പരിണയ൦

Posted by

പരിണയ൦

PARINAYAM BY KAMBIANNAN

‘FXm… Wo Fjpt¶änsà CSp ks^?” A½]psX sImUyw tN«p Mm³ bSps¡ H^p N®p sfsà Sp_¶v
s¢m¡ns`¡v tWm¡n. hf]w bp`À¨ Wm`v f\n… N®v Sp_¡p¶Sp sbm`pfnÃ. “”C¶p N`ym\n
k^p¶StÃ. Wo skPw F]ÀtbmÀ«nt`¡v sIÃp.” Hmiv-! C¶m\v A½mksâ tfmÄ N`ym\n
hv–tääv–hn Wn¶pw k^p¶Sp. ^*p kÀgfm]n AknsX Fw.FhvþWp bYn¡p¶p… A½mk³ Updm]nÂ
B\v. N`ym\n bYn¨Spw kaÀ¶Spw Updm]n Ss¶. ASntâSm] H^p ip¦v AkÄ¡p*v. ASp sNm*p
Ss¶ bt* MmWpfm]n A{S ^h¯n`Ã. ss{ZkÀ Np«¸³ Bs\¦n B hf]w tWm¡n C¶p `okn`pw. Mm³
Ss¶ sbm\w B sNm´ns] Ct§m«v sb_p¡ns¡m*p k^m³. Np«¸sW fWÊm lbn¨p sNm*p Mm³
Fjpt¶äp. ko«n Wn¶pw 2 f\n¡qÀ D*v sWXp¼mtÈ^n]ns`¡v. ^mkns` Ss¶ Fjpt¶äv Dgm_m]n
Wn¡p¶ Np®sfmsW SjpNn Mm³ b_ªp… ‘C¶p ^£]nà sfmsW… C¶p Wo H_§ns¡m. Cs¶m^p ^m£hns]
sb_p¡m³ tbm\w.” F¶n«pw {bSo£ knXmsS Ak³ Np_¨p tW^w Aksâ Hä¡®p sNm*p Fs¶ tWm¡n.
bns¶ Ak³ h¦Xt¯msX S` NpWn¨p. Npan]pw tSkm^kpw Hs¡ Njnªv s_Zn B]n Mm³ NmÀ
FXp¯n_§n. 7 f\n¡m\v cv–ssaäv. 7 f\ns]msX Mm³ sWXp¼mtÈ^n F¯n. cv–ssaäv k¶ DXsW
Akap C_§n k^nÃsÃm… H^p Im] NpXn¨p Na]mw F¶p knIm^n¨v Mm³ F]ÀsbmÀ«nWXp¯p N* H^p
tim«`n k*n WnÀ¯n. A¸kpw fp«]pw HmÀZÀ sI]vSp… Nm¸ns]ms¡ NpXn¨v Mm³ k*n tWs^
F]ÀsbmÀ«nt`¡p kn«p. k*n bmÀ¡v sI]vSv Mm³ Ass_k sP]väns`¡v sbm]n. cv–ssaäv
k¶Sm]n AknsX hv–{NoWn FjpSn¡*p. BapNÄ dmtPKv Hs¡ FXp¯p C_§n k^p¶tS DÅp. k^p¶
Ht^m^p¯s^ tWm¡n Mm³ AknsX Wn¶p. Np_¨p Njnªs¸mÄ N`ym\n C_§n k¶p… C_pNn¸nXn¡p¶ H^p
Wo` sZWnw Ko³hpw C_¡w Np_ª skÅ äogÀ«pw s_]vdm³ ¥mÊpw sSmaäw fp_n¨ fpXn]pw Hs¡
B]n H^p b¨¸^ngv–Nm^n…C_pNn] äogÀ«n SÅn Wn¡p¶ fp`Napw äogÀ«nWpw Ko³hnWpw CX¡p
Nm\p¶ sbm¡napw Hs¡ tWm¡n AknsX D*m]n^p¶ Npt_ A®·mÀ skÅfn_¡p¶Sp Mm³ {l²n¨p.
“”tUs* H^p N`¡³ I^¡v k^ps¶Xm… Fâs½m…”” 2-3 bntÅ^psX H^p {Pp¸nsâ BßPSw. Mm³ bSps¡
sP]nänsâ AknsX]v¡p WX¶v Aksa ssN Nm\n¨p knan¨p. Gs¶ N*s¸m Ss¶ AkapsX fpOw
N_p¡psf¶p Mm³ {bSo£n¨p. H^p sI_n] Cãt¡Xps*¦n`pw B fpOs¯m^p sI_n] AÂepSsfm
NuSpNsfm bp©n^nt]m Ft´m CsÃ? Mm³ tWs^ sbm]n s{Xman AkapsX N¿n Wn¶pw FXp¯v
Nm_nWXps¯¡p WX¶p. “”sim… Aksâ Hs¡ H^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ssXtf…”” bntÅ^psX BßPSw. s{Xman sNm*p Nm_nsâ AXp¯p sI¶p hmVW§Ä
Hms^m¶p Mm³ Zn¡n]ns`¡p fmän. AkÄ sNm¨½ sbms` tWs^ Nm_nsâ bn¶n N]_n C^p¶p.
“”MmsW´m CkapsX ss{Zks_m… CkÄs¡m¶p fn*n]ms`´m km]n Wn¶pw fp¯p sbmjn]psfm?
Ai¦m^¯nsâ eÞm^w Ss¶…”” Mm³ fWÊn b_ªp.
“”sbmNp¶ kjn¡v Nm¸n kÃSpw Njn¡s\m” NmÀ F]ÀsbmÀ«v kn«s¸mÄ Mm³ H^p DbIm^¯nWp
sImUn¨p. “”tWm WoZv…”” N`ym\n sfmjnªp.
“”Hm… Aksam^p fUm½… Cw¥ogp fm{Stf km]n Wn¶pw sbmjn]q…”” F¶p b_]\w F¶p*m]n^p¶p,
b_ªnÃ… ko«n F¯p¶Sp ks^ bns¶ M§Ä H¶pw fn*n]nÃ.

ko«n F¯n]t¸mÄ A½]pw AÑWpw Nm¯p Wn¡p¶p*m]n^p¶p. Npl`§Ä Hs¡ b_ªp ANt¯¡p
sbmNps¼mÄ A½ knan¨p b_ªp… ‘KnWp… AkapsX sb«ns]ms¡ fpNans` fp_n]n skt¨¡q.” “”Hm…
AkapsX “”sb«n’ Nn«ns]¦n H¶p “”sk¡mfm]n^p¶p’.Gs´m^p sb«n…(Np*n¡v sb«n F¶p H^p
Ab^Wmfw Wm«n`p*v) CkÄ¡v C{S]pw “”knk^kpw knUymeymhkpw’ D*m]n^p¶nÃtÃm Mm³ AkhmWw
N*s¸mÄ…”” Mm³ fWÊn b_ªp. sb«ns]ms¡ fpNan sk¨p Mm³ Stj¡n_§ps¼mÄ A½]pw N`ym\n]pw
hwhm^n¨v sNm*p fpNans`¡p k^p¶p. “”At½ Mm³ hpWn`nsâ koXp ks^ sbm]n«p k^mw.” “”Wo
Du\p Njn¡m³ F¯ntÃ?” “”In`s¸mÄ sskNpw… F{S]pw tkPw k^m³ sWm¡mw” “”§m… NÃpsfmÄ
DÅStÃ… M§Ä sW^s¯ Njn¡pw…”” ‘B l^n…”” Mm³ ssd¡psfXp¯v tWs^ hpWn^mkns` fpS H^p
bpN DÅn sIÃm¯Snsâ kngfw. k]`nsâ Aä¯m\v hpWn`nsâ koXv… koXnsâ bn¶n`pÅ tSm«¯nÂ
sS§pw fmkpw Hs¡ B]n Wà S\ B\v. tSm«Snsâ Aäs¯ fSn`n C^p¶m b©m]¯p Npakpw
Npa¡Xkpw Hs¡ Nm\mw. fSn`nsâ H^p A^nNn DÅv H^p sNm¨p sgZv B\v M§apsX Smkaw.
bpNk`n]pw AknsX sI¯p¶ s{cgv NÅpw bns¶ NXkn Npan¡m³ k^p¶ sb®p§apw… ASv M§apsX
Øn^w tN{µw BNm³ tks_´v tk\w. MmWpw hpWn`pw bns¶ sI¯pNm^³ ^kn]pw AknsX NqXm¯
Unkh§Ä Np_km\v. ssd¡v tSm«Snsâ bp_¯v sk¨p Mm³ tWs^ Smka¯nt`¡p kn«p. “”FknsX
B]n^ps¶Xm CSp ks^… NÅv bpan¨p Nm\pw…”” NÅpNpXw Wo«ns¡m*v hpWnÂ. “”H^p fUm½s]
F]ÀsbmÀ«n sI¶p BW]n¡m³ sbm]Sm. Wo B k`n]ns§Xpt¯.” “”^tf¨nWns¶ tWm¡n CknsX
Ipän¸än Wn¸p*m]n^p¶p… 10 fnWn«v fp³sb sbm]tS DÅq.” “”Iv–sJ… ^mkn`s¯ N\n]pw
b©m^]pw sbm]sÃm…”” Npa¡Xkns` Fsâ Øn^w Npän]m\v ^tf¨n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv . Npan¡m³ k^p¶ sb®p§apsX fp`]pw Nm`nWnX]ns` N_p¸pw kÃs¸mjpw
Hanfn¶p¶ sbms` Nm\p¶ knXkpw ASnsâ Ipk¸pw Hs¡ Nm\m³ SbÊn^n¡p¶ M§apsX fWÊns`
Npan^m\v ^tf¨n . thm¸v sS¨v NjpNps¼mÄ fn¶nf_]p¶Sp sbms` Nm\p¶ fp`Napw N_p¯
sM«pNapw, bns¶ Npan Njnªp Sn^n¨p sbmNp¶ kjn Ip*p NXn¨p sNm*p H^p In^n]pw
fm{Sfm]n^p¶p BUyw. A¶v skÅw Na]mWpÅ kN ASp Vm^maw. bns¶ bSps¡ bSps¡ Np_¨v
knlUfm] shm¸v sS¡`pw NjpN`pw Hs¡ B]n. As¸mjpw fp`Napw CX¡p fn¶m]w sbms` Nm\p¶
fp`¡®pNapsX N_p¸pw kÃs¸mjpw Nm\p¶ Nm`nWnX]ns` N_p¸p Jm]]n`pw HSp§n NmjvINÄ.
H^n¡Â Mm³ Hä¡p A]n^p¶p C^n¡pt¼mÄ B\v Fsâ BUys¯ bqÀ UÀlWw. A¶p ^tf¨n k¶s¸mÄ
Npa¡Xkn AVnNw B^pw k¶n«nÃ.^tf¨n A`¡ns¡m*n^n¡pt¼mÄ AknsX D*m]n^p¶ H¶p ^*p tbÀ
NpanNjnªp sbm]n. Fs¶ tWm¡ns¡m*v ^tf¨nH¶p In^n¨p… H^p NphrSn Wn_ª In^n. Sp\nNÄ
FÃw A`¡n AsSms¡ bXn]n sk¨v Npan¡m³ H^p§n… fpXn fpNans`¡p sN«n sk¨p. Ct§m«v
Sn^nªv Ss¶ »uhnsâ ip¡pNÄ Ht^m¶m]n Du^n. ASp
N*Spw FWn¡mUyw Nm\\w F¶p b_ªp H^p¯³ ImXn Aä³gWn Wn¶p. ^tf¨n Sn^nªp Wn¶p »uhv
Du^n. F¶n«p bns¶m«v ssNs¿¯n¨p bSps¡ {dm]psX sNmap¯pNÄ knXpkn¨p. Fsâ lzmhw
tkP¯n`m]n…sNm¨pbphvSNw.tNmw irU]w bXbXm¶v fnXn¡m³ SpX§n… fpOfmsN Ipk¶p IqsXXp¯p…
ssNNapw Nm`pNapw DÅwssN sbm`pw kn]À¯p… f\n¡p«³ Cs¸m gvÍn sbm«n¡psf¶p sSm¶n. Mm³
Ipäpw tWm¡n… B^pfnÃ… ssN sNm*v fpOw SpX¨p… F¶n«v bSps¡ f\n¡p«sW gÍn¡p bp_s¯Xp¯p.
Mm³ H^p Nm fSn`nsâ fpNans`¡p fX¡n sk¨pw ftä Nm Stjm«pw C«v C^p¶p…f\n¡p«sW
SjpNns¡m*v–tWm¡ps¼mÄ ^tf¨n{dm]psX ip¡v Du^n A§sW Ss¶ C«n«p*v… {dm Du^n]n«nÃ…
tI¨n bmkmX¡p fpNan`qsX H^p sSmÀ¯v DXp¯v bmkmX]psX I^Xjn¡p¶p. bmkmX Du^n ASp fX¡n
bXkn sk¨p. NpWnªs¸mÄ {dm]psX kÅnNÄ Smsjm«v ImXn… N¿ns` kÅnNÄ DÅSp sNm*v fpjpk³
Du^ns¸m]nÃ… F¦n`pw B fp`NÄ C§sW Sq§n NnX¡p¶sSWn¡p Nm\mw.. WÃ D^p*v WmantN^w
tbm`s¯ ^*p fp`Nan tWm¡n Mm³ skÅfn_¡n. Gsâ sSm* k^*n^p¶p… ^tf¨n]n Wn¶pw tWm«w
fmämsS Smsj C^n¡p¶ NÅpNpXw FXp¯p Mm³ sfm´n. skap¯v sNmjp¯p^p* B fp`NÄ sM^n¡m³
Fsâ ssNNÄ S^n¨p. ASnsâ Aä¯pÅ N_p¯ fp´n^n sbm`pÅ sM«pNÄ Fsâ Ip*pNÄ¡nX]nÂ
B]n^ps¶¦nÂ…sim… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f\n¡p«³ Fsâ N¿n`n^p¶p BWµ¡®os^mjp¡n…^tf¨n WnkÀ¶v ko*pw Npa¯nWp fpOw
Sn^nªp Wn¶p… CXSv ssN fp`NÄ¡p fpNan bnXn¨p sNm*v {dm]psX CXSv N¿ns` kÅn bSps¡
Du^ns]Xp¯p… bns¶ k`Sp N¿ns`]pw… {dm bmkmX¡p fpNan k¨n«v bSps¡ Npa¯ns`¡p C_§n.
ssNNÄ¡nX]n`qsX fp`]psX H«pfp¡m`pw FWn¡p Nm\mw. A^s]maw fp§n ^tf¨n bSps¡ Fsâ tWs^
Sn^nªps¡m*v bXnNÄ C_§ns¡m*n^p¶p. fp`NÄ skůnWp fpNan sSm«s¸mÄ^tf¨n bSps¡ ssNNÄ
fmän. AWmkrSfm] B fp`N`n tWm¡n MmWn^p¶p… f\n¡p«³ Fsâ ssNNan C^p¶p kn½nãw
sNm*p. F´p ftWmi^fm] fp`NÄ… D^p*v k`n] ^*p tS§m¸mSnNÂ sbms`, H«pw DX]msS FXp¯p
Wn¡p¶ fp`NÄ… Skn«p Wn_¯n`pÅ fp`¡®pNapw ASn Wn¶pw sk_n«v Fjp¶p Wn¡p¶ N_p¯
fp´n^n sM«pNapw Fs¶ {em´p bnXn¸n¨p… fSn`n Wn¶pw Ssjm«v ImXn Npa¯ns`¡v NpSn¡m³…
B ftWmim^nSs] ssNNÄ sNms*m¶p sSmXm³… Ip*pNÄ sNm*p Wp\]m³… Mm³ sNmSn¨p.
IpäpbmXpNan WX¡p¶Sp MmW_nªnÃ… ^tf¨n F´p sI¿p¶p F¶p Mm³ N*nÃ… bmSn skÅSn fp§n]
B fp`N`n N®n½¡msS Mm³ tWm¡n]n^p¶p… f\n¡p«Wn¸w sbm«ns¯_n¡psfm Fs¶Wn¡p sSm¶n.
AksW bSps¡ SjpNn hfmVmWn¸n¨p sNm*p Mm³ sf`pNjpNp¶ ^tf¨ns] tWm¡n… ssNNapw fpSpNpw
NjpNns¡m*n^p¶ ^tf¨n]psX ssNNÄ sfsà fp`Nans`¡p Wo§n. skÅw sNm^ns]mjn¨pw D^¨p
NjpNn]pw C^p¶ ^tf¨n]psX ssNNÄ sfsà fp`Nsa SjpNn]pw sM^n¨pw SpX§n. bns¶ kn^`pNÄ
fp`¡®pNÄ¡p Ipäpw b^Sn WX¶p sM«pNsa N*pbnXn¨p. B N_p¯ fp´n^nsM«pNÄ kn^`pNÄ¡nX]nÂ
C^p¶v sM^nªp sNm*n^p¶p. N®pNÄ bmSn]X¨v Ip*pNÄ NXn¨p bnXn¨v hz´w fp`Nsa sM^n¡p¶
^tf¨n]psX B Wn¸p N*n«v Fsâ ssNNapsX tkPw NqXn.As¸mjm\v hzÀP¯ns` N«p_p¼pNÄ B]n
kmh´ntI¨n]pw tfmapw B kjn k¶Sp… Wln¸n¨p Wml§Ä… k`nªp tN_m³ N* hf]w F¶p kn`bn¨v
A*n sbm] A®msW sbms` C^n¡pt¼mÄ Ak^p tWs^ WX¶p sbm]n… sim emPyw… Fsâ tWm«w ko*pw
Npa¡^]ns`¡p Wo*p. ^tf¨n As¸msj¡pw tSmÀs¯Xp¯v fp`NÄ¡p tfs` DXp¯n^p¶p. ^tf¨n]psX
fpO¯p*m]n^p¶ C¯n^n A¼^¸p bSps¡ fm_n NphrSn]pw Wm\kpw N`À¶ H^p bp©n^n knXÀ¶p…
Nãn¨v Np*nNapsX Smsj F¯p¶ WWsªm«n] B Häs¯mÀ¯pw DXp¯v ^tf¨n bXkns`¡p tN_n.
fp`NapsX fpjp¸pw fp`¡®pNapsX N_p¸pw NqÀ¯p Wn¡p¶ sM«pNapw ASn`qsX sSanªv
Nm\mfm]n^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bXkn sk¨n^n¡p¶ thm¸v FXp¡m³ ^tf¨n Sn^nªt¸mÄ
B f¯§m Np*nNÄ tSmÀ¯nWp Smsj sSanªp… CX]ns` knXknsâ ØmW¯p fm{Sw tSmÀ¯v sk_n«p
Wn¡p¶p. bXkn`n^n¡p¶ thm¸v FXp¡m³ ^tf¨n NpWnªp. H^p Wnfngt¯¡p Fsâ lzmhw Wn`¨p…
Fsâ N¿n C^p¶p kn_¡p¶ f\n¡p«sW Mm³ f_¶p. bphvSN§an`pw fäpw fm{Sw km]n¨_nªn«pÅ
{hvSoNapsX B fUWbpgvbw Fsâ N×p¶nÂ… fpXnNapsX N_p¸pÑm]NÄ¡nX]n sbm´nWn¡p¶ A¸w…
ASnsâ WXpkn Ipk¸p N`À¶ H^p Wo* Im tSmÀ¯nsâ AXn]n Wn¶pw Ssjm«v sbm]n tWs^
sbm¡nanWp tWs^ Wo*psbmNp¶p… ^tf¨n WnkÀ¶v ko*pw Fsâ tWs^ Sn^nªp Wn¶p. thm¸v N¿nÂ
bS¸n¨v ssNNan`pw Njp¯n`pw tS¨p… k`SpNm FXp¯v ^*p bXn fpNan sk¨p Nm`n thm¸v
tS¡m³ SpX§n. B sk®¯pXNÄ N*ns«sâ km]n skÅfq_n. B SpXNta]pw f¯§m Np*nNapw fWÊnÂ
Mm³ ssNNam sM^n¨p. k`SpNm Smtj¡p sk¨v ^tf¨n CXSpNm fpNan sk¨p thm¸v tS¡m³
SpX§n. skÅn bmUh^§Ä C« N\¦m fpS Djnªv Fsâ N®pNÄ B sk®¯pXNans` WWp¯ s^mf§Ä
kn^n¨ kjn]n`qsX ^tf¨n]psX N_p¯ NmXns` B Im`ns`¯n.b^hvb^w H«n Wn¡p¶ B Ip*pNapsX
tfÂemP¯v Fs´m sbm§nWn¸ntà F¶p Mm³ tWm¡nWn¶s¸mÄ ^tf¨n]psX ssNNÄ AkntXs¡¯n.
^tf¨n]psX kn^`pNÄ bSps¡ B Ip*pNÄ¡p Ipäpw sfs`m«pw Smsjm«pw Cjªp… ko*pw fpNans`¡p
sbmNps¼mÄ H^p kn^`p ANt¯¡p N]_n bq_nWpÅn H¶p Ipjän… bqän kn^`p Ipjäns¡m*v
^tf¨n]psX CXSpssN sfsà fpSpNn Wn¶pw tSmÀ¯nWp fpNan`qsX fp`Nans`¡p Cjsª¯n bSps¡
B fp`Nsa sM^n¨p. Fsâ ssNNÄ¡p tkPS NqXn… A^s¡«p fSn`n Wn¶pw C¯n^n sbm§n… B f¯§m
Np*nNan bnXn¨v Fsâ f\n¡p«sW B bqän tNän ASntkPw b®pN]m\v Mm³… fp`¡®pw sM«pw
D_n©pN]m\v Fsâ Ip*pNÄ… ^tf¨n]psX lÐw Fsâ sIkn]n H^p Np_pN sbms`… ‘½vw ½vw skPw
KnWp¡p«m… tkPw AXn¡q… FWn¡v k^p¶p… Biv.. ½vw…”” f\n¡p«³ bm Ioän… As¸mjpw Fsâ
ssNNÄ I`n¨psNmt* C^p¶p… f\n¡p«³ bms`Ãmw Ioän AklWm]s¸msj¡pw Mm³ bSps¡ Cu
t`mNt¯¡p Sn^n¨p k¶p. b^nh^ tdmVfp*m]s¸mÄ Mm³ fSn`nWp sfs` Ss¶ D*v…ssN`n]n`pw
Smsj]n^p¶ NÅpNpX¯nsâ km]n`pw Fsâ bm¯pÅnNÄ InS_n NnX¡p¶p. thm¸v tS¨v ^tf¨n
Sn^n¨v Npa¯ns`¡n_§p¶p… bm NÅpNpX¯ns`¡p ko\pNm\psfm… F´m]m`pw f_n¨p Natª¡mw.
Asæn F´m]m`pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f_n¨pNa]mWpÅSsÃ… f\n¡p«sW H¶p Npan¸nt¨¡mw. f\n¡p«sW NÅn Npan¸n¨v
gÍn¡pÅn`m¡n, NpX¯nsâ km]pw A^nNpNapw Hs¡ NjpNn dm¡n DÅ NÅv Mm³ f_n¨p Naªv fSn`nÂ
N]_n C^n¸m]n. Npa¡^]ns`¡p tWm¡n]s¸mÄ ^tf¨n Npan Njnªp tSmÀ¯p¶p… 2-3 sb®p§Ä AknsX
A`¡p¶p…sbmNp¶ kjn¡v ^tf¨n FWn¡p tWs^ NX¡s®_nªp… Mm³ km]pkn H^p IpwdWw sNmXp¯p…
Wm\n¨ H^p In^n]pfm]n Sp\nNÄ AXp¡n bnXn¨v ^tf¨n C¯n^n tkPw WX¶p… sbmNp¶ kjns] H¶p
NqXn Fsâ tWs^ tWm«sf_nªp… ‘Zm…”” bn¶n Wn¶pw H^p A`À¨ tN«p Mm³ sM«n ^kn]pw
hpWn`pw NqXn k^p¶p… ‘tfmtW KnWq… Wo sNmÅtÃmtX… ^ft] Ss¶ ka¨sÃ…”” hpWns`sâ bp_¯p
S«ns¡m*v b_ªp “”G]v… A§sW H¶pfnÔ H^p I½s`msX Mm³ b_ªp… ‘H¶pfnÃmsS]ms\m Wo f^n¨v
bnXn¨Sv? H^p ssf`p Uqt^¡p Ioän]sÃm” ^kn]psX kN F´p b_]\sf¶_n]msS Mm³ Npj§n.
“”H¶pw b_]* tfmsW… Wo Aksa ka¨v b^nbmXn WX¯ps¼mÄ H^p ss`kv sgm Nm\m³ M§sa H¶p
knan¨m fSn…”” F¶m]n ^kn “”G]v… A§sW H¶pw Mm³… Iv–sJ AsSms¡ sfmlfsÃ?”
“”A¿Xm… As¸m Cu sI]vSSp WÃbnÅm^p Nm\n¡p¶Ssà ‘ – hpWn “”H¶pw b_]*… FÃmw b_ª
sbms`… GätÃm?” – ^kn tks_ H¶pw b_]mWnÃm¯Sv sNm*v Mm³ fqan. Mm³ km\fXn¡p¶Sp Ck^p
l^n¡p N*pNm\psfm? AtSm Ip½m H^p Duiw b_]p¶Ss\m… Iv–sJ tfmlfm]n -! ^tf¨ns]
b^nbmXn WX¯ps¼mÄ Cks^ knant¡*n k^ptfm? Fsâ N¿n S«n hnP^äv S¶p sNm*v hpWnÂ
sImUn¨p “”it`m… CknsX Ds*m BlmsW… GSp t`mN¯m” “”^mkns` k¶ I^¡nsâ Nm^yw
Bt`mIn¡pN]mkpw… CSn`qsX Nm_n bmªp tbmNp¶Sp N*p Np_¨p tW^s¯” ^kn]psX sImUyw.
“”G]v ASm sNmS]m… N`ym\n… A½mksâ tfmÄ. Mm³ W½psX ^tf¨n]psX Nm^yw
Bt`mIn¡pN]m]n^p¶p” hnP^äv N¯n¨p sNm*v Mm³ b_ªp. “”Rm B WX¡s« WX¡s«… Wo Aksa
b^nbmXn B¡p¶Sp N*m fSn… bs£ C¡\¡nWp sbm]m Wnt¶¡mapw fpt¶ Mm³ Aksa Nan¡pw
tfmtW…”” ‘A§sW ImXns¡_n H^msa Nan¡m³ bäpsfm Fsâ ^ko… FÃmw H¶p H¯p k^t*” “”Rm Wo
C§sW W¼q^n fÀ½w sWm¡p¶ tbms` C^p¶m tks_ B¼ntÅÀ `ksa]pw sNm*p sbmNpw” hpWn Aksâ
Aen{bm]w b_ªp.””CSn`pw NqXpS Akap £\n¡t\m… Wo H^p… Asæn`pw AXn¡m³ A_n]mkp¶ksâ
N¿n kXn Nn«nÃtÃm…”” ^kn]psX b^nSmbw. ^kn b_]p¶Sn`pw Nm^yfp*v… A¶s¯ B NpanhoWnWp
fp³bv hpWn`pw ^kn]pw sgÍn D*m]n^p¶t¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¶pw ^tf¨n A§sW Sp_¶p Nm\n¨n«nÃ… Fs¶msXm^p {btSyN Cãw DÅSp sNm*tÃ
^tf¨n Ssâ ^ihy§Ä FÃmw FWn¡p fp¶n Sp_¶Sp. Fs¶ tWm¡n]pÅ B Wm\n¨ In^n]pw WOw
NXn¡`pw FÃmw H^p £\ftÃ… HmÀ¡pt´m_pw FWn¡v ^tf¨ns] Nm\\w F¶ B{Piw NqXn¡qXn k¶p…
F´p k¶m`pw C¶p ^m{Sn H^p ssN sWm¡pN Ss¶ F¶p Mm³ D_¸n¨p. knk^w ^tf¨ns]mXv F§sW
b_]pw… Umfpsk«sâ Im]¡X]n ^tf¨n D¨¡v bm`p sNmXp¡m³ sbmNp¶Sv Mm³ HmÀ¯p… N_k¡m^³
^mQk³ ^tf¨n]psX ko«ns` N_k Njnªv Cu kjn B\v ko«ns`¡p Sn^n¨v sbmNp¶Sv. A]msa
Nm\pt¼mÄ C_§n]m ^tf¨ns] Im]¡X]n Nm\mw. hpWn`pw ^kn]pfm]n N¯n]Xn¨v Mm³ AknsX
Nm¯n^p¶p. fpjpk³ hf]kpw ^mQk³ sbmNp¶Spw tWm¡n C^n¡pN]m]n^p¶p F¶p
b_]*sÃm.sNm¨pbphvSNw.tNmw AkhmWw ^mQk³ ASm k^p¶p… Mm³ hpWn`nsWmXv b_ªp… ‘FXm…
Wfp¡v Umfpsk«sâ NX]n sbm]n kÃSpw Njn¨n«v k^mw. knl¡p¶p…”” hpWn h½Sn¡m³ Mm³
Wn¶nÃ… Fjps¶äv k*n]psX tWs^ WX¶p. “”k*n FXp¡t\mXm… WX¶m sbmt^… 10 fnWn«v AsÃ
DÅq.” hpWn fXn b_ªp. “”Hm WX¡msWm¶pw k¿… k*nt] sbmNmw…”” Mm³ b_ªp. “”Rm M§ap
bp_sN k^p¶p… Wo knt«m.” ssd¡v Im]¡X]psX A^nNn S\`¯v WnÀ¯n]n«v Mm³ ANt¯¡p N]_n.
“”§mim… CSm^m KnWp¡p«sWm…Rm hpWn`pw D*sÃm… Cu kjns]ms¡ Wn§ap f_¶pNm\pw F¶m Mm³
knIm^ns¨…”” Umfpsk«³ Npl`w b_ªp… ‘AsS´m Umfptk«m… A§W§v f_¡m³ bäpsfm? bns¶ Cs¸m
sNmtaKv sfmX¡tÃ……”” Mm³ b_ªv WnÀ¯n “”Fs´ms¡]p*v Umfpsk«m kntlg§Ä… NXs]ms¡ F§sW
sbm\p?” F¶p sImUn¨v hpWn`pw ANs¯¯n. C^p¶SnWp slgw Mm³ hpWn`nsWmXv ^kns]knsX F¶v
sImUn¨p. “”AkWnknsX bäp Nps_ sNmXp¡mWp*v… fp§n WX¡pkm.” hpWn AX¡w b_ªp.
hwhm^n¨p sNm*n^nt¡ ^tf¨n bm`pfm]n F¯n… bmÂbm{Skpfm]n Umfptk«³ ANs¯¡p sbm]n…
^tf¨n Ct§m«v tWm¡mWm]n Mm³ Nm¯n^p¶p… ^£]nÃ… bm{Skpfm]n Umfpsk«³ Sn^n¨p k¶p.
NX`mhn Fs´m Np_n¨v sNmXp¯p sNm*v ^tf¨ns]mXv b_ªp “”C¶p Nmln^n¸nÃ… Wmsa ^*pw
Nq«n S^mw” S`]m«n ^tf¨n C_§m³ SpX§n. “”GXm… Mm³ k*n]psX Smt¡m ASn Ss¶ f_¶p
sks¨¶m sSm¶ps¶” sbm¡äv S¸ns¡m*v Mm³ b_ªp. “”Cs¸m k^mw…”” ‘FXm F´m\v sk*sS¶p
b_ªn«v tbm…”” hpWn bn¶n Wn¶pw knan¨v b_ªp. “”tU k^ps¶Xm…”” Mm³ HmXn ^tf¨n]psX
AXps¯¯n.. bSps¡ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv knan¨p… ‘^tf¨n…”” ^tf¨n fpOw Sn^n¨p tWm¡n. “”Mm³ C¶p ^m{Sn
^tf¨n]psX sSmjp¯nWp bp_Nn Nm¯p Wn¡pw… H^p f\n¡v… k^ntÔ ^tf¨ns]mXv f{´n¨p.
H¶pw sI_pbp©n^n]n D¯^sfmSp¡n ^tf¨n Sn^nªv WX¶p. Sn^n¨v Im]¡X]n sbm]n Mm³
Umfptk«sWmXv H^p N¸]pw fo³N_n]pw b_ªv C^n¡pt¼mÄ hpWn sImUn¨p. “”ssd¡v t`m¡v
sI]v–tSm?” Dsƶv Mm³ S`]m«n… ‘Cu Smt¡m`p sNm*v Ss¶]m\sÃm s`m¡v sI]vSSv?” Fsâ
ssd¡nsâ Smt¡m Nm\n¨v sNm*v Ak³ sImUn¨p… Iv–sJ… ko*pw Ns¿msX bnXn¡s¸«n^n¡p¶p…
‘½vw fWÊn`m]n… WX¡s« WX¡s«… Fs¸mjm\v hwekw… C¶p ^m{Sn? Wmsa hwek§Ä kÅnbpÅn
knXmsS Fs¶ tNĸn¡\w… Hms¡…”” e£\w Njnªp Mm³ hpWn`nsWmXp b_ªv tWs^ ko«ns`¡v kn«p…
k*n sgZn sk¨v tWs^ Fsâ fp_n]ns`¡p sbm]n ^m{Sn BNmWm]n Nm¯n^p¶p””im]v sU]À… dnPv
P]v. ‘ kmSn¡ N`ym\n fUm½. fp«nWp Smsj F¯p¶ H^p Hä]pXp¸v B\p tkgw. skap¯ DXp¸nÂ
AknXnknsX B]n Hm_©v CSapNÄ DÅ bq¡apw ASnWp bn_Nn ^*v C`Napw. ^*v bqkpNÄ
NrSyfm]n B fp`NÄ¡p tfs` ØmWw bnXn¨n«p*v. s`]v–hv sNm*pÅ ASnsâ sNm¨pN]vNÄ¡p Smsj
kmNv–hntWg³ FXp¯Snsâ bmXv. ssNNan t^mf§Ä H¶pfnÃmsS Sna§p¶p… kmNv–hv sI]vSp
Nm\\w. N£¯n H^p sI_n] N_p¸p Jm] Dt*m? “”km«v–h¸v ZyqZv. iu’Êv tPm]nRv” fUm½
sfmjnªp “”Hm… C¿mÄ H^p Atf^n¡¡m^n… Cs¸m Cw¥ogv fm{Ssf A_n]pÅp B]n^n¡pw” “”A§sW
AÃ… Mm³ f`]maw b_]ps¼mÄ “”f`]m`s¯ sNm^¨v A^n]p¶p’ F¶pw b_ªv Wn§sams¡ Nan]m¡ntÃ.”
Np_¨v Cw¥ogv Im]v–kps*¦n`pw tfmlfnÃm¯ f`]maw B\v N`ym\n]psX. Wm«n {bIm^¯n`pÅ
In` (Uz]mÀ°) {bt]mP§apw fäpsfm¶pw fWÊn`mknà F¶p fm{Sw. ASp sNm*v CXs¡m¶v AkÄ¡n«v
sk¨m`pw bnXnNn«nÃ. “”Rm.. C§sW Cw¥ogn f`]maw b_ªm bns¶ Nan]m¡msS§sW]m…”” CsS´v
bän… hmVm^\ ASymklyw fm{Sw Ft¶mXv fn*p¶ N`ym\n C¶p fn*p¶p… ‘WnW¡ns¸m WÃ fols]ms¡
sk¨sÃm…”” H^n¯n^n AenfmWs¯msX Mm³ kn^`pNÄ fol]psX fpNan`qsX H¶p HmXn¨p. N`ym\n
Njnª Sk\ A½mksâ NqsX k¶s¸mÄ FWn¡p fol sbmXn¡p¶tS DÅq. fol]psX Aäw fpNans`¡p
bn^n¨psNm*v Mm³ b_ªp… ‘As¸m WnWs¡sâ fol bnXns¨¶v b_…””
Wm\¯nsâ Ipk]pÅ H^p In^n N`ym\n]psX fpO¯vFt¸mjpw Akapfm]n Sm^Sfyw sINknanÂ
Wp\¡pjnNapw. “”Wo Fs¶m… Mm³ Wns¶¡mÄ ^*v k]Êp fq¯SsÃXm…”” N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv NbX tUgyt¯msX N®p^p«n AkÄ b_ªp. “”Rm… ^*v k]Ênsâ fqs¸ms¡ ssN¿nÂ
skt¨m*n^p¶m fSn.” “”Wnsâ bYn¯w Hs¡ F§sW sbmNp¶p? sh¡âv C]À fpSÂ l^n¡p bYn¡\w.
hdvKNväv SpX§pN]sÃ… GSm Wnsâ {dm©v? ‘ ANs¯¡v N]_n Fsâ ÌZn tXdnanWp Smsj Wn¶pw
Nth^ k`n¨n«n^p¶v N`ym\n sImUn¨p “”A§sW b_ªv sNmXp¡q sfmta…sNmtaKn F¯n]Sn bns¶
b^o£ AXp¡ps¼mÄ AÃmsS bphvSNw ssN sNm*v sSmXnÃ…”” fp_n]psX kmSn¡ Wn¶v A½.
“”ds]ms«Nv–sWmaKn… Mm³ tk* hf]¯v bYn¡p¶p*v. sNmtaKn C{Ss]ms¡]m\v FÃmk^pw
bYn¡ps¶” Mm³ Wym]oN^n¨p. “”AtÃ`pw B\p§Ä FÃmw t`hn]m… FNv–hmw k^pt¼mÄ B\v dpNv–hv
N¿n FXp¡ps¶.” N`ym\n]psX kN bm^. “”Rm… M§Ä¡v dp¡v knjp§n A¸msX lÀ±n¡p¶
GÀ¸mXnÃ…”” MmWpw kn«psNmXp¯nÃ. “”Hm ]m…. ASp sNm*tà tWm«v–hnWp tk*n FNv–hmw
ssXfn tPÄhnsâ bp_sN WX¡ps¶” FWn¡p¯^w fp«n “”Wo km sfmsa. CksW H¶pw DbtUln¨n«v
]msSm^p Nm^ykpw CÃ. km Wfp¡v AXp¡a]ns`¡p tbmNmw. tIm_pw N_n]pw D*m¡p¶SnWnX¡v
kntlg§Ä b_]mfsÃm.” N`ym\ns] knan¨v A½ C_§n. sbmNp¶ kjn Fs¶ tWm¡n b_ªp “”Wo Cksa
N*v Fs´¦n`pw Hs¡ bYns¡Xm…”” FWn¡v kngfw sSm¶n…. N`ym\n]psX fp¶n sk¨v Ss¶ A½¡v
Fs¶ Np_n¨p Nqäw b_]m³ sSm¶n]pÅq… Ft¸mjpw Akapfm]n Sm^Sfyw sI]vSv Fs¶ CXn¨v
Smjv¯n b_]pw. Akan§sW sI]vSp… A§sW sI]vSp… WnW¡pw A§sW B]m F´m… Fs¶ms¡… AsSms¡
f_¶v C¶p ^m{Sn ^tf¨ns] Nm\m³ sbmNp¶SnsW bän HmÀ¡m³ Mm³ {lfn¨p.Fsâ BUys¯ ^Sn C¶p
^m{Sn B]n^n¡psfm… HmÀ¡pwsSm_pw Fsâ AXnk]än Wn¶pw H^p sI_n] kn_] sfs`m«v tN_n…
ASnsâ {bN¼W§Ä f\n¡p«Wn`pw F¯n… H^p S^n¸p AWpeks¸Xp¶Sp tbms`. C¶p ^tf¨n C_§n
k^psfm? C_§n k¶nsæn -! CWn ^tf¨n ko«pNms^msX§mWpw b_ªv {blv–Wfp*m¡psfm? A§sW
Bs\¦n bns¶ Sq§n]m fSn.

^m{Sn 1 f\nt]mXXp¡p¶p… Mm³ ^tf¨n]psXkoXnWp bn¶ns` sSmjp¯n Nm¯p Wn¡pN]m\p.
Im\Nkpw blp¡apsX fq{Skpw Wm_n]n«v AknsX Wn¡m³ k¿… A£fWm]n CX¡nsX Mm³ ^tf¨n]psX
koXnsâ bn³kmSn¡ tWm¡ns¡m*n^p¶p… A^ f\n¡qÀ Njnªs¸mÄ ^tf¨n C_§n k¶p… lÐfp*m¡msS
kmSn Im^n ^tf¨n bSps¡ WX¶v sSmjp¯nWXps¯¯n bSps¡ knan¨p… ‘KnWp¡p«m…”” Häk`n¡p
^tf¨ns] ANs¯¡p k`n¨v sN«nbnXn¨v B Ip*pNan H^p D½ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNmXp¯p Mm³ D¯^tfNn. ^tf¨n]psX ssNNÄ Fsâ Njp¯nWp bn¶n`qsX sNmÀ¯p.
Fsâ N®pNan ^tf¨n tWm¡n bSps¡ f{´n¨p… ‘Fsâ KnWp¡p«m… Cu H^p Unkhw Mm³ F{S
Nm`fm]n hzbvWw Nm\p¶p… F´m\v Fs¶… Fsâ Cã¯nsâ Bjw fWÊn`m¡m³ C{S]pw sskNn]Sv.”
làns]msX B Ip*pNan H^p fp¯w Mm³ sNmXp¯p… Wnfng§tamaw Wo* Qm[fm] H^p IpwdWw…
Fsâ ssNNÄ ^tf¨n]psX A^s¡«nWp C^pklkpw kn{lfn¨p. bSps¡ ssN fpNant`¡v Wo§n Mm³
B`n` k]_nsâ kl§an Sn^p½mWpw Djn]mWpw SpX§n… H^p “”sh³gz fÊmK’. ^tf¨n]psX
NojvIp*pNÄ Mm³ Fsâ Ip*pNam sbmSnªp.. tkUWn¸n¡msS bSps¡ ASn NXn¨p… Fsâ WmkpNÄ
^tf¨n]psX Ip*pNÄ¡p tfs` H^p SqkÂhvbÀlw sbms` HmXn WX¶p… bSps¡ km]v¡pÅns`¡p NX¶p.
fÊmKv SpXÀ¶p sNm*v Fsâ ssNNÄ sfsà tWs^ bp_Nns`¡p Wo§n…AknsX Wn¶pw ASp bSps¡
Smsjm«n_§n. Fsâ Wmkp ^tf¨n]psX Wmkpfm]n Nq«nfp«n, bSps¡ Fsâ Wmknsâ Sp¼pNÄ
^tf¨n]psX WmknWp Ipäpw HmXn WX¶p. WmknWp Smsj]pÅ t`m`fm] B {bS`§sa bpaNw sNmÅn¨v
Fsâ Wmkp bSps¡ sS¶n Wo§n. Fsâ ssNNÄ B f¯§m Np*nNapsX ^*v tPma§Ä¡v tfs` Djnªp
sNm*p Wo§n… Np*nNapsX NosjWn¶pw B tPma§sa sM¡nbnXn¨v sNm*v ^tf¨n]psX A^s¡«v
Fs¶mXp AXp¸n¨p. N]_p sbm«n¡m³ Wn¶n^p¶ f\n¡p«³ ^tf¨n]psX bq_nWp fpNan D^hm³
SpX§n. ^tf¨ns] Mm³ ko*pw Qm[fm]n Ipwdn¨p.. Fsâ ssNNÄ B tPma§sa sM^n¨p sNm*p
A^sN«nsW F¶ns`¡v AXp¸n¨pw AN¯n]pw C^p¶p… D^h`pNam bpaNw sNm*v f\n¡p«³ ko*pw
kaÀ¶p. H^p ssN sNm*v `p¦n D^nªv Mm³ gÍnNpÅn kn½nãsb«v WnÂNp¶ f\n¡p«sW
bp_s¯Xp¯p. ^tf¨n]psX fp*pw D^nªv Naªv Mm³ bmâohnWN¯v ssN NX¯n B f¯§m Np*nNÄ
sM^n¨p. ^tf¨n]psX Ip*pNsa kn«v Fsâ Ip*pNÄ bSps¡ Smsj¡v Wo§n… B SmXnNan`pw
Njp¯n`pw Mm³ Ipwdn¨p sNm*p Smtj¡p sbm]v–s¡m*n^p¶p. Wm¡nsâ Aäw ^tf¨n]psX Njp¯n`pw
sW©n`pw In{S§Ä k^¨p. Mm³ B fp`apsX CX¡p fpOw bqjv¯n… »uhnWp fpNan`qsX Mm³ B ^*p
bm¡pX§an D½ sk¨p. Np*nNsa sM^n¨p sNm*n^p¶ ssNNÄ ^tf¨n]psX bmâohnWpÅn`qsX
kl§ant`¡p Wo¡n bmâohv Stj¡n_¡n]n«v fpNans`¡p Wo§n. »uhnWp fpNan`qsX B D^p*
WmantN^¸mSnNan F¯n] ssNNÄ Aks] sM^n¨p… ^tf¨n Fsâ gÍn Smjn«n_¡n f\n¡p«sW
bnXp¯fn«p. »uhnsâ NpXp¡pNÄ Du^n Mm³ bn¶n`qsX N¿n«v {dm]psX ip¡v Ajn¨p. {dm
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fpNans`¡p sbm¡n Mm³ B I¡^ fp`Nsa hzS{´fm¡n.Fsâ ssNNÄ B WPvWfm]
fm_nX¯n HmXn WX¶p…. B I¡^ fp`Nsa sM^n¨p SpX§n. B fp´n^n sM«pNan H¶nsW Mm³ Fsâ
km]n`m¡n Wm¡p ASnWp Ipäpw HmXn¨p. bSps¡ Wmknsâ Aäw sNm*v Mm³ fp`¡®pNÄ¡p Ipäpw
kr¯w k^¨p… kr¯w bSps¡ sI_pSm]n k¶p B fp´n^n sM«pNant`s¡¯n. sM«pNÄ¡p Ipäpw Fsâ
Wmkp Ipjäns¡m*v bSps¡ Mm³ B sM«v ko*pw Ip*pNÄ sNm*v sbmSnªp… Wm¡v sNm*v B sM«pNÄ
Fsâ bÃntWmXp tIÀ¯p^p½n. “”lv.. lv.. lv.. B… ½vw… ½vw…”” ^tf¨n loÂNm^w
bp_s¸Xpkn¨p sNm*v Fsâ fpXn]n kn^t`mXn¨p. Mm³ CXwN®n«v tWm¡n]s¸mÄ ^tf¨n N®pNÄ
AX¨v Ip*pNÄ NXn¨p bnXn¨v Fsâ Wm¡psNm*pÅ {bkÀ¯nNÄ ^hn¡pN]m\v. Wm¡p ko*pw sM«pNÄ¡v
Ipäpw Ipjän Mm³ ko*pw kr¯w k^¨p SpX§n… C¯k\ kr¯w k`pSm]n k¶v fp`¡®pNÄ¡v
Ipäpsf¯n. sbmNp¶ kjnNsa C¡nans¸Xp¯ns¡m*v Fsâ Wm¡p ^tf¨n]psX k`Sv WmansN^¸mSn]nÂ
F¯n. B fp`Nan kr¯w k^¨v sNm*v Mm³ ^tf¨n]psX CXSv WmansN^¸mSn Fsâ ssNNÄ sNm*v
sM^n¨p…sM«pNÄ kn^`pNÄ¡nX]n`m¡n Sn^p½n… ‘tfmsW… KnWp¡p«m… F´mXm CSv… Fsâ tUifmsN
kn_¡ps¶Xm… ½vw… ½vw…”” ^tf¨n hpOw sNm*v sM^§p¶SnWnX]n b_ªp. Wmkv CXSv
fp`Nans`¡p ko*pw sbmNp¶SnWnX]n Mm³ ^tf¨n]psX SpXNan bnXn¨v sbm¡n bmâohv
Du^n¡aªp… F¶n«v Nm`pNÄ Fsâ A^s¡«ns`¡v
FXp¯p sk¨p. Nm`pNÄ sNm*v Fs¶ k«w Ipän bnXn¨v ^tf¨n Ssâ bq_p f\n¡p«sâ tf D^¨p
SpX§n… f\n¡p«³ B I¡^bq_nsâ A^nNn`pÅ bqknSapNsamXpw I¡^¡´nsWmXpw Nn¶m^w b_ªp
SpX§n.[l`ws 154745

Fsâ ssNNÄ B D^p* fp`Nsa Nl¡m³ Wo§n… Fsâ Ip*pNÄ ^tf¨n]psX Ip*pNsa tSXn N*pbnXn¨p
B Ip*pNans` fVp WpNÀ¶p. ^tf¨n]psX IpXpWnlzmh§Ä Fsâ Ip*pNan bSn¨p. ^tf¨n]psX
A^sN«nsâ tkPw NqXn SpX§n. Fsâ ssNNÄ ^tf¨n]psX A^sN«nWp fpNan k«w Ipän… Fsâ
fpXn]n bnXn¨psNm*v ^tf¨n bn¶ns`¡v kaªp… ‘tI¨n]psX fp`NÄ k`n¨p NpXns¡Xm… Rm…
½vw…”” Fsâ fpOw B fp`Nans`¡v AXp¸n¨v sNm*v ^tf¨n Np_pNn… ‘NXn¡msSXm Np«m… ½vw…
im… A§sW Ss¶… im.. ½vw ½vw…”” ‘^tf¨n… im… Fsâ ^tf¨n… ½vw…”” MmWpw A^s¡«na¡n
sNm*v b_ªp. f\n¡p«Wpw ^tf¨n]psX N´pw S½n CjtIÀ¶p SpX§n… Aks^m^pfn¨v hzÀ¤¯ns`¡p
b_¡m³ S¿ms_Xp¯p… ^tf¨n]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f\nbq_p Ip^¯n] tSWn f\n¡p«³ fp§n¡pan¨p. “”KnWpNp«m FWn¡p k^ps¶Xm…
½vw.. sim…imkp… ½vw…”” ^tf¨n]psX A^sN«nsâ skPw NqXn SpX§n. MmWpw ^tf¨n]pw
AWnÀkIWo]fm] B ^SnhpO¯nt`¡p AXp¯p… fnWn«pNÄ Wo* B hpO¯nsâ AkhmWw f\n¡p«³ bmÂ
Ioän…. ^tf¨n]psX fp`Nant`¡p… sbm¡nant`¡p… B hpOhpgpbvSn]n A§sW WnÂt¡ Mm³
^tf¨ns]msXm¸w f_nªp ko\p…

S` Smsj CXn¨ tkUW]n Mm³ bnXsªjps¶äp… ^tf¨n FknsX? ^tf¨n]psX ØmW¯v H^p
S`]n\…MmWnt¸mjpw Fsâ fp_n]n Ss¶ B\sÃm… ‘G´m KnWq Fs´m f_nªp ko\ lÐw… “” Smsj
Wn¶p A½]psX sImUyw. “”H¶pfnÃt½… St`\ Smsj ko\Sm” gÍn fpNans`¡p N]äns¡m*v b_ªp.
Bt^m fpNans`¡v tN_n k^p¶ lÐw… Mm³ tkPsfjpt¶äv `p¦n S¸n…Wmlw AsSs§m«v Naªp… tU
N«n`nWXn]nÂ… Rm Nn«n… Fjpt¶äv tkPw `p¦n Ipän St`\ FXp¡pt¼mtj¡v kmSnÂN Wnj`m«w.
N`ym\n B\v BUyw F¯n]Sv… bn¶ms` k^p¶ A½ sImUn¨p “”S`]n\ ko\m C{S]pw lÐsfm?”
N¼n]m]n NqXm^w AXn¨v Wn¡p¶ f\n¡p«sW Han¸n¡m³ Mm³ S`]n\ FXp¯v fXn]ns`¡v sk¨p.
ASnWp fpNan ssN sk¨s¸mÄ H^p WWkv… H^p Can¨ In^n In^n¨v Mm³ b_ªp… ‘St`t\sX NqsX
MmWpw D*m]n^p¶p”. N`ym\n In^n]psX fp¯pNÄ sbmjn¨p… bap¦pbm{Sw ko\pXª sbm`s¯ In^n…
‘H¶pw bän]nÃtÃm WnW¡v… “”In^n¨v sNm*v A½ sImUn¨p. “”km sfmsa.” N`ym\ns] knan¨v
A½ Smsj¡p WX¶p. N`ym\n H^p Wnfngw kmSn¡ Wn¶p… F¶n«v Fs¶ tWm¡n S`]m«n… ‘Wnsâ
NÅn Mm³ bnXn¨p sfmtW…”” F¶ f«nÂ. F¶n«v Sn^nªv WX¶p. Wmlw… Akap kÃSpw N*pNm\psfm?
kmSn`ms\¦n AX¨n^p¶pfnÃ… G\n¸Xn]n Wn¶m Fsâ fp_n]ns`¡p Nps_sÈ Nm\mw… tN_n
k^ps¼mÄ Aksa§mWpw kÃSpw N*pNm\psfm? Iv–sJ… Wm\t¡Xm]sÃm… Mm³ kmSn Im^n fp_ns]m¶v
Aks`mNWw sI]vSp. NnX¡ A`s¦m`fm]n NnX¡p¶p… S`]n\]n Bt{hvS`n]]pw {lo`¦]psfms¡
D*v. Mm³ S`]n\]psX NkÀ Du^ns]Xp¯v Npanfp_n]ns`¡p sbm]n ASp NjpNn]n«v H^p Npan
bmhm¡n Smsjs]¯n. än.kn fp_n]ns` F¯n]s¸mÄ N`ym\n]pw A½]pw AknsX tW^s¯ ØmWw
bnXn¨n«p*v… Cµpt`O Fs¶m^p sfPm(t{Umiw) ho^n]Â Nm\pN]m\v. doW Bâ\ns] H¶p N*n«v
sbmNmsf¶v knIm^n¨v H^p Nth^ k`n¨n«v C^p¶p. B kVkpw
Npt_ b^hy§apw N*v fSn]m]t¸mÄ Mm³ AknXn^n¡p¶ tb¸À FXp¯p km]n¨v SpX§n. ho^n]Â
Njnªv Du\p Njn¡m³ A½ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv knan¨p…Du¬ tfl]n N`ym\n]psX tWs^ B\v FWn¡v kna¼n]n^n¡p¶Sv… Mm³
bns¶ Njnt¨mamw F¶p A½s]mXp b_sªmjn]m³ tWm¡n… Akap kÃSpw N*pNm\psfm Fs¶m^p hwl]w
sNm*v tWs^ tWm¡mWpÅ fXn]pw bns¶ ^m{Sn WX¡m³ sbmNp¶ hwek§sa Np_n¨v H^p A¦`m¸pw..
“”Wnsâ NqsX Njn¡m³ C^n¡pkm AkÄ. Np_¨v Unkhw Atà AkanknsX DÅq tfmsW…””H¸w C^n¡m³
A½ WnÀdÔn¨p. WnkÀ¯n]nÃmsS Mm³ C^p¶p… Du\p Njns¨¶p k^p¯n Fjpt¶äp. “”C{S tkPw
Fjps¶täm… Wo H¶pw Njn¨nÃsÃm KnWq…”” A½ b^mSn b_ªSp tNÄ¡m¯ sbms` Mm³ tWs^
fpNans`¡v N]_n dm¡\n]ns`¡p WX¶p. Np_¨v Njnªs¸mÄ N`ym\n dm¡\n]ns`¡v k¶p. “”Mm³
DÅSp sNm*ms\m Njn¡msª… “” N`ym\n b^nekn¨p sNm*v b_ªp… ‘G]v A§sW H¶pw CÃ…”” ‘Njnª
{bmklyw kj¡n«Sp Wo CWn]pw f_¶nsöv tSm¶p¶p. ASpw fWÊn skt¨m*n^n¡pkms\m?” “”G]v
ASÃ… FWn¡v l^n¡pw knl¶nÃ… Mm³ A½s]mXv b_ªn^p¶p” “”½v…”” AkÄ¡{S knlzmhw k¶nsöv
tSm¶p¶p “”Wo NnX¡p¶ntÃ…”” Mm³ sImUn¨p “”Rm Mm³ NnX¡m³ tbmkm… PpZv–ssWäv.” Sn^n¨v
sbmNp¶ N`ym\ns]mXv MmWpw PpZv ssWäv b_ªp. Fsâ S`]n ko*pw C¶s¯ ^m{Sn F´v F¶
knIm^§Ä B]n… k]_n H^p BaÂ… hpWn`nsW H¶p knan¨ms`m? Asæn tk*… fp_n]n sbm]n
NnX¶t`m… tk* F§mWpw D_§n tbm]mt`m… än.kn Ss¶ S¡m`w l^\w. än.kn fp_n]n F¯n]s¸mÄ
emPy¯nWp A^pw CÃ… A½ bm{S§Â Hs¡ NjpNn fp_n]ns`¡v sbmNp¶Sp ks^ Mm³ b` ImW`pNan`pw
fmäns¡m*n^p¶p… bns¶ Fw.Xn.kn ss{P³Zn dn¡nWo Vm^nNam] S^p\of\nNapsX fp`Napw
Np*nNapw tWm¡n]n^p¶p…12 f\ns]msX fp_n]ns`¯n ss`äv A\¨v NnX¡]n C^p¶p.. tbmNt\m
tk*s]m F¶v Np_¨v tW^w C^p¯n In´n¨p… Npa¡Xkn fn¶nf_ª ^tf¨n]psX fp`Napw bq_pw
HmÀ¯t¸mÄ knNm^w kntkNs¯ NojX¡n. lÐfp*m¡sS Mm³ bSps¡ fp_n¡p bp_¯n_§n kmSn Im^n
NmtSmÀ¯p. lÐw H¶pw Csöp D_¸pk^p¯n Mm³ bSps¡ dm¡\n kjn Smtj¡n_§n Wnj`pNapsX f_
bnXn¨v ^tf¨n]psX ko«ns`¡v WX¶p. ^tf¨n]psX koXXp¯s¸mÄ Mm³ AknsX Wn¶p Ipäpw tWm¡n…
B^pw B Ipäpk«s¯m¶pw Csöp D_¸m¡n ^tf¨n]psX koXnWp bn¶nt`¡v WX¶p. sSmjp¯ns`
Wmä¯nsâ Nm^yw HmÀ¯v Mm³ sSmjp¯nWp bp_Nns` sskt¡m sgZn N]_n koXnsâ AXp¡akmSnÂ
tWm¡n Wn¸m]n. sbs«¶p ^*p ssNNÄ bn¶n sNm ¨p bphvS Nw.tNmw Wn¶pw Fsâ N®pNÄ
sbm¯n… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¶p sM«ns]¦n`pw ^*v fp`¡p¶pNÄ Fsâ bp_¯fÀ¶s¸mÄ Fsâ lzmhw tWs^ ko\p…
‘tbXnt¨m Fsâ KnWp¡p«³…”” ^tf¨n]psX IpXp Wnlzmhw Fsâ Njp¯n bSn¨p…
‘FWn¡_n]mfm]n^p¶p… H^n¡Â Fs¶ tSXn KnWp¡p«³ k^psf¶v” F¶p b_ªv ^tf¨n Fsâ NmSnsâ
bman]n sfsà NXn¨p. H^p kn_] Fsâ tUi¯n`qsX bmªp. ^tf¨n]psX ssNNÄ N®n Wn¶pw
fmän Mm³ Sn^nªp Wn¶p ^tf¨n]psX A^]n`qsX Ipän¸nXn¨p. NpWnªv B Ip*pNÄ Fsâ
Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n làn]m]n k`n¨p NpXn¡m³ SpX§n. Fsâ ssNNÄ ^tf¨n]psX tUi¯qsX Wo§n…
B`n` k]_nsâ kl§apw… bp_¯pw B f¯§ Np*nNapw sM^n¨p sNm*v Ak HmXn WX¶p. FWn¡p
VrSn]m]n^p¶p… H^p Nn«m¡Wn
Np_¨p tW^t¯¡p N¿n ko\p Nn«n] tbms`…^tf¨n]psX Ip*pNsa kn«v Mm³ S`]p]À¯n…»uhnsâ
NpXp¡pNÄ Du^mWm]n Mm³ Nãs¸Xp¶Sp N*v ^tf¨n NpXp¡pNÄ Ajn¡m³ SpX§n… »uhq^n
Ajn¨psk¨v ^tf¨n ssNNÄ bns¶m«n«v {dm]psX ip¡pNÄ Du^m³ SpX§n. SÅn Wn¡p¶ B fp`Nta
tWm¡n skÅfn_¡n Mm³ Fsâ gÀ«pw `p¦n]pw D^nªp ssks¡m sN«nWp fpNans`¡v C«p…
gÍn¡pÅn Wn¶pw f\n¡p«sW skan]ns`¡v FXp¯p. {dm Ajn¨p sNm*n^p¶ ^tf¨n f\n¡p«sW N*v
H^p Wnfngw Wn¶p… B_n©v Woa¯n WnÂNp¶ f\n¡p«sâ SXn N*n«v A´w kn«v Wn¡p¶
^tf¨n]psX ssNNan`qsX Mm³ B {dm Du^n FXp¯p ssks¡m Nq«¯nWp fpNant`¡n«p. ^tf¨n
f\n¡p«sW ssNNan FXp¯v Smt`m`n¨v sNm*v b_ªp… ‘Wo Fs¶ Np_¨v dp²nfp«n¡pfsÃm
tfmtW…”” Mm³ B hf]w ^tf¨n]psX bm¡pX§sa Aa¡pN]m]n^p¶p…^*p ssNNapw sNm*v Mm³ B
fp`Nsa sM^n¨p… ‘Biv.. KnWp¡p«m bSps¡… Rm.. ½vw… bSps¡ B sM«pNsa sM^Xq… i½vw
½vw..” B fp`NapsX hzmU_n]m³ FWn¡p VrSn]m]n… B bm¡pX§ans`m¶nsW Mm³ km]n`m¡n…
sM«pw fp`¡®pw sIÀ¯v Wp\ªp… ^tf¨n]psX ssNNÄ f\n¡p«sW Smt`m`n¨p sNm*n^p¶p… Aksâ
Hä¡®n Wn¶pw BWµN®os^m`n¨p… Fsâ H^p ssN fp`Nsa sM^n¨p sNm*n^p¶s¸mÄ f_pssN
^tf¨n]psX bq_ns` kjpkjp¸n A`n]m³ Wo§n. Mm³ bSps¡ ASnsâ A^nNpNan`qsX kn^`pNÄ
HmXn¨p. bSps¡ B knXknt`¡v Fsâ kn^`pNÄ N]_n. A^nNpNÄ sfsà Sn^p½ns¡m*v Fsâ kn^`pNÄ
ko*pw B bq_nWN¯v {bU£n\w SpX§n. ^tf¨n]psX bqän H^p D_k sbm«n] sbms` tS³
Np¯ns]m`n¨p SpX§n. Sn^p½n Sn^p½n Mm³ ^tf¨n]psX N´v N*pbnXn¨p bSps¡ Sn^p½n SpX§n…
^tf¨n]psX fqa`pNÂ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Np_pN`m]n fm_n…H^p S^n¸p ^tf¨n]psX ssNNan Wn¶pw f\n¡p«Wn`qsX
bXÀ¶p… FWn¡p £f sN«p… N´v Sn^p½ns¡m*n^p¶ Fsâ ssNNÄ Mm³ skan]ns`Xp¯p. Fsâ Ip*pNÄ
B bm¡pX§sa kn«p… f\n¡p«sW ^tf¨n]psX ssNNan Wn¶psfXp¯p Mm³ B bq_nWp tWs^ sk¨p
SÅn… bs£ AkWN¯p N]_n]nÃ… ^tf¨n]psX ssNNÄ f\n¡p«sW ssNbnXn¨v kjnWX¯n B
bqfpOs¯¯n¨p… bSps¡ B kjpkjp¸n`qsX f\n¡p«³ Ssâ fNpXw AN¯p sk¨p… B f\n¸q_nsâ
APmVS]ns`¡v Ak³ Duan]n«p… ^tf¨n]psX Nn¶^n¸q_ksW sM¡n¸njnªp… MmW_n]msS Fsâ A^s¡«v
I`n¨p SpX§n… Fsâ NmSpNan H^p NX`n^¼n… A^sN«nWp skPw NqXn.. b^nh^w f_¶p Mm³
b_¶Xn¨p… sbs«¶m\¯v hwekn¨Sp… bphvSN§an km]n¨_nªn«pÅ B\nsâ ^Sn hzbvW§ans` knó…
lo{QhvO`Ww F¶ eoN^S Fs¶]pw bnXnNqXn. Fsâ BUy ^Sn]psX fVp^ hzbvW§Ä SNÀ¯p sNm*v
f\n¡p«³ Fs¶ ssNkn«p. “”KnWp¡p«m… WnÀ¯tÃ… FWn¡p k^p¶p Np«m… ½vw ½vw… tkPw… Biv…””
^tf¨n]psX K¸W§Ä Fsâ NmSpNan fpj§n. Mm³ C¡nanNapw tkUW]pw NXn¨p bnXn¨v Fsâ Np®
ko*pw B f\n¸q_n N]än]pw C_¡n]pw C^p¶p… CÃ… CWn]pw k¿… Fsâ A^sN«p SaÀ¶p… f\n¡p«³
SaÀ¶p… bs£ CknsX b^mK]s¸«m FWn¡p ^tf¨n Wãs¸Xpsfm? f\n¡p«sW bp_t¯s¡Xp¯v Mm³ Fsâ
kn^`pNÄ B bqän N]än… BUyw ^*v… bns¶ fq¶v. B bqän Mm³ kn^`pN sNm*v hwtemPw
sI]vSp. ^tf¨n¡p fp¶n NpWnªp Wn¶v Mm³ B f\n¸q_ns`¡v Fsâ fpOw Smjv¯n. fq{S¯nsâ]pw
t]mWn tSWnsâ]pw PÔw At¸mÄ Ahiyfm]n sSm¶n… F¦n`pw Mm³ Fsâ Wmkp Wo«n B N´n H¶p
sSm«p.^tf¨n]psX tUi¯n`qsX H^p fn¶Â¸n\À bmªSp Mm³ A_nªp. kn^`pNÄ B bq_pNsamXv
Nn¶m^w b_ªp sNm*n^ns¡ Fsâ Wmkp
^tf¨n]psX N´nWp Ipäpw sS¶n sS¶n WX¶p… tbmsN tbmsN ^tf¨n]psX bqäns` PÔw FWn¡p
irUyfm]n sSm¶n SpX§n… Fsâ kn^`pNapsX tkPw NqXn… sbm§n Wn¡p¶ N´v Mm³
Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n D_p©m³ SpX§n… Fsâ Wmkp N´nsâ Aäs¯ b]_pf\ns] C¡nans¸Xp¯m³ SpX§n…
^tf¨n]psX bq_v Fsâ kn^`pNan bnXnfp_p¡p¶Sp Mm³ A_nªp. ^tf¨n]psX ssNNÄ Fsâ fpOw B
I¡^¸q_nsWmXv k`n¨v AXp¸n¨p… A^s¡«v Fsâ kn^`pNapsX Sma¯n AW¡ns¡m*v Fsâ kn^`pNsa
fpjpksWmsX B f\n¸q_p knjp§ns¡m*n^p¶p. ^tf¨n ^SnfqÀ¨]ns`¡p b_¶p]À¶p… B bqänÂ
Wn¶pw DÅ `mkm{bkmi¯n Fsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ip*pNapw fol]pw WWªp NpSnÀ¶p. NnS¨p sNm*v ^tf¨n FWn¡v fp¶n B
ssks¡m sN«n C^p¶v Fs¶ fmt_mX\¨p bnXn¨p. D]À¶p sbm§p¶ B fm_nX¯n S` Im]v¨v… B
irU] S{´nNan Wn¶p]^p¶ Sma`]w tN«v… Fjp¶p Wn¡p¶ sM«pNan tWm¡n Mm³ F{S tW^w
C^p¶p F¶_n]nÃ. “”ko«ns`¡v sbmtNt*…”” Fsâ fpXnNan`qsX kn^t`mXn¨v ^tf¨n b_ªp.
“”tk*… FWn¡n§sW ^tf¨n]psX ssNNanÂ… Cu fm_n fpOfp^p½n C^p¶m fSn” NknapNÄ B
fp`NapsX frUp`S]n D^hn ^tf¨ns] fp_psN sN«n¸nXn¨v Mm³ b_ªp. Fsâ SmXn]nÂ
bnXn¨p]À¯n Fsâ fpOs¯¡v ^tf¨n hmNqSw tWm¡n… Fsâ sWän]nÂ… bns¶ Ip*pNan frUpkm]n
Ipwdn¨p… ‘CWn Mm³ Fs¸mjm\p ^tf¨ns] Nm\pN?” Fs¶ kn«v Fjpt¶Â¡p¶ ^tf¨ns] tWm¡n Mm³
tImUn¨p. D¯^w H¶pw b_]msS ^tf¨n H^p NphrSn In^nt]msX Fsâ Nknan H¶p WpÅn. F¶n«v
gÍn FXp¯p V^n¨p…NpWnªp Wn¶n«pw Pp^pSzmNÀg\s¯ skÃpknan¨v fmt_mXp sIÀ¶p Wn¡p¶ B
fp`Nsa Mm³ tWm¡n]n^p¶p. ^tf¨n {dm FXp¡p¶Sv N*v Mm³ Fjpt¶äv B WmantN^§Ä
f_]v¡p¶SnWp fp³sb ASnWptfs` ssNs]mXn¨p… bp¯³ Nan¸m«w Smsj sk¡m³ fXn¡p¶ Np«ns]
tbms`. ^*v fp`N®pNan`pw Mm³ Hmt^m IpwdW§Ä AÀ¸n¨p. “”sNmSn]³… sbm AknsX¶v…””
^tf¨n NphrSnt]msX Fsâ sIkn]n WpÅn. F¶n«v Sn^nªp Wn¶p {dm]psX ip¡pNÄ bnXn¨p
sNm*v b_ªp “”CsSm¶p C«p Sm…”” bn³Njp¯n H^p fp¯w NqXn sNmXp¯p Mm³ iq¡v
C«psNmXp¯p. »uhnsâ N¿vNÄ N]än fp*pXp¯v sNm*v ^tf¨n Fs¶mXp sImUn¨p… ‘AÃ…
Sp\ns]m¶pw DXp¡p¶ntÃ?” fXnt]msX Mm³ bSps¡ Fsâ {ZÊpNÄ V^n¨p. FÃmw DXp¯v Mm³
ssks¡m fp_n]psX kmSn¡ sbm]n IpänWpw tWm¡n. B^pw Csöv D_¸p k^p¯n. Mm³ Sn^nªv
^tf¨n]psX tWs^ Sn^nªv ko*pw tImUn¨p… ‘CWn Ft¸mÄ B\p Mm³ ^tf¨ns] Nm\pN?” Fsâ
Ip*n H^p fp¯w S¶v Fs¶ bSps¡ SÅns¡m*v ^tf¨n b_ªp “”tkPw sbms¡maq… tW^w
bp`^p¶p…”” fWÊnÃmfWsÊmsX Mm³ bSps¡ ko«ns`¡v WX¶p… fSn`nWp fpNan Wn¶pw
dm¡\n]ns`¡v N]_n Mm³ bSps¡ ANt¯s¡¯n. B^pw D\À¶n«nÃ… Mm³ lÐfp*m¡msS fp_n]ns`¯n
N«n`n N]_n bpS¨p NnX¶p. FWn¡p_¡w k¶nÃ… ^tf¨n D¯^w WÂNm¯Sv Fsâ fWÊnsW fTn¨p.
f\n¡p«³ Fs¶ ssNkn«Sn FWn¡p tUgyw AbfmWkpw sSm¶n. MmsWm^p NjnkpsN«k³ Bs\¶v ^tf¨n
knIm^n¨v Nm\psfm? N¼n bphvSN§an`pw fäpw km]n¨n«pÅ BUy N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ^Sn]n sb®nsW H¶n NqXpS Sk\ ^SnfqÀ¨]n F¯n¨ Wm]N·m^psX NTNÄ Hs¡
l^n]ms\m? b`Spw Bs`mIn¨v Mm³ Fs¸msjm Mm³ D_¡¯ns`¡v kjpSn.””KnWq… Wo Fjpt¶äntÃ
CSp ks^… f\n 11 BNp¶p.” A½]psX knan tN«m\v Mm³ D\À¶Sv. “”½vw…”” fqans¡m*v Mm³
Sn^nªp NnX¶p. “”A§sW Wo Sn^nªp NnX¶p_§*. Fjpt¶Â¡v tfmsW. C{S]VnNw D_§n]mÂ
tNXm…”” A½ Fs¶ Fjps¶Â¸nt¨ AX§q F¶p fWÊn`m]s¸mÄ Mm³ bSps¡ N®p Sp_¶p. N®v fªan¡p¶
skan¨w…Mm³ ko*pw bpS¸nWXn]ns`¡v k`n]p¶Sv N*v A½ bpS¸p k`n¨p. “”sÈym… H¶v D_§mWpw
h½Sn¡nÃ… Cu A½.” Mm³ b^mSn b_ªv Fjpt¶äp tWs^ Npanfp_n]ns`¡p WX¶p. ASv
Npän]n«n^n¡p¶p. “”B^m At½ Npanfp_n]nÂ.” “”N`ym\n B]n^n¡pw” “”bns¶ Mm³ F§sW]m
bsÃms¡ tS¡ps¶. Akap k^p¶Sp ks^ Mm³ D_§s«…”” ko*pw H^p D_¡¯nWpÅ kjn sSanªsÃm F¶p
ht´mgn¨v Mm³ b_ªp “”Smsj]pw D*sÃm Npanfp_n… At§m«p tbmXm…”” fp_n]ns`¡p WX¶ Fs¶
A½ HmXn¨p. Mm³ AknsX Ss¶ S¸n¸nXn¨v Wn¡ps¼mÄ N`ym\n C_§n k¶p. sbänt¡m«v sbms` DÅ
H^p Hä]pXp¸m\v tkgw… fp`NÄ SpÅn¨mXp¶Sp N*n«v Smsj H¶pw C«n«nsöp sSm¶p¶p. CÃ…
WWknsâ bn¶n AkapsX C^p* Ipk¸p N`À¶ fp`¡®pNÄ Nm\mw… Fsâ sWm«w N*n«v N`ym\n
XÆs`Xp¯v fm_nWp Np_psN C«v f_¨p. H¶v Iqans¡m*v Mm³ tWm«w fmän tWs^
Npanfp_n]ns`¡v N]_n. kmSn`X¨v Mm³ fpOw NjpNn {dgn tbÌv FXp¡ps¼mÄ kmSn`n H^p
fp«v. “”B^m…”” MmWp_s¡ tImUn¨p “”Cäv–hv fo… kmSn H¶p Sp_¡msfm?” bp_¯v
N`ym\n]psX hz^w. “”F´nWm… Cs¸m Sp_¡m³ bänÃ…”” Mm³ b_ªp. “”H^p hmVWw FXp¡mWm..”
“”F´v hmVWw Bs\¶v b_” “”ssk tZm*vXv ]q Hm¸¬ U tZmÀ” fUm½ Cw¥ogn SpX§n. “”Mm³
Sq_ns¡m*n^n¡pkm… AtSm*v.” “”Ño… ]q sg]nws`Êv Sn§v… Mm³ bns¶ FXps¯mamw” {dgv
km]nt`¡n«v Mm³ Ipäpw tWm¡n. F´m\v AkÄ f_¶Smtkm? Hä sWm«¯n H¶pw N*nÃ. tXm]ns`äv
hoän C^p¶t¸mÄ B\Sv Mm³ N*Sv. kmgv–sd]v–hnWp Smsj C^n¡p¶ IkäpsNm«]psX
fqXn¡nX]n`qsX SÅn Wn¡p¶ H^p skÅ sbmSn.[l`ws

CsS´m\mskm??? Mm³ Fjpt¶äv fqXn Sp_¶p ASp ssN¿ns`Xp¯p tWm¡n… At¿… sf³hÊv BNps¼mÄ
sb®p§Ä Dbt]mPn¡p¶ bmZv…. ASn`¸Xn tIm^… H^p skXp¡p f\kpw. Smsj ko\ bmZv H^ä¯v
bnXn¨v Mm³ ASv Sn^n¨v IkäpsNm«]n C«p ssN NjpNn.

Npan¡ps¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ f\n¡p«sW N¿n FXp¯v b_ªp “”C¶s` Wm\w sNXp¯n]sÃm tfmsW. ssN¿pw
Wmkpw Ss¶ tk*n k¶p ^£¡v. ^tf¨n CWn Sn^nªp tWm¡psfm Ft´m? ‘ f\n¡p«sâ S`]n Hs¡
sSm«s¸mÄ H^p sI_n] tkUW. BUyfm]n«pÅ b^nbmXn B]Sp sNm*v sSm`n FknsXs]ms¡ k`nªp
sbm«n]n«ps*¶p sSm¶p¶p. skÅw Hjn¨t¸mÄ sI_n] WoäÂ. Npan Hs¡ Njnªv Mm³ bp_¯n_§n
fp_n]ns`¡p sbm]Spw N`ym\n HmXn Npanfp_n]ns`¡p sbmNp¶Sv N*p.
fpXns]ms¡ IoNn Np«¸Wm]n Mm³ Smtj¡v C_§ps¼mÄ N`ym\n AkapsX fp_n]psX kSn¡Â
{bSy£sb«p H^p sImUysf_nªp “”Wo AsSXp¯m]n^ps¶m” “”F´v? ‘ Mm³ AÚS WXn¨p “”Mm³ B
IkäpsNm«]n C«Sv…”” N`ym\n kn¡n kn¡n sImUn¨p. “”MmsW´m Ik_psb_p¡ns]m Wo sNm«]nÂ
C«sSms¡ sb_p¡m³? Wo F´m ASn C«Sp… Npanfp_n]msN Fs´m^p Wmäfm]n^p¶p.” Mm³ H^p
W¼^n«p. “”ASv… Wo A_n]*… “” N`m\n Sn^nªp WX¶p. Aksam¶p I½ns]¶p_¸v…

‘At½… knl¡p¶p… “”Smsjs]¯n tb¸À FXp¯p sNm*v Mm³ knan¨p b_ªp… ‘Du\p Njn¡m_m]n.
At¸mjm\nknsX H^p¯³ {bmS Njn¡m³ F¯p¶Sv” F¶p b_ªv sNm*v A½ e£\sfXp¯v sk¨p. e£\w
Njn¨v tb¸s_ms¡ km]n¨v Njnªv Mm³ än.kn]n N®pw W«v C^p¶p. Mm]_mjvI hnWnf… hpt^gv
tPmbn]psX S«psbman¸³ Z]s`mPv Hs¡ AVnNw hin¡m³ FWn¡m]nÃ. Mm³ Fjpt¶äv dm¡\n]ns`¡p
sbm]n. hpWn`nsâ ko«nt`¡v kn«mt`m F¶v In´n¨p. AknsX sI¶m “”C¶`s¯ kntlg§Ä’ kna¼*n
k^pw Fs¶mÀ¯v tks*¶v sk¨p. hf]w sbmNm³ H^p kjn]pw CÃmsS Wn¡ps¼mÄ B\v Smsj Wn¶pw
Bt^m N]_n k^p¶ lÐw sN«Sv.tWm¡ps¼mÄ N`ym\n Fs´m sbmSn]pfm]n fp_n]ns`¡v N]_p¶Sv
N*p. F¶ns` sNm¨v sINp¯m³ Fjps¶äp. dm¡\n]psX kl¯v NqsX Mm³ bm^bänt`¡n_§n,
fp_n]psX skânt`ä_n ssN F¯n¨v k`nªv N]_n en¯n]n SÅnWnÂNp¶ kmÀ¸n Nm`q¶n F¯n¨v
tWm¡n. N`ym\n kmSn`X¨v FWn¡v bp_w Sn^nªv sbmSn]jn¡pN]m\v… Hm… ‘knhvbÀ’ Bt\m
CkÄsX {dmâv… N`ym\n ssWän fpNans`¡v sS_p¯v N]än A^¡p fpNan sN«n sk¨p. sim
Fs´m^p Np*nNÄ… B gÍn H¶p Du^ns]¦n F¶m{Pin¨s¸mÄ Ss¶ ASv hwekn¨p. sk®¡p*nNÄ
sk®¡p*nNÄ F¶p CSnsW B\p b_]*Sv…sNm ¨pbp hvSNw.tNmw skap¯v t^mfw H¶pfnÃsS Sna§p¶
B Np*nNapw SpXNapw N*v Fsâ km]n skÅfq_n… AsSm¶p sSmXm³… SjpNm³ bän]n^ps¶¦nÂ…
Ckao Wn`¡p bq_pw kmNv–hv sI]vSp N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nm\ptfm? fWÊns` In´NÄ f\n¡p«Wn`pw F¯n. f\n¡p«³ gÍn¡pÅn C^p¶v
Fjpt¶äSv H^n¯n^n tkUWt]msX Mm³ A_nªp. gÍn D^]mSn^n¡m³ Mm³ H^p ssN sNm*v gÍn
Smtjm«n_¡n AksW skan]ns`Xp¯p. B sk®¡p*nNÄ tWm¡n H^p ssN bnXn¨mt`m
Fs¶Wn¡p*m]n^p¶p… bs£ tkUW… ASp sNm*v Mm³ N`ym\n]psX B sk®¡p*nNsa Fsâ fWÊnt`¡v
bNÀ¯n. gÍn¡pÅn bmZv sk¨v ASv ko*pw Sn^n¨v CXps¼mÄ N`ym\n]psX I¡^bq_nsâ UÀlWw
Nn«psfm F¶p tWm¡n Mm³ Wn¶p. kaÀ¶p sNm*n^p¶ f\n¡p«³ ko*pw tkUWNÄ D\À¯n. H^p ssN
sNm*v Mm³ f\n¡p«sW sbmSnªv Blzhn¸n¡ps¼mÄ B\v sbs«¶v f_pssN kjpSn]Sv. I´n]pw SÃn
tWs^ bm^¸äns`¡v ko\p. AN¯v NmÂsb^pfmäw… Mm³ fSn`nWXpt¯¡p k`nªp. kmSn`nsâ hm£]psX
lÐw tN«v Mm³ tkPw dm¡\n]nt`¡v HmXn fp³ kl¯v Wn¶p. “”Wo F´m CknsX sI¿ps¶…””
kmSn¡ N`ym\n]psX kn_¡p¶ hz^w. Wm\t¡XpwtUgykpw Hs¡ sIÀ¶p fpOw BsN Ipk¶n^n¡p¶p.
“”MmsWm¶pw sI¿p¶nÃsÃm…”” f\n¡p«³ SoÀ¯n^n¡p¶ NqXm^w f_]v¡m³ `p¦n tft`m«v
sbm¡n¸nXn¨v Mm³ b_ªp.””Wo fp_n]n F¯n tWm¡n]nsÃ? ]q ZÀ«n sshz³…”” N`ym\n Io_n
“”Mm³ A½m]ns]mXv b_ªv sNmXp¡p¶p*v…”” Ikn«n sfSn¨v AkÄ WX¶N¶p. kmSn D_s¡ AX¡p¶
lÐw tN«p.
Iv–sJ… H¶pw tk*m]n^p¶p… AkÄ A½s]mXv F§mWpw b_ªmÂ… CsSms¡ AÑWpw A½mkWpw A_nªmÂ…
bns¶ Fs¶ KoksWmsX skt¨¡nÃ… Hmt^m hf]¯v tSm¶p¶ UpÀdp²nNÄ… CWn CknsX Wn¶mÂ
l^n]mknÃ… A½t]mXv b_ªv Mm³ hpWn`nsâ ko«nt`¡n_§n.

hpWn`nsâ koXXp¡pwsSm_pw FWn¡v AknsX sbmNp¶SnsW bän Bl¦]m]n… Fsâ b^mK]¯nsâ NT
AktWmXv b_]m³ Wm\t¡Xv. Mm³ k*n Sn^n¨v tWs^ Umfptk«sâ Im]¡X]ns`¡p kn«p. “”R… F´m
KnWq… C¶p Nq«pNm^WntÃ…”” Umfptk«³ sImUn¨p. “”hpWn`nsW C¶p N*nà Umfptk«m… NXp¸¯nÂ
H^p Im]… hv–sbgyÂ…”” Mm³ b_ªp “”NXn kÃSpw tkt\m tfmsW” Im] sNm*v sk¨v Umfptk«³
sImUn¨p. “”^*v b^n¸pkX]pw bjw sbm^n]pw sbm^s« Umfptk«m” kmSn¡ hpWnÂ. “”Rm… Mm³
sImUn¨tS DÅq I§mSns]knsX F¶v…”” Umfptk«³ hpWn`ntWmXm]n b_ªp “”Wo k^p¶Spw Cu kjn
sbm^p¶Spw Mm³ ko«n Wn¶pw N*p. CknsX¡]n^n¡pw F¶v Duin¨p.” AXp¯p k¶n^p¶v hpWnÂ
b_ªp. Mm³ H¶p fqan Im] H^p k`n NpXn¨p. Umfptk«³ NXn sk¨n«p sbm]SnWp tlgw lÐw
Smjv¯n Ak³ sImUn¨p “”F´mXm N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fpOs¯m^p km«w? Akan¶s` C_§n k¶ntÃ?” “”G]v ASÃ… ko«n H^p {blv–Ww”
“”F´v bän? Wo N`ym\n]pfm]n ko*pw DX¡nt]m?” “”½vw” Mm³ fqan. “”FXm Cu DXs¡ms¡
Naªv AktamXv Nq«pNqsXXm… Wnsâ A½mksâ tfmam]Sv sNm*v bpNjv¯pN]Ã… F´m D^p¸Xn… Fs¶
H¶p b^nI]s¸Xps¯Xm” Mm³ fpOs¯m^p In^n k^p¯n ko*pw S` NpWn¨n^p¶p. “”CsSs´m Nm^yfm]
DX¡m\sÃm… F´mXm Nm^yw. F´m]m`pw tbms«… km Wfp¡p Smka¯ns`¡v sbmNmw. WsÃm^p shm]¼³
hmVWw H¸n¨n«p*v.”

Im]]pw NXn]pw Hs¡ SoÀ¯v M§Ä Smka¯nt`s¡¯n.AknsX F¯n]s¸mÄ Mm³ H^p hnP^äv
N¯n¡ps¼mtj¡v hpWn hmVWkpw B]n F¯n. “”s¥³cnXn¨v” F¶ scm_n³ knhv–NnNapsX S`sSm«¸³
“”CsSknsX¶v H¸n¨p Wo? AXnsbman…”” Np¸n N¿n FXp¯v sNm*v Mm³ sImUn¨p. “”W½psX H^p
Nhn³ Updm]n Wn¶pw k^pt¼mÄ sNm*v k¶Sm. ^kns]mXv Mm³ Np_¨v N^n¡v sI¯m³ b_ªn«p*v.”
Wnfng§Ä¡Nw N^n¡pNapw sNm*v ^kns]¯n fq¶v N^n¡pNÄ sI¯n ASn`pÅ skÅw bNpSns]maw
NÅpNpX¯nt`¡v bNÀ¶v Np¸n sbm«n¨v N^n¡ns`¡v Hjn¨p. Ht^m N^n¡v sbm¡n Int]jv–hv b_ªp
FÃmk^pw H^p NknÄ C_¡n. “”knhv–Nn C¯n^n NqXns¸m]nsà F¶m…”” hpWn b_ªp “”G]v C¯n^n
Np_ªp sbmt]m¶m…”” ^kn Ssâ Aen{bm]w b_ªp “”§m… Unkhkpw b«]Xn¡p¶ WnWs¡ms¡ A§sWt]
tSm¶q” CXs¡m^p bpN]pw N¯n¨v bSps¡ M§Ä H^p N^n¡v Nm`n]m¡n. AXp¯ _u*v Hjn¨p NpXn¨v
SpX§n]s¸msj¡pw Mm³ bSps¡ HjpNm³ SpX§n. “”Mm³ sbms«… FWns¡mjn¡*…”” Np¸n A§sW Ss¶
Nfjv¯n H^p NknÄ NpXn¨v ^kn b_ªp. “”FXm… Nq¼v N^nªp sbmNpw Wo C§sW NpXn¨m”hpWnÂ
lmhn¨p. “”WnWs¡mjn¡s«…”” Fsâ D¯^¯nWp Nm¯p Wn¡msS hpWn Hjn¨p.
^*mw _u*v Njn¨psNm*v C^n¡ps¼mÄ Fsâ ssN¿n Wn¶pw hnP^äv FXp¯v sNm*v hpWn b_ªp…
‘F´mXm Wo C§sW A*n sbm] A®msW sbms` C^n¡ps¶… In]À A¸v fm³…”” ‘A*n]pw sbm]n
fmWkpw sbm]n tfmsW” S`¡p bnXn¨ knhv–Nn S¶ hzS{´¯n Mm³ b_ªp. F¦n`pw C¶`s¯
Wm\t¡XnsW Np_n¨p b_]m³ Fsâ AenfmWw h½Sn¨nÃ. “”C¶v ^mkns` Np«n¡j¸p fq¯p F¶p b_ªmÂ
fSn]sÃm… B f_ptSsX fp_n]n MmsWm¶p F¯n tWm¡n” “”FXm NÅm… AksamXv HX¡ms\¶sà Wo
b_sª… F¶n«v…”” ‘Rm… H^p d`ioW Wnfng¯n A§sW bäns¸m]n… ho³ bnXn¨t¸mÄ Np® sbm§n”
“”hzmemknNw…”” hpWn fpjpfn¨p. “”C¶`s¯ hwek¯nsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv dm¡n]m]n AknsX WÃ tkUW… AksW H¶p A]¨nXmsf¶p knIm^n¨v ssN FXp¯s¸mÄ
sS¶n Smsj. AkÄ Nt¿msX bnXn¨p F¶v b_ªm fSn]sÃm” Mm³ ØnSnPSnNÄ knk^n¨p. “”½vw
hwPSn ho^n]Êv B\sÃm.” hpWn kn`]n^p¯n. “”A½t]mXv b_]psf¶m eog\n. F§mWpw
b_ªmÂ…bns¶ Sq§pNs] kjn DÅq. Akam]Sp sNm*m tbXn. In`¸w knan¨v b_]pw” “”G]v… A§sW
k^m³ kjn]nÃ… Aka{S StâXn B]n^pt¶Â Wnsâ sINnXs¯m¶p IqsXmsX sbm«nt¨sW. Wo k^p¶ ks^
AkÄ fp_n¡p bp_¯n_§n]nà F¶tà b_tª… As¸m Akap b_]m³ hmVyS CÃ.” hpWn`nsâ Aen{bm]w
l^n]ms\s¶Wn¡v tSm¶n. H^p bs£ AkÄ b_]nÃm]n^n¡pw. F´m]m`pw ^m{Sn¡p fp³sb ko«ns`¡v
tbmN* F¶p Mm³ So^pfmWn¨p. fq¶mfs¯ _u*v Hjn¨Spw SoÀ¯Spw Mm³ A_nªtS CÃ… bn¼n^n B]n
D_§n sbm]Spw A_nªnÃ…… ‘km… kÃSpw Njn¨n«v k^mw… knl¡p¶p…”” Fs¶ S«n Fjps¶Â¸n¨v
sNm*v hpWn b_ªp. tW^w hÔy]m]n… C^p«p fqXn SpX§n]n^n¡p¶p. S`¡nt¸mjpw H^p fµn¸v.
Mm³ Fjpt¶äv hpWn`nsâ bn¶ms` WX¶p… Fsâ Nm`p l^n¡v Wn`¯p_¡p¶nÃ. Umfptk«sâ Im]¡X]nÂ
tbm]n tbmt_m«]pw In¡³ N_n]pw Njn¨v ^*v ¥mÊv Wm^§m skÅw NpXn¨s¸mÄ B\v C¯n^n
Blzmhfm]Sv. bns¶ ko*pw hpWn`nsâ ko«ns`s¡¯n Aksâ fp_n]ns`¡v F¯n. ¥mÊpNÄ FXp¯v H^p
hv–tfmÄ Hjn¨v FWns¡m¶p Wo«n hpWn b_ªp. “”CSpw NqXn sNänt¡m… FÃmw Woäm]ns¡mÅpw.”
¥mÊv km§n Häk`n¡v ASp AN¯m¡n Mm³ N«n`nt`¡n^p¶p.

^m{Sn sskNp¶Sp ks^ Ht^m hv–tfmapNÄ AN¯v sbm]ns¡m*n^p¶p. “”FXm… Mm³ ko«ns`¡p
tbm\p…”” hpWn`nsWmXp b_ªv Mm³ Fjps¶äp. “”Cu Wn`]n Wo sbmN*. C¶nknsX NnXt¶m”
“”G]v… FWn¡v Npj¸sfm¶pw CÃ. ko«n tbm\w.” Mm³ S¸nS¸n bXnNÄ C_§n ssd¡nW^nNn F¯n.
ÌmÀ«m¡m³ Ss¶ C¯n^n bmXpsb«p. Nm`pNapw N¿pw kj§p¶nÃ… ssd¡psfXp¯v Mm³ brps¡
ko«ns`s¡mXn¨p… Np_¨ S\p¯ Nmäv AXn¨s¸mÄ C¯n^n Blzmhw tSm¶n SpX§n. ko«n N`ym\n
D*m¡ns]¡mkp¶ eqN¼§sa Np_n¨m]n^p¶p At¸mjpw In´. kjns] H^p bm*n t`m_n¡m^sâ sS_n
tNs«¶ÃsS fäp Npj¸§Ä H¶pfnÃmsS ko«ns`s¡¯ns¸«p. ssd¡v sgZn sk¨v Mm³ Fsâ N¿n DÅ
Imkn sNm*v NSNv Sp_¶v ANs¯¡v N]_n. Mm³ {bSo£n¨ tbms`m¶pw B^pw Nm¯n^n¸nÃ…
D_¡fms]¶v tSm¶p¶p. Mm³ AVnNw lÐfp*m¡msS fp_n]ns`¡v WX¶p. fp_n]ns` C^p«n Mm³
Np_¨v tW^w C^p¶p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv In´n¨p… N`ym\n b_ªp Nm\psfm Fs´¦n`pw F¶ In´ Fs¶ kÃmsS A`«n. AkhmWw
H^p So^pfmWw FXp¯n«v Mm³ fp_n]nÂ
Wn¶pw bp_¯n_§n. S`]n sIm^¡p bN^w knhv–Nn HmXps¼mÄ kntkNsfknsX… Mm³ N`ym\n]psX
fp_n `£yfm¡n Wo§n.N`ym\n]psX fp_n]psX fp¶n F¯n Mm³ H^p Wnfngw NmtSmÀ¯p…
WnlÐS]pw knhv–Nn]pw S¶ ssV^y¯n Mm³ AkapsX fp_n]psX kmSn sfsà SÅn. Npän]n«n«nÃ…
kmSn bmanNÄ¡v CX]n`qsX Mm³ Hs¶¯n tWm¡n… skânt`ä_n Wn¶pw k^p¶ Wn`mknsâ skan¨w
fp_n]n H^p Caw {bNmlw knS_n. Mm³ H¨]p*m¡msS fp_n]n N]_n kmSn tIÀ¯X¨p
N«n`nWXpt¯¡v Wo§n. fp_n]n WX¡p¶sSm¶pw A_n]msS hpOWn{U]n N`ym\n… fpXn fpOs¯
bmSn f_¨n^n¡p¶p… Sma¯n D]À¶p sbm§p¶ fm_nXw… ASn SÅn WnÂNp¶ sM«pNÄ B skÂskäv
ssWän]n sk_n«v Nm\mw… SpXNÄ¡v tfs` N]_nNnX¡p¶ ssWän… Nm`pNÄ¡nX]ns` Urlyw
f_]v¡p¶Sp ASnsâ Wnj`pNÄ fm{Sw… NXsªXp¯ sbm`pÅ B Nm`pNÄ Wn`m skan¨¯n Sna§p¶p.
Fsâ hn^NÄ¡p IqXp bnXn¨p… Mm³ B SpXNan tWm¡ns¡m*v N«n`nWXp¯v Wn`¯p fp«pNp¯n
C^p¶p… WWp¯ t^mf§Ä ka^p¶ B Nm`n tWm¡n Mm³ C^p¶p… sSm«p sSm«nà F¶ f«n Fsâ
kn^`pNÄ Nm`pNan`qsX… B sk¬SpXNapsX AN¯qsX sS¶n Wo§n. fUWbpgvb¯nWp tWs^ Wo§n] Fsâ
kn^`pNÄ N«n]n SÅn Wn¡p¶ Sp\n]n SXªp… Hm… C¶m\sÃm Akap bmZn«Sp N*Sv… ssWän¡p
skan]n`qsX Fsâ kn^`pNÄ ko*pw fpNans`¡p sbm]n… sbm¡nanWp Ipäpw A^nNpNan`pw Fsâ
kn^`pNÄ kr¯w k^¨p… Wmen]n Wn¶pw B`n` k]_n In{S§Ä k^¨p sNm*v Fsâ kn^`pNÂ
N`ym\n]psX k`Sv fp`sM«pNapsX fpNan D^hn… sM«nWp fpNan D^hn] kn^`pNÄ sfsÃ
sM«nsâ A^nNpNan`qsX D^hn WX¶p… D^h`n ^hw sNm* B sM«pNÄ ssWäns] Spa¡sWs¶m\w
sbm§n k¶p… N`ym\n H¶p M^§n. Fsâ kn^`pNÄ sfsà CXSv sM«pNans`¡v Wo§n bSps¡ Aks]
D^hn Fjpt¶Â¸n¨p SpX§n. AtS hf]w Fsâ CXSp ssN kn^`pNÄ N`ym\n]psX SpXNapsX AN¯v
fsäm^p In{Sw k^¨psNm*n^p¶p. N`ym\n ko*pw M^§n… M^¡w Wo*v fqa`pNam]n… fm_nXw
NqXpS D]À¶psbm§m³ SpX§n. Fsâ CXSv ssN ssWän¡v AN¯qsXsbm¡nanWp sSm«v Smsj
A^s¡«n C¡nanN D\À¯m³ SpX§n. sM«pNsa bqÀ\fm]pw Fjps¶Â¸n¨v Fsâ k`Sp ssN]ns`
kn^`pNÄ N`ym\n]psX Nknan`qsX B sI©p*pNant`¡v Wo§n. ASn^pNan`qsX H¶v k`w sk¨v Fsâ
kn^`pNÄ B bknjmV^§an`qsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sS¶n Wo§n. hvbÀlW¯n B bpgvb§Ä AÂbw kn^nªp… Fsâ kn^`pNÄ B knXkn`qsX
B sI©p*nsâ AN¯pkl¯v frUp`S]n D^hns¡m*v Wo§n…N`ym\n]psX Wmkn³ Sp¼nsâ WWsksâ
kn^`pNan sSm«p. fqa`pw M^§`pw sbs«¶v Wn¶p… ‘B^m ASv…”” N`ym\n]psX kn_]mÀ¶ hz^w.
Hä¨m«¯nWv Mm³ AkapsX tf N]_n. AkapsX Njp¯n Np¯n¸nXn¨v Mm³ b_ªp “”fn*^pSv.
sNm¶pNa]pw Mm³. Wo Fs¶ bän b^mSn b_]pw AtÃ… A½t]mXv kÃSpw b_ªmÂ… Wns¶]pw sNmt*
Mm³ sbmNq” Sn^ns¨m^m{Nf\w Mm³ {bSo£n¨nÃ…AkapsX BªpÅ SÅ`n Mm³ N«n`n Wn¶pw
sS_n¨p… kojp¶SntWmsXm¸w S` FknsXs]m sI¶nXn¨p… Fsâ N®pNan C^p«p N]_n.

“”KnWq… Fjpt¶Â¡v… sNmtaKn tbmNt*?” A½ Uqs^ FknsX Wnt¶m knan¡p¶ sbms`… S`¡v H^p
b¯v Nns`m NqXn] tbms`… knhv–Nn]psX sN«v kn«n«nÃ… C¶s` N`ym\n]psX fp_n]n tbm]Sv
hzbvWw B]n^ps¶m? Mm³ S`]psX bn¶n sSm«v
tWm¡n. WÃ tkUW… As¸mÄ hzbvWw B]n^p¶nÃ… C¶`s¯ Unkhw sfm¯w H^p N_p¯ WmÄ Ss¶. CWn
Fs´ms¡ hwekn¡mWn^n¡ps¶m Fs´m? CsSms¡ AÑWpw A½]pw A_nªm koXnWp bp_¯m]Sp Ss¶. AkÀ
A_nªp Nm\ptfm. N`ym\n]psX fp_n]psX tWs^ Mm³ H¶p bman tWm¡n… CSp ks^ Sp_¶ f«v
Nm\p¶nÃ… AkapsX fp_n]n Wn¶pw Mm³ Fsâ fp_n]nt`¡v F§sW F¯n F¶p F{S Bt`mIn¨n«pw
bnXnNn«p¶nÃ… CWn CSp hzbvWw B]n^ps¶m? D_¡¯n F§mWpw S` CXn¨Sms\m? Bs^mXv
tImUn¡m³… Npanfp_n]n F¯n Mm³ tWs^ gk_nWp Nosj sbm]n Wn¶p. S\p¯ skÅw S`]nÂ
ko\t¸mÄ Blzmhw tSm¶n.

sskNn F¯n]Sp sNm*v BUys¯ ¢mÊn N]_msS Mm³ NmâoWn F¯n. hpWn`knsX tW^s¯ C^n¸p
bnXn¨n«p*v. H^p sFhv–{Now Njn¨p sNm*v C^n¡p¶p. sN«v knXmWpw kmap sk¨Snsâ £o\w
fm_mWpw Hs¡ D¯fw B\p sFhv–{Now F¶p Ak³ b_]m_p*v. H^p Im]]pw km§ns¡m*v MmWpw Aksâ
NqsX NqXn. “”Wo C¶s` ko«n F¯ns¸t«m tfmtW UntWlm…”” ‘Rm… H^p bm*n]psX sS_n
tNs«¶`msS fäp Npj¸§Ä H¶pw CÃmsS F¯nsb«p” “”Wo sbm]Sn bns¶ kmsamXv kmÄ B]n^p¶p
sfmsW… Cs¸mjpw Wà S`tkUW” sWän]n ssN sk¨v hpWn b_ªp “”Fsâ]pw S` sb^p¡p¶p.
ASnsâ NqsX S` FknsXs]m CXns¨¶pw sSm¶p¶p. Mm³ Wnsâ ko«n sk¨p F§mWpw
ko\m]n^ps¶m?” S`]psX bns¶ ssN HmXn¨p sNm*v b_ªp. “”G]v… FknsX sWm¡s«… CsSknsXs]m
Nm^yfm]n fp«n]Sm\sÃm… fp_nªn«p*v. FknsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f_nªp ko\SmXm”[l`ws 154876

fp_nkp b^ntlmVn¨v hpWn b_ªp. “”GknsX sbm]n f_nªp ko\Sm\mskm? AXp¯ HukÀ B^psX
B\v…”” ‘AXp¯Sp N^Xn]psX ¢mÊv B\v tfmsW. FWn¡Sn Cs¸msj Aäâ³hv Np_km. CWn]pw
tN_mSn^p¶m A]msasâ Io«v No_pw. km…”” M§Ä ¢mÊnt`¡v WX¶p. sbmNp¶ kjn sNmtaKnÂ
bSnknÃm¯ H^p Sn^¡v… Npt_ k]Ê·m^pw Bânfm^pw bntÅ^pw Hs¡ Wn¸p*v. “”FXm… C¶m\p
Nu¬h`n§v SpX§ps¶. W½psX BUy _mPn§nsâ C^NÄ B^m\v F¶v C¶p So^pfmWn¡p¶p.” H^p
NŨn^ns]msX hpWn b_ªp. “”fp`NpXn fm_m¯ Nps_ F®w D*sÃmXm… km N^Xn]psX ¢mÊv
Njnªn«v tWm¡mw” Mm³ tkPw ¢mÊnt`¡v WX¶p.

¢mÊv Njnªv M§Ä bpSn] C^Nsa Nm\m³ C_§n. CSn F{S tbÀ tI^pw F¶p ]msSm^p bnXn¯kpw
CÃ… k¶ FÃm¯nsW]pw sfm¯w Nm\pN, F{S I^¡pNÄ k¶p, Bs^ Hs¡ _mPn§nWp sWm«fnXmw Fs¶ms¡
DÅ H^p N\s¡Xp¸v. C¶s` F¶ N_p¯ AVym]w f_¶v Mm³ tIt¡_m³ NqXptSXn F¯p¶ bpSn] b_kNsa
Nm\m³ sbm]n. AknsX FÃm S^¡m^pw D*v… {Pmfo\S]psX Wngv–Na¦S Cs¸mjpw Na]msS hq£n¡p¶
WmX³ sb¬sNmXn fpSÂ Atf^n¡]n`ms\m F¶p sSm¶n¸n¡pfm_v AÄ{Xm sfmtZ¬ B] WmX³ fUm½
ks^…. bphvSN¸pjp F¶p fpO¯v FjpSnsk¨kÀ fpSÂ AXnsbman Ip\¡p«·mÀ ks^… Ak^psX
KoknS¯nsâ kjn¯n^nkn Wn¡p¶p. H^p kÀgw fp³bp H^¸w tbXns]msX MmWpw B Nq«¯nÂ
D*m]n^p¶p. bj] Nm`w A]kn_¡n bpSn] bntÅs^ tWm¡n A§sW WX¡ps¼mÄ B\v B fpOw Mm³
N*Sv… ^m{Sn]n DUn¨ bqÀ\I{µtW tbms`… knXÀ¶ hq^yNm´n tbms` Wngv–Na¦S kna]mXp¶ B
fpOw… kÀg§am]n Fsâ DbtdmV fWÊn D*m]n^p¶, hzbvW§an fm{Sw N*, tW^n«v Nm\m³
sNmSn¨ AtS fpOw…

‘F´mXm b´w N* sb^p¨mjns] tbms` AknsX Wn¡ps¶. tkPw kmXm” hpWn`nsâ lÐw Fs¶ D\À¯n.
“”Um AknsX…”” F¶p b_ªv Mm³ As§m«v ssN Iq*n. FknsX sbm]n… Mm³ Ipäpw tWm¡n. CÃ…
F§pw Nm\mWnÃ. Fs¶ H^p fm{S]n sfmin¸n¨v Fs§m NX¶p Naªn^n¡p¶p. “”F´mXm…”” hpWnÂ
ko*pw sImUn¨p. “”H¶pfnÃ… b^nI]w DÅ Bs^s]m N* tbms`.” BÄNq«¯n ko*pw {bSo£t]msX
tWm¡ns¡m*v Mm³ b_ªp. “”km tbmNmw… AXp¯ HukÀ SpX§m_m]n” A¶p fpjpk³ Fsâ fWÊn B
fpOw B]n^p¶p… D¨¡v Mm³ sNmtaKv fpjpk³ fsäm^p Sn^¨n WX¯n. bs£ c`w WmhvSn.¢mÊpNÄ
Njnªv Sn^n¨v sbmNmWpÅ hf]w B]n… C¶`s¯ hwek§apsX ekngy¯pNÄ Fsâ fWÊn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p e]w kaÀ¯m³ SpX§n. Mm³ ss`{d_n]n tbm]n bphvSN§Ä f_n¨v
tWm¡ns¡m*n^p¶p… C^p«m_m]s¸mÄ H^p eqN¼w {bSo£n¨v sNm*v Mm³ sfsà ko«nt`¡v C_§n…
tNmtaKn Wn¶pw ko«nt`¡pÅ kjn fpjpk³ Fsâ fWÊn NpätdmV¯nsâ em^w NqXns¡m*v k¶p.
k*n sgZn sk¨v ko«ns`¡v N]_ps¼mÄ Mm³ kn_¡p¶p*m]n^p¶p… AÑsâ sdÂänsâ IqXv b*v A_nª
Wnfng§Ä A]kn_¡ps¼mÄ. ko«n N]_ps¼mÄ H^p hvflmWfqNS B\v k^tkä¯v. t{Zm]n§v _qfnÂ
H^p tb¸_pw km]n¨v Aѳ C^n¡p¶p. AXp¡a]n Wn¶v bm{S§Ä NnXp¡p¶Sv tNÄ¡mw. “”^mtV… tU
F¯n Wnsâ sbmt¶mfW bp{S³.” AÑsâ NXp¯ lÐw Fsâ kn_ Nq«n… sNmtaKn bYn¡p¶p F¶p
b_ªns«´v… Cs¸mjpw Aѳ H¶p NXp¸n¨v tWm¡n]m Fsâ fp«nXn¡pw. “”FknsX B]n^ps¶Xm C¶s`
^m{Sn? tW^¯pw Nm`¯pw ko«n F¯\w F¶p Wnt¶mXv b_ªn«ntÃ?” AÑsâ sImUy¯nWp fp¶n Mm³
S` NpWn¨v Wn¶tS]pÅq. “”tImUn¨Sv tN«ntÃ. sNm¨p bphvSNw.tNmwFknsX sbm]n
NnX¡m]n^p¶p C¶s` F¶v” S`]n BUys¯ Nnjp¡p ko\p “”Wn§Ä C§sW hv–tägWn tImUn¡p¶
tbms` AktWmXv sImUn¨m Ak³ F§sW]m b_]pN” A½ Fs¶ bn´m§ns¡m*v b_ªp. “”Mm³…
tWm«v–hv FjpSm³… hpWn`nsâ ko«nÂ…”” Mm³ kn¡n “”WnW¡v f^ymU]v¡v tWm«v–hv FjpSn]mÂ
F´m. ASnWv ¢mÊn N]_n]m AtÃ.” AXp¯ Nnjp¡p ko\p. “”B S` Sn^nªksâ Nq«psN«pw”
Nnjp¡pNapsX F®kpw làn]pw NqXn k¶p H^p Nnjp¡v S`¡v bn¶n`m\v Nn«n]Sv… {bm\³ sbmNp¶
tkUW Mm³ NXn¨fÀ¯n. “”fSns]t¶… Aksâ S` Wn§ap Nnjp¡n sbm«n¡pw.” A½ CX¡v N]_n Fs¶
D´n SÅn fpNant`¡v kn«p.[l`ws 154881

fp_n]n N]_n Mm³ NSNX¨v ss`äv A\¨v NnX¶p. tkUWt]¡mÄ Gs_ Blzmhw B]n^p¶p fWÊnÂ….
N`ym\n H¶pw b_ªn«nà F¶ Blzmhw. bs£ A½ Du\p Njn¡m³ knan¨s¸mÄ Mm³ b^nekw WXn¨v
NnX¶p. A½ bSnkp tbms` k¶v Fsâ AXp¯n^p¶v AWpW]n¸n¨p. bs£ Mm³ Njn¡nsöv UpÀÆmln
bnXn¨p… Smsj sI¶p A½ AÑsWmXv Fs¶ {bSn kj¡v NqXp¶Spw sN«p. “”A{S¡v kmln Bs\¦nÂ
Ak³ Njn¡s*Xn. H^p Unkhw b«n\n NnX¶Sv sNm*v Is¯m¶pw sbmN¯nÃ.” Aѳ kmPzmUw
WnÀ¯ns¡m*v b_]p¶Sv Mm³ tN«p. N`ym\n]psX fp_n]n Wn¶pw AW¡w H¶pw tN«nÃ. Mm³
Blzmht¯msX NnX¶p_§n.

bntä¶v bSnkp tbms` sNmtaKnt`¡v sbm]n. F¦n`pw H¶n`pw fWÊv D_¡p¶nÃ… Mm³
hpWn`ntWmXv Aksâ koXnsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Smt¡m km§ns¡m*v sbm]n. Aksâ AÑWv sNm]¼¯q^n tKm`n B]Sv sNm*v AkÀ
ko«n Nm\nÃ. AknsX sI¶v sk_psS än.kn tWm¡n C^n¡ps¼mÄ B\p H^p dp²n N¯n]Sv…
^tf¨ns] Nm\m³ tbm]ms`m? l^n]mknÃ… Cs¸m ^tf¨n]psX ko«n sbm]m Bs^¦n`pw Hs¡
Nm\pw. Mm³ koXp bq«n Smka¯nt`¡v WX¶p. Npa¡^]n Npan¡p¶k^psX Nq«¯n ^tf¨ns]
Nm\mªSv Fs¶ Wn^mls¸Xp¯n. sk_psS H^p hnP^äpw N¯n¨v AknsX C^p¶t¸mÄ fSn`nsâ A^nNnÂ
Wn¶pw H^p lÐw. “”C¶v sNmtaKn sbm]ntÔ ^tf¨ns] N*v Fsâ DÅn ht´mgw sbm«ns]¦n`pw
Mm³ bp_¯v Nm\n¨nÃ. “”hpOfnÃ… ASp sNm*v Sn^n¨v k¶Sm” Mm³ NÅ AhpOw AenW]n¨v sNm*v
b_ªp. “”WÃ S`tkUW. Njp¯p ks^ tkUWn¡p¶p” “”F¶n«ms\m Cu bpNs]ms¡ k`n¨v N]äps¶. Cu
Np{´m*w Nm^\w B\v Hms^m AhpO§Ä k^ps¶” “”DbtUln¡p¶SÃsS H¶p Sn^p½n S^mw F¶p
b_]p¶nÃsÃm ^tf¨n” Mm³ b^nekw WXn¨p. “”knNv–hv dmw Dt*m. Mm³ Sn^p½n S^mw” ^tf¨n
fSn`nWXpt¯¡v WX¶v sNmH*v b_ªp. “”CknsX Wn¶ms\m Sn^p½ps¶. tk* tk* ^tf¨n¡v tks_
b\n Nm\pfm]n^n¡pw. sbm]v–t¡maq” Mm³ b_ªp “”l^n Mm³ ANt¯¡v k^mw. AknsX tks_
Bs^¦n`pw Dt*m?” ^tf¨n sImUn¨p. “”CknsX B^pw CÃ. Mm³ fm{Stf DÅq.” tSXn] kÅn Nm`nÂ
Ipän] hs´mg¯n Mm³ ko«nt`¡v WX¶p.^tf¨n H¶p hwl]n¨v ko«nWNt¯¡v k¶p. “”Mm³ dmw
FXp¯n«v k^mw” Mm³ hpWn`nsâ fp_n]nt`¡v sbm]n. dmw FXp¯v Mm³ Smsjm«v k¶t¸mÄ ^tf¨n
NmÀsbän C^p¶v än.kn Nm\p¶p. »uhnWpw `p¦n¡pfnX]n fX¡pNÄ B]n NnX¡p¶ WPvWfm] k]À…
N_p¯ »uhnWpÅn koÀ¸pfp«n Wn¡p¶ fp`NÄ… A`hfm]n sN«nsk¨n^n¡p¶ fpXn. Mm³ ^tf¨n]psX
AXps¯¯n C^p¶p… F¶n«v S` B fXn]n Im]v¨p. “”CsS´m… fXn]nt`m«v N]_n NnX¡pkms\m?”
^tf¨n sImUn¨p “”bns¶ F§sW]m dmw tS¡ps¶” Mm³ Wngv–Na¦fm]n tImUn¨p. “”½vw… NÅsâ
Dt±lw l^n]à tNt«m…”” Fsâ Nknan WpÅn ^tf¨n b_ªp. dmw Sp_¶v ASv Fsâ sWän]n tS¨p
bSps¡ Sn^p½n. “”Sn^nªv NnX¡p… Njp¯n tS]v¡t*” Mm³ H^p klt¯¡p Sn^nªp…Cs¸mÄ
^tf¨n]psX k]_p Fsâ fpO¯nWp tWs^. ^tf¨n Fsâ Njp¯n dmw tS¨p Sn^p½ns¡m*v C^p¶p.
Mm³ sfsà B k]_nt`¡p fpOw AXp¸n¨v sbm¡nanWp Smsj H^p D½ sNmXp¯p. sbm¡nanWp Smsj
DÅ B fX¡v Mm³ Fsâ Ip*pNÄ¡v CX]n`m¡n… Fsâ Wm¡v Ip*pNÄ¡nX]n C^n¡p¶ B fmwhNgv\¯nÂ
Cjªp… H^p bpan¸pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv D¸p^hkpw N`À¶ hzmUv Fsâ Wm¡n MmW_nªp. Fsâ Wm¡p B sbm¡nanWp Ipäpw
HmXn ASnt`¡v Bjv¶n_§n. “”sÈym… tks*s¶… Mm³ Npan¨n«nÔ ^tf¨n Np_pNn ^tf¨n]psX
Nm`pNapsX f_pkl¯v Wn`¯v ssN Np¯n Mm³ Fjpt¶än^p¶p… ssN A§tW ^tf¨ns] IpänbnXn¨v
Mm³ B Ip*pNÄ Fsâ Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n D_p©n NpXn¨p. B fp`NÄ Fsâ fm_n sM^nªp. Ip*pNÄ
knXmsS Mm³ ^tf¨n]psX A^s¡«nWn^pkl¯pfm]n fp«pNp¯n. Fsâ ssNNÄ ^tf¨n]psX fp`Nant`¡v
Wo§n… B fpjp¯ WmantN^§sa sM^n¨pX¡m³ SpX§n. Fsâ Wmkv ^tf¨n]psX
ANwIp*pNsa C¡nansbXp¯n.Fsâ Ip*pNÄ bSps¡ Smtj¡v Wo§n. fm_nt`s¡¯n] fpOw D]À¯n
^tf¨n ko*pw b_ªp… ‘tk* KnWp¡p«m… ^tf¨n Npan¨nsÃXm.” “”^tf¨ns] Mm³ Npan¸n¡s«” Mm³
B ssNNÄ Fsâ ssNNan FXp¯p sNm*v sImUn¨v. “”At¿m Npa¯n BÄ¡ms^ms¡ Nm\ntÃ?”
“”Npa¯n AÃ… CknsX… Npanfp_n]nÂ..” D¯^¯nWp Nm¡msS Mm³ Fjpt¶äv ^tf¨ns] Fsâ
ssNNan FXp¯v sbm¡n fpNant`¡v WX¶p. Npanfp_n]n Wn¶t¸mÄ ^tf¨n]psX fpO¯v
WkkVpknsâ Wm\w… Mm³ »uhnWp tf ssN sk¨t¸mÄ ^tf¨n]psX ssNNÄ Fsâ ssNNan bnXn¨p.
b«m¸N Bs\m^p¯sâ fp¶n Sp\n]p^n]mWpÅ Wm\w B fpO¯v Wn¶pw Mm³ km]n¨p… A^s¡«n`qsX
ssN Ipän Mm³ ^tf¨ns] k`n¨Xp¸n¨v B N®pNan tWm¡n MmsWsâ fpOw B fpOt¯mXXp¸n¨p. Fsâ
Ip*pNsa hzoN^n¡msWt¶m\w B t_mhm¨p*pNÄ knXÀ¶p… N®pNÄ Nq¼n… ^tf¨n]psX IpXpWnlzmhw
Fsâ Ip*pNan bSn¨p. Mm³ bSns] B tf¨p*pw bns¶ Nojv¨p*pw Fsâ Ip*pNÄ sNm*v H¶p
hzmUp tWm¡n. ^tf¨n]psX ssNNÄ Fsâ Njp¯nWp bn¶n`m]n tNmÀ¯v Fsâ fpXn]n`qsX HmXn
WX¶p. Mm³ NqXpSÂ Btkls¯msX ^tf¨n]psX Ip*pNÄ Fsâ Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n D_p©n. B
t_mhmUa§apsX hzmUp WpNÀ¶v sNm*v… ^tf¨n]psX ANwIp*pNsa]pw tfm\Nta]pw SjpNn Fsâ
Wmkp sS¶n sS¶n Wo§n. bSps¡ AN¯p sI¶v Ak³ ^tf¨n]psX WmknsW sSm«pSt`mXn. WmkpNÄ
S½n Nn¶m^w b_ªp… `m`m^h§Ä ssNfm_n. sfsà Mm³ B IpwdW¯n Wn¶pw kn«pfm_n ^tf¨n]psX
»uhnsâ NpXp¡pNÄ Du^n…ssNNÄ D]À¯n ASv Ajn¨v fmän. bp_Nnt`¡v Ns¿¯n¨v ^tf¨n]psX
{dm]psX ip¡pNÄ Mm³ Du^n… {dm bSps¡ B ssNNan`qsX DuÀ¯ns]Xp¯p… fpjp¯ WmantN^§Ä Fs¶
tWm¡n bp©n^n¨p. AkÀt¡ms^m fp¯w WÂNn Mm³ ^tf¨n]psX `p¦n]n bnXp¯fn«p. bSps¡ Mm³ B
`p¦n]psX sN«n k`n¨v Ajn¨p. Aktlgn¨ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv gÍn]n H^p sI_n] WWkv bXÀ¶n^n¡p¶Sp Mm³ {l²n¨p. ^tf¨n]psX fp¶nÂ
fp«pNp¯n C^p¶v Mm³ ^tf¨n]psX tUi¯v Aktlgn¨ B k{hvSkpw Du^n. bqXNÄ Wn_ªv Wn¡p¶ B
f\n¸q_n Mm³ H^p IpwdWw AÀ¸n¨p. bSps¡ Fjpt¶äv fm_n Wn¶v Mm³ ^tf¨ns] BbmUIqXw
tWm¡n. Fsâ sWm«w N*v ^tf¨n H¶p Iqan… fpO¯v Wm\w N`À¶ H^p In^n kn^nªp. kaÀ¶ H^p
sb®nsW bn_¶bXn C{S]pw AXp¯v bNÂ BUyfm]n Nm\p¶Sv l^n¡pw f¯pbnXn¸n¡p¶ Nmjv¨ Ss¶.
bqÀ\WPvW]m]n Ip*v NXn¨v H^p ssN fp`NÄ¡p fpNan`pw f_pssN bq_nWp fpNan`pw A`hfm]n
bnXn¨v Wn¡p¶ ^tf¨ns] Nm\m³ f\n¡p«Wp VrSn]m]n… Ak³ gÍn]pw bmâpw Spa¨v bp_s¯¯m³
{lfw SpX§n. ^tf¨n]psX tfWn]ns` Ht^m A\pkpw tWm¡n sNm*v Mm³ Fsâ k{hvS§Ä Ht^m¶m]n
Du^n. Ht^m emP§am]n Mm³ Fsâ fWÊnt`¡v bNÀ¯pw sSm_pw f\n¡p«³ kaÀ¶p sNm*n^p¶p.
Ajn¨n«n^n¡p¶ fpXn CXSqÀ¶v A`hfm]n NnX¡p¶p… knXÀ¶v Wn¡p¶ t_mhmIp*pNÄ… fpjp¯
WmantN^¯nsâ BNrSn]n DX]msS Wn¡p¶ fp`¡p¶pNÄ… ASn¶`¦m^fm]n sWÃn¡]psX k`n¸¯n Caw
N_p¸mÀ¶ fp`¡®pNÄ… Ak¡p H¯ WXp¡n H^p hvbÀlW¯nWm]n sNmSn¨v Wn¡p¶ sM«pNÄ… HSp§n]
k]_pw A^s¡«pw…SÅkn^ sNmÅp¶ k`p¸¯n sbm¡nÄIpjn APmVS]nt`¡p sbmNp¶p… A^s¡«nWv
sSm«p Smsj SpX§p¶ N_p¯v Npän¡mXv Smsj bq_nWp Ipäpfm]n Sj¨v kaÀ¶n^n¡p¶p… WWp¯
t^mfÑkn]pÅ D^p* SpXNapw N\¦m`pNapw… Nm`n skÅnbmUh^w… Nm WO§an Ipk¶
sW]nÂtbmangv… fWÊns` In{St¯msXm¸w f\n¡p«Wpw bqÀ® kaÀ¨]n F¯n… Mm³ AksW
SjpNns¡m*v sfsà ^tf¨n]psX AXpt¯¡v Wo§n… knXÀ¶ N®pNam ^tf¨n f\n¡p«sW
tWm¡ns¡m*n^p¶p… f\n¡p«sW ^tf¨n]psX ssNNan kn«p
sNmXp¯v Mm³ ^tf¨n]psX fpXnNan`qsX kn^t`mXn¨p. f\n¡p«sW St`mXn sNm*v ^tf¨n
NpWnªn^p¶v Aksâ fNpX¯n H^p fp¯w sNmXp¯p… A^nNn`qsX WmtkmXn¨p. Fsâ tUi¯n`qsX H^p
sNmÅn]m³ fn¶n… f\n¡p«sâ fNpXw Ip*pNÄ¡nX]n`m¡n ^tf¨n Wmkp Aksâ S`¡v Ipäpw HmXn¨p,
Aksâ Hä¡®n Wmknsâ Aäw sSm«s¸m BWµN®oÀ sbmjn¨p. ^tf¨n]psX Ip*pNÄ f\n¡p«sâ
fpjpkWm]n DÅn`m¡m³ Wo§n… bns¶ bp_t¯¡pw… ^tf¨n]psX B fsWmi^fm] B cv–aq«v km]W
BhzUn¨v Mm³ WnÀkrSn sNm*p. bSps¡ B WnÀkrSn]n Wn¶p\À¶v Mm³ ^tf¨n]psX Ip*pNanÂ
Wn¶pw f\n¡p«sW fmän. NpWnªn^p¶v knXÀ¶p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn¶ B t_mhm¨p*pNans` tS³ WpNÀ¶p… H^p hvbÀlW¯nWm]n Nm¯p Wn¶ B fp`Nsa
St`mXn… Nosj Wn¶pw Aks] bSps¡ sM^n¨p SpX§n. Fsâ ssNNÄ sfsà St`mXn]pw Sn^p½n]pw
Smtj¡v Cjªp. B f¯§m Np*nNÄ¡p Smsj bnXn¨v Mm³ ^tf¨ns] sbm¡n Fjpt¶äp. gk_nWXn]nÂ
F¯n ^tf¨ns] Smsj WnÀ¯n Mm³ gkÀ Sp_¶p… S\p¯ skÅw M§apsX tf bSn¨p. WWª fpXn
^tf¨n]psX fpO¯p Wn¶pw fmän Mm³ B fpOw Fsâ ssN¿ns`Xp¯p…skÅw Im`pNam]n HmXp¶
sWän]n Mm³ Ipwdn¨p. bns¶ C^pNknapNan`pw SmXn]n`pw Ipwdn¨v Mm³ B Ip*pN ko*pw
WpNÀ¶p… ^tf¨n]psX Wmkp Fsâ WmkntWmXv k¶v Nn¶m^w b_ªv `m`m^h§Ä ssNfm_n. ssNNÄ
^tf¨n]psX f¯§m Np*nNsa sM^n¨p. Fsâ Ip*pNÄ Smsj¡njªp… bn³Njp¯n`pw epK§an`pw AfÀ¯n
Ipwdn¨v Ak B fpjp¯ WmantN^§apsX AXpt¯¡v Wo§n. fp`NapsX Smsj fpS Cjªp Fsâ Wmkp
fp`Nsa ^*ntW]pw Hs^m {bU£n\w sk¨p. bns¶ Hms^m fp`Nan`pw kr¯§Ä k^¨v
fp`¡®pNant`s¡¯n. “”½vw ½vw.. i½vw” ^tf¨n hpOw sNm*v sM^§n. fp`¡®pNan kr¯§Â
sI_pSm]n sM«pNan F¯n. B fp´n^n sM«pNÄ Mm³ bSns] bÃnWpw Wm¡nWpw CX]n`n«v D^hn.
“”Èvlv… ½vw… Biv… ½vw ^tf¨n]v–sX fp`NÄ k`n¨p NpXn¡p Np«m…”” Mm³ B sM«pNan Wm¡p
Ipjäns¡m*v fp`NÄ k`n¨v NpXn¨p. ^tf¨n]psX ssNNÄ Fsâ fpXn]n`qsX HmXn WX¶p…
A^s¡«na¡n B I¡^¡´v f\n¡p«Wp tf D^¨p sNm*n^p¶p. Fsâ Ip*pNÄ¡nX]n C^p¶v B
fp´n^nsM«pNÄ IqXpbnXn¸n¨v sI_pkn^ tbms` NqÀ¯v Wn¶p… Aks] bSps¡ kn«v Fsâ Ip*pNÄ
ko*pw Ssj¡v Wo§n. APmVS]nt`¡p Bjv¶p sbmNp¶ B sbm¡nÄIpjn¡p Ipäpw H¶p N_§n Fsâ
Wmkv ASnt`¡v Bjv¶n_§n. sbm¡nĨpjn¡p fpNan Mm³ sfsà NXn¨v ko*pw Wm¡v B
sNm¨pNn\_nWp Ipäpw HmXn¨p. “”Èvlv… “”^tf¨n Fsâ S`]n bnXn¨v ASp B f\n¸q_nWXpt¯¡v
SÅn. Fsâ hvbÀlWw sNmSn¨v Wn¡p¶ B Nn¶^n¸q_nsW Mm³ AfÀ¯n Ipwdn¨p…sNm ¨pbp
hvSNw.tNmw bns¶ AkapsX A^nNpNan`qsX Mm³ WmtkmXn¨p. No_`nsâ fpNan S`Wo«n WnÂNp¶
I¡^¡´nsW Mm³ Wmkp sNm*v H¶pjnªp. ko*pw Smsjm«p sbm] Wmkp bq_nWN¯v N]_n AknsX H^p
Sos¸m^n N¯n¨p. IqXp tS³ Fsâ Wmknt`¡v {bkin¨p. B f\n¸q_nWN¯p fpjpk³ B So
bXÀ¯ns¡m*v Fsâ Wmkp ko*pw B I¡^¡´ntWmXp Nn¶m^w b_]msW¯n…B Nn¶m^¯n Fsâ Ip*pNapw
b¦p tIÀ¶p. Fsâ Ip*pNÄ¡nX]n C^p¶p B I¡^¡´p ht´mgw sNm*v kn_¨p… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fsâ kn^`pNÄ B f\n¸qs_¶ APvWnbÀÆS¯nt`¡p Bjv¶n_§n. “”Biv… ½vw… ½vw…
Fs´m^p hpOfm\p KnWp¡p«m CSv… tim… Èvlv…”” hz´w fp`Nsa sM^n¨p sNm*v ^tf¨n Np_pNn
N]_n]n_§p¶ Fsâ kn^`pNsa NqXpSÂ DÄsNmÅm³ ^tf¨n A^sN«v Smsj¡v Wo¡n SpX§n. B
I¡^¡´nsW kn«p Mm³ Fjpt¶äp. hf]w bmjm¡sS £ft]msX Nm¯pWn¶ f\n¡p«sW Mm³ B
Nn¶^n¸q_nt`¡v N]änkn«p. F®]n« tbms` H`n¨p Wn¶ B
bq_nt`¡p f\n¡p«³ AWm]mhw Bjv¶n_§n. N]_n]n_§p¶ f\n¡p«³ B Nn¶^n¸q_ns` So Ban¡¯n¨p…
I¡^¡´nsW Mm³ kn^`pNÄ sNm*v Sn^p½ns¡m*n^p¶p… fSn`ntWmXv ^tf¨n]psX bp_wtIÀ¯v WnÀ¯n
Mm³ A^sN«v sk«n¨p… ^tf¨n]psX Nm`pNÄ Fsâ A^¡p Ipäpw k^nªp fp_p¡n. B sM«pNsa]pw
fp`¡®pNta]pw Ip*pNÄ tIÀ¯v bSns] NXn¨p… fp`NÄ k`n¨v NpXn¨p… ‘im Np« FWn¡v
k^ps¶Xm… tkPw… H¶p NqXn AfÀ¯n Sn^p½v… ½vw… ½vw…”” ^tf¨n bp`¼ns¡m*n^p¶p.. B
Nn¶^n¸qÀ f\n¡p«sW kn«p kn«p bnjn]p¶Sv Mm³ A_nªp. Fsâ A^sN«nsâ tkPw NqXn. Hms^m
AXn]pw f\n¡p«³ NqXpSÂ Bjv¶n_§n. “”ippippippp Èvlv Biv… ½vw… ½vw…”” ^tf¨n]psX
APvWnbÀÆSw sbm«ns¯_n¨p… IqXp`mk A\sbm«n Fsâ N¿n`pw Np®]n`qsX]pw HjpNn. ssN B
I¡^¡´n Wn¶pw fmän Mm³ Bªp b®m³ SpX§n. f\n¡p«³ IqXpbm B Nn¶^n¸q_ns`¡v Ioän.
N®pNÄ AX¨v Mm³ B f\n¸q_n bm`entgNw WX¯n. ^tf¨n]psX tSman S` Im]v¨v Mm³ H^p
UoÀQlzmhw kn«p…….

Leave a Reply