രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും 2 [അപരൻ]

Posted by

രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും 2

RESHMAYUM SURESHUM AMMAMAARUM PART 2 BY APARAN

Wm`vb¯m_p k]Êp k^pw hpV]v¡v. hmfmWy k®w. skap¸p Wn_w. k`n] huµ^ysfm¶pfnÃ. D^p*
NknapNÄ. skap¯ fpOfm]SnWm NrSmkpw tfÂfol]pw sSanªp Nm\mw.

hm^n]m\v hpV V^n¨n^p¶Sv. hm^n¡p¯nWpw »uhnWpfnX]n skap¯ A`vbw D´n] k]_p Nm\mw.

“” ]m{Ss]ms¡ hpOfm]n^pt¶m “” hpV tImUn¨p.

“”AtS Bâo. s{X]nWn`n^n¡m³ hoäp Nn«n.”” ^tfgv.

“” Wn§ap tIm_pt*m. Mm³ tIm_p kna¼mw “” hpV.

“” Hm. tk* hptV. C¸w f\n Wm`m]ntÃ. M§ap s{X]nWn k¨p St¶ Njn¨p “” ^f\n b_ªp.

“”F¶m Im]s]Xp¡mw “” hpV AXp¡a]nt`¡p tbm]n.

hpt^gv ^tfgnWpw ^f\n¡pw NqXn WnÝ]n¨n^p¶ ^*mw Wn`]ns` fp_n Nm\n¨p sNmXp¯p.
AkÀ BsN H¶p {cgv B]n Sn^nsN Smsj ssZWnwPv_qfns`¯n.

At¸mtj¡pw hpV Im]]pw bjwsbm^n]pw tXdnan H^p¡n]n^p¶p.

Im] NpXn¨v Wm`ptb^pw kntlg§sams¡ b^hvb^w b¦p k¨p.
^tfgnsâ Aѳ BN-vhnZân b¯p kÀgw fp¼p f^n¨p tbm]Spw SpXÀ¶v dÔp¡apsX
Häs¸Xp¯`nWnX]n`pw D*m]n^p¶ H^p tÌgW_n¡X]ns` k^pfmWw sNm*v ^tfgntW]pw tI¨n
^fyt]]pw bYn¸n¨Spsfms¡ knk^n¨t¸mÄ ^f\n]psX N\vYfnX_n.

“” B NX knäpNn«n] b\w sNm*v ^fytfmÄ¡v WjvhnwPnWv AZvfng³ Nn«n. C¸w AkÄ¡v AknsX
tKm`n]pfm]n. CWn AkapsX N`ym\w Njn]p¶Sp ks^ hfmVmWfnÃ.””
^f\n]psX N®p Wn_]p¶Sp N*v hpV Fjpt¶äp k¶v ^f\ns] sN«n¸nXn¨v Blzhn¸n¨p.

“” hm^fnà ^f\n. Ct¸m hfmVmWfm]n«p Kokn¡mftÃm. FWn¡p fWÊn`mNpw ^f\osX kngfw.
CknXmt\`pw hpt^gnsâ Aѳ bn^nªt¸mÄ FWn¡pw GSm*ntS AkØ]m]n^p¶p. Fs«m¼Sp kÀgfm]n.
bt£ At§^p WÃ SpN sI`knWp A]¨p S^pw. MmWpw tfmWpfntS Ct¸m ht´mgfm]n Njn]p¶p””
bnt¶]pw b`Spw b_ªv Ak^n^p¶p.
H^pNm^yw AkÀ¡p fWÊn`m]n. b` Nm^y§an`pw ^*p NpXpwd§apw H^p tbms`]ms\¶v…

A©p f\n]m]t¸mtj¡pw `o`s]¯n.
“” CSm\v `o`. k¶v bm{S§sams¡ NjpNn AXn¨pSpX¨p S^pw.”” hpV `o`s] b^nI]s¸Xp¯n.
“” `o`]pw CSptbm`m. sN«nt]mWptb£n¨n«p kÀg§am]n. b¯p kÀgfm]n FWns¡m^p him]fm.Hä
tfmta]pÅq. AwPWkmXn Xo¨_m”” hpV b_ªp.

AkÀ kÀ¯fmWw b_]tk hpt^gv ^tfgntW]pw Nq«n WmXp Nm\n¡mWn_§n. sk_psS kÀ¯fmWw b_ªv
AkÀ H«pw Sn^¡nÃm¯ b©m]¯v t_mZn`qsX WX¶p.
AVnNw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv KWkmhfnÃm¯ {Pmf{btUlw.

“” FWn¡nknsX k`y N¼Wns]m¶pfnsÃXm”” hpt^gv b_ªp.
“” AÑWptb£nt¨ bns¶ M§ap HSp§n¡qXn]m Njn]p¶Sv. b
A½]v¡mt\Â BsN¡qsX `ot`¨n]m Nq«v. tI¨n¡v AXp¡a¸\n sIt¿* Nm^ysfm¶pfnÃ. ASymklyw
Kokn¡mWpÅsSms¡]p*v. bns¶ At½sX AXp¯p k¶v Np_¨p tW^w kÀ¯fmWsfms¡ b_ªn^n¡pw.
tI¨n¡pw At½sX tbm`s¯ AWpekfpÅSp sNm*v Ak^p S½n e]¦^ Nq«m “”.

“” bt£ Wo b_ª tbm`s]m¶pfà Wnsâ A½ “” ^tfgv b_ªp.

“” ASn¸jmXm. hSy¯n MmWpw A½]pw S½n dÔs¸Xm³ SpX§nt]¸n¶m A½ C§sW ht´mgkSn]m]n«v
C^n¡pt¶””hpt^gv.

“” Wnâ½]v¡v Wo b_]p¶ tbms` k`y huµ^yfnÃms]¶p tkt\Â h½Sn¡mw. bt£ D{P³ shN-vhv
A¸o`mXm “” ^tfgv b_ªp.

“” WnW¡§sW tSm¶nt]m “” hpt^gv.

“” bn¶ÃmsS. Nm\pt¼mtj H^nSp tSm¶pw””

“” sNmÅmftÃmXm. Sp\n]pXp¯p N*t¸mtj A§Wms\¦n Sp\n]nÃmsS N*m Wo kt¨¡nÃtÃm””

“” MmW§p sfm¯w Sn¶pw “”

“” ISn¡tÃXm. FWn¡p Sn^n¨p S^t\””

“” Fâ½s] Sn^n¨p S^p¼w S^mw “” ^tfgv.

“” b®n¸Sw k^p¯n Sn^n¨p S^mXm “” hpt^gv.

^*p tb^pw In^n¨p tbm]n.

“” B… Fât½sW A_n]m³ tf`mªn«m tfmtW. Wnsâ Np® HXn]msS hq£n¨m fSn”” ^tfgv b_ªp.

“” Fâ½s] WnW¡pw A_n]mªn«m. fpSpNj¸n]m. Wnsâ Ims_Xp¡pw “” hpt^gv.

“” tim… ^*v A½¸q_pNÄ H^pfn¨v. Np® C¸tj sbm§n “”

“” kmXm. CWn Sn^n¨p tbmt]¡mw. tW^t¯ A¯mjw Njn¨n«v Nan SpX§mw”” hpt^gv b_ªp.

AkÀ ko«nt`¡p fX§n.

CtS hf]w hpt^gnsâ ko«nÂ…

`o` D*m]n^p¶Sp sNm*v hpV]pw ^f\n]pw S½n C§WpÅ hwhm^sfm¶pw D*m]nÃ.
ko«pNm^y§an`pw Wm«p kntlg§an`pw fm{Sfm]n hwemg\w HSp§n.

hpV]v¡v ^f\ns] kas^ Cãfm]n. ASptbms` Ss¶ ^f\n¡p hpVt]]pw. `o`t]]pw ^f\n¡v
fSn¸m]n.

`o`s] N*m A¼Sp b_]nÃ. G_n]m H^p Wm`vb¯©p fSn¡pw. Wà Bt^mPyfpÅ D_¨ l^o^w. A`vbw
Wn_w Np_kms\¦n`pw H^p tk`¡m^n]psX fs«m¶pw tSm¶nÃ.H^p Np`oW]m] ko«½]psX f«v.

“” `ot`¨n H^p tk`¡m^ns]m¶pfÃ. FWn¡p Nq«pNm^n]m. tI¨n¡v FWn¡p tKm`n sI]vSp St^*
Nm^ysfm¶pfnÃ. H^p hvtWi¯nsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tb^n k^p¶q¶p fm{Sw “” hpV ^f\nt]mXp b_ªp.

“” ASp ^f\o fsäm¶pfÃ. FWn¡nktamsXm^p NX¸mXp*v. Fsâ sN«nt]mWnt«¨p tbmNp¼w Fsâ t`O
tfmÄ¡p Gjp k]tÊ DÅq. A¶v Fs¶ fmWhnNfm]pw hm¼¯nNfm]pw him]n¨Sv Ckam. C¸w tfmÄ¡v
bs¯m¼Sv. ¹hvXq Njnªv AwP³kmXn Xo¨_psX tKm`ow Nn«n. CSp ks^ Aksa bYn¸n¡p¶Snsâ
dp²nfp«p MmW_nªn«nà tNt«m. FÃmw Ckam sI]vSSv. MmWpw Fsâ tfmapw f^n¡p¶Sp ks^ ASp
f_¡¯nÃ.”” `o` knNm^mVoW]m]n SpXÀ¶p,

“” BUys¯ l¼aw Nn«n]t¸m tfmav Fsâ N¿n S^msS CkÄsX N¿n`m sNm*p sNmXp¯Sv. FWn¡p
^*½fm^m. `o`mt½w hpVmt½w F¶m Akap b_]m_v. Aksa N`ym\w Njn¨p kn«m`pw Cu dÔw A§sW
Ss¶]m]n^n¡pw “”

CsSms¡ tN«tSmsX ^f\n¡v hpVt]mXpÅ fSn¸v NqXn.

“” CWn]n¸w tfmsa sNmÅmkp¶ H^msa sNm*p sN«n¡\w. AtS]pÅq FWn¡v “” `o` b_ªp.

“” ^f\n t`O tfmsa H¶p Nm\\w. `ot`¨ns]t¸ms`m¶pfà tNt«m. hpµ^n]m. ASymklyw
sW_kpfp*v. Wà S¦s¸« hzemkfpÅ sNm¨m. Akap skÅn]mjvI sskNn«p k^pw. WmPÀtNmkn`n`m
tKm`n. “” hpV b_ªp.

“” FWn¡pw ASm hptV knIm^w. ^fy tfmÄsX N`ym\w. AkÄ¡n¸w C^pb¯nfq¶m]n. k`y tKm`ow
b\kpsfm¶pfntÃ`pw Aksa N^pSp¶ H^mam^n¡\sft¶]pÅq. AsSm¶p Njnªm hm^fnÃ. bns¶
^tfgnsâ Nm^yfntÃ. AkWnãs¸« sb®nsW sN«nt¡ms«. fsäm¶pw tk*. “” ^f\n]pw b_ªp.

A§sW kÀ¯fmWsfms¡ b_ªv hÔyt]mXp NqXn b\ns]ms¡ SoÀ¯v `o` tbm]n.

ASp Njnªm\v hpt^gpw ^tfgpw ko«ns`¯n]Sv.

“” Wfp¡n¶p tW^t¯ A¯mjw Njn¡mw “”

ASp tN«v fäp fq¶p tb^pw In^n¨p. ASnsâ Nm^\w FÃmkÀ¡pw A_n]mfm]n^p¶p.

FÃmk^pw tkPw Npans]ms¡ WX¯n.

A¯mj¯nWp In¡³ dn^n]m\n B]n^p¶p. FÃmk^pw Njn¨p Njnªt¸mÄ hpV b_ªp,

“”bnÅmt^ Wn§ap sbmt¡m. M§ao bm{S§sams¡ AXp¡n kt¨¨p k^mw “”

ASp fSn F¶p hpt^gnWpw ^tfgnWpw tSm¶n. kÀ¯fmWsfms¡ b_ªv A½fmÀ S½n`mUysfm¶Xp¡s«.
At¸mÄ Ak^psX ht¦mIsfms¡ H¶p fm_pftÃm. Nq«pNm^n^pk^pw sdZv_qfnt`¡p tbm]n.

A½fm^n^pk^pw AXp¡a]nt`¡pw Wo§n.

“” CsSms¡ CknsX NnX¡s« . ^mkns` `o` k¶p NjpNnt¡mapw”” Njn¨ bm{S§sams¡
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nn¨³hn¦n`n«p hpV b_ªp.

“” MmWpw tfmWpw S½n ^*p kÀgfm]n dÔs¸Xm³ SpX§n]n«v. Wn§sa{S]m]n? “” dm¡n k¶
Bim^sfms¡ {cnZvKns`mSp¡p¶SnWnX]n hpV tImUn¨p.

hpV]psX sk«n¯p_¶pÅ Cu tImUyw ^f\ns] BUysfm¶p AÔman¸n¨p. F¦n`pw C^pk^psX]pw ^ihyw
b^hvb^w A_n]msf¶pÅSp sNm*v AkÄ¡v hfmVmWfm]n. fm{Sfà bqK sI¿msWm¶pfÃtÃm S§Ä CknsX
k¶n^n¡p¶sS¶kÄ In´n¨p.

“” M§an¸w H^p kÀgtf B]pÅq “” ^f\n b_ªp.

“” W½ap emPyw sI]vSk^m AtÃXo ^f\o. hz´w f¡ap Ss¶^tà sI]vSp S^p¶Sv. “” hpV.

“” AtS]tS. ASp sNm*p skan]n`pw A_n]pN]nà F¶ hfmVmWkpfp*v “”

“” AtSXo. At½ At½ F¶p knant¨m*v hpt^gv AXn¨p S^p¼w Nn«p¶ B hpOfp*tÃm b_ª_n]n¡m³
tf`m”” hpV.

“” FWn¡pw A§sW Ss¶]mXo. Aksâ fpO¯p tWm¡n Nan¡p¼w Fs´m^p hpOfms\t¶m “” ^f\n.

“” FWn¡mt\Â CtS C¸tj WWªp SpX§n. kmXo Wfp¡t§m«p sIÃmw “” hpV b_ªp.

^*p tb^pw NqXn sdZv_qfns`¯n. ^tfgpw hpt^gpw Akt^]pw Nm¯v Sp\ns]m¶pfnÃmsS N«n`nÂ
C^n¡pN]m]n^p¶p.

“” CsS¶m ^*pw NqsX Sp\ow tNm\mWpsfm¶pfnÃmsS “” hpV tImUn¨p.

“” F´nWm At½ Sp\n. GSm]m`pw b_n¨p Nat]*Stà “” hpt^gv b_ªp.

“” AtS Bâo . Wn§apw Sp\ns]ms¡ fmäo«p km. hf]w Nat]* “” ^tfgv Nq«pNm^sW bn´m§n.

“” tim. ^*ntâw B{Nm´w N*ntÃXo ^f\o “” hpV ^f\ns] tWm¡n¸_ªp.

“” Wn¶p sI`]v¡m*p Sp\n]jn¨p kmXo At½ “” hpt^gv.

“” tNt«mXo. hz´w A½t]mXm H^p dipfmtWmfnÃmsS Sp\n]jn¡m³ b_]p¶Sv “” hpV fq¸n¨p.

“” Np® sNm*p dipfmWn¡msfXo”” hpt^gv.

“” M§an§WmXo. Nan¡p¼w C§sW b¨]v¡p b_]pw. ASm H^p ^hw “” hpV b_ªp.

“” M§apw A§sW Ss¶]m Bâo. sNmt_ Njn¼w tNt«m\w. Fât½sX knNXh^hzSn.”” ^tfgv b_ªp.

^f\n]mNs« F´p b_]\sf¶_n]msS Wn¡pN]m]n^p¶p.

“” F¶m¸ns¶ Wfp¡pw f¡ap b_]p¶ tbms` Sp\n]jnt¨¡mw. AtÃXo.”” DXp¯n^p¶ hm^n Ajn¨p
fmäns¡m*p hpV b_ªp.

“” At¿m ! Wm`p tb^pw H¶nt¨m “” ^f\n H¶¼^¶p.

fNsâ fp¼n Sp\n]jn¨n«ps*¦n`pw fäpÅk^psX fp¼n A§sW sI¿m³ AkÄs¡m^p fXn tSm¶n.

“” N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASnsW´mt½. W½ap Nan¡m³ tbmNpktÃ. Nan¡ptNw sI¿mw Nan Nm\ptNw sI¿mw
“” ^tfgv b_ªp.

“” AtSXo. Wfps¡m^pfn¨p NnX¶p Nan¡mw. Fsâ tfm³ Wns¶ Nan¡p¼w Wnsâ tfm³ Ft¶w Nan¡pw
“” l^o^¯n`p*m]n^p¶ khv{S§saÃmw fmän b^nbqÀ® WPvW]m]n hpV b_ªp.

^f\n kn½n«s¸«p Wn¡p¶Sp N*n«v hpV sI¶v khv{S§ajn¡m³ ^f\ns] him]n¨p.

^tfgv hpVs] tWm¡pN]m]n^p¶p. Ssâ A½]psX A{S]pfnsæn`pw S^t¡XnÃm¯ fp`NÄ. A`vbw
D^p*v D´n] k]À. k]_pÅ sb®p§sa Cãfm]n^p¶ ^tfgnWv ASnãfm]n. D´n] k]_nsW tNm¼³thäp
sI¿p¶ knV¯n Np*n bp_tNm«p SÅn Wn¡p¶p. skap¯ SpXNÄ¡v ASnWWph^n¨v k®fnÃm¯SnWmÂ
I´nNÄ¡v Wà k`n¸w tSm¶pw. N\¦m`pNan N_p¯ t^mf§Ä.

At¸mtj¡pw hpV ^f\ns] bqÀ® WPvW]m¡n]n^p¶p.

fäpÅk^psX fp¼n bn_¶bXn Wn¡m³ ^f\n¡v sI_n] Wm\w tSm¶n. AkÄ ssNNÄ sNm*v Ssâ A¸w
f_]v¡m³ H^p knc` {lfw WX¯n.

“” Hm… AkÄsXs]m^p Wm\w. ssN fmäXo. Nm\s« Wnsâ I¡.”” ^f\n]psX ssNNÄ d`fm]n bnXn¨p
fmän hpV b_ªp.

CSp N*v ^tfgpw hpt^gpw Fjpt¶äp Ak^psX AXpt¯¡p sI¶p…

A½fm^psX WPvWS N*v ^*p tb^ptX]pw Np®NÄ Np`¨p Wn¶v BXp¶p*m]n^p¶p…

hpt^gv Nq«pNm^sâ A½s] N®nf]v¡msS tWm¡n.

C^pWn_¯n AVnNw k®fnÃm¯ l^o^fm\v ^f\n]ptXSv. k`n¸fpÅ fp`NÄ. N_p¯ G^nt]ma]v¡p
WXpkn SXn¨ fp`sM«pNÄ. AXnk]À sSsÃm¶p D´n]n«ps*¦n`pw sbmSptk HSp§n] k]À F¶p Ss¶
b_]mw. Wo* Nm`pNapw k®fnÃm¯ Wà tg]vbn D^p* SpXNapw. SpXNapsX hwPfØmW¯v
t^mfmkrSfm] sWXpk^n]³ I¡.

“” WÃ bqX¸q_m\tÃmXo “” hpV b_ªp.

“” Bân¡v CSn`pw bqX]p*tÃm “” hpV]psX A¸w tWm¡n ^tfgv b_ªp.

“” t^mffpÅSv WnW¡nãfntà “” hpV ^tfgntWmXp tImUn¨p.

“” bqX]pÅSm Bâo FWn¡nãw. bqX Nq«n W¡m³ WÃ ^hfm “” ^tfgv.

hpV]psX tWm«w ^tfgnsâ N¼n¡p®]n`ms\¶p N* hpt^gv A½]psX ssNs]Xp¯v ASn bnXn¸n¨p.

“” A½]nsSm¶p bnXn¨p tWm¡nt¡ “”

hpV]psX N^hvbÀltfätSmsX ^tfgnsâ Np® Wn¶p kn_¨p.

hpV]v¡v B Np® Cãfm]n. WÃ k®fpÅ Np®. N¿ns`mSp§p¶nÃ.

“” N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F´mXm CSv. C^n¼p`¡t]m “” ASn sM¡ns¡m*p hpV tImUn¨p.

“” Bân¡nãfmt]m Fsâ Np® “” ^tfgv tImUn¨p.

“” sb^p¯nãms]Xm. Ct{Sw k`pSm^n¡psf¶p Mm³ N^pSn]nÃ.”” hpV.

“” At½sX bqän Wà cnäm]n^n¡pw “” hpt^gv b_ªp.

hpV ^tfgnsâ Np® C^pssNNÄ sNm*pw bnXn¨v sfsà sSm`n¨Xn¨p.

“” tWm¡Xm Fât½sX fp` F§Wps*¶v “” ^tfgv AXp¯p Wn¡pN]m]n^p¶ ^f\n]psX H^p fp`
N¿ns`Xp¯p hpt^gnsW tWm¡n b_ªp.

hpt^gv AXpt¯¡p Wo§n Wn¶n«v ^f\n]psX C^pfp`Napw AfÀ¯n SjpNn. bns¶ H^p fp`sM«p
km]n`m¡n Wp\ªp. ^f\n¡p t^mfm©fm]n.

CSp N*v ^tfgv hpVs] sN«n¸nXn¨v Ip*pNÄ Wp\ªv fp`Nsa Nl¡n sM^n¡m³ SpX§n. Np_¨p
tW^w A§sW sI]vSn«k³ H^p ssN Smtj¡p Wo«n hpV]psX A¸s¯ SjpNn. Btklt¯msX hpV Aksâ
ssN bnXn¨p Ssâ A¸¯n`fÀ¯n. DXsW ^tfgv bqÀ¨m`n SXkn SÅkn^ N´n`fÀ¯ns¡m*v AkapsX
bqänt`¡p H^p kn^Â N]än I`n¸n¨p.

“” iv..imkq “” hpV tS§n.

CSp N* hpt^gpw ^f\n]psX fp` I¸ns¡m*v AkapsX Nk]v¡nX]n N¿n«v bqän kn^`n«na¡n.
Aksâ Woa³Np® ^f\n]psX k]_n fp«n]p^p½n]t¸mÄ ^f\n ASp ssN Wo«n bnXn¨p.

IqXpÅ Caw Np®!
sNmÅmw. AkÄ knIm^n¨p.
^tfgntâSnsâ A{S k®fnsæn`pw H^p fp¡m`ns©¦n`pw Woa¡qXpS`p*v. tN_n sbmSn¡m³ bän]
Np®. Aäw ks^s]¯pw.

CtS hf]w ^tfgnsâ bqäns` ssN {bt]mPw hpV]v¡p hin¡m³ NjnªnÃ. ^tfgnsâ sbm®³ Np®
AkapsX N¿n`n^p¶p SpXn¨p.

“” FXm MmsWm¶p I¸t« “” hpV tImUn¨p.

“” I¸nt¡m Bâo. Bân¡p fSn]mNp¶Sp ks^ Snt¶m.”” ^tfgv b_ªp.

“” Bân tks*Xm. At½¶p Ss¶ knant¨m. AtàhpVmt½¶v “” hpV.

“” A½¸q_o¶p knan¡p¶SmXm AkÄ¡p NqXpS`nãw “” hpt^gv knan¨p b_ªp.

“” tbmXm ssft^. Wo Nn«n] bqän sNm\]v¡m³ tWm¡v. F´p sI¿\sf¶v FWn¡_n]mw”” hpV
Nr{SnftUgyw WXn¨p.

“” kj¡ntX*. Wo]m N«n`n`n^pt¶m. Mm³ km]n¯^mw “” ^tfgv hpVt]mXp b_ªp.

hpV N«n`nt`¡n^p¶p. sNmXnf^w tbms` Wn¡p¶ Np®]pfm]n ^tfgv AkapsX fp¼n sI¶p Np®
Ip*¯p fp«n¨p. hpV H^p ssN N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNm*p Np® bnXn¨v Wm¡p Wo«n sSm`nª Np®¯`¸n W¡n. ^tfgnsâ Np® kn_¨p.
hpV km]v Sp_¶v Np®¯` km]n`m¡n. F¶n«v sfsà Du¼n.

“” Fs´m^p Np®]mXo Wnsâ tfmsâ. km]n sNmÅp¶nÃtÃm “” hpV ^f\nt]mXp knan¨p b_ªp.

CSntWmXNw fp¼n Np¯n]n^p¶p Ssâ SpXNan`qsX Wm¡nj]v¡pN]m]n^p¶ hpt^gn {l²
tN{µoN^n¨n^p¶SnWm ^f\n bp©n^n¨SÃmsS f_pbXn b_ªnÃ.

hpt^gnsâ Wm¡v At¸mtj¡pw ^f\n]psX A¸¯ns`¯n]n^p¶p.AkapsX Nm`pNÄ SmtW]N¶p.

N_p¯p Ip^p* t^mf§Ä b^kSmWn SoÀ¯ t]mWoSXw!
Im`nWp skan]nt`¡v C^p bqÀ¨p*pNapw ImXn¡nX¡p¶p. ^tfgnsâ sb^pwNp® N]_n]n_§n]Sp
sNm*mNmw. Ak]v¡p fpNan`m]n A^]n©p Woa¯n S`Wo«n Wn¡p¶ N´v!

Aksâ Wm¡n³ Sp¼p N´n sSm«t¸mÄ ^f\n H¶p sM«n. Wmkp sNm*p N´nsW AfÀ¯n H¶pjnªn«v
Ak³ fm¼j¸qap Wp\]p¶Sp tbms` C^p bqÀ¨p*pNta]pw fm_nfm_n Cu¼n.

^f\n hpt^gnsâ S` C^pssNNÄ sNm*pw A¸¯nt`¡fÀ¯n¸nXn¨v ‘ ÈvlÈv..’ F¶ lo¡m^t¯msX
sb^pkn^`n Np¯n]p]À¶p.

hpt^gnWv ^f\n]psX I¡ k`n] Cãfm]n. WÃ Ipa]pÅ I¡. H^p kn^Â bqänt`¡p N]än
I`n¸n¨psNm*v N´p Wp\]m³ SpX§n.

hpV]psX Du¼`n hpOn¨p Wn¡pN]m]n^p¶p ^tfgv. Ak³ A½]psX tWt^ tWm¡n. Nq«pNm^sâ
bq_pSoä]n ^hn¨p Wn¡pN]m\v A½. Ak³ ^f\n]psX fp`Nsa F¯n¸nXn¨p. ^f\n AkWp fp`]v¡p
bnXn¡mWm]n Imªp Wn¶p sNmXp¯p.

“” F§Wp*t½. ^hfntà “” hpV]psX km]nt`¡p Np® SÅns¡mXp¯p sNm*p ^tfgv tImUn¨p.

“” Hs*Xm tfmtW Wà ^hw “” ^f\n hpO¯m Nq¼n] N®pNtamsX b_ªp.

hpt^gv ^f\n]psX bq_p Sn¶p¶SnsWm¸w sSm«Xp¯n^p¶p Nq«pNm^sâ tNm`p I¸ns¡m*n^n¡p¶
A½]psX fp`Nsa SXkn.

“” F§Wps*Xm AkÄsX bq_v “” hpV ^tfgnsâ Np® km]n Wn¶q^n sfsà km\fXn¨p sNm*p
tImUn¨p.

“” Wà tX]vÌpÅ bq_m At½. Aksâ Np® F§Wp*v ?”” bq_p Soä WnÀ¯n hpt^gv b_ªp.

“” D{P³ Np®]mXm “”

hpt^gv Sn^nªp hpV]psX Ip*pNan Ipwdn¨p.
C^pk^pw b^hvb^w Ip*pNÄ Wp\ªp.
^tfgnsâ Np®]psX ^pIn hpV]psX Ip*pNanÂ!
ASptbms` ^f\n]psX fUK`w hpt^gnsâ Ip*pNan Wn¶p hpV]pw WpNÀ¶p.

A½]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N¿n`n^p¶p kn§p¶ Nq«pNm^sâ KkmWnt`¡p hpt^gv tWm¡n. Ak³ S` Wo«n B
Np®¯`]n H¶p W¡n.

ASp N*v hpV]v¡v Btklfm]n.

“” FXm Wos]m¶p km]ns`Xp¯p Nm\nt¨Xm “” AkÄ b_ªp.

hpt^gv fpt¶m«mªv ^tfgnsâ Np® km]n`m¡n I¸m³ SpX§n. hpV knXÀ¶ N®pNtamsX ASp
tWm¡n]n^p¶p.

bq_¸¯n hpt^gv bNÀ¶p sNmXp¯p sNm*n^p¶ BWµmWpeqSn¡v SXÊw tW^n«t¸mÄ ^f\n N®p Sp_¶p
tWm¡n. Smtj¡p tWm¡n] AkapsX fnjnNÄ knhvf]w sNm*p SÅnt¸m]n.

Ssâ fNsâ Np® Nq«pNm^sâ km]nÂ!

^f\n]psX AÛpSw N* hpV b_ªp,

“” Nt*mXo Fsâ Np*³tfm³ Np® Du¼p¶Sv.””

^f\n ^hw bnXn¨p tWm¡n Wn¶p. ^tfgv A½s] k`n¨Xp¸n¨v AkapsX N´n Sn^p½n sNmXp¯p.
CSp N*tSmsX hpV Fjpt¶äv hpt^gnsâ sSm«p bn¶n fp«p Np¯n Wn¶n«v Aksâ bp_¯v
fp`NafÀ¯n Aksâ tSman SmXn]fÀ¯n Imªp NnX¶p. F¶n«v AkÄ fNsâ Np® N¿ns`Xp¯p Np`p¡m³
SpX§n.

^f\n Ssâ H`n¡p¶ bq_nsW f_¶p CsSms¡ tWm¡n Wn¶p tbm]n.
^tfgv ^f\n]psX bqänt`¡p ^*p kn^Â NX¯n Np_¨v Ca¡n. bns¶ k`n¨q^ns]Xp¯p. Aksâ
kn^`pNan`msN AkapsX bqÀ¡pj¼v!

Ak³ B kn^`pNÄ hpV]psX Ip*nt`¡p k¨p sNmXp¯p. hpV]mNs« ^f\n]psX fpOt¯¡v Däp
tWm¡ns¡m*v B kn^`pNsa W¡nt¯mÀ¯n.

“” F§Wps*Xo Fsâ At½sX bqÀt¯³”” ^tfgv tImUn¨p.

“” sNmÅmsfXm “”

“” F¶m CknXnãw tbm`ps*Xo. W¡n¡pXnt¨m “” ^tfgv A½]psX A¸¯n SXkn b_ªp.

tN«bmSn hpV Fjpt¶äp k¶v ^f\n]psX fp¼n Np¯n]n^p¶p. bns¶ Wmkp Wo«n ^f\n]psX
SpXNan`qsX H`n¨n_§n] fUK`w W¡ns]Xp¯p. ^f\n]psX I¡]ns` t^mf§amsN fUK`¯mÂ
WWªn^p¶p. B t^mf§an`qsX hpV]psX Wmknjªt¸mÄ tgm¡Xn¨tbms` ^f\n bnXªp.

“” A½ bq_p sbman¨kapsX km]nt`¡p k¨p sNmXv “” ^tfgv .

bt£ At¸mtj¡pw hpV Ss¶ ^f\n¸q_p sbman¨p W¡m³ SpX§n. ^f\n hzÀ¤¯nsâ bXkpNÄ N]_m³
SpX§n. tNmtaKn bYn¨n^p¶ Nm`¯v H^p Nq«pNm^n]pfm]n fp`]v¡p bnXp¯w Hs¡
WX¯n]n^p¶SnW¸p_w ^f\n¡v s`hvdn]³ AWpek§sam¶pfnÃm]n^p¶p.

Ct¸mjnSm H^p sb®v Ssâ bq_p W¡p¶p!
B\p§Ä N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv W¡p¶SnW¸p_fm]n H^p {btSyN hpOw! AkÄ hpV]psX S`]n ssN]fÀ¯n
t{bmÕmiWw WÂNn.

Np®]q¼`p WnÀ¯n hpt^gpw bns¶ ^tfgpw A½fm^psX Cu Nan tWm¡n Wn¶p.

“” A½s]jpt¶äv At§m«p NnX¡v. NnX¶p Nan¡mw.”” hpt^gv b_ªp.

hpV DXsW bq_pSoä WnÀ¯n Fjpt¶äp. F¶n«v N«n`n N]_n NnX¶p.

“” At½ Wo tN_n AkapsX fpO¯n^n¡v “” ^tfgv ^f\nt]mXp b_ªp.

Nj¸p fq¯ ^f\n F´nWpw s_Zn B]n^p¶p. AkÄ N«n`nt`¡p N]_n hpV]psX S`]v¡n^pklkpw
bmU§aq¶n, fpÅmWn^n¡p¶ tbms` C^p¶p. AkapsX kn^nª I¡ hpV]psX fpO¯p sSm«p sSm«nà F¶
f«n`m]n^p¶p.

hpV S` A`vbfp]À¯n ^f\n]psX N´ns`m¶p W¡n. ^f\n At¸mÄ A^s¡«p Np_¨p NqXn Smjv¯n
bq_¸w l^n¡pw hpV]psX km]n k^¯¡ knV¯n C^p¶p. hpV ssN sNm*p ^f\n]psX bq_p
sbman¨p l^n¡pw W¡ns¡mXp¯p.

^tfgpw hpt^gpw ^f\n]psX AXp¯n^p¶p Cu kÕWXn tWm¡n]mhzUn¨p.

“” hpOn¡p¶pt*mXo bq_o “” ^tfgv A½]psX fp`Nsa sM¡ns¡m*p tImUn¨p.

“” Ds*Xm ssft^. Fs´m^p hpOw. Ckap D{P³ Soä]mXm “”

CSp tN«v hpt^gnWv DÅn In^n]p*m]n. Nm^\w hpV `o`]pfm]n I«n]Xn¡m_pÅ knk^w AkWtÃ
A_n]q.

fp¼n Np¯n]n^n¡p¶ hpt^gnsâ Woa³Np®]n ^f\n]psX N®pNÄ bSn¨p. AsSm¶p I¸m³
AkÄ¡m{Pifp*m]n. AkapsX fWÊp km]n¨ns«¶ tbms` ^tfgv b_ªp,

“” FXm Aan]m Wo]m Np® CkÄsX km]n sNmXps¡Xm “”

hpt^gv DXsW Fjpt¶äp ^f\n]psX fp¼n`m]n Wn¶p. Np`¨p Wn¶mXp¶ Aksâ Np® ^tfgp Ss¶
bnXn¨v ^f\n]psX km]n k¨p sNmXp¯p. Np«nNÄ hn¸vA¸v Wp\]p¶ tbms` AkaSp k`n¨o¼m³
SpX§n.

^tfgv H^p Wnfngw A½]psX Du¼Â tWm¡n]n^p¶p. bns¶ Ak³ Smtj¡p Wo§n. f`À¶p
NnX¡pN]m]n^p¶ hpV]psX ^SntNmkn AksW fmXn knan¨p. AkWm I¡]n`mNfmWw SXkn.

Ssâ A½]v¡pÅSn`pw AVnNw bqX hpV]v¡p*v. A½]psX tbms` Ip^p* t^mf§aÃ, WÃ Woa³
t^mf§Ä. bqÀNpj¼nWm I¡]msN WWªn^n¡p¶p. ^f\n]ptXSp tbms` bqÀ¨p*pNÄ fpjpk³ skan]nÂ
ImXn]n«nÃ. bt£ WÃ NW¯ A¸w.

^tfgv NpWnªv A¸¯n`p½ k¨t¸mÄ hpV Nm`N¯n sNmXp¯p. ^tfgv Nk¡nX]n fpOfÀ¯n
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv gq_msN W¡m³ SpX§n.

Ak³ N´p Wp\ªpw bqÀ¯pa]n Wmkp N]än]pw fpt¶_n]t¸mÄ hpV]v¡p hpOw hin¡mWm]nÃ. AkÄ
SpXNÄ kn_¸n¨p sNm*v ^f\n]psX I¡ fpjpksW km]n`m¡n k`n¨p. ^tfgnsâ Wmkv bqÀ¯pa]nÂ
Wn¶pw Smtj¡v Wo§n sNmS¨m`n`qsX Cjªp.

“” BRv..im “” hpV fp{N]n«p.

^tfgv hpV]psX C^pNm`pNapw D]À¯n Ssâ tSman`n«p. hpV]psX fUWbpgvbw fpjpksW knXÀ¶p
Urlyfm]n. H¸w sNmSkpw!

^tfgv kn^`pNÄ sNm*v hpV]psX I´n¸manNsa ANän. C^p*v sMm_nkpNÄ ko\ f`Uzm^w AksW
sNmSn¸n¨p. Ak³ ASn Ip*fÀ¯n D½ k¨t¸mÄ hpV ko*pw ^f\n]psX bq_nWpÅn tfm§n.

^tfgv bns¶ Afm´n¨nà Btklt¯msX B sNmS¨m`pw NqSn]pw W¡m³ SpX§n. N´n Sn^p½ns¡m*v
Ak³ NqSn]n Wmkp NqÀ¸n¨p Np¯m³ SpX§n]tSmsX hpV]v¡p bnXn¨p Wn¡m³ Njn]msS k¶p.

“” tim.Fs¶]n«p sNmÃmsS H¶p b®n¯mXm…”” ^f\n]psX I¡]n Wn¶pw km]v fmän Aka`_n…

“” l^n]mXm. Wfp¡nWn Ckapfms^ b®msfXm “” hpt^gpw knan¨p b_ªp.

FÃmk^pw Fjpt¶äp tWt^]n^p¶p.

“” Wn§aXp¯Xp¯v NnX¡v. b®n¯^mw “” hpt^gv b_ªp.

hpV]pw ^f\n]pw AXp¯Xp¯m]n f`À¶p NnX¶p. Np`¨ Np®Napfm]n ^tfgv hpV]psX
SpXNÄ¡nX]n`pw hpt^gv ^f\n]psX SpXNÄ¡nX]n`pfm]n fp«p Np¯n Wn¶p. A½¸q_pNapsX
kmSn`n Np®¯` fp«n¨p k¨v C^pk^pw b^hvb^w tWm¡n. bns¶ Hä¯ÅnWv C^p Np®Napw
bq_pNÄ¡Nt¯¡p N]än.

hpV]pw ^f\n]pw A_n]msS km sbman¨p tbm]n. AkÀs¡s´¦n`pw b_]m³ Akh^w WÂNmsS ^tfgpw
hpt^gpw bXbXm¶v b®m³ SpX§n.
C{S]pw tW^w Np® fq¯p Wn¶v £f sN«n^p¶p ^*p tbÀ¡pw.

hpV]pw ^f\n]pw CSptbms` Ss¶]pÅ AkØ]n`m]n^p¶p. bq_p Nj¨v fq¯n^p¶ AkÀ¡v H^p bpSp
Np® bqänt`¡p N]_n]t¸mÄ Abm^ hpOw tSm¶n. hpt^gnsâ Woa³ Np® Ssâ PÀebm{SNkmX¯n k¶p
fp«n]Sp tbms` tSm¶n ^f\n¡v. hpV]v¡ms\¦n ^tfgnsâ SXn]³ Np® bqÀen¯nNsa knNhn¸n¨v
D^ªp N]_nt¸mÄ hzÀ¤w N* {bSoSn.

^tfgpw hpt^gpw A½fm^psX tft`¡v Nfjv¶p NnX¶v Btklt¯msX AXn¨p SNÀ¯p.

Sm³ Nq«pNm^sâ A½s] b®pt¼mÄ sSm«Xp¯v Nq«pNm^³ Ssâ A½t]w
b®p¶NmjvIAk^nÂkÀ²nSko^ywWn_¨p.

C^pk^pw^*½fm^ptX]pwfp`Nsafm_nfm_nNl¡nhpOn¨pfpt¶_n….

Leave a Reply