ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 2 [ഹീറോ]

Posted by

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 2

ETTATHIYAMMAYUDE NJAYARAZHCHA PART 2 BY HERO

[http://Muthuchippi.net/wp-content/uploads/2018/09/Ettathiyammayude-njayarazhcha-kambikuttan.net_.jpg]

 

tUkns] N*n«v NXn¨p Sn¶m³ B\v FWn¡v tSm¶n]Sv H^p N_p¸vhm^n]pw AtS Wn_¯n`pÅ
»uhpfm]n^p¶p tUkn]psX tkgw tUkns] N*t¸mįs¶ AÑWpw A½]v¡pw kas^ ht´mgfm]n Gäkpw
ht´mgw B]Sv FWn¡m]n^p¶p tUkn N*pXsW Mm³ dm¯v_qfnt`¡v HmXn tUkn]psX B Wn¸p*v
F³s_ hÀÆ Wn]{´\wsSän tbm]n^p¶p Mm³ Fsâ Np«sW skan]n FXp¯p tUkns] fWÊnt`mÀ{¯p
km\w hfÀ¸n¨p tlgw H^p Npan]pw bmÊm¡n Mm³ imant`¡v k¶p thmc]n C^p¶p tUkn]pw
A½]pw AXp¡a]n`m]n^p¶p Aѳ _qfn tbm]n NnX¶n^p¶p At¸mtj¡pw G«¯n]pw k¶p FWns¡m^p
In^n h½mWn¨p G«¯n _qfnt`¡v tbm]n H^p A©p fnWnänWp tlgw tUkn FWn¡pÅ Im]]pfm]n
imant`¡v k¶p Mm³ Im] km§n tUkns]¶ tWm¡n tUko Fs¶ tWm¡n H¶v In^n¨p B Ipk¶
Ip*pNapsX Sna¡w N*v F³s_ Np® A_n]msS ko*pw d`w sk¨v k¶p hKp tNmtaKn tbmNt* tUkn
Ft¶mXv Sn^¡n Np_¨p Unkhw AkVns]Xp¯p f^\w Nm^\w Mm³ f_pbXn sNmXp¯p tUkn F³s_ NqsX
thmc]n`n^p¶p GtSm H^p hvt{b]psX Bs^]pw f]¡p¶ H^p PÔw tUkn]n Wn¶v FWn¡v
AWpeks¸«p Mm³ A_n]msS Ss¶ B PÔw fq¡nt`¡v k`n¨p N]än At¸mtj¡pw A½ imant`¡v Wmas¯
tUkn Np_¨v Njnªn«v tbm]m tbms^ A½ tUknt]mXv tImUn¨p bänà tI¨n Aѳ M§apsX H^p
dÔp ko«n`m\v {bm]fm] Batà AkÀ¡v In`t¸mÄ dp²nfp«mNpw At¸mtj¡pw G«¯n]pw imant`¡v
k¶p ^*pUnkhw NqXn Njnªn«v tbmNmw F¶v Mm³ b_ªSm At½ bt£ B^p tNÄ¡m³ Wmsa¯s¶
tbm\sf¶v b_ªp kmln bnXn¨p Wn¡pN AkÄ A§sW b`Spw b_]pw AknsX sI¶v H^pbmXv Nm^y§Ä
DÅSm tUkn A½t]mXm]n b_ªp A½ b_ªp F¦n H^p Nm^yw sI¿mw Wmsa hKp sNm*pknXpw hKp
sftä¶mÄ fpS tNmtaKn tbmNmw Wmsa tUkn]½s] At{SXw ks^ sNm*m¡v A½]psX km¡pNÄ
FWn¡v ht´mgw D*m¡ns]¦n`pw ASv Mm³ bp_¯pNm\n¨nà F³s_ fWÊn`v AX¡m³ bäm¯ ht´mgfm\v
Mm³ fWÊpsNm*v Gäkpw Cãs¸« tUkn]psX NqsX Np_¨ptW^w ]m{S sI¿mWpw bän]m H¶p fp«n
D^pfmWpw bäpftÃm sbs«¶v A½]psX tcm¬ sdÃXn¨p A½ _qfnt`¡v WX¶p Np_¨p tW^¯nWp tlgw
N^ªpsNm*v A½ skan]nt`¡v k¶p Mm³ HmXns¨¶p F´m At½ Nm^yw A½]psX fpOemkw N*p Mm³
tImUn¨p KmWpknsW]pw eÀ¯mknsW]pw k*n]nXn¨p( KmWp Fsâ Npª½]m\v) F¶n«v
Npj¸fnsæn`pw Dt*m Mm³ A½t]mXv Sn^¡n A_n]nà Ak^psX A]¡m^³ Fs¶ tcm¬ sI]vSSv AÑsW
knan¡q At½ A½ tWs^ sI¶v AÑsW knan¨p\À¯n Nm^yw b_ªp Aѳ sbs«¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv s_Zn]m]n A½]pw hKp M§Ä tbm]n«v k^mw CkÀ ^*ptb^pw FknsX Hä]v¡tÃ
Fs´¦n`pw Ds*¦n M§Ä knan¡mw Wn§Ä e£\w Njn¨n«v NnXt¶maq A½]pw AÑWpw ]m{Sb_ªn_§n
Fs´¦n`pw Npj¸w Nm\ptfm hKp G«¯n]½ Ft¶mXv tImUn¨p A_n]nà F¶n«v knan¡pfm]n^n¡pw
M§amsN kngfn¨ptbm]n M§Ä fq¶ptb^pw iman thmc]n Ss¶ C^p¶p GNtUlw A^f\n¡q_nWptlgw
A½]psX tcm¬ k¶p AkÀ¡v Npj¸fnsöpw sI_n] b^n¡pNÄ Bs\¶pw Wmsa ^mkns` ZnhvImÀKv
sI¿pN]pÅq F¶pw A_n]n¨p ASpsNm*v AÑWpw A½]pw ^mkns` F¯psf¶pw A_n]n¨p FWn¡v
hfmVmWfm]n Nm^\w Npª½]v¡v f¡anÃm]n^p¶p ASpsNm*pSs¶ Fs¶ k`n] Nm^yw B]n^p¶p
F§sW]p*v tfmsW AkÀ¡v tUkn Ft¶mXp Sn^¡n Npj¸sfm¶pfnà tUkn A½ FWn¡v Wà knl¸v Wfp¡v
kÃSpw Njn¨mt`m Mm³ ^*ptb^pfm]n b_ªp FWn¡v Wà knl¸v G«¯n b_ªp Wfp¡v kÃSpw Njn¡mw
tUkn Fjpt¶äp MmWpw G«¯n]pw ssNNjpNn fq¶p tbÀ¡pÅ e£\kpfm]n tUkn A½ imant`¡v k¶p
M§Ä fq¶v tb^pw H^pfn¨v tXdnan C^p¶p tUkn A½ fq¶p tbÀ¡pÅ e£\w kna¼n e£\w
Njn¨psNm*v C^n¡p¶SnWnX]n tfmsW Ck^psX N`ym\ koZnt]m tUkn A½ Ft¶mXv Sn^¡n D*tÃm
tUkn At½ F³s_ _qfn C^n¸p*v e£\w Njn¨n«v FXp¯p S^mw fSn tfmsW Wmsa tbmkpN]tÃ
AsSm¶v Nm\msf¶v knIm^n¨p l^n]m¡mWpw ASn³s_ bNpSns] N*pÅq Mm³ tUknt]mXv b_ªp A§sW
M§Ä fqk^pw H^p Nm^y§Ä b_ªp e£\w Njn¨p tlgw Mm³ F³s_ _qfnt`¡v tbm]n A`fm^n]nÂ
C^p¶ tI«³s_ N`ym\ koZnt]m hnZn FXp¯psNm*pk¶p MmWSv hn Zn ¹]_nt`¡v C«p At¸mtj¡pw
tUkn A½]pw G«¯n]pw thmc]nt`¡v k¶n^p¶p M§Ä fq¶v tb^pw NqXn N`ym\ koZnt]m Nm\m³
SpX§n SpX§n 15 fnWnäv Njnªt¸mtj¡pw G«¯n¡v D_¡w k^p¶p Wmsa dm¦n tbmtN*Stà Mm³
D_§m³ tbmNp¶p F¶pw b_ªp F¶m tfmÄ tbm]n NnX¶p D_§nt¡m tUkn G«¯n t]mXv b_ªp
N*SnWptlgw A½ _qfnt`¡v k¶p NnXt¶m Fs¶ knan¨p D\Àt¯* G«¯n tUknt]mXv b_ªp tlgw
PpZv ssWäv b_ªp G«¯n _qfnt`¡v tbm]n bn¶oXv MmWpw tUkn]pw fm{Sfm]n F³s_ sW©v
bXbXm F¶nXn¨p F³s_ N®pNÄ A_n]msS Ss¶ tUkn ]nt`¡v F¯n tUkn Xnkn]n Ss¶
fpjpNn]n^n¡pN]m\v F³s_ k`Sp kl¯m]n^p¶p tUkn C^p¶Sv F³s_ N®pNÄ »uhnWv knXkn`qsX
tUkn]psX ftWmi^fm] skap¯v SpXp¯ B`n` k]_ns`¯n B N_p¯ hm^n]psX knXkn`qsX
ftWmi^fm] k]_v Nm\m³ F´v ^hfms\t¶m F¶ns` Nmfw D\À¶p dÀfqZ ¡pÅn F³s_ Np«³
A_n]msS N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S`sbm¡n gÍn]pw dÀfpZ]pw No_n skan]n k^pw F¶ AkØ]m]n F´v N®pNÄ
Np_¨p fpNant`¡v fm_n fmÀ¡pX§an F¯n sbs«¶v tUkn F³s_ fpOt¯¡v tWm¡n Mm³ sM«nt¸m]n
I½n AX¸p sS_n¨p Aks^´p knIm^n¨pNm\pw Mm³ BN¸msX AhzØWm]n Mm³ ko*pw At§mt«¡v
tWm¡n AkÀ Ak^psX hm^n¯`¸v bnXn¨p k]_p f_¡pNt]m bn¶oXv Fs¶ tWm¡pNt]m sI]vSnà CWn
AkÀ¡v Mm³ tWm¡p¶Sv Cãs¸«p Nm\ptfm MmW_n]msS Fs´ms¡t]m In´n¨p tbm]n tfmsW Cu
koZnt]m]n tfmsa]pw f^ptfmsW]pw Nm\m³ Wà ewPn D*tà tUkn Ft¶mXv tImUn¨p FWn¡nãw
tUkns] Nm\m³ B]n^p¶p A_n]msS Mm³ b_ªptbm]n F´v tUkn Pu^k¯n Ft¶mXv tImUn¨p thm_n
Mm³ sbs«¶v Mm³ km¡pNÄ¡p tk*n Sn^ªp tfmWmav sNmÅmftÃm tUkn H^p sI_n] bp©n^nt]msX
F§sW b_ªp AkapsX B In^n F¶n ssV^yw D*m¡n hSyfm\v Mm³ b_ªSv tI«sW]pw G«¯n]½]pw
fäpÅ FÃmks^]pw NqXpS Nm\m³ FWn¡nãfm]Sv tUkn A½s]]m\v Mm³ ^*pw N¸n¨v b_ªp Mm³
b_ªSv sSäm]nt¸m]n F¦n Ft¶mXv £fn¡q tUkn]t½ Mm³ thmc]n Wn¶pw Np_¨pwNqXn
tUkn]psX AXpt¯¡v Wo§n]n^p¶p FWn¡v F³s_ I¦nXn¸v NqXn¡qXn k¶p Mm³ Wo§n C^n¡p¶Sv
N*p tUkn F³s_ fpOt¯¡v tWm¡n Wo Fs´ms¡]m\v b_]p¶sS¶v WnW¡_n]ptfm Np_¨v Pu^k¯n`m\v
tUkn ASv b_ªSv thm_n Mm³ b_ªSv sSäm]n tbms]¦n Ft¶mXv £fn¡pN FWn¡v tUkn]½s]
A{S]v¡v Cãfm]n AkÀ sbs«¶v fpOw sk«n¨p MmWmsN sFhv B]n tbm]n Ft´m ssV^y¯nWv
b_ªptbm]Sm Npj¸fmNptfm F¶ In´ NmXp N]_n WnW¡v NpXn¡m³ skÅw tkt\m tUkn Ft¶mXv
tImUn¨p tk\w Mm³ f_pbXn b_ªp AkÀ AXp¡a]nt`¡v WX¶p tlgw ^*p ¥mhv skÅkpfm]n AkÀ
imant`¡v Sn^n¨pk¶p thmc]n Wn¶n_§n Smsj C^p¶p Fs¶ AÛpSs¸Xp¯ns¡m*v F³s_ tWs^
k`Spkl¯v tUkn]pw k¶n^p¶p tW^s¯ C^p¶SntW¡mapw Np_¨v AXp¯m\v tUkn k¶n^p¶Sv Ak^psX
Bs^]pw f]¡p¶ fm] huµ^y¯nWp fp¶n F³s_ Wn]{´\w GSpWnfngkpw sSäpw F¶ AkØ]m]n AkÀ
H^p ¥mhv skÅw F³s_ tWs^ Wo«n F³s_ ssN kn_]v¡p¶p*m]n^p¶p F´m Wn³s_ kn_¡p¶Sv tUkn
Ft¶mXv tImUn¨p H¶pfnà MmsWm^p ^oSn]n kn¡n kn¡n b_ªp ko*pw In^n¨p Mm³ skÅw km§n
Häk`n¡v NpXn¨p ¥mhv Sn^nsN G¸n¨p em Wnsâ AXn]n`pw Mm³ W¶m]n kn]À¡p¶p*m]n^p¶p
AkÀ Bt^mXpw b_]nà Mm³ fWÊn ko*pw knIm^n¨p MmsWm^p Nm^yw tImUn¡s« Mm³ tUknt]mXv
tImUn¨p tImUn¡v tUkn F³s_ fpOt¯¡v tWm¡n Bs^]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f]¡p¶ H^p bp©n^nt]msX Ft¶mXv tImUn¨p GSp sbÀcyqw B\v Dbt]mPn¡p¶Sv
Mm³ kn_kmÀ¶ lÐt¯msX tImUn¨p A_nªSv F´nWm tfmsW In^n]X¡m³ k¿msS tUkn Ft¶mXv
tImUn¨p WÃ f\w Cu f\fm\v FWn¡v F³s_ tUkns] Cãfm]Sv Ak^psX fpO¯v At¸mjpw H^p In^n
fn¶nf_]p¶Sv Mm³ N*p F³s_ F³s_ tUkn fpOs¯ sI_n] bp©n^nt]mXpNqXn tUkn Ft¶mXv
tImUn¨p F´m F³s_ tUkn]m]n MmsWXpt¯ms« Mm³ F³s_ hÀÆ ssV^ykpw FXp¯v tImUn¨p FXpt¯m
sI_n] In^nt]mXp NqXn tUkn b_ªp Ak^v b_ª km¡v FWn¡v knlzhn¡m³ bän]nà Mm³ F³s_ N®v
Sn^pfn tWm¡n hzbvWw Bt\m F¶v A_n]m³ sSm«ptWm¡n]m AXnNn«ptfm k^p¶Sv k^p¶nX¯v k¨v
Nm\mw F¶pN^pSn F³s_ ssNNÄ tUkn]psX SpX]nt`¡v Wo§n Wn`¯v Nm`p Wo«n thmc]nt`¡v
Im^n C^n¡p¶ tUkn]psX SpX]n Mm³ ssNk¨p AkÀ F´p bp_t¯¡p tWm¡n In^n fm_n B fpOw
Ipk¶pSpXp¯ Mm³ N*p Mm³ ssN fmän]nà Mm³ bSps¡ SpX]n`qsX ssN At§m«pfnt§m«pw HmXn¨p
AkÀ FSnÀ¡mtWm F³s_ ssNbnXn¨v fmämWpw {lfn¨nà F³s_ Np«³ gÍn¡pÅn H`n¨p
SpX§n]n^p¶p F³s_ ssN SpX]n Wn¶pw fpNant`¡v D]À¶p hm^n knXkn`qsX B`n` k]_nÂ
sSm«p F³s_ N®pNapw Ak^psX N®pNapw S½n¯½n tWm¡n]n^p¶p Mm³ Ak^psX AXpt¯¡v Wo§n
C^p¶p F³s_ CXSpssN Ak^psX tWs^ Wo*p Mm³ F³s_ CXSpssN Ak^psX k`Sp tSman sk¨p
FWn¡v {em´p bnXn¡p¶ tbms` tSm¶n Mm³ F³s_ ^*p ssNNÄ sNm*pw Aks^ F¶nt`¡v bnXn¨
AXp¸n¨p AkÀ AXpt¯¡v k^m³ BUysfm¶v knh½Sns¨¦n`pw Mm³ d`fm]n bnXn¨t¸mÄ AkÀ F¶nt`¡v
AXp¯p MmWks^ C_p¡n sN«n¸nXn¨p AkÀ Ft¶]pw MmWk^psX tSman Ipwdn¨p Bs^]pw f]¡p¶
Ak^psX PÔw Fs¶ {em´v bnXn¸n¨p Mm³ Ak^psX sIkn]n`pw Nf`nWpw Ip*v tIÀ¯p AkÄ
S`]p]À¯n F³s_ Ip*pNÄ Cjªp k¶Sv AkapsX Njp¯n B]n^p¶p Njp¯n sS^psSs^ D½k¨p
WX¡p¶Sv F´ms\¶v FWn¡v knlzhn¡m³ bäp¶Sn`pw A¸p_fm]n^p¶p tUkn]psX CXt¯ sIkn]ns`¯n
tUkn]psX sIkn]n`pw N½`n`pw Ipwdn¨p Wfp¡v F³s_ fp_n]nt`¡v tbmNmw sIkn]ns`
IpwdW¯nWptlgw Mm³ tUkn]psX sIkn]n b_ªp bt£ AsSm¶pw tNÄ¡m³ Wn¡msS tUkn Ft¶
k^nªv fp_p¡n Mm³ Fsâ S`]p]À¯n tUkn]psX Ip*pNan Ip*v tIÀ¯p B tIm^¨p*pNÄ Mm³ I¸n
k`n¨p tUkn Ssâ Wm¡v Fsâ km]nt`¡v SÅn MmWm Wm¡v Cu¼n k`n¨p tlgw tUkn]psX tfÂ
Ip*pw Nojv¨p*pw fm_n fm_n ¨¸nk`n¨p Mm³ tUkn]psX Njp¯n ko*pw Ipdn¨p sb«¶v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ft¶ Saanfmän NnS¨ fpOt¯msX Ft¶ tWm¡n B fpOw N* t¸mÄ FWn¡v ko*pw
Btklw tSm¶n tUkn Fjpt¶äv Fsâ fp_n `£yfm¡n WX¶p MmWpw H^p hzbvWt`mN¯n F¶ tbms`
tUkn]psX bp_tN WX¶p gÍn¡pÅn Fsâ Np®¡p«³ WWªv NpSnÀ¶n^p¶p tUkn]psX Np*nks^
WoafpÅ fpXn ^*v Np*n]n`pw fm_n fm_n D½ sk¡p¶Sv N*t¸mÄ FWn¡v hOn¨nà Mm³ bn¶n`psX
sI¶v tUkns] sN«n¸nXn¨p tUkn WX¯w WnÀ¯n MmWm fpXn kNªv fmän tUkn]psX bp_¯v
Sp^pSpt^D½sk¨p Fsâ N¼n]m]n Wn¡p¶ Np® tUkn]psX hm^n Spa¨v NqSn]n tN_pw F¶
AkØ]m]n Mm³ tUknt]]pw bnXn¨v Fsâ fp_n¡pÅnt`¡v N]_n tlgw Mm³ Sn^nªv fp_n]psX
kmSn`X¨p tlgw MmsWsâ äo gÀ«pw sdÀfqX]pw gÍn]pw Ajn¨p gÍn fpjpk¶pw WWªv
NpSnÀWn^p¶p tlgw Mm³ tUkns] tWm¡n Nmf b^kl]m]n Wn¡p¶ tUkns] N*t¸mÄ FWn¡v Ft¶
Ss¶ Wo{´n¡m³ Njnªn Mm³ tUkn]psX AXpt¯¡v WX¶p Mm³ tUkn]psX k`Sv tSman ssNsk¨p
tlgw hm^n S`¸v tSman Wn¶p s¨Xp¯v Smsj¡n«p B skap¯v SpXp¯ l^n^¯n N_p¯
»uhnWpÅns` fp`NÄ N*v Fsâ Wo{´\w sSän¨p MmWm ^*v fp`]psX knXkn`pw Fsâ S`tIÀ¯p Fsâ
^*p ssN sNm*pw Aks] sM¡n DX¨p tUkn Fsâ S`]n St`mXn Mm³ Fsâ CXSp ssN Wo«n
tUkn]psX hm^n]psX Np¯jn¨p tlgw AXn bmkmX]psX kaan]n bnXn¨p k`n¨p tlgo fp`]psX
knXkn Wn¶pw S`]p]À¯n tUkns] H¶p tWm¡n gÍn]pw »uÊpw fm{Sw V^n¨v Wn¡p¶ tUkns]
N*v FWn¡v bm`v Inäpsf¶v tSm¶n Mm³ S_]n fp«pNp¯n C^p¶p tlgw tUkn]psX B`n` k]_nÂ
F³s_ Ip*pNÄ tIÀ¯p A¸p¡nan Ipjn]nt`¡v F³s_ Ip*pNÄ HmXn]n_§n tUkn F³s_ fpXn]nÂ
C_p¡n¸nXn¨p im……… Êv……. tUkn]n Wn¶pw BUyfm]n ho¡m^ lÐ§Ä tUkn]psX N_p¸pWn_fpÅ
sK«n Mm³ Hä k`n¡v Smtj¡v Du^n tUkn]psX Npän t^mf§Ä DÅ bqÀ¯Xw N*t¸mÄ FWn¡v AX§m¯
Nmfw D\À¶p BUyfm]n Nm\p¶ H^p sb®n³s_ bqÀ¯Xw FWn¡v Fs¶¯s¶ Wn]{´n¡m³ Njnªnà Mm³
F³s_ Ip*pNam AbqÀ SX¯n Sp^pSps^ Ipwdn¨p tUkn F³s_ S`]n bnXn¨p fpNant`¡v sbm¡n
Fs¶ Fjpt¶Â¸n¨p Ft¶]pw sNm*v N«n`nWXpt¯¡v WX¶p tlgw »uhnsâ ip¡jn¨p ip¡v Ajn¡pt¼mÄ
Fsâ Np®]n`m]n^p¶p tUkn]psX tWm«w tUkn »uhpw {dm]pw Du^n Smsj¡n«p MmWm skap¯v
SpXp¯ tUkn]psX fp`]nt`¡v S`tIÀ¯p k`t¯ fp`¡®v Mm³ km]nt`¡v sk¨v Mm³ tUkn]pfm]n
N«n`nt`¡v f_nªp tUkn]psX ^*v fp`Napw kmlnt]msX Mm³ Du¼n NpXn¨p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Êv………… im…………… fv…………….hKp tfmtW bSpt¡ tUkn]psX fVp^lÐkpw Nmf
knan]pw Ft¶i^w sNman¨p Mm³ 15 fnWntämaw tUkn]psX C^pfp`Napw fm_n fm_n¡pXn¨p tlgw
Mm³ Fsâ S` Smsj¡n_¡n bp¡nĨpjn]n Fsâ Wm¡«v N_¡n bn¶nXv Fsâ Ip*pNÄ Smtj¡n_§n
At¸mtj¡pw tUkn Nm`pNÄ C^p klt¯¡pw AN¶n^p¶p B bq_v Fsâ sI]vSpNam W¶m]n W¶
ªn^n¡p¶p MmWm bq_n Sp^pSpt^D½sk¨p Npän t^mf§Ä DÅ Bbqän Fsâ Wm¡v Wo«n H¶p W¡n
BUyfm]n H^p tb®nsâ Hm]n`nsâ hzmSv Mm³ A_nªp Fsâ Wm¡v Mm³ tUkn]psX bqänt`¡v SÅn
N]än At½…………… im………… tUkn A`_n knan¨p ASv l^n¡pw Ft¶i^w sNmÅn¨p MmWm bqknSapNanÂ
I¸n k`n¨p N´n ^*v Ip*psNm*pw NXn¨p k`n¨p ko*pw Fsâ Wm¡v bqänt`¡v N]_n]t¸mtj¡pw
tUkn]psX skXn sbm«n bm Fsâ km]nt`¡pw fpOt¯¡pw Inän sS_n¨p Mm³ ASv NpXn¨n_¡n
ko*pw B¸pän Sp^pSps^ D½sk¨p bt£ tUkn Fsâ S` bnXn¨v fmän Ft¶ f`¯n¡nX¯n k`Sp ssN
sNm*v Fsâ Np®]n bnXn¨p tlgw ASnsâ Sp¼n Wn¶pw H`n¨n_§n] Hm]n W¡ns]Xp¯p Fsâ Np®
km]nt`¡v N]än BUyfm]n ASn]p¶ hpOw b_ª_n¡m³ bäm¯ hpOw Fsâ hÀÆ M^¼pNapw sbm«pw F¶
AkØ]m]n tUkn]psX A®m¡v ks^ Fsâ Np® C_§nt¸m]n tUkn]psX S` fq¶p Wm`p {bmknlyw D]¶v
tbm§n]t¸msj¡pw hpO¯n`pw B huµ^y¯nWv fp¼n`pw FWn¡v bnXn¨v Wn¡mWm]nÃm Fsâ skXn
sbm«n tUkn]psX A®m¡nt`¡v Inän sS_n¨p.
SpX^pw…

sSäpNpä§apw Aen{bm]§apw A_n]n¡pN

Leave a Reply