റജീനയുടെ വീട് കളിവീട് 3

Posted by

റജീനയുടെ വീട് കളിവീട് 3

RAJINAYUDE VEEDU KALIVEEDU PART 3  BY പരാജിതൻ

_KoW C¯ NmanwPv F´v sI¿pw FXp¡mtWm tk*t]m Fsâ
fWÊv bnX¡m³ SpX§n Mm³ tcm¬ FXp¯p Zm Wo FknsX
Zm f¡Ä NnX¶p.Mm³ b_ªp ko«n`m\v Cs¸m k^mw. F¶
CÖv koXnsâ AXp¡a emP¯v km Mm³ Cs¸m k^mw H¶v
dm{Sqfn tbm]n«v .Mm³ sb«¶v _hn] tWmXv b_ªp FWn¡v
tkPw ko«n tbm\w A½ knan¡p¶p*v Akav dmSv_qfnÂ
Wn¶v C_§n k¶p Cs¸m tbmt\m tI«m Np_¨qsX N]n¶v
tbm]m tbms^ F¶v tImUn¨v .Cà fps¯ Mm³ CX¡v–
k^mXn Cs¸m A½ knan¡p¶p*v F¶v NÅw b_ªp .sb«¶v
Ss¶ MRÄ ¯ms] F¯n Akav kmSn Sp_¶p Mm³ Aksa
sN«n¸nXn¨p H^p fp¯w sNmXp¯p Mm³ AknsX Wn¶pw
C_§n.Akav kmSn AX¨p _qfnt`¡v N]_n tbm]n.Mm³
A£fWm]n _KoW ]psX knan]pw Nm¯v bp_¯v Wn¶v .
sb«¶v Fsâ tcm\n Ak^psX knan k¶p Wo FknsX
Fsâ _hn]]psX _qfn skan¨w Nm\p¶p F´v sI¿pw Wo
bp_¯pÅ kn_Nv bp^]n WnNv Mm³ At§m«v tk^mw Mm³
h½Sw fqan AknsX Wn¶v AXp¡a sSm«p emP¯v N¡qhnsâ
AXp¯m\v kn_Nv bp^ sb«¶v kmSn Sp_¡p¶ lÐw tN«p
IpäpbmXpw tWm¡n AkÀ bSns] At§m«v NX¶p k¶p Fsâ
N®pNsa knlzhn¡mWm]nà H^p Ipk¶ tWÀ¯ nljkty B\v
tkgw .38 k]ÊpÅ 3 f¡apsX D½]m\v Fsâ fp¼n sk_pw
Nmf hpO¯nWm]v kn_Nv bp^]n NX¶v k¶n^n¡p¶Sv Mm³
Aks^ sN«n¸nXn¨p B tIm^ Ip*pNÄ I¸n k`n¨v Akav
Fsâ sW©nt`¡v Imªp .Mm³ Ak^psX f¯§ fp`NÄ
bnXn¨pX¨p AXn]n H¶pw CXmsS H^p§n Ss¶]m\v k^kv
AkÀ Wm\w sNm*v fpOw sbm¯n Mm³ AkapsX bªn
Np*nNÄ bnXn¨v DX¨v Akav hpOw sNm*v Np_pNn.Mm³
Fsâ Sp\n Ajn¨p Wn`¯v kn^n¨p Aks^ ASn NnX¯n
Ak^psX nljkty S` kjn Du^n FXp¯p B C^p«n`pw Ak^psX
skap¯ tfWn bqÀ\fm]n FWn¡v Nm\m³ Njnªp Akav ssN
sNm*v AkapsX bqÀ sbm¯n bnXn¨p Mm³ d`fm]n A ssN
k`n¨v Fsâ Culz^m Fsâ N®pNÄ knXÀ¶p FÃmw kXn¨v
¢o³ BNn] SXn¨ CÍ`n tbm`pÅ bqÀ t_mh CSapNÄ N®oÀ
SpÅnNÄ tbms` WWªv Wn¡p¶p .B I¡ fp`NÄ ^*pw
bnXn¨v DX¨v ASnsâ t_mhv Wn_fpÅ N®nNÄ km]n sk¨v
NXn¨p .sk_pw N_p¯ bÀ± fm{Sw V^n¨v WnlÐfm]n WX¡p¶
_KoW F¶ fmUN SnX¼v Fsâ fp¶n Wq dÔfnÃmsS
f`À¶p NnX¡p¶ ASn ftWmi^fm] NmjvI B]n^p¶p.C¶s¯
Unkhw sNmÅmw BUyw fNapsX bqÀ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AXn¨p sbman¨p
Ct¸m]nS AkapsX D½]pw Fsâ fp¼n f`À¶p
NnX¡p¶p.Mm³ Fsâ dmNn]pa khv{Sw Du^n .Mm³ Ak^psX
km]bn³Zn SpXNÄ AN¯n AkapsX bq_n Wmkv sNm*v
sfsà St`mXn AkÀ H¶v tlmNXn¨Sr tbms` M«n Mm³
ko*pw Fsâ B]fpÅ WmknsW AkapsX Np*n Spa fpSÂ
tft`m«v W¡n NhvSq^n f\fpÅ AkpsX Np*n SpaNÄ knXÀ¯n

Wmkv tNän BB iq D½m Akav NnX¶v A`_m³ SpX§n
Mm³ Fsâ 2 kn^`pNÄ AkapsX bq_n tNän H¸w
NqSn]n Wmkv tNän Akav A^sN«v– sbm¡n H¶v kn_¨p
AkÀ¡v skZn sbm«n Fsâ fpOt¯¡v sS_n¨p Mm³
Fsâ Wmkv sNm*v FÃmw kXn¨v ¢o³ BNn.
AknsX NnS¸n fp`NÄ ^*pw BXp¶ Nm]v–I ftWmi^fm]n
Mm³ Fsâ N^n ko^sW bp_¯v FXp¯v sSm`n¨p _hn]]psX
fVK`w ASn bän bltbms` Wv–Np¶v Mm³ Ak^psX fp`NÄ
km]n`n«v NXn¨p Akav tkUW sNm*v ImXn fp` ^*pw Ipk¶v
SpXp¯p fmwhafm] bªn Np*nNÄ bnXn¨v DX¨v ^*v Nm`pw
knXÀ¯n bqÀ W¡n sNm*n^p¶p Akav ko*pw IqXm¡m³
SpX§n. Mm³ Fsâ `Pms\ Ak^psX kmt]Nv Sn^pNn tNän
BUyw FSnÀ¯p Mm³ NknÄ bnXn¨v AfÀ¯n As¸mÄ km] Sp_¶v A t_mhv Ip*pNÄ Fsâ N^nko^ms\
kn]p§n
AkapsX fNapsX bqÀ tS³ SpÅnNÄ bän] Fsâ `Pm³
Ak^psX Ip*pNÄ I¸n NpXn¨p FWn¡v AVnNw bnXn¨v
Wn¡m³ B]nà Fsâ bm Ak^psX km]nt`¡v sS_n¨p
AkÀ¡v Sp¸n Na]m³ hmVn¨nà fp]pk³ AkÀ NpXn¨p
Ak^psX km]n`n^p¶v Fsâ Np® ko*pw D]^m³ SpX§n
Mm³ Fsâ `Pm³ Du^n Ak^psX SpXNÄ AN¯n F³s_
hmVWw Ak^psX A¸¯nt`Nv N]än kn«p Mm^Nt¯msX ASv
Ak^psX AXn¯«nt`¡v NX¶p Ak^psX Nm sbm¡n bnXn¨v
Mm³ BªXn¨p ¹pNv ¹ B ½vf Ak^psX lÐw D¨¯n`m]n
Mm³ f`À¶p NnX¶p Fsâ fpNan N]än tS§ sbmSnbn¨v
Akav b_¶Xn¡³ SpX§n Zm hptftl CSmNv k^p¶p F¶p
b_ªp D¨¯n A`_n Mm³ Fsâ H^p kn^ Ak^psX
Np*n]n N]än Sn^n¨v sb«¶v {bv- {bv- kan sbm«n Akav
Wm\w sNm*v N®pNÄ C_p¡n Mm³ ko*pw kn^`v N]än
Sn^n¨v AkÄNv ko*pw k¶p Akav Wn¶v NnS¨p Fsâ
`Pm³ Nwdn B]n Ss¶ Wn¶pv. C¯]psX bqÀ Ipk¶n^p¶p.
Mm³ Aks^ Nf]vSn NnX¯n BW I´nNÄ bnXn¨v DX¨v
ASn fpOw Smjv¯n B Skn«v Wn_fpÅ NqSn SpaNÄ
knXÀ¯n ASn Wmkv sNm*v W¡n sNm*n^p¶p Mm³ bSns] AkapsX NmSn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tImUn¨p C¯ Mm³ dmNn tNäsX AkanÂ
Wn¶v H^p fqa fm{Sfm]n^p¶p f_pbXn Mm³ Fsâ Iq*p
kn^`pw Wmkpw ASntkPw Np*n]n N]än Akav hpOw
N]_m³ SpX§n Mm³ 2 kn^Â tNän NqSn `qhNm³ SpX§n
AkÀ NnX¶p M^§m³ SpX§n Mm³ bSns] Fsâ `PmsW
Sp¸Â sNm*v sfsà St`mXn Fsâ ssN sNm*v Np*n knXÀ¯n
_KoW C¯]psX B^pw sSmXm¯ sM_nNÄ sNm*v fqXn] sW]v
Np*n]nt`Nv sfsà N]än bt£ ASnsâ fp_p¡w Nm^\w S`
emPw tbm`pw N]_n]nà Mm³ Aks^ NpWn¨p WnÀ¯n
Ak^psX bqän kn^`n«v Np_¨v bqÀ tS³ kn^`v sNm*v
tNm^n FXp¯v A Np*n]n N]än As¸mÄ Fsâ `Pm³
Np_¨v DÅn N]_n Ak^psX Np*n]ns` IqXv Nm^\w Fsâ
`Pm³ bm^ tbms` Wn¶v.Mm³ bSns] `Pm³ Sm]vSm³

SpX§n Ak^psX N®pNÄ Wn_ªp fSn H¶v Du^p FWn¡v
tkUWn¡p¶p WnNv k¿m B.Akav N^]m³ SpX§n Mm³ Np_¨v
tW^w AW¡msS sk¨v H^p kn^Â sNm*v Ak^psX N´v
sM^Xn bSns] Akav hpOn¡m³ SpX§n H^p ssN Ak^psX
km]v sbm¯n bnXn¨v sNm*v Fsâ `mPmsW Ak^psX
Np*n]ns`Nv AXn¨v Sm]v–Sn Ak^psX lÐw bp_¯v k¶nÃ
bt£ Ak^psX N®pNÄ Wn_ªp.Cs¸mÄ Fsâ 7 C©v
WoafpÅ Np® AkapsX NqSn]n fp«n Wn¡p¶ ftWmi^
N]vI.Mm³ bSns] Np® Du^n AXn¡m³ SpX§n bSns] Akav tkUW fm_n hpOn¡m³ SpX§n Mm³
AXn]psX tkPw
Nq«n fp_p¡w DÅ B Np*n]n FWn¡v NqXpS bnXn¨v
Wn¡m³ hmVn¨nà AkÄNv bq_n tkXo ko*pw sbm«n H¸w
Ss¶ Fsâ Np® B Np*n]n bm AentgNw WX¯n Mm³
SaÀ¶p Ak^psX bp_t¯]v¡v ko\p.
Ht^ Unkhw Ss¶ fNapsX bq_pw D½]psX Np*n]pw SNÀ¯
Fsâ `Pm³ Mm³ bSns] St`mXn .CWn k^mWn^n¡p¶Sv
Fsâ Unkh§am\v D½]pw f¡apw CWn Fsâ hz´w
SpX^pw….

Leave a Reply