എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 3 [Pravasi]

Posted by

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 3

ENTE MAATHRAM BHAMECHI PART 3 BY PRAVASI | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=Ente+Maathram+Bhamechi]

H^p tWm«v–: ^*mw emP¯n hwknVm]N³ hps_gnsWm¸w Bfns] d`mÂhwPw sI]vSSv– Nymf_mfm³
B\p sSän tf¡bvfm³ F¶p b_ªSv– Sn^p¯n km]n¡m³ Atb£

WnÀ½mSmknWp NnX¶psNmXp¡\w F¶p b¨]m]n b_ªSv– tN«t¸mÄ Bfn]psX fpOw knkÀ®fm]n. ASv–
N* tf¡bv– fm³ lln b_ªp.
k]änbnj¸m tfmsa FWn¡pw bänà tfmsa CSn Wn¶pw Hjnkm¡m³. bns¶ b\fn_¡p¶ BasÃ. N*
Wm]]pw W^n]pw ks^ W¡n tbm]nsà bns¶´m. F´m]m`pw CtR^p fWpgybäpÅkWm. At§s^ tUgyw
bnXn¸n¡mSn^p¶ fm{Sw fSn H^p hmVpkm.

Aksa A]mÄ ^mknt` F® tS¨v– Npan¸n¨p. bq_n`pw fp`]n`pfm]n^p¶p Gäkpw SmZWw
AkÄt¡Ât¡*n k¶n^p¶Sv–. bq_ns` t^mf§sams¡ A½mk³ bnXn¨v– k`n¨Sv– sNm*v– AknsX Hs¡
Ipk¶pw AÂbw Wo^p k¶v SXn¨pw C^p¶p. k`t¯ fp`]n A]mapsX bÃnsâ bmXv– tIm^ I¯p N_p¯
Wn_¯n SnfnÀ¯v– NnX¶p. A]maksa Npan¸n¡pwtdmÄ AkÄ¡v– l^o^fmsN Woä`Wpeksb«p.
AsSÃmw hins¨¦n`pw AkapsX t]mWn]n A]mÄ NjpNn]t¸mÄ AkÄ¡v– tkUWsNm*v– Wn¡mWm]nÃ.
F¦n`pw tkUW¡pw ISknWpfpÅ hvt{b AXo¨ tlgw A]makÄ¡v– ^*v– sbPv– fUyw sNmXp¯p. tlgw
AkapsX {dm]pw sgÍn]psfmjnsN dm¡n FÃmw C«v– NnX¶p_§n.

sskNn«v– fq¶pf\n¡v– A]mÄ knansI\o¸n¨p. AkÄ¡p Npan¡m³ IqXpskÅw ks^ llnt]«³
S¿m_m¡n]n^p¶p. AkÄ SWns] Npant¨mamw F¶p b_sª¦n`pw A]mÄ Ss¶ Aksa Npan¸n¨p.
At¸mta¡pw tkUWs]ms¡ Np_ªn^p¶p AkÄ¡v–. Npan Njnªt¸mta¡pw A]mÄ AkÄ¡v– e£\w WÂNn.

tIm_pw fo¦_n]pfm]n^ps¶¦n`pw AkÄ Njn¨Sn Gäkpw ^pKnN^fm] e£\w ASmt\¶kÄ¡v– tSm¶n.
A]mÄ Ss¶ Hmt^m D^paNam]n AkÄ¡v– km^nsNmXp¯t¸mÄ AkakapsX AÑsW H^p Wnfngw B Np_n]
fWpgyWn N*p. fSns]¶p b_ªt¸mÄ lmhn¨pw ln^Ên N]_n]t¸mÄ S`]n bSps¡ CXn¨pw
AkÄs¡m^p bpSn] hvtWifm]n^p¶p A]mÄ Du«n]Sv–. B s¹än Wn¶p Ss¶ A]mapw
Njn¡p¶p*m]n^p¶p.
Njnªt¸mÄ B bm{Sw NjpNm³ km§m³ tWm¡ns]¦n`pw A]msaXp¯p k¨ khv{S§Ä Nm\n¨v– ASv–
tkPw V^n¡v–. b«^p (WnÀ½mSmkv–) F¯n]n«p*v– F¶pw b_ªv– bm{S§sams¡ NjpNm³ tbm]n.

H^p bn¦v– Wn_fpÅm hn¡v– hm^n A]mÄ FXp¯v– k¨n^p¶p. kas^ tWÀ¯ »uhpw AXnbmkmX]pw
t_mhv– Wn_fpÅ Wà kn`]pÅ A^nNn {cn kÀ¡v sI]vS bmân]pw {dm]pw. ^*pw NWwNp_ª
hnÂNv– tbm`pÅ Sp\n B]tSm*v– Wnj`Xn¡pw.

Bfn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkapsX Ip^nUm_nsâ bmâq^n bmân]pw AXnbmkmX]pw V^n¨n«v– sXm¸q^n {dm
FXp¡pwsdmam\p llntI«sâ k^kv–. AXnbmkmX fm{Sw V^n¨pÅ AkapsX WnÂbv– N*]mÄ H¶p
Wn¶ptbm]n. sbs«¶p Ssâ l^o^w N*]mÄ Wn¡p¶Sv– N* Bfn hv{SohiKfm] Wm\t¯msX Du^nk¨
Ip^nUms_Xp¯v– fm_pf_¨p. H^p KmaySt]mtX A]mÄ AknsX Wn¶p tbm]t¸mÄ AkÄ tkPw {dm]pw
»uhpw V^n¨p.

bqÀ®WPvW]m]v– AÂbw fp³bv– A]mapsX fp¶n NnX¶t¸manÃmSn^p¶ Wm\w FknsX Wn¶m k¶sS¶v
AkÄ¡pw Aksa bqÀ®WPvW]m]n Nn«n]t¸mÄ tSm¶mSn^p¶ knNm^w Ct¸msa§sW ks¶¶p A]mÄs¡m
fWÊn`m]nÃ. F¦n`pw A]msa N*t¸mÄ fm_pf_¡*m^ps¶¶p AkÄNpw A§sW tWm¡^pSm]n^ps¶¶v
A]mÄ¡pw AÂbhf]tlgw tSm¶n

hm^n DXp¡m³ tWm¡n]t¸mam\p CSv ks^ b^nK]fnÃmSn^p¶ AkÄ sb«Sv–. AkÄ¡v– llntI«sW
knant¡*n k¶p.

AtS. H¶nRv– kt^m

AtS ¶v knan¡m³ MmsW´m fWpgyWsÃ? AkÄ Wn¡p¶ _qfnWp bp_¯v– Wn¶psNm*m¬ A]mÄ f_pbXn
b_ªSv–.

bns¶´m knan¡m

fmfsWs¶m tI«sWt¶m.

fmf³ tk*.

F¶ tI«m km F¶p knan¨m Mm³ k^mw

G«m ks¶m¶p FWn¡v– hm^n DXp¡m³ him]n¡mtfm.

lln AN¯psI¶p tWm¡pwtdmÄ Bfn]psX AXnbmkmX sbm¡nanWp fpNan Np¯n Wn¡p¶p. F¶mÂ
tW^n] »uhnWpÅo Wnj`Xn¨v– FÃmw ¢o]À B]n Nm\mw. AkapsX N£¯nWXp¯pÅ Nm¡bpÅn tbm`pw.
»uhv– Np_¨v– ssääv– B]tSmÞv– AkapsX fp` »hnWp fpNao H^p knXkp*m¡n SÅn Wn¶n^p¶p.

C§sW H¶pw Wn¡sà sbs®. FWns¡t´`pw tSm¶pw.

bnt¶ Sp\n]nÃmsS H^p ^m{Sn Nn«n]n«v– sbm´m¯]mam b_]ps¶.

H^p sb®nsâ ]mSWNan Aksa Iqg\w sI¿p¶kWà B\p. H^n¡Â Mm³ Wns¶ temPn¡pw. Mm³ Wns¶
F¶Ã ^*v– N^nWmP§Ä C\ tI^p¶Sv– tbms` ^*v– hnwi§Ä ]p²w sI¿p¶ tbms` ^*vtb^pw
b^hvb^w fÂh^n¨v– ^*v– tb^pw H^pfn¨v– fÂh^n¨v– ^*vtb^pw H^pfn¨v– ]p²w K]n¡p¶
fÂh^w. ASnWp Wo bqÀ® Bt^mPyt¯msX k^\w. AÃmsS ssb¸n Np® N]äp¶ tbms` FWn¡v– tk*m.

Mm³ CknsXWn¶pw tbm]m bns¶ H^n¡`pw B^pfm]pw H^p dÔkpw B{Pin¡p¶nà G«m. H^mtamXv–
fm{Sw N\¡p SoÀ¡msWmjnsN.

A½mktWmXsÃ. ASv– Wnsâ Cãw CWn Fs¶ tSXn k^p¶Spw Wnsâ Cãw. ASvtbms« C§sW sN«n]mÂ
bänà F¶pw b_tªm*v—- N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A]mÄ AkapsX AXnbmkmX]psX sN«jn¨v– kn«p. H^p Wnfngt¯¡v– ASqÀ¶p Smsj
ko\p A]mÄ¡v– AkapsX bmân UÀlWw H^p Wnfngw Nn«ns]¦n`pw Bfn tkPw NpWnªv– AXnbmkmX
FXp¯vsbm´n¨v– ASv– f_¨p. F¶m AkÄ NpWnªt¸mÄ sSm«Xp¯v– Wn¶ lln]psX l^o^¯ntWmXv–
sSm«m\p AkapsX fpOw Wn¶Sv– l^n¡v– b_ªm A]mapsX A^sN«nt`¡v—- sSm«p sSm«nà F¶
Wn`]nÂ. A]man A]mapsX bu^pgw fpjp¯p k^p¶Sv– AkÄ l^n¡pw N*p.

]mSW]n`pÅ hv{Sos] BhzUn¡nsöp b_ªn«v– A§sW AÃms`m Ck³ Wn¡p¶Sv–
A§sW b_ªv– AkÄ A]mapsX Np®s] fp*n`qsX Nq«n bnXn¨p. AkapsX sbm¡nanWp fq¶n³Kv–
Smsj]m]n bmkmX sN«nsNm*n^p¶ A]mÄ H^p Wnfngw WnÝ`fm]n.

AW§mSn^n¡v– sbt®

A§sW C]map fm{Sw Fsâ N*m tbm^
F¶p b_ªv– AkÄ At¸msa¡pw A]mapsX fp*v– b_n¨v– Naªp.

AXnbmkmX sN«nNjnª]mÄ hm^n FXp¯t¸mÄ k^s« CksW D_¡s« F¶pw b_ªvsNm*v– sgÍo¡v
fpNan`qsX A]mapsX Np®]n bnXn¨vsNm*v– AkÄ Smtj¡n^p¶p.
A]mÄ tk* tfmta F¶p b_sª¦n`pw Aksa SXªnÃ. AkÄ ^*v– ssN sNm*pw A]mapsX W^¨ bj]
sgÍn k`n¨v– Smjv¯n. NpänNm«n S`]p]À¯n Wn¡p¶ S`tbm] sS§ptbms` sSm`n bqÀ®fm]pw
AN¶pfm_n] A]mapsX Np® AkapsX S`]vNv– sSm«p fp¶n Wn¶mXn. CXSvssN sNm*v– A]mapsX
I´n]n`qsX IpänbnXn¨v– k`w ssNsNm*kÄ B Np® bnXn¨v– km]v¡pÅn`m¡n I¸n k`n¡m³ SpX§n.
F¶m AkÄ knKm^n¨ tbms` A]mÄ A{S sbs«¶p NojXRm³ S¿m_m]n^p¶nÃ. CX¡v– ssN fmän
fpjpkWm]pw km]n N]än]pw CX¡v– Np® fNpXw fm{Sw Ip*pNÄ¡nX]n AfÀ¯n ssN sNm*v–
km\fXn¨v– sNmXp¯pw km]v– Nj¡pwsºmÄ ^*v– ssN sNm*pw km\fXn¨pw {lfn¨n«pw bmÂ
k^p¶Snsâ H^W¡kpw AkÄ¡v Nn«n]nÃ. Wn_p¯ntNms« F¶p tImUn¡m³ A]mapsX fpO¯v–
tWm¡n]t¸mÄ AkapsX {bkÀ¯n BhzUn¨v– Wn¡p¶Sv– N*v– AkÄ ko*pw Np® fpjpkWm]n
km]ns`Xp¯v– Duwºn AtSmtXm¸w AkapsX CXt¯ N¿nt` WXpkn^Â A]m`psX NqSnSpa¡v– Ipäpw
k«w k^¨p. At¿ ASv– tk* tfmsa F¶p b_ªp A]mÄ SX]m³ sWm¡ns]¦n`pw tWm sZm*v– tZm¬ Xp
F¶p b_ªkÄ AkapsX WXpkn^ fp¡m emPw ks^ A]mapsX NqSn¡pÅnt`¡v– N]än AtSmsXm¸w
k`N¿v– tNm*kÄ A]mapsX f\nNan SjpNpN]pw sI]vStSmsX A]mapsX f\nNan lp¢w k¶p
Wn_]pN]pw AkhmWw A]mta tSmÂbn¨vsNm*v– AkapsX km]v– A]mapsX bm N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Gäpkm§n. ASnlàfm]n k¶ BUyskXn AkaqsX A®m¡n`qsX C_§ntbms]¦n`pw dm¡n
^t*m fqt¶m doKkÀgw AkapsX km] Wn_Mp bm AkÄ Duwdp¶SnsWm¸w bp_¯v– k¶p AkapsX
SmXn]n`qsX H`n¨n_§n Smsj kojpN]pw sI]vSp. AkhmWSpÅn bm`pNÄ AkaqsX fpO¯pw AkapsX
Nknan`pw N®oWp fpNan`pw AkÄ Ss¶ bnXns¨mjn¨p.

MmsWm^p »p cn`nw N*n«p*v– ASns` sb®p C§sW]m sI]vsS Cãmt]m.

Akta bnXnsJ\o¸n¨v– AkapsX Ip*n H^p PmZIpwdWw WÂNn ASn`pÅ A]mapsX Ss¶ bmÂSpÅnNÂ
hz´w Ip*n Gäpkm§n]m\p A]mÄ f_pbXn WÂNn]Sv–.

C§sW]ms\¦n MmWnà hnwiw tbms` bXsk«m³ CSv– FSnÀÊnwiw I¯m`pw ASnsâ I¦ns` tIm^
NpXn¨n«pw fSnk^nÃms`m. A]mapsX At¸mjpw Smjm¯ Np® Iq*n B\kÄ b_ªSv–

Xngyyq FXp¯kaqsX fpOw SpX¡mW¿mÄ SpWnªt¸mÄ AkÄ A]msa SXªvsNm*v– Akaqsä fpOs¯
Np®mbm`nsâ dmNn kn^`m SpXs¨Xp¯v– AkapsX bmkmXm sbm´n¨v– bmân Smjv¯n AkapsX
bqän tS¨p. A]mÄ Aksa H¶p hvbÀln¡sbm`pw sI]vSnsæn`pw AkapsX bq_n WWªp Wn_ªv–
NknsªmjpNn AkapsX bmân]psX fp³emPw WW¨n^p¶p. ASvNjnªv– A]mÄ WWª ängyp sNm*v–
AkapsX fpOw SpX¨psNmXp¯p
bmkmX AÂbw ssääv– B]v– sN«n]SvsNm*v– AkapsX k]À AÂbw SÅo Wn¶n^p¶p. bmkX sN«n]
tbms` kX]n Wn¶pw 3 shân Smsj hm^n A]mÄ B bmkmX]nt`¡v– Np¯n hmÀ¡v– DXp¸n¨p.
Hs^mä hqIn tbm`pfnÃmsS A]mÄ AkaqsX hm^nqXpbn¨v– fp´m\n Hät`]_m]n AkapsX tSmanÂ
k¨p.
dÔWfnïSnWm Ftbmjpw Smsj ko\psNm*n^p¶ AkapsX fp´m\n l^n¡v– bnXn¨nXm³ AkÄ
Nãsb«p. H«pw N«n]nÃsS hpSm^yfm] hm^n B]SvsNm*v– AkapsX kX]pw fp`]psX fpjp¸pw
»uhnWp fpNans` fp`]nXp¡pw bqÀ®fm]pw WPvWfm]tbms` B]n^p¶p bqÀ®WPvW]m]n
Wn¡p¶SntW¡Ä AkÄ¡v– `Ö]pw AtS hf]w Btklkpw tSm¶n.

tfmsa A]msam^p b«^m. lp² skKntä_n]³. {cq«vhv– Nq«n WmX³ kmäv– ASv– fms{S Njn¡q
F¶pw b_sªm^p Np¸n sNmXp¯p.
bns¶ tfmsa A]mÄ¡v– tcmÀ¸vt` Cãfm ASv– W¶m]n sI]vSm dm¡n Fap¸fm. hvtWifpÅkWm
Cks^tbms` AÃ. bns¶ Db{Ukn¡nÃ

Fsâ G«m. Mm³ A_nªv– sI]vtSmamw. C¶s` 3 Nm`fmX·mÀ tN_n Wn^§o«v– H¶pw hwekn¨nÃms`m
bn¶tà CSv–. A]mapsX DÂN* Np_¡m³ A§sW b_sª¦n`pw bqäns` tkUW kn«pfm_m¯SnWm AkÄ¡pw
AÂbw tbXn D*m]n^p¶p. B Np¸n]pw sNm*v– AÂbw D´n Dap¡n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ b«^psX AXpt¯¡v– WX¶p.

AwdSv– k]Êp Njnª NpXk]_³ NnaksW {bSo£n¨ Fs¶ sM«n¨v– C^pb¯³Kv– k]Êv–
fm{Sfp*mNmkp¶ H^p ¢o³ tgkv– Ipų hzmPSw sI]vSp. Fsâ WX¯w N*t¸mÄ F´p bän F¶]Ä
AWpNwdt]mtX tImUn¨p.

kjnt] fWÊn`mNpw. Mm³ Wm\¯n N`À¶ bpªn^nt]msX b_ªp. At¸mta¡pw DuÀ¶p ko\ hm^n Mm³
Ip^p«n tSmant`¡n«p. At¸mÄ WPvWfm] Fsâ b¡n A]mÄ bÃnsâ bmXp N*p.

Bs^ms¡ Wns¶ sI]vSp?

hwknVm]NWpw Nymf_m fmWpw.

Aks^m¶pw NXo¡ms_m Db{Ukn¡s_m CÃms`m

AsSsâ A½mkWm

FSnÀ¡m]n^p¶nsÃ?

Fs¶ sN«n]n«n^p¶p. A½mk³ k¶t¸msa¡pw tdmVw tbm]n^p¶p.

Hm gnäv–.

A]mÄ tUgytfm Wn^mlt]m sdÍn NnX¶p.

Bfn A]mapsX AXp¯n^p¶p A]mapsX S` FXp¯v– fXn]n k¨p.

AkÀ¡v– tk*n Mm³ Wnt¶mXv– fm¸v– tImUn¡p¶p. Wo sbms¡m.

At¸m Fs¶ tks*.

G]v–. WnW¡v– tkUW FÃmw fm_n]n«v– k¶m fSn
F¶pw b_sª\oäv– A]mÄ bjvhn`p*m]n^p¶ b\fkÄ¡v– Wo«n.

tk* hmÀ. Fs¶ hvsWin¡msWm FWn¡v– hvtWin¡sWm AVnNw tb^nÃ. hm_pw llntI«Wpw S^p¶
hvtWiw FWn¡v– kas^ k`pSm. At¸m B fq¶ptbÀ¡v– NnX¶p sNmZps¯¦n hm_nsW Mm³
ht´mgn¸n¡pw. FWn¡SnWo b\w tk*. ASvsbms` f_¡m³ B{Pin¡p¶ Unkh§am C¶s` fpSÂ.
ASvsNm*v– Mm³ tbm]m CWns]m^p Sn^n¨v– k^kp*mNnÃ. ASn`pw WÃSv– Fsâ f^\fm\p.

A]mÄ Aksa bnXn¨v– sWän]n AfÀ¯n Ipwdn¨p. AkapsX fm_n Wn¶pw hm^n]psX bÃp
At¸mtj¡vNpw Smsj ko\p tbm]n^p¶p. AkaSv– Sn^n¨nXm³ SpX§pwtdmsa¡pw A]mapsX ssN
Ak`psX WPvWfm] k]_nsâ frUpSz¯n AfÀ¶n^p¶SnWm AkapsX {lfw b^mK]sb«p. A§nsW Ss¶
Aksa A]mÄ B N«n`nt`¡v– NnX¯n.

A]mapsX hvbÀÈWkpw B _qfns` Ghn]psX S\p¸pw AkapsX Hmt^m t^mfkpw Fjp¶p Wn¶p.

FWn¡v– S\p¡\ps*t«m.

S\ps¸m¡ fmän S^mw F¶p b_ªp ^*v– ¤vamÊn fUysfmjn¨v– H^p ¤v`mÊv– Aksa Sm§n
F\o¸n¨v– Np«nNÄ¡v– f^p¶p sNmXp¡p¶ A{S `mQkt¯mXpw {l²t]mXpw NqsX AkÄ¡v– WÂNn.
WmX³ Im^m]¯nsâ f\w AkÄ¡v– Cãsb«nsæn`pw B hvtWi¯nWp fp³bn B fUyw AkÄ NpXn¨n_¡n.
AkapsX In_n]n`qsX H`n¨n_§n] SpÅnNÄ A]mÄ W¡ns]Xp¯p. skÅw tIÀ¡msS C_§n] Im^m]¯nsâ
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv FcÎn AkÄ sW³Kn ssN k¨Sv– N*t¸mÄ A]mÄ Ss¶ AkapsX fm_n`qsX SjpNn
Aksa ko*pw NnX¯n.

Nm`v kn^ fpS A]mÄ AkapsX hm^n SjpNn fpNan sS_p¯pN]än Akaqsä SpXNapsX
hwPfhvSmWw F¯n]t¸mÄ A]mÄ AkntX¡v– fpOw tIÀ¯p. sgÍn¡v– bp_SqsX Aksa Ipwdn¨p.
bSns] fpNant`¡p]À¶ A]mÄ AkapsX CXp¸n N* A½mksâ bÃnsâ AX]ma¯n Ipwdn¨ tlgw
AkapsX kX]n`pw Ipwdn¨p. AtSmsXm¸w A]mapsX ssNNÄ AkaqsX fp`s] sbmSnªn^p¶ »uhnsâ
ip¡pNÄ Ajn¡m³ SpX§n]n^p¶p. fpjpk³ ip¡pNapw Du^nfmän] A]mÄ AkapsX fp` {dm]nÂ
Wn¶pw bp_s¯Xp¡m³ tWm¡ns]¦n`pw AkÄ¡Sv– W¶m]n skUWn¨p.

Bmm Mm³ Du^n S^mw tkUWn¨n«v– k¿. F¶pw b_ªkÄ F\oäp.

b«^p AkapsX »uhDu^n fmän {dm]psX iq¡pw Du^n. AkÄ AkapsX fp`N¨ FXp¯p fmän. k`t¯
fp`]vNv– Ipän`pw AkapsX A½mksâ h½mWw Wm`p bÃpNapsX ^qb¯n C^p*v– NnX¶n^p¶p.

F§sW]m Wns¶ C§sWs]ms¡ sI¿m³ tSm¶ns]. F¶pw b_tªmÞv– b«^p AkÄ¡^nNn NnX¶p. F¶mÂ
dmVyS FÃmw C¶t¯msX SoÀ¡m³ D_¸n¨ AkÄ Ss¶ A]m`psX tWs^ Sn^nªv– A]mapsX Ip*nÂ
AkapsX Ip*fÀ¯n. B Ip*n UoÀPvQfm] H^p IpwdWw WÂNp¶SntWmsXm¸w AkaqsX ssNNÄ
A]mapsX gÀ«nsâ d«¬ Du^mWpÅ {lffm^wen¨n^p¶p. IpwdW¯nsâ hpO¯n bmSn Sp_¶ A]mapsX
km]nt`¡v– AkapsX Wmkp ASn{Nfn¨v– NX¶pN]_n. A]maqsX km]ns` fpjpk³ bÃnsW]pw AkapsX
WmkpsNm½vUkÄ F®n tWm¡pwsºmsa¡pw A]mapsX gÀ«nsW A]mapsX sW³Kn Wn¶pw fmäm³ AkÄ¡v
Njnªp.
f`À¶p NnX¶ A]mapsX kl¯v– sI^nªp NnX¶p A^sN«q fpS`pÅ emPw A]mapsX l^o^¯n bXÀ¯n
N]_n AkÄ A]mapsX sWªns` bq\q`nt`¡v– Ak`psX fpOw sNm*v– k¶p ASv`qsX Akaqsä Wmkp
sNm*v– {bUn£n\w k¨p At¸msa¡pw Aka]mapsX fp*nsâ sN«nWpÅp`qsX ssN ANt¯¡v– sNm*v–
tbm]n H«pw ssääv– AÃm¯ sgÍn]n`qsX ssN NX¯n A]maqsX Np®]ns`¯n]n^p¶p.

Wm`p Np® N* AkÄ¡v– ASv– kas^ sI_pSm]v– tSm¶n. AsSm¶pw Nm^yfm¡msS AkÄ A]mapsX
fp*pw tNm\N¯nWp bN^w Ns*¯n] ko`p¯ sg«n]pw Du^n Naª tlgw A]mapsX AMvKnMvKv–
WoafpÅ Np®]n H^p½ WÂNn.
At¸maqw AW§msS NnX¡p¶ A]man Wn¶pw NqXpS {bSo£n¡*m F¶p fWÊn`m]Spw AkÄ Ss¶ F\oäp
AkapsX A^]n`p*m]n^p¶ hm^n]pw bmkmX]pw sgÍn]pw Du^n Naªp N«n`nWXp¯v– Np¯n]n^p¶p
A]mapsX Np® bnXn¨v– Np`p¡m³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpX§n.

H¶p W¡mtfm

ASv– tN«Spw Akam Np®s]Xp¯v– km]n NX¯msS Ss¶ Wm¡p Wo«n W¡n. GSmWpw k«w W¡n] tlgw
Aka]mapsX Hs^mä t^mfw tbm`pfnÃmsS kr¯n]m]n hq£n¡p¶ f\nNan`pw W¡n.
ssN bnXn¨qfmdpÅ Woatfm k®tfm CÃm¯ F¶m N]psX him]fnÃmsS SWn¨v– WnÆÀ¶p Wn¡mWmNm¯
A]maqsX Np® Duwdn]t¸m`pw k`n] Btklsfm¶pw AkÄ¡v– Nn«n]nÃ. F¦n`pw A]mapsX kr¯n
AkÄ¡ÂepSfm]n. sbs«s¶m^mtkl¯nWpkÄ A]mapsX Nm`p sbm´n¨p fp«n Wn_p¯n AkapsX fp¶nÂ
AWmkrSfm] Sp_¡pN]pw AX¡pN]pw sI¿p¶ NqSn]n Wmkn«v– Np¯n. ASnãsbs«¶p A]mapsX
fpOemkw b_sª¦n`pw fSn F¶v b_ªv– A]mÄ Aksa SX]m³ tWm¡n. Akaksâ f\nNan ssN sNm*v–
ko\ fo«nsNm*v– Ss¶ A]mapsX Nm`nWnX]n fp«p NpSyvin NnX¶p A]mapsX N®nÂ
tWm¡nsNm*v– Ss¶ A]mapsX Np® km]n¡m³ SpX§n. A³sÖm Bs_m k«w Np® Duwdn]vt¸mta¡pw
A]mapsX fpOw k`nªvfp_pNp¶Spw ASv– GSmWpw SpÅn bm`m]n AkapsX km]n kojp¶Spw
GSmWpw Wnfngw sNm*v– Njnªp. llnt]«Wp H^p k«w k¶ bm`nsâ A{S tbm`pw A]mÄ¡v BsN
WÂNmWm]nà H«pw N«n CÃm¯ Sp¸m³ tbm`pfnÃm¯ B bm`pw Nm]n k¨vsNm*n^p¶ Aksa AtSmsX
SaÀ¶ A]mÄ knan¨v– AXp¯p NnX¯n. B bm`p km]n`n^n¡pwtdmÄ A]mÄ kngfmt]mXm SWn¡v– F¶p
tImUn¨p. f_pbXn b_]m³ km]n`n^n¡p¶ bm SXÊfm]t¸mÄ tks_ kjn]nÃmsS ASv– NpXn¨n_¡n
AkÄ tImUn¨p.

F´nWp

sI¿p¶SnWp fp³bv– tbm]t¸mÄ.

St`¶Sv–sS £o\kpw Cu Np®m N]_p¶Spw CïSpw H^ptbms` Bs\¶_nª AkÄ G]v– Cà F³ªvw
b_tªm*v– A]mapsX sWän]n D½ k¨p.

FWn¡qin¡mw. AtSm*v– Ss¶]m FWns¡sâ tUkns] Wãsb«psNm*n^n¡p¶Sv–.
NqXpS tImUnJt¸m AkÄ¡v– fWÊn`m]n A]mapsX em^y A]msa ISn¨vsNm*n^n¡pN]ms\¶pw
Wm\t¡Xpw S_kmXotâ AenfmW£]kpw HmÀ¯v– FÃmw A_nMvKn«pw A]mÄ WnlÐWm¡sbXpN]pfms\¶p.
At¸msa¡pw Wn_ª A]mapsX N®qNsa AkÄ AkapsX Ip*pNÄ sNm*v– H¸ns]Xp¯p.

H«pw kngffm]nsæn ^m{Sn Ft¸msa`pw tSm¶n]m Mm³ H¶pNqsX sI]vtSms«?

F´nWm AWpkmUw tImUn¡s\ F{S k«w tks\`pw sI]vtSm. bs£ Wmsa fpSÂ Mm³ tks_ H^p sb®m.
H^p him]w FWn¡v– sIt¿m.

F´m

B gq«v– sI]vSSn Fsâ fpOfp*v–. A§sW D*mknà F¶m b_ªm^ps¶. Fsâ fpOw– Na]mtfm.

ASv– Mm³ tWm¡ntNmamw.

Hmt^m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fWpgy^psX AkhvSNsa Np_n¨v– HmÀ¯v– A]msa AkapsX WPvWfm] sWMvKnÂ
tI¯v– bnXn¨v– B Ghn]psX S\p¸n AkapsX N®pNsa Wn{U bqNn.

^m{Sn Gs_ Njnªt¸mÄ A]mÄ F\oäp dm{Sqfn tbmNp¶Sv– AkÄ¡v– fWÊn`m]n. Sn^nsN k¶ A]mÄ
Aksa f`À¯nNnX¯n Ip*n D½ k¨ tÈgw H¶p W¡pNt]m kn^`psNm*v– sSm«pw tSm*n]pw
hpOn¸n¡pNt]m sI¿pw F¶p N^pSn] AkapsX bqänt`¡v– b«^p tW^n«v– Np® N]äpN]mWp
sI]vSSv–.

St`Unkhw 3 Np® N]_pN]pw A½mk³ t^mf§an bnXn¨v– k`n¡pN]pw sI]vS B bqän WWknÃmsS
bmSn D_¨ Np® DÅn N]_m³ Nq«m¡msS Unl sSän Np¯n Wn¶p Aksa ko*pw tkUWn¸n¨p. AkapsX
N®pNÄ tkUW]m Wn_]p¶Sv– A]mÄ A^* skan¨¯n N*p. tkUWn¨m b_]s\ F¶p b_ªv– AN¶p
fm_msWm^p§n] A]msa bnXnJv– AkÄ Ss¶ AkapsX bqänt`¡v– Np®s] BW]n¨p. WWknÃm¯SnWmÂ
F§sW Hs¡t]m N]_n] Np® AkÄ¡v– sI_n] tkUW h½mWns¨¦n`pw A]msa AkÄ t{bmÂhmin¸n¨p.
AkapsX bq_nWpÅn WWkp BNm³ SpX§pN]nw AkÄ¡v– ^hw bnXn¡m³ SpX§pN]pw sI]vSt¸mta¡pw
A]mapsX Np® AkapsX bqän skXn sbm«n¨v– bp_¯v– k¶n^p¶p.

DÅo SnN«n k¶ Wn^ml fmän kIv£viv– AkÄ A]msa Ipwdn¨v– b_ªp

ht´mgmt]m Fsâ fp¯nWp. CWn tks\`pw sI]vtSmt«m tW^w skap¡\ ks^ hf]fp*v–. B £o\¯nÂ
A]mÄ D_§ns]¦n`pw AkapsX A¶s¯ D_¡w AtSmsX Wãsb«p Sn^nªpw f_nªpw tW^w skap¸n¨p

^mkns` F\oät¸mÄ AkÄ¡v– A]msam^p tNm*mÎv– Zosä]nÂhv– knan¡m³ b_ªp.

llnt]«sâ AXp¯v– sI¶p AkapsX bj] khv{Ssfms¡ V^n¨t¸mÄ A]maksa sN«nbnXn¨v– Ipwdn¨v–
tlgw H^p tfmSn^w AkÄ¡v– WÂNn AksamXv– b_ªp.

CtS Fsâ N¿ns`mÅp. F´m]m`pw Fsâ tfmÄ W¶m]n k^pw. Mm³ fp³bv– b_ªsSms¡ sk_psS]m.
FÃmw
C¶p Ss¶ f_¶p H¶pw hwekn¨n«nsöp N^pSn WsÃm^p KoknSw W]n¡\w

A§sW FÃmw f_¡msWm¶pw FWn¡v– Njn]nÃ. Io¯ fm{Sfà Wà Np_s¨mÀ½Napw FWn¡v– CknsX
`en¨p. Fs´ms¡ f_¶m`pw A½mksW Mm³ f_¡nà ASvtbms` llns]«sW]pw. H^n¡Â Mm³ k^pw
N^nWmP§satbms` sN«nbn\ªv– hnwi§satbms` bXsk«n B^m\p K]n¡p¶sS¶_n]m³. F¶ms\s¶m¶pw
Mm³ b_]p¶nsà bs£ H^n¡Â k^pw Mm³.

lln:Mm³ Nm¯n^n¡mw

bt£ ASnWpfp³bv– A½mksW Nm\\w ASv– Wo«nk]v¡msWWn¡mNnÃ.

F´m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wnsâ ¹m³ A½ktW?

sNmÃpw Mm³

F¶n«v– K]n`nÂtbmsNm. MmsWm^p kjn b_]s«? MmsWm^p f^p¶p b_ªpSm^mw ASmt\Â A]mÄ
SaÀs¶ tbmNp H^n¡`pw Imknà A]mÄ¡v– Wns¶ NpäsbXp¯mWpfmNnà B^_nªm`pw Wnt¶mXv–
sI]vSS_n]pwsºmÄ Wns¶ Npäw b_]nÃ. Asæn`pw HäWnfngw sNm*pÅ hpOf^\w BÄ AÀin¡p¶nÃ

A½mk³ FknsX F¶ptbm`pw AtWzgn¡msS C_§pwsºmam\p gq«n§nWnX]n Ft¸mtam N* H^mÄ H^p
sbmSn sNm*z¶p S^p¶Sv– ko«n sI¶p tWm¡n]m fSn.

Aen:F¶n«v– F´m^p¶p ASnÂ

b_]nÃm. ASvtbmt«. Fsâ AentfmsW B f^p¶p Nm^\fm\p Ct¸maqw A½mk³ SaÀ¶p NnX¡p¶Sv–.
AÃmsS Wm«pNmÀ b_]p¶ tbms` W½sa ^*msa]pw C_¡nkn« lmbfÃ.

Fsâ tI¨n¡v– A{S¡v– ssV^yfp*m]n^ps¶m?

bns¶ Wo F´m N^pSnt]

F¶ns«³Sm N`ym\wNjn¡ms¯?

CWn H^p bp^pgsW Sm§m³ k¿Xm CWn FÃmw Mm³ b_ªp Njnªp H^mÄ S¿m_mNpsfm? CWn
S¿m_m]m`pw F§sW DÅ Bam]n^n¡pw Fs¶RsW A_n]pw

Fs¶tbms`m^mams\¦nÂ.

F¦n Hms¡ bs£ F§sW A_n]mw hzemkw.

MmWms\¦nt`m. d`fm]n AkaqsX sgÍn]psX CX]n`qsX ssN NX¯n AkapsX t]mWn]ns` kjpkjp¸nÂ
kn^`n«psNm*mWp Aen tImUn¨Sv–.

Fsâ tfmWp WÃ tks_ sb®nsW Nn«pw Fs¶tbms` Wln¡m¯ knÀÖn³ B] sb®nsW

F´m D_¸v– B sb®p knÀÖn³ Bs\¶p. Fsâ tI¨ns] FWn¡_n]mw FWn¡SvsNm*v– Ss¶ tks_m^p
N`yy\w tk*

tfmsW W½Ä S½n 7 k]Êp kySymhfp*v–. fm{Sfà Wm«pNmÀ F´p b_]pw

Fsâ emtf¨nsW N*m B^pw Fs¶¡mÄ fq¯Sms\¶v b_]nÃ. Wfp¡o Wln¨ WmXq kn«p tbmNmw

tfmtW F¶m`pw

NqXpSs`m¶pw b_t]s*¶pw b_ªp AkWkapsX sgÍn fp¶n Wn¶pw Smjv¯n AkapsX
fUWsbm]v–N]nt`¡v– fpOw bqjv¯n.

AksW FSnÀ¡mWkÄ¡v– NjnªnÃ. AÂbhf]w sNm*kÄ Aksâ km]nt`¡kapsX bqäns` bWnWoÀ kÀgn¨p.

Sn^nªvNnX¶p Aksâ Np®]n`kÄ ssN k¨t¸mÄ Ak³ tImUn¨p.

B sbmävKn]ns`´m]n^p¶p tI¨n.

F´nWm F¶n«v–

A_n]mWm Ip½m

b_ªm tk\w F¶p b_]tÃt«m. A¶p gq«v– sI]vSSnsâ H^nKnW`pw Np_¨v– Nmgpw H^p N¯pw b«^p
km¡p bm`n¨p.

FknsX F¶n«Sv–.

AsSms¡ D*v– S^nà S¶m`pw Nm\mWpw bänà b*s¯ Nmhäv– B\p.

CWn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p Nm^yw NqsX tImUn¡t«. tI¨n¡v– llntI«Wpfm]n bns¶ tNm¬XmÎpt*m.

kÃt¸mapw knan¡pw

As{S HÅp?

AtSXm Ft´

AÃm At¸m WmP§sa tbms`

G]v– CsÃXm bns¶ A§sWm^p hwhm^tf D*m]n«nÃ

Ct¸m B{Pifpt*m tI¨n¡v–

A_n]nÃvFXm. DÅn B{Pifp*m]n^ps¶¦n`pw AkÄ AksW kngfn¸nt¡s*¶p N^pSn b_ªp.

G]v– tI¨n tbm\w. hvS`w A_n]mtfm Mm³ sNm*v– knXmw.

hvS`sfms¡ GNtUlw A_n]mw MmsWm^n¡Â tbm]n«p*v– A]mapsX Nms`mXnªv– NnX¶t¸mÄ

F¶m Wfp¡v– sbmNmw.

bt£ A_n]nsÃXm Cs¸m BÄ F§nsW]ms\¶p H^pkÀgw fp³bm Nms`mXnªSv–. Cs¸m WX¡m³ bäpsf¶p
tN«p NqXpSÂ A_n]nÃ.

tI¨n A]msa knan¡v–. Wfp¡v– tWm¡mw.

Cu bmSn^m{Sns¡m?

½v ASnsW´m b*s¯ NmfpNsW AtÃ

tbmXm Wo]m Fs¶ s{bfn¨ GN NmfpN³
F¦n`pw AkÄ At¸mÄSs¶ tcms\Xp¯v– A]msa knan¨p. BUyk«w FXp¯nsÃ`pw ^*mfSv– knan¨t¸mÄ
FXp¯p. Mm]_mjvI k^msf¶p b_ªp N«v– sI]vSp. Bfn]pw A]msa Nm\m³ Nm¯n^n¡ms\¶p AkWp
tSm¶n AkWp BsN kngffm]n ASvN* AkÄ At¸msa¡pw kngffm]nsà ASm Mm³ tbm\nsöp b_sª

G]v– AsSm¶pfà Mm]À¶p b_ªm fä¶masà At¸mÄ¡pw B{Nm´fms]m Fsâ tI¨nsb®nWp. F´m]m`pw
tbmNmw

Zm FWn¡_n]mw Wnsâ kngfw. Mm]À ks^ BsamKnt¨m. Ft¸m tks*¶p b_ªm`pw Wfp¡v– tks*¶p
k]v¡mw

F¶m l^n Cs¸m tI¨n FWns¡m¶p Duwdn Sms]m

F´p kÀ¯mWfmXmm CSv– F¶pw b_tªm*v– Akaen]psX Np® Duwdn k¶ bm fpjpk³ F\o¡mWpÅ fXn
sNm*v– NpXn¨n_¡n.

bntä¶vD sskNn«v– AkÄ k¶p Npan¨vtlgw AksW _qfn knan¨p Ak³ sI¶t¸mÄ AkÄ Ip^nUm_nsâ
tämbv– fm{Sfn«p Wn¡m\p. AksW NÞt¸mÄ AkÄ Ip^nUmÀ sbm¡n AkaXn]nÂ
H¶pfn«n«nÃm]n^p¶p
H^p t^mfw tbm`pfnÃmsS kmN-vhv– k¨ bq_p B`pk tbms` C^p¶p.
NpWnªv– Ipwdn¡mWmMvsK¦n`pw sb«¶k³ AN¶p fm_n. fsäm^mÄ¡v NmjvI k]v¡m³ S¿m_m¡p¶
bq_p N*ksâ fWw kn§n. N^]mSn^n¡mWk³ bmXp sb«p. ASkapw {l²n¨p.

Zm CSv– Mm³ A]mÄ¡v– tk*n Aà WnW¡v– tk*n sI]vSSm. AkaksW Blzhn¸n¡m³ b_ªp.
Ak³ fpOfp]À¯n Aksa tWm¡ns]¦n`pw H¶pw fn*n]nÃ.
AkÄ SpXÀ¶p

A]mapsXSnWp fp³bv– FWn¡v–Wnsâ`nwPwtk\sf¶ptSm¶nAStÃWns¶knans¨

tk*tI¨nWmsaNjn]s«Wfp¡v–bns¶fSn

AkaksâNp®km]n¨v–sNmXps¯¦n`pwbntäUnkhs¯Np_n¨ms`mIn¨v–AkapsXbqänÂsSmXpNtbm`pwsI¿msSAk³NnX¶p.Akap_§ns]¦n`pwAkWpD_¡fnÃm¯Nma^m{SnB]n^p¶pA¶p.

Leave a Reply