അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6 [ഒറ്റകൊമ്പൻ] [More pages added]

Posted by

അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6

ANGALAVNYA AMMAYUDE KADHA PART 6 BY ഒറ്റകൊമ്പൻ

CLICK HERE TO READ ALL ANGALAVNYA AMMAYUDE KADHA PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=Angalavnya+Ammayude+Kadha]

 

“”””X¸v…””””

“”fWq«m……””

“”Rvti….!..””

Ft´m Smtj ko\v sbm«p¶ lÐkpw ASnWv sSm«pbn¶ms` “”fWq«m..”” F¶paa A½]psX D¨¯n`paa
knan]pw tN«v Mm³ sM«n N®pSp_¶p.

fp_n]ns` Xyqdv ss`än³sä skaanskan¨w N®nt`¡Xn¨v N]_n]Spw Mm³ N®pSn^pfnsNm*v Ipäpw
bN¨ptWm¡n. Rvti..! MmWnt¸mÄ fp_n]n`m\tÃm…! Rvti..! NpasfknsX???

tU tWm¡pt¼mÄ A½ F³sä tWt^ Fs´ms¡t]m b_ªpsNm*v k^p¶p*v.

Rvti.. A½ Sp\ns]ms¡ V^n¨n«p*tÃm..! B Hm_MvKv Kw¼_pw, A^fp*pw F³sä A½]psX tUi¯v
Ss¶]p*v..
NqXmsS fp_n]ns` N«n`n ^mtK{µW¦nÄ C^n¸p*v, emf]m³än NnX¶p_§p¶pfp*v.. fm{SfÃ
fp_n]n hmkn{Sn A½mf]pw Wn¸p*v. –!

“”F{S {bmknlyw Wnt¶mXv b_ªSm fWq«m tcm¬ AknsX sk¨n«v N«n`n k¶v NnX¶p_§m³.. tcm¬
Smsj]n«v tbm«n¨t¸mÄ fWhfmVmWfm]ntà WnW¡v..””
F¶v tImUn¨psNm*v A½ F³sä]Xpt¯¡v k¶p.. A½]psX bm¡pXw tbm`paa fpOw tUgyw sNm*v
Ipk¶n^p¶p..

“”Rvti.. At¸mÄ Mm³ C{StW^w N*sSÃmw hzbvWfm]n^p¶p..”” F¶mt`mIn¨psNm*v MmsWm¶v
Wnlzhn¨p, “”Òv..””.
MmWt¸mjpw tfl¸p_¯v C^n¡pN]m]n^p¶p en¯n]pw Im^n.

NjnªsSm¶pw hzbvWfms\¶v knlzhn¡mtW FWn¡v bän]nÃ. F³sä A*n]ms\¦n Ko³hnWpw
gÍn¡pfpaan N¼n]Xn¨v kaªn^p¶v tkUWn¡pN]m]n^p¶p.

FWn¡ptWs^ WX¶Xp¡p¶ F³sä A½s] Mm³ N®nf In½msS tWm¡n]n^p¶p.
sk®tbms` skap¯pSpXp¯ F³sä A½]psX SpXp¯ NknapNapw, WWpWWp¯ AÃn Ip*pw, ftWmi^fm]
fm³Njp¯pw, Kw¼_nWpaan Wn_ªpSpap¼n] SpXp¯ fp`¡pX§apw, sNmjp¯v WPvWfm] ssNk®Napw,
A½]psX skap¯v fnWphfmÀ¶ B`n` k]_pw, CXp¸ns` sNmjp¯ ^*v fX¡pNapw,
B`n`k]_nWv WXpkn`m]n B¸nÄsM«v tbm`paa Npjnª sbm¡napw, A^fp*n sbmSnª ko\¡pXw
tbm`paa A^s¡«pw F³sä A*ns] bpaNw sNmaan¨p.

A½]psX skap¯vSpXp¯ fp`¡pX§apsX WsÃm^p emPkpw, fp`¡pX§Ä S½n tI^p¶ fp`sk«pw
Kwd_n Wn¶pw Wn_ªpSpap¼n skan]nt`¡v NknªpWn¡pN]m]n^p¶p.
3 bk³sä Sm`nfm` B fp`NtamXv bäntIÀ¶pw NnX¡p¶p.

tfl]v¡^nNn F¯n] A½ NpWnªv Smsj ko\pNnX¶ tcms\Xp¯p. NpWn]pt¼mÄ Kw¼_n Wn¶v S³sä
fpjp¯p^p* fp`NÄ bp_¯pImXmSn^n¡mWm]n CXSpssNS* S³sä fm_n\NÄ¡v fosS AfÀ¯nbnXn¨v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv CXSv NmÂfp«v fX¡n]m\v A½ NpWnªSv.

F¶n«pw NpWnªv Wnk^p¶SnWnsX F³sä A½]psX Kw¼_nWpaan Wn¶pw NknªpImXn bn³k`nª
fpjp¯pknaª fmÀ¡pX§apsX bNpSnt]maw Mm³ W¶m]v N*p.

“”imkq… sbm«n]n«nÃ.. h-vNv_oWnWv tbm_Â ko\nt«]paaq..””
F¶v b_ªpsNm*v A½ tcm¬ F³sä tWs^ Wo«n Nm\n¨p.

tcm\ns` hf]w At¸mÄ 10.10p.m B]n^p¶p. ASm]Sv Cu fp_n]nt`¡v M§Ä k¶n«v A^ f\n¡q_nÂ
NqXpS`m]nt«]paaq..
tZäv NqXn tWm¡n Mm³ D_¸n¨p, At¸mÄ ^mtK{µW¦nÄ F³sä A½s] ^m{Sn fpjpk³ NnX¡]n`n«v
Nan¨n«pfnÃ, Nm^\kÀ F³sä A½s] Npa¸Xkn`n«v sshÊm¡n]n«pfnÃ..

“”Òv..”” MmsWm^p UoÀQ Wnlzmhfn«p.
“”FWn¡v At¸mtj tSm¶n tcm¬ sbm«nNms\m¶pfnsöv.. FknsX MmsWm¶v tWm¡s«..”” F¶v
b_ªpsNm*v A¦nÄ N«n`n Wns¶jpt¶äv S³sä fp*v fp_p¡n]pXp¯psNm*v M§apsX]Xpt¯¡v WX¶p.

“”B…iv..””.. MmsW¶m tbm]n NnX¶p_§t« f¡ta.. D_¡w k^p¶p”” F¶v b_ªv hmkn{Sn A½mf
H^p tNm«pkm]n«psNm*v fp_n¡v bp_t¯¡n_§n kmSn Im^n]n«v tbm]n.

At¸mtj¡pw tfl]v¡^nNn FWn¡v AenfpOfm]n Wn¶n^p¶ A½]psX bn¶n A¦nÄ F¯n]n^p¶p.
“”Nm\nt¨ tUkq…”” F¶v b_ªpsNm*v A¦nÄ bn¶n`qsX A½]psX C^pssNk®Nan`pw sM¡nbnXn¨v
A½t]mXp bqtfWnt]mXv tIÀ¶p Wn¶p.

A¦nÄ NnX¡]n Wns¶jpt¶äv fp*v Ajn¨v knXÀ¯n fp_p¡nNp¯n]t¸mÄ Mm³ H^p fn¶m]w tbms`
A¦nan³sä fpjp¯pSXn¨ S*³Np® Nm`nWnX]n NnX¶mXnNan¡p¶Sv N*n^p¶p. AXn]ns`m¶pw
D*m]n^p¶nÃ.
A¦nÄ gÍns]ms¡ Du^nNaªv ^*pwN¸n¨ f«n`ms\¶v FWn¡v At¸mÄSs¶ fWÊn`m]n.

A¦nÄ k¶v A½]psX bn¶n`fÀ¶t¸mÄ A½]psX fpOs¯m^p sM«Â Mm³ kyàfm]n N*p.
AtSmsXm¸w F³sä A½]psX A^s¡«n³sä fp³emPw tfl]psX k¡nt`¡v AfÀ¶p. AtSmsXm¸w Ss¶
F³sä A½]psX SpXp¯p^p* sNmjp¯Np*n A¦nan³sä A^s¡«fÀ¶v _º_ptbms` sM§nWn¡p¶Spw Mm³
sshZn`qsX N*p.

fpt¶ms«m¶v bSns] Bªptbm] A½ k`Sv ssN tfl¸p_¯v Du¶n dm`³hv kos*Xp¯pWn¶p. A½]psX
SpXp¯ sIMvKp*pNÄ sI_pSm]n kn_sNmaap¶Sv Mm³ {l²n¨p. A½]psX CXSv ssN¿n`m]n^p¶p
At¸mÄ tcm¬.
F³sä A½]psX WPvWfm] sNmjp¯ ssNk®NÄ sM¡n¸nXn¨psNm*v Wn¶n^p¶ A¦nÄ A½]psX tSmanWv
fotSNqXn tcm\nt`¡v tWm¡n.

N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv “”Rv..im.. C{S]ptÅm… Cu sI_n] h-vNv_m¨v ko\SnWmt\m tUkq Wo C{S BVn
bnXn¨Sv-
fWq«m tk\sf¦n tcm\n³sä h-vNv_o³ H¶v fmän]nXn¨m fSn””
A½]psX ssNk®]n`qsX fotS]v¡pw Smtj¡pw sM¡n SjpNnsNm*v A¦nÄ b_ªp.

F³sä fp¶ns` fSnf]¡p¶ B NmjvI Mm³ N®nf sk«msS tWm¡n]n^p¶p.
F³sä A½]psX sk®tSm¡p¶ sNmjp¯ bqtfWn]n A¦nÄ S³sä tUiffÀ¯nsNm*v A½]psX
SpXp¯psNmjp¯ D^pa³Np*n]psX, fmÀ±kw AWpekn¨psNm*v F³sä A½]psX Np*n¡v Np®sk¡pN]m\v
F³sä N¬fp¶n sk¨v.

“”Dw tbmNp¶kjn sfmssd tgm¸n sNmXp¯v l^n]m¡mw A¦nta”” F¶v b_ªv Mm³ tfl¸p_s¯m¶v
CaNn]n^p¶p.

“”fv…. tbmNp¶ kjn¡v AtÃ… DÆv.. l^n]m¡n]Sv Ss¶.. tfm³ ko«n sI¶n«v AÑtWmXv Nmlv
km§n]n«v tcm¬ W¶m¡n]m fSn””
lp\vYn AenW]n¨psNm*v A½
b_ªp.

“”F´nWmXo sbt® Wo C§sW bnlp¡p¶Sv.. Hä tfmWtà WnW¡paaq””
S³sä CXSpssN Smjv¯n A¦nÄ F³sä A½]psX WPvWfm] k]ÀfX¡n H^p sM¡v sNmXp¯psNm*v
b_ªp.

“”B..kv.. ^mtK«m iv..fv.. Òv… “” A½ Wn¶p In\p§n.
A¦nÄ S³sä ssN¸¯n F³sä A½]psX WPvWfm] B`n`k]än`qsX bSns] HmXn¨psNm*n^p¶p.

A½]psX fmÀ±ktf_n] B`n`k]än`pw CXp¸ns` sNmjp¯ sMm_nNan`pfm]n ^mtK{µW¦nan³sä
ssN¸¯n]pw ssNS*]pw bpSªfÀ¶p..
A½]psX sW]vfpän] B`n`k]_n³sä fmwhaS AWpekn¨_n]pN]m]n^p¶p A¦nÄ At¸mÄ.

tfl]v¡v AVnNw D]^fnÃm¯SpsNm*v A½]psX
A^fp*v H^nMvtKmaw tfl]psX tfÂemP¯v Nm\mfm]n^p¶p.
A^fp*v DXp¯n^p¶Sv sbm¡nanWv Wm`nMvKv Smtj]m]n^p¶SnWm A½]psX sk®SpXw tbm`paa
AXnk]_n³sä kyq b¡m B]n^p¶p.

F³sä A½]psX sk®tbms` fmÀ±kfmÀ¶ AXnk]än`qsX A¦nan³sä DaawssN Cj]p¶Sv N*ns«³sä A*n
sk«nbnXªp. A½]psX sbm¡nanWp Notj]paa
fmwhaemP¯pNqXn B ssN¸¯n C^pemPt¯¡pw sfsà I`n¨psNm*n^p¶p.

“”Nymf_]v¡v kÃSpw bänt]m Btkm-“” F¶v b_ªv A½ tcm¬ FWn¡v tWÀ¡v bnXn¨n«v Nvan¡v
sI]vSv H^p tcmt«ms]Xp¯p.

“”Dw sNmaamw dm¡v Nymf_]v¡v Npj¸sfm¶pfnÃ.. CWn {c*v Nymf_ sI¡v sI]vSv tWm¡v
tUkq””
A½]psX bn¶n`qsX A½]psX fp`sk«pw WPvWfm] fp`emPkpw tWm¡nsNm*n^nt¡ fpOfp]À¯n
tcm\nt`¡v tWm¡nsNm*v A¦nÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_ªp. F¶n«v A¦nÄ S³sä Wmkv Wo«n A½]psX Knfn¡n N½`n H^p
S«psNmXp¯n«v F³sä A½]psX SpXp¯ NkntamXv S³sä NknÄ tIÀ¯pWn¶p.

A½ S³sä C^pssNNapw b^fmkVn Wo«nbnXn¨v H^p shÂcn FXp¡m³ {lfn¨Spw tcm\n S³sä ^qbw
N* A½]psX fpOw SpXp¯v Wm\¯m bq¯p`ªp. “”fv.. {c*v Nymf_]v¡pw H^p Npj¸kpwbän]n«nÃ
Hms¡]m\v..””
tcm¬ bqÀÆ ØnSn]n bnXn¨psNm*v A½ b_ªp.

“”ASnWv Wo shÂcns]Xp¯nÃtÃm tUkq”” F¶v b_ªv A¦nÄ F³sä A½]psX k]ÀfX¡n bnXns¨m^p
sM¡v sNmXp¯p.

“”Òv… ^mtK«m…”” A½ Np_pNn.

“”tcm¬ C§p Sm, MmsWXp¡mw shÂcn”” F¶v b_ªpsNm*v A¦nÄ A½]psX ssN¿n Wn¶v tcm¬
km§n.

S³sä WPvWfm] A^s¡«n IpänbnXn¨psNm*v NkntamXv NknafÀ¯n S³sä bn¶n H«ntIÀ¶v
Wn¡p¶ A¦nansW tcm\n³sä h-vNv_oWn N*t¸mÄ Wm\w sNm*m\v A½ shÂcns]Xp¡mSn^p¶sS¶v
FWn¡v fWÊn`m]n.

“”H¶v In^ns¡Xn sbt®”” A¦nÄ S³sä A^s¡«v bSns] bn¶nt`¡v k`n¨n«v F³sä A½]psX
WnSwd¯n Sm§n H^p CXnsNmXp¯psNm*v b_ªp.
CXnt]äSpw F³sä A½]psX D^pa³ Np*n Np`p§n kn_¨p.

fm{Sfà Np*n¡nXnt]ät¸mÄ A½]psX sNmjp¯ fUm`h tfWn H¶mtN BsN s]m¶v Np`p§n]naNn.
A½]psX sNmjp¯ bqtfWn CaNnNp`p§¶SnsWm¸w A½]psX fp`¡pX§apw SpaanNp`p§n. tim AsSm¶p
Nmt\* NmjvI Ss¶]m]n^p¶p. A½]psX Kw¼_n Wn_ªpSpap¼n skan]nt`¡v kn§nWn¡p¶ SpXp¯
fp`NÄ At¸mÄ HmafnaNpw tbm “”SpaanSpap¼nsNm*n^p¶p.

“”Òv… Òv.. Mm³ In^n¡pN]m ^mtK«m..”” A½ Np\p§nsNm*v CXwN®n«v A¦nansW tWm¡nsNm*v
b_ªp. F³sä A½]psX fmÀ±ktf_n] _º_ptbm`paa sNmjp¯ Np*n]n A¦nÄ A^s¡«psNm*v
Sm§n]nXn¨t¸mÄ A½]psX sW]vNp*n]nÂ
A¦nan³sä A^s¡«v fq¶m`MvKv Sk\ du¬hv sI]vSpSm\psNm*n^p¶p.

“”fv”” F¶v fqan] A¦nÄ tcmt«m ¢n¡v sI¿m³ s_Zn]m]n.

tcm\nt`¡v tWm¡n A½ Wm\t¯msX bpMvKn^n¨p. A½ bpMvKn^n¨t¸mÄ WÃ ewPn]m]n^p¶p. Fs´m^p
huµ^yfm\v F³sä A½]v¡v. thm Nyq«v B³Zv thm hzoäv. “”`u ]q A½m..”” Mm³ fWÊn b_ªp.

B]n^w bqÀ®I{µ³fmÀ H^pfn¨v DUn¨Sptbms` huµ^yw Spap¼p¶ bpMvKn]mÀ¶ fpOt¯msX
A¦nan³sä N^k`]¯n AfÀ¶v shÂcn¡v tbmhv sI¿p¶ F³sä A½]psX NkntamXv S³sä NknÄ
b^fmkVn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AfÀ¯n, sbm¡nanWv sSm«pSmsj S³sä ssN¸¯n AfÀ¯n]m\v A¦nÄ At¸mÄ
Wn¶n^p¶Sv. A¦nan³sä kn^Â Sp¼pNÄ GSv WnfngkpwF³sä A½]psX sbm¡nÄ Ipjn]nt`¡v
C_§psf¶ Wn`]n`m]n^p¶p.

“”¢n¡v…”” cv`mgv fn¶n.

“”Dw sNmaamw.. Hs^®w NqXn FXp¡mw..”” FXp¯ shÂcn H¶v tWm¡n]n«v SrbvSns¸« A¦nÄ
ko*pw AXp¯ shÂcns]Xp¡mWm]n ssNWo«n.

“”tUkq… Wo B Ip*v H¶v NqÀ¸n¨v bnXnt¨… Ct¸mjs¯ cmgWn Ss¶ H^p shÂcn No¨mw..””

F³sä A½]psX SmjnN¡pXNp*n¡v A^s¡«psNm*v H^p Sm§pSm§nsNm*v A¦nÄ b_ªp.
A½]psX sW]v¡p*n At¸mÄ HmawSaap¶Sv Mm³ bmantWm¡n.

“”sÈm.. H¶v tbm ^mtK«m.. Fs¶s¡ms*m¶pw k¿..””
A½ Np\p¡t¯msX b_ªp.

“”Hm.. bns¶ Wnt¶mXv infm`]w N]_msWm¶pfÃtÃm sbt® Wnt¶mXv b_ªSv.. Wo C§sW D½
sNmXp¡pw tbms` Ip*pNÄ NqÀ¸n¨v bnXns¨m¶v tbmhv sI]vSm fSn. F¶v b_ªv A¦nÄ S³sä
Ip*v NqÀ¸n¨v B tbmhv Nm\n¨psNmXp¯p.

“”tbmt] ^mtK«m.. Òv..””
A½ WntgV emk¯n Wn¶p.
“”At¿ ASnWv A½s]´nWm Wm\n¡p¶Sv?? Npjn]nt`¡v Nm`pw Wo«n]n^n¡p¶ A½q½fmÀ kt^ Ct¸mÄ
Cu tbmhn`m\v shÂcns]Xp¡p¶Sv.. At¸mjm\v F³sä Ipµ^nf\n A½]v¡v H^p Wm\w”” A½s]
t{bmÕmin¸n¨psNm*v Mm³ b_ªp. AkhmWs¯ B ‘Ipµ^nf\n’ F¶ kntlg\w F³sä km]n Wn¶v
A_n]msS ko\ptbm]Sm]n^p¶p.

“”fviv… Fs¶ sNm*v bänà ^mtK«m..”” A½ bnt¶]pw fXn¨pWn¶p.

“”Ntfm¬ Xn tUkq«o.. F¶v b_ªpsNm*v A¦nÄ F³sä A½]psX sbm¡nÄIpjn¡v
Ipäpw S³sä kn^ Sp¼pNam C¡nan]n«p….

“”i… i… i… i… tk* ^mtK«m… i… i… i…””
F³sä A½ Np¸nkaNÄ Nn`p§¶Sptbms` In^n¨v Wn¶pbnXªp.

“”F¶m tbmhv sI]vtSm.. s_Zn.. k¬.. Xp.. {So..””
A¦nÄ ssNWo«n tcm¬ bnXn¨v Ip*v NqÀ¸n¨v A½]psX NkntamXv NknafÀ¯n shÂcns]Xp¡m³
s_Zn]m]n.

“”Èv… “” Fs¶m¶v Wnlzhn¨psNm*v F³sä A½ S³sä WWp¯ Ip*v NqÀ¸n¡m³ {lfn¨p. bt£ A½]v¡v
h-vNv_oWn S³sä tbmhn§v N*Spw In^nsbm«n.

A¦nÄ A^ k`n¨v A½]psX Np*n¡v AXp¯ Sm§v Sm§n.
“”V¸v….””
A½]psX sNmjp¯pkn^nª Np*n Np`p§nkn_¨p.
Hmt^m Np*n¡v Sm§pw, A¦nan³sä kN A½]psX sW]vNp*n¡n«paa Np¯v NqXn]ms\¶p¶
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv In´ Fs¶ f¯pbnXn¸n¨p.

F³sä A½]psX Np*n]n_¨n NnX¶v Np`p§nSpaap¶Sv N*n«v FWn¡v B I´n]n fpOfÀ¯n¸nXn¡m³
tSm¶n.

Fs´m^p fpjp¯ fmwhtPmafm\v A½]psX Np*n. Wà sW]vfpän] fmÀ±kfmÀ¶ C_¨nNp*n.
iv.fv A¦nan³sä emPyw.
Mm³ H¶v Wnlzhn¨p.

NnÊv AXn¡p¶ ^oSn]nÂ
A½ shÂcn¡v tbmhv sI¿m³ {lfn¨n«pw l^n]mNp¶ `£\sfm¶pw N*nÃ. Sm³ Ip*pNÄ NqÀ¸n¡p¶Sv
h-vNv_oWn Nm\pt¼mÄ Ss¶ A½]v¡v In^nsbm«pw.

Hmt^m Sk\]pw A½ {lfn¨v b^mK]s¸«v sbm«n¨n^n¨psNm*v A¦nan³sä Np®]v¡pw ssN¡pfnX]nÂ
CaNnsNm*n^p¶p. A¦namNs« F³sä A½s] F³sä N¬fp¶n`n«v WÃ S¸pwS¸n Np*n¡n«v Np®sNm*v
WÃ Np¯pw sNmXp¯psNm*n^p¶p.

HXpkn A½ Ss¶ H^p tbmwkjn Ns*¯n. S³sä N®pNÄ C_p¡n AX¨pbnXn¨v A½ S³sä WWp¯ Ip*pNÄ
NqÀ¸n¨v bnXn¨v D½ sk¡p¶ tbmhn Wn¶p.

SrbvSWm] A¦nÄ Ip*pNÄ NqÀ¸n¨v A½]psX NkntamXv S³sä NknÄ sM¡nAfÀ¯n H^p
shÂcns]Xp¯p. C^pk^ptX]pw Ip*pNÄ S½n fp«nfp«n]nà F¶ Wn`]n`m]n^p¶p At¸mÄ.

cvamgv ko\SnWv tlgw N®pSp_¶ A½]psX WnSwd¯nWv A¦nÄ H^p Sm§v sNmXp¯n«v “”H¶v
NqXn”” F¶v b_ªv ko*pw AXp¯ shÂcns]Xp¡m³ H^p§n.

A½ tkPw N®X¨v Ip*pNÄ NqÀ¸n¨v Wn¶p. C¯k\ tcmt«m ¢n¡v sI]vSt¸mÄ A¦nÄ S³sä Ip*v
F³sä A½]psX Ip*ntWmXv b^fmkVn tIÀ¯pbnXn¨m\v tbmhv sI]vSSv. At¸mÄ C^pk^ptX]pw
Ip*pNapsX kl§Ä S½n tIÀ¶fÀ¶n^p¶p. iq..
ASv N*ns«³sä tf`msN Npap^pN]_n.

¢n¡v ko\SnWv tlgw N®pSp_¶
A½ NXN®n«v A¦nansW NphrSnt]msX H^p tWm«w tWm¡n .

^*mfs¯ B shÂcn FXp¯SnWv tlgw A¦nÄ F³sä A½]psX D^pa³ I´n]n S³sä A^s¡«psNm*v
bns¶]pw H^p Sm§v sNmXp¯p.
Nm^yw fWÊn`m] A½ Ip*v NqÀ¸n¨v bnXn¨v AXp¯ shÂcn¡v tbmhv sI]vSp.

C¯k\ A½ N®pSp_¶v bnXn¨v Ss¶]m\v tbmhv sI]vSSv. F³sä A½]psX Ip*n A¦nan³sä Ip*v
sWmXn]nX]n AfÀ¶Spw cvamgv ko\Spw H^pfn¨m]n^p¶p. A½]psX Ip*nt`¡v S³sä NqÀ¸n¨
Ip*v b^fmkVn sM¡n AfÀ¯n H^p IpwdW shÂcn Ss¶]m\v A¦nÄ C{bmklyw FXp¯Sv. A½ tkPw
S³sä fpOw f_pemPt¯¡v Sn^n¨pNaªp.

F´m]m`pw A¦nÄ A½]psX Ip*n D½sk¨Sv shÂcn]n Nn«nNm\psf¶v FWn¡v D_¸m]n^p¶p.
A¦nÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S³sä A^sNm*v A½]psX Np*n¡v AXp¯ Sm§v Sm§n.

Nm^yw fWÊn`m] A½ CXw N®n«v A¦nansW tWm¡n “”fv CSv fSn ^mtK«m {c*v Nymf_ sI¡v
sI]vSSv fSn.. Nymf_ W¶m]n kÀ¡v sI¿p¶p*v””
CSv tN«n«pw A¦nÄ H^p Sm§pw NqXn sNmXp¯p F³sä A½]psX Np*n¡v.

“”tcm¬ Hms¡]ms\¶v..””
A½ BkÀ¯n¨p.
C¯k\ A¦nÄ AÂbw Dut¡msX A½]psX Np*n¡v ^*v Sm§vSm§n.
A¦nanWv F³sä A½]psX Ip*n D½sk¡m³ fp«nWn¡pN]ms\¶v FWn¡v fWÊn`m]n.

A¦nanWv H^p Akh^w sNmXp¡m³ Ss¶ Mm³ So^pfmWn¨p.
“”At½ AknsX N«n`n C^n¡p¶Sv fp*mt\m??””
N«n`n³sä H^p fq`]v¡Â AXp¡m]n fX¡nsk¨n^n¡p¶ Sp\nNÄ tWm¡nsNm*v Mm³ A½t]mXv
tImUn¨p.

“”Rm.. fWq«m WnW¡v fm_n DXp¡m³ fp*v AtWygn¨v hmkn{Sn A½m]n]psX AXp¯v
tbm]n^n¡pN]m]n^p¶p Mm³. AknsX sI¶v A½m]n]pfm]n Hmt^m¶v fn*n]pw b_ªv k¶t¸m
sskNnt¸m]Sm Asæn tfl¸p_¯n^p¶v D_§p¶ Wn³sä sIkn¡v Mm³ Wà Nnjp¡v St¶tW””

“”fv.. F¶m Mm³ fp*pXp¡s«””
F¶v b_ªv Mm³ tfl¸p_¯v Wn¶n_§n N«n`nWv tWs^ WX¶p. DXWXn F³sä bn¶nÂ
“”””¾v..Êv….”””” Fs¶m^p lÐw tN«p.

Òv.. A¦nÄ A½]psX Ip*¯v NnÊXn SpX§n.. F³sä fpOs¯m^p bpMvKn^n knXÀ¶p.
Mm³ WX¡pt¶m_pw “”¾v..Êv..”” ¾v..Êv..””
F¶ Ipt*mXv Ip*fÀ¯n Ipwdn¡p¶ NmS^ WmUw F³sä sIkn]nt`¡v BkÀ¯n¨v
Spa¨pN]_nsNm*n^p¶p.

F³sä A½]psX WWp¯ Ip*n A¦nÄ AfÀ¯n]fÀ¯n Ipwdn¡p¶ B lÐw fm{Sw fSn]m]n^p¶p F³sä
tf`msN NmfwsNm*v kn_]v¡m³.

N«n`nWXp¯v sI¶ Mm³ gÀ«q^m³ SpX§n.
At¸mÄ emf]m³än NnX¡]n NnX¶v Wà D_¡¯n`m]n^p¶p.
Mm³ F³sä gÀ«n³sä Hmt^m d«\pNapw Ajn¡m³ SpX§n. At¸mjpw bn¶n Wn¶pw IpwdW lЧÄ
tNÄ¡p¶p*m]n^p¶p.

gÀ«v tUi¯pWn¶v Ajn¨v N«n`n³sä Nm¸Xn]nt`¡n«psNm*v Mm³ bSns] bn¶nt`s¡m¶v
Sn^nªptWm¡n. H^p ssNsNm*v A½]psX fpOw Sn^n¨pbnXn¨psNm*v A½]psX Ip*n AfÀ¯n
D½sk¨psNm*n^n¡p¶ A¦nansW]m\v Mm³ N*Sv.

At¸mjpw C^pk^pw bj]bXn tfl]v¡v AenfpOfm]n Sn^nªv Ss¶]m\v Wn¶n^p¶Sv. A½]psX k]änÂ
C^p¶n^p¶ A¦nan³sä ftä ssN At¸mÄ A½]psX tgmÄZ_nWv sshZn`qsX
fpt¶m«n«n^n¡pN]m]n^p¶p At¸mÄ.. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv
tim. F³sä A½]psX CXt¯ fp`]n sM¡nbnXn¨psNm*v A¦nÄ NpS_nsNm*n^p¶ A½]psX SpX¯
Ip*n Ipwdn¨psNmt*]n^p¶p. “”¾v..Êv..”” “”¾v..Êv..””

B Nmjv¨ N*Spw F³sä hN` N¬t{Xmapw tbm]n.
Mm³ DXWXn Ko³hpw, gÍn]pw H^pfn¨v fp«nt`¡v k`n¨pSmjv¯n]Spw hzmS{´w Nn«n
bp_¯pImXn] F³sä A*n Np`¨v Wn¶v kn_¨psS_n¨psNm*n^p¶p.

F³sä A½]psX fpjp¯ fp`]v¡v bnXn¨v sM¡nsNm*v A¦nÄ A½s] IpwdW§am fqXp¶ NmfmSp^fm]
B Nmjv¨N*v sk«n]mXp¶ F³sä A*n ssN¿ns`Xp¯v Mm³ BªpNp`p¡n. Wm`v Np`p¡v Np`p¡n]Spw
km\SpaanNÄ Io_nsS_n¡m³ tbmNp¶Sptbms` FWn¡v tSm¶n.
Mm³ tkPw A*n]n Wn¶v ssNs]Xp¯p.

CWn]pw ^m{Sn Wo*v NnX¡pN]m\v, A¦nan³sä
Nm^yb^nbmXnNÄ SpX§p¶tS]paaq.. At¸mÄ Ct¸mtj DuÀKw Na]* F¶v fWÊnÃm fWtÊmsX
HmÀ¯psNm*m\v Mm³ F³sä A*n]n Wn¶v fXnt]msX ssNs¿Xp¯Sv.

Mm³ tkPw AknsX]n^p¶ A^fp*v Hs^®sfXp¯v DXp¯p. F¶n«v N¼n]m] A*n¡v fotS]v¡v gÍn
bj]Sv tbms` k`n¨pN]än]n«n«v Ko³hv Du^ns]Xp¯v N«n`n³sä Nm¸Xn]n C«p.

At¸mÄ A½]psX D¨¯n`paa lzmthmIzmhw Mm³ tN«p. IpwdW lÐw At¸mÄ Wn`¨n^p¶p.
DXsW A½]psX “”Hu….”” Fs¶m^p tS§Â Mm³ tN«p.

Mm³ bSns] S`Sn^n¨v tWm¡n]t¸mÄ A¦nan³sä C^p ssNNapwA½]psX tgmÄZ_n³sä
C^psshZn`qtX]pw fpt¶m«pWo* Wn`]n`m]n^p¶p. Njp¯n Ipwdn¨psNm*v
A½]psX ^*v fp`Napw bnXn¨v sM^n¡pN]m]n^p¶p A¦nÄ At¸mÄ.

A¦nan³sä bnXn S³sä
fpO¯pWn¶v fm_n]SnWm A½ bn¶nt`¡v Njp¯vSn^n¨v Fs¶ tWm¡n. Mm³ tkPw Njp¯v tWt^
Sn^n¨v fp*v AZvKÌv sI¿p¶Sm]n emkn¨p.

“”At½ CsS´nWm C{S]pw fp*v CknsX sNm*p sk¨n^n¡p¶Sv?””
Mm³ Njp¯pSn^n¡msS tImUn¨p.

“”Rvim.. ASv FWn¡pw B³än¡pw ^mkns` Npan¨pfm_p¶SnWm tfmWq..”” kas^ NmS^fm]n«v A½
f_pbXn b_ªp.

CSn Kw¼À CÃtÃm ASnWv..! fp*pNÄ fm{Sftà CSn`paaq”” F¶v tImUn¡\sf¶p*m]n^p¶p
FWn¡v. H^pbt£ Kw¼À ^mkns` tbm]n FXp¡pfm]n^n¡pw”” Mm³ fWÊn b_ªp.

At¸mÄ FWn¡v H^p dp²n tSm¶n “”A¦nta M§saÃmk^pw A^fp*tà Ct¸mÄ DXp¯n^n¡p¶Sv
A¦nanWpw A^fp*v Hs^®sfXp¯v DXp¯pNqtX??”” bn¶nt`¡v bmantWm¡nsNm*v
Mm³ H^p A^fp*vssN¿ns`Xp¯v A¦nantWmXm]v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tImUn¨p.

At¸mÄ A½ S³sä bn¶n Wn¶n^p¶ A¦nan³sä baa]v¡n«v ssNfp«v sNm*v Bsªm^p Np¯v
sNmXp¡p¶Sv Mm³ N*p.
“”Rm.. MmWpw ASv Ss¶ knIm^n¡pN]m]n^p¶p. At¸mjm\v Wo tcm¬ Smtj]n«Sv. fp*v Hs^®w
C§v sNm*v km fWq«m””

A½]psX fp`Nan Wn¶pw ssNNÄ FXp¯v A½]psX WPvWfm] C^p ssNk®Nan`pw sM¡nbnXn¨v
Wn¶psNm*v A¦nÄ b_ªp.

“”F{S Np¯ms\Xo sbt® Wo F³sä baa]v¡n«v Np¯n]Sv! CSnsWms¡ Mm³ N\¡v sk¨n«p*v
tNt«m”” F¶v A¦nÄ A½]psX sIkn«n b_]p¶Sv Mm³ kyàfm]n tN«p.
ASnWv bp_tN A½]psX Np*n¡v A^sNm*v H^p Sm§pw sNmXp¯p A¦nÄ.

Mm³ tfl]v¡^nNnt`¡v sI¶t¸mÄ A¦nan³sä ssNNÄ¡paan sM§nWn¶v A½
sManbn^nsNmaapN]m]n^p¶p.

“”fWq«m B fp*v C§v DXp¯v St¶.. Mm³ tWm¡t« WnW¡v fp*pXp¸n¡m³ A_n]mtfms]¶v..””
A½]psX Np*n]n Wn¶v bSns] S³sä A^s¡«v bn³k`n¨psNm*v A¦nÄ b_ªp.

At¸mÄ A½]psX sM§n Wn¶n^p¶ sNmjp¯ Np*n d`q¬ tbms` bj]bXn koÀ¯pkn^nªv bn¶nt`¡v
SaanWn¶p.

Ft¶mXv fp*pXp¸n¨p sNmXp¡m³ A¦nÄ b_ªSv tN«t¸mÄ Ss¶ F³sä A½ “”tk* tfmWq.. sÈm…
tk\v…”” F¶v b_ªpSo^pw fp³tb “”B…kv…iv..”” F¶paa A½]psX tS§Â Mm³ tN«p.

B tS§Â Mm³ tN«tS]paaq.. Nm^\w A¦nÄ fp*pXn¸n¡m³ Bklys¸«p So^p¶SnWv fp³tb Mm³
NpWnªv ssNWo«n A¦nan³sä fp*n³sä Np¯jn¡m³ SpX§n]n^p¶p.

A½]psX sNmjp¯p^p*pkn^nª Np*n]pw A¦nan³sä A^s¡«pw S½n ssNNX¯mWpaa sI_n] Pymt¸
A¦nÄ S¶n^p¶paaq.

F³ä ssN¸¯n ASnWnX]nt`¡v NX¯n]Spw A½]psX bSpbSp¯ WnSwd¯n³sä fmÀ±kw F³sä
bp_wssNb¯n]nt`¡v bXÀ¶p.. Smfhn]msS A¦nan³sä sb^pNp®]psX NmYnWykpw F³sä
DaawssN¿n AWpeks¸«p.

F³sä ssN¸¯n]ptX]pw ssNS*]ptX]pw bp_wemPw F³sä A½]psX sk®tbms` fmÀ±kfmÀ¶ Np*n]nÂ
AfÀ¶pSm\psNm*v C^pkÀ¡pw CX]n`qsX Mm³ ssNNX¯n.

Fs¶ SX]msWm^p§n] A½]psX fp`NÄ d`fm]n sM¡nbnXn¨v A½s] AW¡msS WnÀ¯n]n^n¡pN]m\v
A¦nÄ F¶v A½]psX tS§Â tN«t¸mÄ FWn¡v fWÊn`m]n.

fp¶n tfl]m]SnWm A½]v¡v fpt¶m«v Wo§mWmNnÃ. NqXmsS kl§ant`¡v Wo§m³ d`fm]n
{lfn¨m tUi¯v C_pNnbnXn¨v NnX¡p¶ C`tbm`paa ssXäv Kw¼À No_mWpw hmVyS]p*v A¦nÄ
fp`Nan N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Aaan¸nXn¨n^n¡p¶SnWmÂ.
ASnWm A½ Wn¶p kn_]v¡pN]ms\¶v F³sä bp_wssN¿n AWpeks¸« B Np*nfmwh¯n³sä kn_]`nÂ
Wns¶Wn¡v fWÊn`m]n.

A¦nan³sä fp*n³sä Np¯jn¨v Mm³ hzÂbw WnkÀ¶SnWv tlgw A¦nan³sä bn¶n`qsX C^pkl¯pWn¶pw
fp*v A^]n Wn¶pw Ajns¨Xp¯p. “”IqsXXp¯n«v AXn]ns` Ajn¨pNaªp fWq«m, i .. i… D_§m³
tbmNp¶SnWv fp³bv MmWjn¨Sm.. Mm³ ^m{Sn C§sW]m D_§m_v”” bqÀ® WPvWWfm] Np*n]pw
SpXNapw Nm\n¨v Wn¶ A¦nÄ b_ªp.

MmsWm¶v In^ns¨¶v k^p¯nsNm*v fp*v Smtj]v¡n«n«v A^fp*v FXp¯p. A^fp*v A¦nan³sä
A^]psX bn¶n`qsX Ipän] Mm³ A¦nan³sä sshZn`m]n fpt¶m«mªv NpWnªv Wn¶v A^fp*v
Np¯nsNmXp¯p.

B tbmhn Mm³ F³sä A½]psX Häfp*n sbmSnª tg]vs¸m¯ SmjnN¡pX Np*n N¬Wn_s] N*p. A
fpjp¯ I´nb´pNÄ¡v CX]nt`¡v Np¯nN]_n]n^n¡pN]m]n^p¶p At¸mÄ A½]psX A^fp*n³sä
bn³emPw.

A½]psX I´nknXknWv sSm«pbn¶n`m]v SXn¨pkaª A¦nan³sä S*³Np® M^¼pNÄ SpXn¨pWn¶v
kn_¨psS_n¡p¶Sv Mm³ N*p..

A^]n fp*v DXp¸n¨psNmXps¯¦n`pw A^fp*n³sä fp¶ns` ^*ä§apw sWm¯nknXÀ¯n Sp¼nssN¿m«n
Wn¡pN]m]n^p¶p A¦nan³sä sb^pwNp®.

fp*pXp¸n¨v NjnªSpw A¦nÄ bSns] S³sä NpS_n]mXp¶ Np® F³sä A½]psX I´nknXknt`¡v
bqjv¯nsNm*v S³sä A^s¡«v A½]psX fmwhNp*n]nt`¡v tIÀ¯fÀ¯n bj]bXn Wn¶p.

skaaw Wn_¨ d`q¬ tbms` F³sä A½]psX sNmjp¯p^p* Np*n sM§n]f^p¶Sv F³sä N®pNÄ¡v
sSm«pfp¶n N¬Wn_t] Mm³ N*p.
A½]psX H^p UoÀQWnlzmhkpw Mm³ bn¶ms` tN«p.

bSns] WnkÀ¶ Mm³, A½]psX fp`Nan Wn¶pw ssNNÄ bn³k`n¨ A¦nÄ A½]psX ssNk®Nan sM¡n
bnXn¡p¶Sm\v N*Sv.

Smtj¡nX¶ A¦nan³sä ZdnÄ fp*v FXp¡mWm]n Mm³ NpWnªt¸mÄ A½]psX k`t¯ D¸qänt]mXv tIÀ¶v
S_]n Ft´m Sna§p¶Sv N*p.

ASm]Sv A½]psX CXSv emP¯m]n^p¶p Mm³ At¸mÄ. A½]psX C^p NmÂbmU§Ä¡pw CX]n`m]n
D¸qän]psX Notj]m]n Ft´m Sna§p¶Sm\v N*Sv. hq£n¨v tWm¡n]t¸mÄ
S_]n 25 ssbh k«¯n sN«nNnX¡p¶ skaafm\v Xyqdv ss`än³sä skan¨¯n Sna§p¶sS¶v FWn¡v
fWÊn`m]n.

A½]psX D¸qän]n`qsX Ft´m HjpNn]n_§n]Sms\¶v D¸qän¡v fpNant`¡v tWm¡pt´m_pw kyàfm]n.
A½]psX Daaw SpX]n Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv NmÂk®]nt`¡pw D¸qän]nt`¡pw HjpNn]n_§n] bqÀskaafm\v AsS¶v H^p
S^nt¸msX Mm³ Sn^n¨_nªp.

fp*psfXp¯v Wnk^pw fp³tb H¶v sI^nªv A½]psX C^pbmU§aptX]pw ANt¯¡v tWm¡n]t¸mÄ
A½]psX ftä D¸qän]psX ANemP¯nWv Notj]pw hfmWfm]n fUK`w HjpNn]n_§n sN«nNnX¡p¶Sv
N*p.

Ft´m H^p AkØ]ns`¶ k®w Mm³ fp*psfXp¯v WnkÀ¶SnWv tlgw AknsX Wn¶psNm*pSs¶ fp*v
N«n¸Xn]nt`¡v NrSyfm]n F_nªn«p. F¶n«v H¶pw hwekn¡m¯Sptbms` Mm³ sI¶v tfl]psX k¡nÂ
F³sä Np®]fÀ¯n Wn¶psNm*v A½]psX ssN¿n`n^p¶ tcm\nt`¡v tWm¡nsNm*v kng]w fmäm³
So^pfmWn¨p.

“”At½ ¹ohv At½.. tcm¬ Wfp¡v tbmNp¶ kjn¡v Ss¶ l^n]m¡mw.. ¹ohv…””
Mm³ A½]psX fpOt¯¡v tWm¡nsNm*v b_ªp. A½ At¸mjpw tbXn¨^*tbms` tcm\nt`¡v Ss¶ tWm¡n
fpOfp]À¯msS Wn¡pN]m]n^p¶p. A½]psX SpXp¯ Ip*pNÄ sI_pSm]v kn_sNmaap¶p*m]n^p¶p.

F³sä tImUyw tN«v A½ “”fv”” F¶v fqao.
“”tim.. hSyw–! Sm¦yq thm f¨v A½m.. `kv ]q A½ F¶v b_ªv Mm³ A½]psX SpXp¯ Nkna¯v
AfÀ¯ns]m^p D½ sNmXp¯p.

A½]psX fpO¯v At¸mÄ AÂbw Blzmhw b^¡p¶Sv Mm³ N*p. A½ Fs¶ tWm¡n H¶v bpMvKn^n¨psNm*v
b_ªp, “”tbmNpw kjn Ss¶ l^n]m¡mw tcm¬..””

Cu hf]w A½]psX CXSv ssN¿n`m]n^p¶p tcm¬.
F³sä A½]psX WPvWfm] sNmjp¯ ssNk®NÄ sM¡n¸nXn¨psNm*v Wn¶n^p¶ A¦nÄ bSns] S³sä CXSv
ssN A½]psX CXSv N£¯nWXn]n`qsX
fpt¶m«v NX¯n.

tcm¬ bnXn¨n^p¶ A½]psX ssN¸¯n S³sä DaawssN¿n`m¡n bnXn¨ A¦nÄ S³sä k`t¯ ssN¿pw F³sä
A½]psX k`t¯ N£¯nWXn]n`qsX fpt¶m«pNX¯n kn^`psNm*v tcmt«mhv ssÉZv sI]vSv tWm¡m³
SpX§n. A¦nan³sä t^mfwWn_ª N^p¯mÀ¶ C^pssNS*NÄ¡v CX]n`m]n^p¶p At¸mÄ F³ä A½]psX
fp`¡pX§Ä.

C_¡nsk«n] ssXäv Kw¼_nWpaan Wn_ªpNknªv bp_t¯¡pSaan Wn¡p¶ A½]psX SpXp¯p^p* fp`NÄ
A¦nan³sä ssNS*NÄ¡nX]n bnSp§pWn¶p.

C` tbms` tWÀ¯ B Kw¼À Sp\n]psX fm{Sw Bk^\fpaa A½]psX sS_n¨pWn¡p¶ Wn_fp`NanÂ
A¦nan³sä ssNS*NapsX DÄemPw bq*fÀ¶n^p¶p At¸mÄ.

F³sä A½]psX Wn_fp`NÄ A¦nÄ S³sä t^mfmkrSfm] N^p¯pä ssN¯*NÄs¡m*v bSns] ssWhm]n H¶v
sM¡n.

“”CsSm^pbmXv tcmt«mhv D*tÃm tcm\n fWq«m..””
F¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_ªv A¦nÄ tcm¬ Pm`_n]msN kn^`psNm*v H¶v HmXn¨ptWm¡n.

“”Rvim NqXpS`pw Mm³ {Xn¸v tbm]Sn³sä tcmt«mhm A¦nsa.. CSv Mm³ `mÌv h-vNqan Wn¶v
XqÀ tbm]Sn³sä tcmt«mhm..”” Mm³ ssNWo«n H^p tcmÄZÀ Sp_¶psNmXp¯psNm*v b_ªp.

A½]psX fpjp¯pknaª fp`Nan A¦nÄ bSns] S³sä ssNS*NÄ tIÀ¯v sM¡n AfÀ¯p¶Sv Mm³ N*p.

A¦nan³sä AfÀ¯`n A½]psX sNmjp¯p^p* fp`NapsX fpNÄ emPw sM§n]p]À¶v dvauÊnWv
bp_t¯¡v WÃk®w Saan sM§n sbm§nk¶p. fmÀ±kkpw bSpbSp¸pfmÀ¶, B sk¬fp`NÄ sM§n]p]^p¶Sv
H^p fmUN NmjvI]m]n^p¶p.

“”FknsX]m Wn§Ä XqÀ tbm]Sv fWq?””
tcmt«m]nt`¡v tWm¡nsNm*v A¦nÄ tImUn¨p.

“”tNmssXNWm””
tcm\nt`¡v tWm¡ns¡m*v
Mm³ A½t]mXv H¶pNqXn tIÀ¶v Wn¶psNm*v b_ªp.
F³sä A½]ptX]pw F³tä]pwWPvWfm] ssNk®NÄ S½n tIÀ¶fÀ¶p.

sNmjp¯v fmÀ±kfm] A½]psX S\p¯ ssNk® F³sä WPvWfm] ssNk®]n AfÀ¶t¸mÄ FWn¡v
t^mfmMvKfp*m]n.

A½]psX ssNk®]v¡v C{S fmÀ±kfms\¦n A½]psX AXnk]än Fs´m^p fmÀ±kkpw
S\p¸pfm]n^n¡pw! A½]psX B`n`k]än A¦nÄ SjpNnsNm*n^p¶t¸mÄ Fs´m^p hpOfm]n^n¡pw
A¦nanWv Nn«n]n^n¡pN.. tim.. HmÀ¯n«pSs¶ hpOw sb^p¡p¶p… A¦nan³sä H^p fimemPyw””
Mm³ fWÊn b_ªp.

A¦nÄ tcmt«mhv Hmt^m¶m]n ssÉZv sI]vSv tWm¡nsNm*n^p¶p.
A½]psX bn¶n tIÀs¶m«n Wn¶v A½]psX sW]vNp*n]n S³sä Np`Np®]pw bqjv¯n, fp`¡pX§sa
S³sä ssNS*NÄNnX]n`m¡n bSns] NXªpsNm*v A¦nÄ A½]psX Njpt¯mXv Njp¯pw NkntamXv
Nknapw tIÀ¯pWn¶v tcmt«m N*psNm*n^p¶p. k`Sv kl¯v C^pssNNapw tfltf Du¶n A½]psX
ssNk®t]mXv ssNtIÀ¯v Wn¶v MmWpw Akt^msXm¸w tcmt«mNm\`n b¦psNm*p.

F³sä I¦v {c*vhpfm]paa tcmt«mhm]n^p¶p BUyfmUyw NnX¶n^p¶Sv. SpXÀ¶t§m«paa tcmt«mhnÂ
¢mhns` tPÄhpw D*m]n^p¶p. tPÄhnsW N*pSpX§n]tSmsX A¦nan³sä tcmt«m ssÉZv
sI]vSp¶Sn³sä tkPw Np_ªp. Hmt^m tPÄhntW]pw hhq£vfw Wn^o£n¨psNm*m]n bn¶oXt§m«v
A¦nan³sä tcmt«mtWm«w.

tcmt«m hqw sI]vSv sfm¯fm]n tWm¡ps¶¶ kymtKW A¦nÄ sb¬bntaÄs^ AXnfpXn h-vNm³
sI¿p¶Sv N*v A½]psX fpOs¯m^p NphrSnIn^n kn^n]p¶Sv Mm³ N*p.

“”fWq«m, A¦nÄ C§sW]m\v tcmt«mhv tWm¡p¶sS¦n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tW^w skap¯m`pw N*pSo^nÃt«m..”” H^p bpMvKn^nt]msX A½ A¦nansW
CXwN®n«v tWm¡nsNm*v b_ªp.

“”tbmXn sbs®..”” bSns] A½]psX Np*n¡v S³sä A^s¡«m H^p Sm§psNmXp¯psNm*v A¦nÄ
b_ªp.
Sm§pNn«n]t¸mÄ A½]psX sW]vNp*n]psX klw sM§nkoÀ¯v F³sä Np*n]psX sshZn k¶nXn¨p.

skaaw Wn_¨ d`q¬ k¶nXn¨ co`m\v A½]psX Np*n k¶v fp«n]t¸mÄ FWn¡p*m]Sv.

Mm³ bSns] A½]psX AXpt¯¡v H¶pNqXn tIÀ¶v Wn¶n«v F³sä A^s¡«n³sä klw A½]psX
A^s¡«ntWmXv fp«n¨pWn¶p. At¸mjpw Sm§pNn«n] A½]psX WnSwd¯n³sä Spap¼n]m«w
Wn`¨n^p¶nÃ. A½]psX Np*nfmwhw bSns] F³sä Np*n]psX sshZn k¶v HmafXn¨v
CXn¨psNm*n^p¶p.

Cu hf]w A¦nÄ bj]Sptbms` A½]psX WnSwd¯nt`¡v d`fm]n S³sä A^]fÀ¯n Wn¶v tcmt«m Nm\Â
SpX˦p.

Spap¼nsNm*n^p¶ A½]psX WnSwd¯n A¦nan³sä A^s¡«v BªfÀ¶Spw bnXn¨p WnÀ¯n]Sptbms`
WnSwd¯n³sä Spap¼n]m«w Wn`¨v B WnSwd tPmaw sM§n]fÀ¶p.

sM§n]fÀ¶ A½]psX I´n]n_¨n F³sä Np*n]psX sshZn sM§n]fÀ¶v SpXn¨pWn¶p.

F³sä A½]psX fVp^S^fm] hwhm^kpw tN«psNm*v, A½]psX fp`fmwh¯n³sä fmwhaS S³sä
ssNS*Nam AWpekn¨psNm*v A¦nÄ A½]psX ko\¡pXw tbm D^p*pkn^nª sNmjpsNmjp¯ WnSwd¯nÂ
Np®]fÀ¯n hpOn¨p.

A¦nÄ AXp¯ H^p tcmt«ms]Xp¯v Nm\m³ SpX§n.
B tcmt«m]n`pw ¢mhns` I^¡pNÄ D*m]n^p¶p.

A½]psX ssXäv Kw¼_nWpaan Wn_ªpNknªv SaanWn¡p¶ SpXp¯p^p* fp`NapsX C^p sshZn`pw
A¦nÄ S³sä ssN¯*NÄ sM¡nbnXn¨psNm*v
A½]psX fpänWn¡p¶ fpjpfp`NapsX fmÀ±kw AWpekn¨v tcmt«m Nm\ SpXÀ¶p.

AXp¯ tcmt«m]n tPÄhv fm{Sw D*m]n^p¶paaq.
A¦nÄ B tcmt«m hqw sI¿m³ SpX§n]t¸mtj¡pw A½ “”fv..”” “”½v….””
F¶v A¦nansW H¶v B¡ns¡m*v fqan.

“”Cksa C¶p Mm³ F¶pb_ªpsNm*v A¦nÄ S³sä A^k`n¨v A½]psX sW]vNp*n]n Bsªm^p
Sm§vsNmXp¯p. “”V¸v..”” F¶v Np*n¡nXn]ptX]pw SpXÀ¶v A½]psX Np¸nka Nn`p§p¶Sptbm`paa
“”i.. i… i…”” F¶ In^n]pw B fp_n]msN fpj§n.

F³sä A½]psX sNmjp¯ Wn_Np*n A¦nan³sä A^]nXnt]äv Np`p§n]mXn SpaanSpap¼n.

A½]psX fUm`h Np*nfmwhw F³sä Np*n]psX sshZn AfÀ¶v SpaansS_n¨v AXn¨psNm*n^p¶p.

S³sä N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N^k`]¯n sM^p§nWn¡p¶
A½]psX In\p§n¨n^n N*v A¦nanWv WÃ fqZv N]_n]Sm]n A¦nan³sä fpOw emkw N*t¸mÄ FWn¡v
fWÊn`m]n.

A¦nÄ H¶pNqXn S³sä A^s¡«v Dut¡msX bn¶nt`¡v k`n¨p. sWmXn]nX]nÂAXp¯ “”V¸v…”” lÐw
fp_n]n fpj§n SpXÀ¶v A½]psX sbm«n¨n^n]pw.

A½]psX WnSwdtPmaw F³sä Np*n]n CXn¨v Np`p§n]mXn B_mXn.
A¦nanWv A½]psX “”i.. i… i…”” F¶paa tbm«n¨n^n N*n«v S³sä kn{Nn] WnÀ¯mWpaa
emkfnÃm]n^p¶p.

A¦nÄ A^k`n¨Xn¨v F³sä A½]psX kn^nªp´n] fpjp¯p^p* Np*n¡n«v WÃ Sm§v Sm§n.

A½]psX WnÀ¯msS]paa sbm«n¨n^n]pw H^p WnÝnS CXtkaNan “”V¸v…”” F¶ fmsäm`n sNmaap¶
Np*n]nXn lÐkpw fp_n]msN Wn_ªp.

F³sä A½]psX fmÀ±kfmÀ¶ WnSwdtPmaw F³sä Np*n]ptX]pw tfÂSpX]ptX]pw sshZn IXbXm
AXn¨psS_n¨psNm*n^p¶p. BXnsS_n¨v D`]p¶ B WnSwd¯nWXnt]äv b`t¸mjpw Mm³ f_pemPt¯¡v
tk¨v ko\ptbmNm³ tbms]¦n`pw tfltf ssN]q¶n Mm³ Wn`]p_¸n¨v Wn¶p.

A½]psX sNmjp¯pkn^nª Np*n Np`p§nkn_¨p.
iv..fv.. iv..fv.. ^mtK«m F¶v In\p§nsNm*v A½ bns¶]pw S³sä fpjp¯ fmwhNp*n bn¶nt`¡v
BªpSaan.
^mtK{µW¦nÄ sk_nbnXn¨ tbms` A^s¡«v bn¶nt`¡v k`n¨v F³sä A½]psX sW]vfpän]
D^p*’Np*n]n BªmªXn¨v A½]psX C_¨nNp*n]n S³sä A^ CXn¨pNp¯nsNm*n^p¶p.
F³sä B½]psX ko\¡pXw tbm`paa tg]vs¸m¯ SmjnN¡pX’*n]n A¦nan³sä A^s¡«v du¬hv sI]vSv
sbm§nSm\psNm*n^p¶p

At¸mÄ A½]psX sNmjp¯ tfWn]msN NnX¶v CaNn SpXn¨p.
fpjp¯pknaª fp`¡pX§Ä A½]psX fm_n NnX¶v Np`p§n]naNn.
Kw¼_n Wn¶pw kjpSnsS_n¨v tbmNpsf¶k®w A½]psX fp`]n\NÄ NpS_nsS_n¨mXn.

A½]psX sW]vNp*n]nÂ
A¦nÄ bXbXs]¶v Wm`MvKXn H^pf¨Xn¨SnWv tlgw A¦nÄ Häs]m^Xnt]msX A½]psX Spap¼nsS_n¡p¶
I´n d`fm]n AfÀ¯ns¡m*vbj]Sptbms` A½t]mXv tIÀ¶pbq*v Wn¶p.

NX“ tbms` CanNf_n]p¶ Np*nfmwhw H^p fm{´nN³sä ssN]X¡t¯msX H^p WnfngwsNm*v HSp¡n
WnÀ¯n] A¦nÄ A½]psX NkntamXv S³sä NknÄ tIÀ¯p^hnsNm*v bn_pbn_p¯p. “”CWn Fs¶
Nan]m¡n]m CSÃ… CSnW¸p_w Mm³ AXn¨psbman¡pw””

At¸mjpw A½]psX In^n¨pf_nªpsNm*paa NnS¸v fm_n]n^p¶nÃ.

A¦nÄ A½]psX WPvWfm] kn^nª fpSpNn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv km] WÃk®w sbman¨n«v NXn¨pbnXn¨p.
“”Biv.. ^mtK«m.. iv..B..””
A½ NmS^]m]n tS§n.

C_¡nsk«n]n^p¶ B Kw¼_nWv bn¶n A½]psX skap¯pfnWphfmÀ¶ fpSpNn³sä fp¡mÂemPkpw
WPvWfm]n^p¶p.

A½]psX sk®tbms` sfjp¯ fpSpNns` fmwh¯n A¦nÄ NXn¨pbnXn¨v bSns] S³sä S`]n«na¡n.

“”hv…. ^mtK«m… CWn Nan]m¡nà G«m… B..iv..””
A½ N®v In½nbnXn¨psNm*v NmS^fm]n tS§n.

sk®]n_¨n]n Wn¶v S³sä bÃpNÄ bn³k`n¨psNm*v A¦nÄ “”fv..”” F¶v fqan. F¶n«v Sm³ NXn¨
emP¯v S³sä Ip*pNÄ sNm*v A¦nsam¶vIpwdn¨pjnªp.

bSns] Wmkv Wo«n] A¦nÄ B emP¯v bSns] WmkvsNm*v W¡n]pjnªp. “”iv.. F´m ^mtK«m
Nm\n¡p¶Sv.. ?””
A½ `mhyemkt¯msX S³sä Njp¯pSn^n¨v tImUn¨p. A¦nÄ ASv tNÄ¡msSs]¶k®w A½]psX fmhafm]
fpSpNn S³sä Wmknj¨v W¡nsNm*n^p¶p.

A½]psX lЯn CSnWNw D*m] fmäw Mm³ {l²n¨n^p¶p. A½]psX hz^¯n l^n¡pw fqZm] tbms`
AÂbw `mhyS N`À¶n«ps*¶v FWn¡v fWÊn`m]n.

A¦nÄ S³sä Njp¯v H¶pNqXn bn¶nt`¡v ka¨v bnXn¨v F³sä A½]psX knlm`fm]n NnX¡p¶
WPvWfm] fpSpNmsN WmkvsNm*v W¡n]pjnªp.

H^p Naa bpMvKn^n]mÀ¶ fpOt¯msX A½ Njp¯v Sn^n¨bXn bn¶nt`¡v Ss¶ tWm¡nWn¶p.
S³sä fpOw NqXn A½]psX knhvSm^fm] fpSpNn C«p^¨n«v W¡Â WnÀ¯n] A¦nÄ A½]psX fpSpNnÂ
AfÀ¯ns]m¶v Ipwdn¨n«v bj]bXn tWt^Wn¶p.

Njp¯v bn¶nt`¡v Sn^n¨v A¦nansS´m\v Nm«p¶sS¶ emk¯n Wn¶n^p¶ A½]psX Nknan S³sä
Ip*fÀ¯nsNm*m\v A¦nÄ bj]bXn tWt^Wn¶Sv. A½ bSns] S³sä Njp¯v tWt^]m¡n Wn¶p. F¦n`pw
A½]psX fpO¯nsWm¸w A¦nan³sä fpOkpw IpwdWkpw knK]N^fm]n bn³SpXÀ¶psI¶p.

A½]psX SpXp¯ NknansW sM¡nsk¨n^p¶ S³sä Ip*pNÄ bSns] bn³k`n¨v A¦nÄ S³sä NknÄ
A½]psX NkntamXv tIÀ¯fÀ¯n Wn¶v tcmt«m Nm\ SpXÀ¶p.

“”CSv Wn³sä tPÄ{c*mt\m fWq«m?””
F³säs]m¸w tIÀ¶pWn¡p¶ H^p sb¬Np«ns] Iq*nNm\n¨psNm*v A¦nÄ tImUn¨p. fp³bv N*
tcmt«mhn`pw ]mUrÝnNfm]n AkÄ F³sä hfob¯v D*m]n^p¶ Nm^\fm\v A¦nÄ A§sW tImUn¨sS¶v
FWn¡v fWÊn`m]n.

“”ti]v AÃ A¦nÄ”” Mm³ H^p kan¨ In^nt]msX f_pbXn b_ªp.

“”ASv Ip½m.. tcmt«m]ns` Wn³sä B bSp§n Wn¸pN*m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A_n]mftÃm.. Ft´m kl¸nlNps*¶v.. FWn¡v tSm¶p¶Sv Wo ss{X sI]vSn«pw AkÄ
ko\pNm\nà F¶m\v.. l^n]tÃXm??””

“”H¶p tbm A¦nta..”” Mm³ H^p I½n] In^nt]msX Wn¶p. Cu ssf^³ hSyw fWÊn`m¡n NaªtÃm..
ASpw tcmt«m tWm¡n.. e]¦^ ssf^³ Ss¶ Cu Np®”” F¶v Mm³ fWÊn b_ªp.

“”tim.. Cu ^mtK«sW h½Sn¡\w.. F{S NrSyfm]n«m b_ªSv… CksW Nq«pNmÀ AkapsX tb^pw
b_ªv Nan]m¡p¶Sv Mm³ N*n«p*v.. bns¶ Mm³ CktWmXv tImUn¡mªn«m.. tWm«v dp¡n³sä
dm¡ns`ms¡ AkapsX tb^v FjpSn sk¨n^n¡p¶Sv Mm³ N*n«nsöm sI_p¡³sä knIm^w..””
A½ Fs¶ NphrSnt]msX tWm¡nsNm*v b_ªp.

“”ASv Mm³ Ip½m FjpSn]Sm.. tbm At½..”” F¶v Mm³ b_sªm¸n¨p.

“”tUkq«o Wn³sä AtS tch-vN«m\v Cu sb¬sNm¨nWpw.. B¬bnÄtaÀ¡v Ak^psX A½s] tbm`n^n¡p¶
sb¬bnÄtas^]m NqXpSÂ CãvXsf¶m ssht¡maKn.””

“”fv.. l^n]m F³sä sI_ns]m^p fpOIm]]p*v CkÄ¡v..””
F¶v b_ªv A½ tcmt«m hqw sI]vSv hq£n¨v tWm¡n.

“”F¶m`pw Dt¸maw k^ptfm D¸n`n«Sv!
huµ^y¯n tUkq«n]psX Gj^`¯p tbm`pw k^oÃtNt«m fWq«m Wn³sä sb¬sNm¨v. A{S]v¡v hpµ^n
sb®tà tUkp””
F¶p b_ªv A¦nÄ F³sä A½]psX Nknan AfÀ¯ns]m^p D½ sNmXp¯p.

“”tUkq«n]psX SpXp¯ S¡mantbm`paa Cu Nknan³sä A{S]pw k^ptfm fWq«m Wn³sä
sb®n³täSv?”” F¶v tImUn¨psNm*v A¦nÄ ko*pw A½]psX Nknan AfÀ¯n Ipwdn¨p. F¶n«v B
SpXp¯ NknÄ A¦nÄ bÃpsNmaamsS NXn¨p bnXn¨p.
ASv tN«v A½ Np\p§n In^n¨p.

A¦nan³sä ftä ssN tcm\n Wn¶paa bnXnkn«v bSns] F³sä A½]psX AXnk]änt`¡v Wo*p..

“”sSm*nbjw tbm`paa Wn³sä A½]psX Cu sIMvKp*n³sä A{S]pw ewPn]pt*m fWq«m Wn³sä
sb®n³täSnWv?””
A½]psX NojvIp*n`qsX kn^t`mXn¨psNm*v A¦nÄ tImUn¨p.
A½ H^p NaaIn^nt]msX A¦nan³sä B kn^`n bSns] H^p NXn sNmXp¯p.
A¦nÄ sfsà S³sä WXpkn^ A½]psX NojvIp*n`qsX HmXn¨psNm*n^p¶p.

“”F´v WÃ tS³ Ip*m\nsS¶v WnW¡_n]mtfm fWq«m..””
F¶v b_ªpsNm*v A¦nÄ S³sä
Iq*pkn^`pw sb^pkn^`pwsNm*v A½]psX NojvIp*v sM¡nbnXn¨p.
F¶n«v bSns] kn^`pNÄsNm*v A½]psX NojvIp*v sM¡nsM^n¡m³ B^wen¨p. C^pkn^`pNÄ¡pw
CX]n A½]psX NojvIp*v sS¶nNan¨p.

“”fWq«m F´v thmcvämt\t¶m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn³sä A½]psX Ip*v””
C^pkn^`pNÄsNm*v sM¡nbnXn¨n^n¡p¶ A½]psX Ip*n bnXn¨v k`n¨v A½]psX fpOw S³sä
sshZnt`¡v Sn^n¨pbnXn¨psNm*v A¦nÄ A½]psX Ip*n AfÀ¯n Ipwdn¨p. WWp¯v kjpkjp¸mÀ¶
IpwdW lÐw F³sä NmSpNant`¡v kjpSn]n_§n.

“”F´v ^pIn]ms\¶_n]mtfm fWq Wn³sä A½]psX tS³Ip*nWv”” F¶v Njp¯v Sn^n¨v Ft¶mXv
tImUn¨ A¦nÄ ko*pw S³sä Njp¯v Sn^n¨v F³sä A½]psX Ip*n t{bfbp^h^w AfÀ¯n Ipwdn¨p.
S³sä Ip*pNÄ bSns] knXÀ¯n] A¦nÄ F³sä A½]psX NojvIp*v S³sä C^pIp*pNÄ¡pw CX]n`m¡n
sfsà I¸nWp\]m³ B^wen¨p. CtShf]w A½]psX AXnk]_msN sM¡n]pjn]pN]m]n^p¶p
A¦nanÄ ftä ssNsNm*v.

AÂb hf]¯nWv tlgw A½]psX Ip*pWp\] sfsà WnÀ¯n] A¦nÄ A½]psX NojvIp*v S³sä
Ip*pNÄ¡nX]n WnÀ¯nsNm*pSs¶ fpOwSn^n¡msS Ft¶mXm]v b_ªp, “”fWq.. Wn³sä A½]psX
Ip*ns` tSWnWv {btSyN ^pIn]m.. Wn³sä A½]psX Ip*p I¸nWp\ªn§sW tS³ NpXn¡msW´v
^hfms\t¶m.. C§sW I¸n k`n¨v I¸nk`n¨p Wp\ªv.. Wn³sä A½]psX tS³ Ip*v Cu¼nC_pMvKn
Cu¼n I¸n Du¼n Du¼n I¸n¡pXn¡\w.. I¼n]q¼mWpaaSm\v Wn³sä A½]psX AÃnIp*v.. l^n¡v
I¸n]q¼\w CkapsX Ip*v..””
F³sä A½]psX Ip*v I¸nWp\]p¶SnWnsX A¦nÄ b_ªpsNm*n^p¶p.

A½ S³sä ssN¿ns` tcm¬ tfl¸p_t¯¡v sk¨psNm*v C^pssNNapw D]À¯n A¦nan³sä fpOw
bnXn¨pfmänsNm*v NmS^fm]n tImUn¨p, “”hv…. F´m]o Nm\n¡pt¶ ^mtK«m..””

d`fm]n S³sä Ip*pNÄ A½]psX Ip*nt`¡v AXp¸n¨psNm*v A¦nÄ bn_pbn_p¯p, “”Cu¼nCu¼n
NpXp¡m³ WÃ hpOfm Wn³sä A½]psX I¡^Ip*v..
I¡^Ip*n.. F¶v b_ªv A¦nÄ AfÀ¯ns]m^p D½ sNmXp¯p A½]psX Ip*nÂ. “”¾vhv….”” F¶
kjpkjp¯ B IpwdW lÐw F³sä NmSpNsa NpanÀ¸n¨p.

A½]psX tUi¯fÀ¶v Wn¶n^p¶ A¦nÄ bSns] H^p IpkXv bnt¶m«v sk¨v A½s] sfsà SWn¡v
AenfpOfm]n bnXn¨pSn^n¨pWnÀ¯n sN«n¸p\À¶p.

F³sä A½s] t{bfb^klSt]msX Pm[fm]n sN«n¸p\À¶psNm*v A¦nÄ A½]psX Njp¯n`pw
tSman`pfmsN sS^psSs^ Ipwdn¨p.
“”F´p hpOfms\t¶m fWq Wn³sä A½s] sN«n¸nXn¡pt¼mÄ””
F¶v b_ªpsNm*v A¦nÄ
F³sä A½]psX sNmjp¯v fmÀ±ktf_n] SpXp¯p^p* sk®tfWn C^pssNNÄ¡pfpaan`m¡n S³sä
l^o^t¯mXv tIÀ¯fÀ¯n bp\À¶p.
A½]psX bSpbSp¯ sNmjp¯ tfWn A¦nan³sä N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv kn^nfm_nWpw ssNNÄ¡pfnX]n sM§nAfÀ¶p.

“”fWq«m, Wn³sä A½t]]pw sN«n¸nXn¨m\v Mm³ C¶v D_§m³ tbmNp¶Sv””
F³sä A½s] C^p ssNNÄs¡m*pw Wn`¯pWn¶pw tNm^ns]Xp¯psNm*v A¦nÄ b_ªp. hÀss{bhm] A½
A¦nan³sä Njp¯n Sq§nNnX¶v Nn\p§nIn^n¨p.

A¦nÄ A½s] km^ns]Xp¯t¸mÄ Ss¶ A½ Hmt«mfmän¡m]n Ss¶ dm`³hnWm]n S³sä k`Sv ssN¿mÂ
A¦nan³sä Njp¯n IpäpbnXn¨n^p¶p. A¦nan³sä N^p¯pä ssNS*Nan `mhyfUm`h]m]n NnX¡p¶
F³sä A½]psX sS_n¨pWn¡p¶ fpjpfp` A¦nan³sä SmXn]n fp«nfp«n]nà F¶ Wn`]n`m]n^p¶p.

“”Fs´m^p thmcväms\¶_n]mtfm fWq«m Wn³sä A½]psX fmfw..””
F¶v b_]p¶SnsX A¦nÄ S³sä fpOw F³sä A½]psX fp`Nant`¡v Smjv¯nNjnªn^p¶p.

“”Um.. N«n`n NnX¶p_§p¶ B sfmS`nsW sN«nbnXn¨§v D_§nSm fSn C]mav..””
F¶v In^n]X¡nsNm*v A½ b_ªpSo^p¶SnWv fpt¶]m\v A¦nÄ A½]psX fmÀ¡pX§ant`¡v fpOw
AfÀ¯n]Sv.

Kwd_nWv AN¯pw bp_¯pfm]n fpjp¯pSaan Wn¶n^p¶ A½]psX fmÀ±kfmÀ¶ fp`fmwh¯n A¦nan³sä
Ip*pw, fol]pw, fq¡pw bq*fÀ¶p.

fp`NapsX WPvWfm] tfÂemP¯v fol]fÀ¶t¸mÄ C¡nan]m]n«v A½ A¦nan³sä ssNS*Nan NnX¶v
In^n¨pbpaªp.

Np\p§nbpa]p¶SnWnsX A½, Sm³ Smtj¡v kojmSn^n¡m³ S³sä ftä ssNsNm*pNqXn A¦nan³sä
Njp¯nWv bn¶n IpänbnXn¨p.

N^p¯Wm] A¦nan³sä ssNNan NnX¶v bnX]p¶ A½]psX fp`]n\Nan fmwhSn^]na¡fp*m]n. B
fmwhafp`Nant`¡v A¦nan³sä fpOw bq*n_§n.

A½s] A¦nÄ b^fmkVn fpNant`¡v sbm¡n¸nXn¨v S³sä fpOw H¶pNqXn B fp`Nant`¡fÀ¯n.

A½]psX fpjpfp`Nan bq* S³sä fpOw A¦nÄ B sNmjp¯ fmwhtPma§an C«p^¨psNm*n^p¶p.

F³sä A½ A¦nan³sä ssNNan NnX¶v sk«nbnXªpsNm*v C¡nanhin¡k¿msS A¦nan³sä Njp¯pw
S`]pw C^pssNS*Nam`pw fp_ptN bn\¨pbnXn¨p.

SÂc`fm]n A¦nan³sä fpOw A½]psX fp`b´pNant`¡v Bjv¶n_§n.. A¦nanWv bns¶ S³sä fpOw
AW¡mWn]nÃ. A¦nan³sä fpOw S³sä Wn_fp`Nant`¡v d`fm]n sM¡nbnXn¨psNm*v A½ NnX¶v
In^n¨pNnS¨p.

ASnWnsX]m\v Mm³ tks_s]m^p Nmjv¨ N*Sv A¦nanWv Mm³ DXp¸n¨psNmXp¯n^p¶ A^fp*v Ajnªv
Smsjko\v NnX¡p¶p.
bqÀ® WPvWWm]n Wn¡p¶ A¦nan³sä A^]n Np`¨p Wn¶mXnsS_n¡p¶ sb^pwNp®]n F³sä N®pX¡n.

N_pN_p¯ B k®Np® Wo*pWnkÀ¶§sW M^¼pNapw sbX¨v NpS_nsS_n¡pN]m]n^p¶p.
Wo*pNpäntbm`n^n¡p¶ B S*³ Np®]psX Aä¯pWn¶v Wo`ptbms` tMmaskaaw Smtj¡v
Wos*mjpsNm*n^p¶p.

A¦nan³sä Np®]n Wn¶v Mm³ tWm«w fpNant`¡m¡n]t¸mÄ A¦nan³sä ssNS*Nan NnX¡p¶ A½]psX
skap¯p^p* AÀ²WPvWfm] k`t¯ I´nb´m\v Mm³ N*Sv.

In^n¨pbnX]p¶SnWnsX A½]psX A^fp*n³sä Np¯jnªptbm]Sms\¶v FWn¡v fWÊn`m]n.

A¦nan³sä ssNS*]n A½ NnX¡p¶ sbmhngWn`m]Sv sNm*v `qhm] A^fp*v A^]n Wn¶v Smtj¡v
ko\n«nÃm]n^p¶p.
ASn³sä k`t¯]äw A¦nan³sä ssN]pw A½]psX Np*n]pw S½n tI^p¶nX¯v Sq§nNnX¡pN]m]n^p¶p.

sk® tbm`paa A½]psX WPWfm] N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpXp¯ tf¯pX]pw Np*n]pw N*ns«Wn¡v bnXn¨v sM¡m³ tSm¶n.

Cu hf]w F³sä A½ S` AW¡m³ h½Sn¡msS bnXn¨psk¨n^p¶ A¦nÄ S³sä km]bnaÀ¯n A½]psX
fp`Nan N¸nNXn¡m³ SpX§n.

fp`NÄ WÃk®w fjp¯pknaªpNnX¡p¶SnWm A¦nanWv km]Wn_s] A½]psX fp`fmwhw
Nn«p¶p*m]n^p¶p.

Kw¼_n sbmSnª A½]psX fp`¡pX§sa A¦nÄ NpfmNpfm NXn¨psM^n¨p.

A¦nan³sä km]v¡paan`pw bÃpNÄ¡nX]n`pfm]n F³sä A½]psX Wn_fp` sM§nbnSp§n.

fp`Nan A¦nan³sä NXn fp_pNnk¶t¸mÄ A½ bSns] A¦nan³sä S`]ns` bnXn]]¨p.

S` hzS{´fm]Spw A¦nÄ A½]psX CXt¯ fp`]n AfÀ¯n NXns¨m^p NpXNpXªp.

A½ A¦nan³sä ssNNan NnX¶v S³sä fm_nXkpw WXpkpw sbm´n¨ptbm]n B NXn¨pNpX]`nÂ.

At¸mÄ A½]ptX]pw A¦nan³tä]pw l^o^§Ä¡nX]n S§n Wn¶n^p¶ A½]psX A^]n Wn¶jnª
A^fp*n³sä k`t¯]äwkpw hzS{´fm]n Smtj¡v ImXn A¦nan³sä ssNS*]n Sq§nNnX¶p.

(SpX^pw)

Leave a Reply