm*v C^p¶p

tI¨n hpOwsNm*v bpaªp S` sk«n¨p hin¡m³ bäm¯ AkØ]n Wn¶p, Mm³ tI¨ns]]pw sNm*v
en¯n]psX AXpt¯¡v tbm]n tI¨ns] en¯n]n Im^n WnÀ¯n. tI¨n Nm`psNm*v DÅ bnXp¯w
fp_p¡n Mm³ bSns] Fsâ Np® tI¨n]psX bqänt`¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tNäm³ tWm¡n.

IpänbnXn¨ Nm`nsâ làn tI¨n Np_¨p. Np® Cuhn B]n tN_ntbm]n. Mm³ ^*v ssN sNm*pw
tI¨n]psX Np*n]n ht¸mÀ«v sI]vSp AXn SpX§n

tI¨n ssN ^*pw Fsâ Njp¯n`qsX Ipän bnXn¨p fpOw Fsâ bp_Nn sNm*pk¶p. fpXn fpjpk³
Fsâ S`]n bXÀ¶p NnX¶p. Mm³ bns¶]pw AXn¨p bm`v Na]msS {l²n¨p Nm^\w fäp sbmhngWpNÄ
ss{X sI¿\w F¶p D*m]n^p¶p. Np_¨v AXn¨p Njnªt¸mÄ tI¨ns] Mm³ fpNant`¡v D]À¯n, Np®
bqän Wn¶pw Du^n.

tI¨ns] FXp¯psNm*p Mm³ imant`¡p tbm]n F¶n«v ssZWn§v tXdnan Nk¨p C^p¯n. Ip^¯n]
sNmjp¯ bWnWo^v Mm³ W¡n NpXn¨p. F¶n«v Mm³ tI¨ns] A§sW C^p¯n Np® tNän AXn¨p.. Mm³
CSpks^ N*n«nÃm¯ tI¨ns] B]n^p¶p At¸m Mm³ N*Sv. hpO¯nsâ b_pUoh]n Fs¶ms¡ tk\sf¦nÂ
b_]mw. B`hyfm] fpXnNtamsX tI¨n NnX¶p bpaªp Mm³ AXn]psX tkPS Nq«n, Mm³ hÀk làn]pw
FXp¯p AXn¨p ko*pw Np«³ tI¨n]psX bqän bm`entgNw WX¯n.

Mm³ Np«sW bqän sk¨psNm*v Ss¶ tI¨ns] FXp¯p sdZv_qfnt`¡v– WX¶p. tI¨ns]]pw sNm*v
N«n`nt`¡v NnX¶p. Np«³ tI¨n]psX fUWsbm]vN]n Ss¶ kn{lfn¨p. tI¨n WÃtbms` £o\n¨p
F¶v FWn¡v fWhn`m]n. tI¨n f]¡¯n B]Sptbms` B]n.

Fsâ Np® tI¨n]psX fma¯n Wn¶pw S`]q^n. Nan]psX SaÀ¨]n`pw, IqXv Nm`mkØ]n ho`nwPv
cmWn Wn¶pw AXn¡p¶ Nmänsâ SjpN`n`pw MmWpw f]§n

D\À¶t¸mÄ M§Ä ^*ptb^pw H^p DXpSp\n A^nNn tbm`pw CÃmsS f`À¶p NnX¶p. tI¨n bSns]
I^nªp Fsâ sW©nt`¡v fpOw sk¨p, fp`NÄ Fsâ k]_n kn{lfn¨p. SpX FXp¯p Fsâ Np®]nÂ
sk¨p. Mm³ ssN sNm*v tI¨n]psX S` Ipän bnXn¨p.

“”Fsâ tfm³ tI¨ns] Fs´ms¡]m sI]vsS “”

“”Cãs¸t«m……. “”

“”H^pbmXv….. “”

“”tfmsâ Np«³ ko*pw D\À¶tÃm “”

“”tI¨n]psX lÐw tN«m fSn Ak³ F®n¡pw “”

“”A{S]v¡v Cãfmt\m tI¨ns]….. “”

“”bnt¶…..
tI¨n…… kn BÀ C³ `kv “”

“”sl^n¡pw tfmtW…. l^o^w sNm*pw fWhv sNm*pw Mm³ Wnt¶mXpÅ t{bf¯n B]n “”

tI¨n Fs¶ Ipwdn¨p

“”tI¨n….. “”

“”½v…. “”

“”bnt¶w WWªp SpX§nt]m “”

“”sI_pSm]n«v “”

“”H^p Nan NqXn B]mt`m “”

“”C¶v GSm]m`pw tk* “”

“”sl^n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fsâ hzbvWNp«n]psX Cãw tbms` “”

M§Ä Np_¨p Njnªv FjptWäp tbm]n NjpNn., s{ZZv C«p k¶p. Mm³ H^p Wn¡À fm{Sw. tI¨n
dWn]Wpw bmkmX]pw. AXnkhv{S§Ä H¶pw M§Ä C«n«nÃ.

M§Ä Du\v Njn¨n«v Xokn Nm\m³ C^p¶p.
tI¨n]psX B`hy fqXv Hs¡ fm_n Njnªn^p¶p.

“”tI¨n Np«³ ko*pw D\À¶p “”

“”Wnsâ Np«³ At¸m Fsâ F´pkmXm…. “”

“”D_k…. “”

‘WÃ tb^v “”

“”tI¨n……. “”

“”F´pkmXm “”

“”Np«³ F®n¨p “”

“”G®ns¨¦n FknsX¦n`pw Np¯n N]äp….. “”

“”tI¨n]psX bqän tNäw…. “”

“”tI¨n]psX bq_v sbmanªn^n¡pkm….. “”

“”F¶m`pw ….. AXn¡* tNän sk¡v. AkWv hfmVmWw BNs« “”

“”Wo B Wn¡_nâ hndv Ajn¨p. bp_s¯Xp¡v kjn D*v– “”

Mm³ hndv Ajn¨p bp_s¯Xp¯p. tI¨n Np®]n Ipän bnXn¨p F¶n«v km]n`m¡n Wp\ªp.
bp_s¯Xp¯t¸mÄ fpjpk³ Sp¸Â B]n^p¶p. F¶n«p tI¨n FjptWäp Wn¶p

“”At§m«v– Im^n C^n¡Xm…. “”

Mm³ Im^n C^p¶p. tI¨n bmkmX sbm¡n Np«sW FXp¯p bqän fp«n¨n«v N]än. ASnWptlgw Fsâ
fXn]n C^p¶p

“”Cs¸m F§sWm*v tfmsW…. “”

“”Biv…. AXntbmans]….. “”

bns¶ M§Ä N¼n b_ªpsNm*v C^p¶p. Fsâ Np® tI¨n]psX bqän C^p¶p sk«n kn_¨p

“”tI¨n ^*v {bmklyw Mm³ bm`v DÅn NaªntÃ, At¸m {blvWw Ctà “”

“”Fsâ sbm¶ptfm³ Ct¸msj¦n`pw Cu Nm^yw tImUn¨tÃm,WÃ D¯^kmUn¯w – “”

“”b_ tI¨n “”

“”Mm³ Wnsâ sNm¨nsW {bhkn¡pw, Ft´]v? “”

Mm³ sI_pSm]n«v H¶pw sM«n.

“”tI¨n….. “”

“”thcv bo^n]Zv BX f*m…. “”

“”iq….. tI¨n Ft´`pw Hs¡ b_tªm*v C^n¡v. Np«³ fma¯n CXn¨p tN_n C^n¡s« “”

“”tI¨n]psX tS³ sNm*v Np«³ Npant¨mXm… “”

“”Npan¨p H^p b^pkfm]n. .tI¨n …. FWn¡v tS³ NpXn¡\w “”

tI¨n Fs¶ bnXn¨p NnX¯n F¶n«v Nk¨p Fsâ fpO¯p C^p¶p. bmkmX Fsâ S`]v¡p fpNan NqsX
NnX¶p

“”tI¨n¡v Cu bmkmX Du^nNqsX ? “”

“”tk* Du^n]m WnW¡v b`Spw tSm¶pw. “”

Mm³ A§sW tS³ NpXn¨p NnX¶p. tI¨n]pw hpOn¨p C^p¶p. At¸mÄ Bt^m NmanRv sdÂ
AXn¡p¶SvsN«p

“”l`ywB^mtI¨nCutW^¯p””

“”FsâNk¡nX]nÂWn¶pwFjptWäptbm]ntWms¡Xm””

Mm³tbm]ntWm¡nASvt^gvftI¨nB]n^p¶p.M§apsXkoXnsâAXp¯m\vA½mksâkoXvF¶pMm³b_ªm]n^p¶tÃm.A½mksâfq¯fNam\vt^gvf.^*vf¡am\vA½mkWv.t^gvf]pwAbÀ®]pw.^*vtb^pwFs¶¡mÄfq¯Sm\v.t^gvftI¨nH^phwekfm\v.k^pwemP§anÂbpSn]ASnTnNÄNqXn…….

Leave a Reply