മാമിയുടെ കഥ

Posted by

മാമിയുടെ കഥ

MAMIYUDE KADHA BY RAJU

Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ]pw fmfn]ptX]pw NT]m\v

hwekw WX¡p¶Sv Mm³ +2 bYn¡p¶ hf]¯m\v

A¶v fmfWv 36 fmfn¡v 30 B\v {bm]w
fmfWv Np_¨p _d_pw sS§pw Nrgn]pw Hs¡ DÅSv sNm*v KoknSw hpOfm]n fpt¶m«v tbmNp¶p

N`ym\w Njnªv fq¶p kÀgw B]n«pw Np«nNÄ Cà F¶ H^p UpxOw fm{Stf DÅq B Nm^\¯m fmf³
fU?bmW¯nWv AXnf]m]n
Mm³ ^*p kÀgfm]n Ck^psX NqsX]m\v Smfhw

CknXps¯ H^p Unkhw SpX§p¶Sv 4:30 BNpwt¼mÄ fmf³ _ºÀ Xm¸nwPnWm]n tbmNpw
5:30 BNpwt¼mÄ fmfn bmINw SpX§pw 9 f\n BNpt¼mÄ fmf³ Nm¸n NpXn¡m³ k^pw F¶n«v
bms`Xp¡m³ tbmNpw fmfn Npan]pw tSkm^kpw Hs¡ Njnªv blpkpw Xnkn]pw Hs¡ B]n C^n¡pw 1
f\n BNpt¼mÄ fmf³ Sn^nsN F¯pw Du\pw D_¡kpw Hs¡ Njnªv 4:30 goäv AXn¡m³ tbmNpw

fmfn Cu hf]¯m\v blpknWv bpÃ_p¡m³ tbmNp¶Sv
bns¶ fmf³ 5:30 BNpwt¼mÄ k¶p Npan]pw Kbkpw Njnªv tbm]m 8þ9 f\n BNpt¼mÄ BXn BXn
k^pw WÃ N¸mhnän DÅSv sNm*ms\¶v tSm¶p¶p F{S NpXn¨m`pw kosX¯pw
H^p bSnsWm¶p f\nt]msX FÃmk^pw NnX¡pw

M§Ä fq¶p tb^pw H^p fp_n]n B\v NnX¡p¶Sv

A¶v ks^ A½]psX ØmW¯v N*n^p¶ fmfns] Nmf N®pNam Nm\m³ Nm^\w M§Ä H^p hnWnf]v¡v
tbm]Sv fpS`m\v As¶m^p dpVWmjvI B]n^p¶p ^ongurlnj F¶ korror movl` alrst skow
Xn¡äv B]n^p¶p

hnWnf Njnªv bp_¯n_§n dhv tÌm¸nt`¡v WX¡pt¼mÄ koXnWv AXp¯v Np_¨v khvSp DÅ tKmhv
A¨m]³ kaw FXp¡m³ tbm]n«v k^p¶Sv
fmfsW N*t¸mÄ k*n WnÀ¯n knan¨pfmf³ sI¶p hwhm^n¨SnWv tlgw M§sa knan¨v k*n]psX
fp³bn N]_nt¡m Mm³ kt¶¡mw Wn§Ä Nk`]n C_§n ko«n sbmt¡m F¶pw b_ªv fmf³ Ft´m
km§mWm]n Sn^nsN WX¶p

tKmth«³ Bav H^p bmkfm\v ko«n em^y]pw fNapw fm{Sw tfmav WjvhnwPv bYn¡p¶p

BÄs¡m^p
44 k]Êv {bm]w Nm\pw M§apsX khvSpkntWmXv tIÀ¶v Np_¨v _º_pw kmj]pw N¸]pw Hs¡ D*v
ASnsâ AXp¯v Ss¶]m\v fmfn blpknWv bpÃv A_p¡m³ tbm\Sv

Mm³ kn³tZm sshZm\v ASm]Sv fmfn tKmth«sâ AXp¯m\v k*n FXp¯v Np_¨v NjnªSpw AkÀ
hwhm^n¡m³ SpX§n FWn¡v tKmth«Wpfm]n AVnNw Nw¼Wn CÃ Nm\pt¼mÄ In^n¡pw bt£
fmfn]psX]pw tI«sâ]pw hwhm^w tN«n«v AkÀ WÃ AXp¸w DÅSv tbms`]m\v tI«³ Po]À
fm_pt¼mÄ fmfns] S«p¶pt*m Fs¶m^p hwl]w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bt£ fmfn {bSnN^\tfm emk skSymhtfm Nm\n¡p¶pfnà A§sW M§apsX tÌm¸v F¯n
C_§pt¼mÄ fmfnt]mXv b_ªp Wmsa bpÃ_p¡pkm³ k^pt¼mÄ kmjt¯m¸n k¶m l^n¡pw bÃpw Nn«pw
Mm³ tNän him]n¡pN]pw sI¿mw F¶v fmfn H¶pw fn*n]nÃ

ko*pw tI«³ b_ªp k^ps¶¦n 4 f\n¡v k^\w fmfn ASpw tN«v Fsâ H¸w WX¶p CWn Np_¨v Uq^w
CXp§n] kjn]m\v fmfn Fsâ fp¶n`m\v WX¡p¶Sv Ak^psX hwhm^kpw sb^pfmäkpw Hs¡
HmÀ¡pt¼mÄ FWns¡t´m hwl]§Ä Hs¡ tSm¶n SpX§n

Mm³ Fsâ fmfn]psX bn_Npklw l^n¡pw H¶p tWm¡n ASymklyw k`n] D^p* I´n]m\v H^p 90þ95
sshhv Nm\pw ASv WX¡p¶SnWv AWph^n¨v CaNn f_n]p¶p fp`]pw 34+ Nm\pw Mm³ A¶v
BUyfm]m\v fmfns] B ^oSn]n tWm¡p¶Sv

kosX¯n fmfn Sp\n fm_mWm]n fp_n]nt`¡v tbm]n M§Ä NnX¡p¶ fp_n]n Ss¶]m\v fmfn Sp\n
fm_p¶Sv MmWpw Np_¨v Njnªv fp_n]n sI¶t¸mÄ fmfn Ip^nUmänsâ bmâv Du^n Wn¡p¶p
tXm¸ps*¦n`pw B SpX]pw Nm`pw Hs¡ N*t¸mÄ FWn¡v BsN Ft´m tbms` tSm¶n Mm³ sb«¶v
AknXp¶v bp_t¯¡v tbm^p¶p
fmfn Sp\nfm_n k¶SnWv tlgw Mm³ Sp\n fm_n k¶v Np_¨v tW^w Xnkn N*n^p¶p bSnkp sSämsS
fmf³ NpXn¨v cnäm]n k¶p bns¶ Bim^w Njn¨v bSns] NnX¶p

F¶m`pw Fsâ fWÊn tKmth«sâ In´Nam]n^p¶p
fmfns] bän B^pw tfmlw Aen{bm]w b_]p¶Sv C¶pks^ Mm³ tN«n«nà F¶m`pw AXp¯ Unkhw H¶p
{l²n¡\w F¶v tSm¶n Fsâ I¦nXp¸v NqXn Ft´m FWn¡v D_¡kpw k^\nà BsN sfm¯¯n Ft´m
b_]m³ bäm¯ AkØ
Npt_ tW^w Njnªv fmfn fmftWmXv b_ªp Wmsa tKmhv A¨m]³ bpÃv sI¯p¶p*v W½p¡v bpÃv
FXp¡m³ tbmNmw F¶v
fmf³ b_ªp Wo tbm]mfSn Wmsa FWns¡m^nXw ks^ tbmN\w F¶v Np_¨v tW^w WnlÐw ko*pw fmfn
b_ªp A¨m]sâ hwhm^kpw tWm«kpw H¶pw In` hf]¯v l^n]Ã

fmf³: A]mav Wns¶ bnXn¨v Sn¶s¯m¶pw Cà Wns¶¡m]pw hpµ^n]m\v `nhn tI¨n F¶v

`nhn tI¨n tKmth«sâ em^y]m\v B Wm«ns` ¥mfÀ Sm^w Fsâ hzbvW_m\n tI¨n]pfm]pÅ Fsâ
AWpekw Mm³ bn¶oXv Np_n¡mw

fmfn: F¶n«v A]mapsX tWm«w N*m sb®p§sa Nm\m¯ tbm`m

Wmsa FknXm tbms\

fmf³: Mm³ k^m³ sskNpw F¶pw b_ªv NnX¶p
fmf³ A§sW]m\v k^\Spw tbm\Spw H¶pw Bt^mXpw b_]nÃ

Fsâ hwl]§Ä ko*pw NqXn

A¨m]³ fmfns] ka¡m³ tWm¡p¶p*v fmfn¡pw ASv A_n]mw ASpfà N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ft´m H^p Im©m«kpw D*v

H^p sb®v H^p B\nsW¸än AVnNw hwhm^n¨m Ft´m Nm^\w D*v

fmfn]psX hwhm^¯n Wn¶pw FWn¡v D_¸m\v Wmsa fmfn AknsX tbmNpw F¶v

Mm³ fmfns] tWm¡n AkÀ D_§n]n«nà Wmas¯ Nm^y§Ä At`mIn¨v NnX¡pN]m\v F¶v tSm¶p¶p
AXp¯ Unkhw ^mkns` bSnkptbms` Ss¶ B]n^p¶p

fmf³ D¨¡v k¶p Npan¨v bp_t¯¡p tbm]n Mm³ Xnkn Nm\pN]m]n^p¶p At¸mÄ hf]w H^p 3:15
B]n«p*mkpw fmfn N®mXn]psX fp³bn bSnkn`pw knb^oSfm]n H^p¡w B\v ASv Njnªt¸mÄ

Fsâ AXp¯v b_ªp blpknWv 4:30 Bkpt¼mÄ skÅw sNmXp¡\w Mm³ bpÃ_p¡m³ tbmkpN]m\v

Mm³ fmfns] l^n¡pw H¶v tWm¡n t_mhv NaÀ ssWän H^p skÅ tSmÀ¯v ssN¿n bpÃ_p¡m³ N¯n
H^p Im¡v F¶nk]pfm]n AknsX Wn¶pw WX¶p Wo§p¶p

Np_¨v Uq^w sI¶Spw AkÀ Ipäpw tWm¡p¶p*v F¶n«v tWs^ kna]nt`¡v N]_n

B tbm¡v N*n«v AknsX C^n¡m³ FWn¡v tSm¶n]nÃ. Mm³ blpknWv skÅkpw FXp¯p sk¨v tWs^
AkntX¡v HmXn M§apsX kna]n N]_n Mm³ bSns] FÃm]nX¯pw tWm¡n hmkNmlw tKmth«sâ kna
`£yfm¡n WX¶p

tKmth«sâ kmjb\n]Â Sp¼]psX lÐw tN«v Mm³ bSns] ASnsâ AXp¯pÅ skÅfnÃm¯ bm¯n kjn
b«ma¡mÀ Cj]p¶Sp tbms` Cuªp sI¶p kmjNÄ H^mÄ sbm¡w kaÀ¶tS DÅp ASv sNm*pw H^p bmXv
kmj DÅSpsNm*pw AknsX Wn¡p¶ks^ sb«¶v Nm\pkm³ hmVn¡nÃ

Mm³ Ak^n Wn¶pw H^p C^pbSv foäÀ AN`¯n NmXpbnXn¨ H^p Npjn]n bSp§n NnX¶p

fmfn bmkmX Np_¨v fX¡n Np¯n tKmth«³ sI¯n C« bpÃv CXªv km^pN]m\v tKmth«³ fmfn]psX
bp_Nn C^p¶v sI¯n]n« bpÃv fmfn]psX AXpt¯¡v Wo¡n C«p

F¶n«v bn¶n`qsX ssWän]psX DÅnt`¡v ssN¿n«p fmfn sb«¶v fp¶nt`¡v ImXm³ tWm¡n bt£
At¸mtj¡pw fmfn tKmth«sâ N^k`]¯n`m]n

H^p ssN fmfn]psX k]_n Ipän ftä ssN fmfn]psX I´n]n B\v fmfn]psX bnX¨n Nm^\w
^*p tb^pw bpÃnsâ fpNant`¡v Nfjv¶v ko\p Ct¸mjpw tKmth«³ bnXn kn«n«nà fmfn
bnX]p¶p*v F¶ÃmsS lÐw H¶pw D*m¡p¶nÃ

ASv tKmth«sW ko*pw D\À¯n F¶v tSm¶p¶p A]mÄ ssWän]pw bmkmX]pw sbm¡n K«n]psX
sshZn`qsX ssN NX¯n bq_n AfÀ¯n SXkm³ SpX§n fmfn FSnÀ¡pN]mt\m Ip½m ssNNm`n«v
AXn¡pN]mt\m¶v FWns¡m^p hwl]w

fmfn¡pw Sm`vb^yw D*m]n^p¶p F¶ Fsâ hwl]w l^n]m\v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Asæn AkÀ H¨ sk¡ntÃ

fmfn H^p knVw lm´fm]n tI«³ B NnX¸n Ss¶ bmkmX]pw ssWän]pw fpNant`¡v sbm¡n Ct¸mÄ
fmfn]psX I´n]psX fpNan`m\v ssWän]pw bmkmX]pw WÃ sNmjp¯ k`n] C^p Wn_w DÅ I´n

K«n]psX CX]n Wn¶pw ssN FXp¯v K«n Smtj¡v Du^n fmfn hiN^n¨p SpX§n ]msSm^p
dp²nfp«pw NqXmsS tI«³ K«n Du^n fmänk¨p fmfn Ct¸mjpw Nfjv¶v Ss¶]m\v NnX¡p¶Sv

tI«³ Nm`pNÄ ^*nXt¯¡v AN¯n H^p FSnÀ¸pw NqXmsS Nm`pNÄ AN¶p fmfn]psX I´n]nXp¡nÂ
l^n¡pw t^mf§Ä D*v
tI«³ fp*pw K«n]pw Du^nfmän tI«sâ Np® 90° Np`¨p Wn¡p¶p ASnWv Wà Woakpw k®kpw D*v
ASv N* Mm³ H¶p sM«n

tI«³ fmfn]psX bn¶n`qsX Np® N]än fmfn sb«¶v S` H¶p sbm¡n

At¸mÄ FWn¡p fWÊn`m]n hmVWw DÅn sIs¶¶v

tI«³ AXn¨p SpX§n fmfn Nm`pNÄ Ska¡m`pNÄ tbms` AN¯n ssNNÄ¡pÅn S` HSp¡n NnX¶p tI«³
fpNan NnX¶v A^ emPw sbm¡n]pw Smjv¯n]pw AXn¨p SNÀ¡p¶p

sI_n] ^oSn]n fmfn]psX lÐw tNÄ¡p¶p*v ^*v fq¶v fnWp«v B ^oSn SpXÀ¶SnWp tlgw f`À¯n
NnX¯n Nm`pNÄ AN¯n fmfn]psX bp__n AXn SpX§n tI«³ ^*p ssN sNm*pw ssWän]psX
fpNan`qsX fp`NÄ sM¡n DX¨v AXn]psX tkPS Nq«n fmfn]psX bq_n Wn¶pw skÅ bS bp_t¯¡v
k^p¶p*v

sb«¶v tI«³ Np® Du^n F¶n«v skÅw fmfn]psX k]_nt`¡v Ioän¨v Hjn¨p fmfn N®X¨v l^n¡pw
NnS¡p¶ tbms` D*v fp`]pw k]_pw sbm§n]pw SmjpN]pw sI¿q¶p

tI«³ K«n sNm*v bq_v SpX¨ tlgw AkntX¡v kn^Â N]än C_¡m³ SpX§n fmfn ssN S«n fmäm³
tWm¡p¶ps*¦n`pw d`w {bt]mPn¨v kn^`pNÄ N]än C_¡pN]m\v tI«³ Npt_ tW^¯nWv tlgw fmfn
H¶v sk«n kn_¨p ko*pw skÅw tbm]Sm]n^n¡pw

tI«³ ssWän fpNant`¡v sbm¡n fmfn SaÀ¶ tbms` NnX¡pN]m\v tI«³ ssWän sbm¡n fp`¡v
fpNan sk¨p fmfn {dm C«n«nÃm]n^p¶p sků Wà k`p¸kpw DX]m¯Spfm] fp`NÄ tI«³
km]n`m¡n I¸pN]m\v fmfn tI«sW tSmapNan bnXn¨v Ak^nt`¡v AXn¸n¡pN]m\v

^*v fp`Napw fm_n fm_n I¸n sM¡n¸njn]pN]m\v tI«³
F¶n«v fmfn]psX Njp¯pw fpOkpw Ip*pw FÃmw D½ k¨v W¡n NXn¨v kn`n¨p

ko*pw tI«sâ Np® N¼n B]n
fmfn]psX Nm`pNÄ AN¯n N® bqänt`¡v N]än Ak^psX fpNan NnX¶v k`nªv tkP¯n b®m³
SpX§n fmfn hpOw sNm*v bpa]pN]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv lo¡m^ lÐ§Ä D*m¡pkmWpw SpX§n B ….’ A½ …… Cu …. D’… Du…..

fw:.. ]m …..¿m….
fmfn]psX ^*p Nm`pw sbm¡n tSman k¨v fmfn]psX Njp¯nsâ ^*nX¯m]n ssN Np¯n AXn SpX§n
fmfn D¨¯n lÐw D*m¡n SpX§n

A…. B….. Aw:..” fw :…fv…. f ….

A¿m…. t¿m….. bns¶ H^p N`v sbm¡n ko*p Np® N]än AXn SpX§n AXn¨Xn¨v tI«³ skÅw
k^m_m]t¸mÄ Np® bp_s¯Xp¯v Np®¸m fmfn]psX SpX]n sS_n¸n¨p F¶n«v fmfns] sN«nbnXn¨v
D½ sNm*v sbmSnªv tUiw fpjpk³ ssN sNm*v Djnªv fp`]pw I´n]pw SjpNn St`mXn b¯v
bSnW©v fnWp«v NnX¶p

ASp Njnªv tI«³ F\oäv fp*pw K«n]pw C«v bpÃv Im¡n Wn_¨v sN«n sk¨p fmfn Sp\n tWs^
B¡n tI«sW tWm¡n C^p¶p fmfn F\oäv K«n C«p

tI«³ ko*pw fmfns] sN«n bnXn¨v Ip*p¡Ä km]n`m¡nWp\ªv fp`]pw I´n]pw bnXn¨v sM^n¨v
Wn¶p

AkÀ tI«sâ sW©n bän Wn¶p tI«³

fmfn]psX fp¶n fp«pNp¯n C^p¶v bmkmX]pw ssWän]pw sbm¡n K«n Smtj¡v Du^n FXp¯p
F¶n«v ASp fp\¯p tWm¡n

ASnWp tlgw bpÃpw Im¡pw sbm¡n fmfn]psX S`]n k¨v sNmXp¯ tlgw tI«³ K«n]pfm]n
Sn^nsN WX¶p

fmfn fWÊnÃm fWtÊmsX bpÃpfm]n Sn^nsN ko«nt`¡v WX¡pN]m\v

tSmÀ¯v FXp¡m³ f_¶ Ak^psX fp`]pw fp`¡p^pkpw sSanªv Nm\mw ASv Hmt^m sI_n] b\NÄ
ImXpt¼mjpw SpÅn SpżpN]m\v

I´n]psX Nm^ykpw ASptbms`ms¡ Ss¶]m\v Mm³ AkÀ tbm]SnWv bp_sN Np_p¡pkjn HmXn koXnsâ
FSnÀ kl¯v F¯n fmfn bpÃv sSmjp¯n C«v fp¶nt`¡v k¶p

Ak^psX Sp\n FÃmw Ipap§n C^n¡p¶p {btSyNn¨v fp`]psX emPw

N®pNÄ N`§n fpOw Hs¡ Ipf¶v WX¡m³ Ft´m dp²nfp«pÅ tbms` WX¶v fp_n]nt`¡v tbm]n

Mm³ fp_n]n sI¶v tWm¡n]t¸mÄ N«n`n NnX¡pN]m\v
Mm³ tImUn¨p hpOw Ctà F¶v At¸mÄ AkÀ b_ªp bpÃpsk«m³ C^p¶pw WnkÀ¶pw ssN¿pw Nm`pw
FÃmw tkUW]ms\¶v

^*v Nan]pw H^p kn^anX¡kpw Njnªm BÀ¡m]m`pw £o\kpw Woä`pw Hs¡ Nm\pw ASv NqXmsS
Npt_ AVnNw WmapNÄ NqXn BNpt¼mÄ b_]pN]pw tk*

A¶v AknsX Wn¶pw H^p bmXv Pp\§apw A_nkpNapw FWn¡p Nn«v

F¶pw km\fXn¡pt¼mÄ fWÊn HmÀ¡m³ H^p hwekkpw H^p I^¡ntW]pw

bns¶ H^p sb®nsW ssN¿n Nn«n]m F§sW sf^p¡mwF¶pwHs¡fWÊn`m]nBH^p1.30f\n¡qÀsNm*v

SpX^pw………………………………….:

Leave a Reply