കുറ്റബോധം 3

Posted by

കുറ്റബോധം 3

KUTTABODHAM PART 3 BY AJEESH | PREVIOUS [https://Muthuchippi.net/?s=kuttabodham]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/08/kuttabodham-1-kambikuttan.jpg]

tW^w D¨ Njnªn^n¡p¶p ……
emh-vN^³ kn^p¶pNmÀ tbm]SpfpSÂ D½_¯v C^n¸m]n^p¶p…
Ssâ fNapsX N`ym\w tkPw WX¯\w F¶ ASn]m] tfmiw A]mÄ¡p*m]n^p¶p…… ASm\v A]mapsX
KoknS¯ns` Gäkpw k`n] hzbvWw….. ASnWm]n A]mÄ A_n]mkp¶ H^p fm{Xntfm\n]n Ssâ
hpir¯v lnk³ kjn fNapsX s{bmssc sNmXp¯p…
NqXmsS Wm«ns` H¶p^*p UÃmÄfmt^mXpw b_ªn«p*v ….. C{Ss]ms¡ sI]vSn«pw N`ym\w fm{Sw
D_¡p¶nÃ….
Nps_ tbs^ fNÄ¡v Cãs¸«nà F¶v b_ªp Hjnkm]n….. bns¶ In`Sv C¶v– WX¶Sv tbms` t^\pN
Wln¸n¡p¶p….. bns¶]pw D*v In`À AkÀ Ssâ tfmsa H¶v Nm\ps¶Wv fp³tb hv{SoVW SpN B\v
tImUn¡p¶Sv…. A]mÄ D½_¸Xn]n C^p¶v HmÀ¯p …. Ssâ AÑsâ C^n¸p N*v hinsN«v t^gvf AÑsâ
AXpt¯]v¡p sI¶v S`]n fÊmKv sI]vSpsNm*v tImUn¨p…. F´p bän AÑm …
fNapsX hvbÀls¯ l^o^¯nt`¡v Gäp km§ns¡m*p A]mÄ b_ªp…. H¶pÃy tfmsa….
Ip½m C§sW Hmt^m¶v HmÀ¯v C^p¶Sm ……
AÑsW hfmVmWn¸n¡msWt¶m\w AkÄ b_ªp.
AsSms¡ WX¡pw AÑm….. Fs¶ sN«n¡m³ F´m C{S¡v VrSn…. ASnWp f_pbXn b_]p¶SnWv fp³tb
tPäv Sp_¶v lnk³ NX¶p k¶p ….
“”F´m]mXm bm¡^m….
kÃSpw H_t¨m…..
Ssâ AÑsâ S`]ns` ssNsNm*pÅ In{S¸\nNÄ Dtb£n¨v tPän Im^n Wn¡p¶ lntk«sâ AXpt¯]v¡v
AkÄ HmXn…..
lntk«m…..
CsSknsX B]n^p¶p….
Fsâ N¸`*n fn«m]n FknsX….. t^gvf In\p§ns¡m*v lnksâ ssNNan Sq§n…. sI_p¸w fpSt`
AkÄ Nm\p¶Sm\v lntk«sW …
H^p bs£ Ssâ AÑsW¡mÄ NqXpSÂ AkÄ hvtWin¨n^p¶Sv lntk«sW B]n^p¶p…..
Wm«n FÃmkÀ¡pw k`n] Nm^yfm\v A]msa…. N_ Naª H^p N½yp\nÌv…. Wm«ns` GSp Nm^y¯nWpw
fp³bn Nm\pw….. DÕk¯nWpw bÅns¸^p¶manWpw FÃmw……
Wm«ns` In` N©mkv bntÅ^v fpSÂ Pp*NÄ ks^ fp«pNp¯n]n«p*v lnkWv fp¶nÂ……. F¶pN^pSn
bmÀ«n¡v tk*n Bs^]pw SÃmtWm sNmÃmtWm lnk³ tbm]n]n«nÃ….. A]mapsX NmjvI¸mXn GsSm^p
KokWpw hw^£n¡p¶kWm\v Nfyp\nÌv, him]n¡p¶kWmk\w N½yp\nÌv…. ]TmÀ° N½yp\nÌv………
F¦n`pw A]mapsX Ft¸mjpw DÅ In^n BapNsa kÃmsS BNÀgn¨n^p¶p…..
N*m Nm^n^p¼v tbm`s¯ D_¨ l^o^w,…
Ft¸mjpw fp*m\v DXp¡m_v….
Ssâ em^y f^n¨Sv fpSÂ lnk³ SmXn kXn¨n«nÃ….. tbm^m¯SnWv sNm¼Wv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sWän¸«w tbms` bn^n¨p k¨ fol]pw……
bpÅn¡m^³ fp*pw fXn¡n Np¯n Wn¶m SWn `mt`«³ Bs\s¶ B^pw b_]q…..
Ssâ ssNNan Sq§n WX¡p¶ t^gvfs] fmän WnÀ¯n A]mÄ tImUn¨p…..
fn«m]n]m….. F´p fn«m]n….
Fsâ N¿ns`§pw CÃ….
k^pt¼m k^pt¼m fn«]ow sNm*v k^m³ Mm³ B^mXn Wnsâ AÑtWm……
emh-vN^m….. F´m]mXm….. lnk³ emh-vN^WXpt¯¡p WX¶p…..
H^p Wnfngw t^gvf]psX fpOw ¾mWS bq*p…..
ko«nt`¡v k^pt¼mÄ C¶pks^ lntk«³ SWn¡p N¸`*n fn«m]n S^msS C^p¶n«nà F¶Sv AkÄ HmÀ¯p…
Ssâ sI_p¸w sSm«pÅ H^p bSnkm\v ASv….
lntk«m…. AkÄ SaÀ¶ hz^¯n knan¨p…
Aksa {l²n¡msS lnk³ emh-vN^sâ AXpt¯¡v WX¶p
A]mapsX C^n¸v N*¸tj Bt`mIW Ioänt¸m]n F¶ Nm^yw lnkWv fWÊn`m]n…
“”AtSm¶pw WX¡nà lnkm… “”
Hmt^mt^m Dua cmfn`nNav emh-vN^³ b_ªp…..
im tbms«¶v……..
CSv tbm]m tks_ Hs^®w k^pw….. CkÄ¡v Wà bYn¸pw knkt^mw DtÅm*m….. Ctàbt* Cksa
sN«n¡m³ bän] bntÅs^ sW^¯n WnÀ¯nt]sW lnk³…..
WÃ Ip_pIp_p¡pÅ bntÅs^….
emh-vN^sW hfmVmWn¸n¡msWt¶m\w WÃ Ip_pIp_pt¡msX Btklt¯msX lnk³ b_ªp…
ASÃ lnkm Bt`mIWNÄ Hs¡ WX¡msS k^pt¼m H^p BUn…. A]mÄ {bSnkIn¨p…
t^gvf ko*pw Ssâ AÑsâ hfob¯n^n¡p¶ lntk«sâ N¿n tSm*n knan¡m³ SpX§n…… Sm… Sm
lntk«….AkÄ BkÀ¯n¨psNm*n^p¶p ….
“”Wo ko«os¶ms¡ H¶v bp_t¯m«v C_§v AÃsS§sW Cu fqtXms¡ H¶v fmäns]Xp¡ps¶…..””
t^gvf]psX ssN S«n fmäns¡m*v lnk³ b_ªp…. “”½¡v H¶v NqXt*….. Wo H^p gÀ«v– C«n«p
km…. “”
lnksâ B km¡n fWÊn `Íp sbm«n] emh-vN^³ fpOfp]À¯n tWm¡n]t¸mÄ t^gvf lnksâ SmXn
bnXn¨v k`n¨psNm*v Sm… Sm F¶v b_]p¶Sm\v N*Sv…..
Wo ASv sNmXpt¯ lnkm…. Ssâ fNapsX {bkÀ¯n N*v In^n¨v sNm*v A]mÄ b_ªp..
“”k¶v k¶v CkÄ¡v sNmSn Np_¨v NqXp¶p*v… ASv WÃSà tfmsa……”” Ssâ fXn¡p¯n Wn¶pw H^p
NX`mhpsbmSn bp_s¯Xp¯v t^gvf¡v sNmXp¯psNm*v lnk³ H¶n^p¯n b_ªp…
lnksâ N¿n Wn¶pw sbmSn km§n] tlgw AkÄ lnksW SÅn]n«p sNm*v b_ªp….
CSv BUyw Ss¶ C§v S¶m tbms^….
lnk³ BsN Iqant¸m]n AkÄ N¸`*n fn«m]n]pfm]n ANt¯¡v ImXn¯pÅnt¸m]n…..
iman N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¯p¶Sv ks^ C^pk^pw Aksa tWm¡n C^p¶p….. N×p¶n Wn¶pw fNapsX ^qbw
fmªt¸mÄ emh-vN^³ b_ªp…. “”sk_psS ka^m……”” C§Wms\¦n Cksa sN«n¡mSn^n¡m WÃSv
H^p UoÀQ Wnlzmh¯nWp tlgw lnk³ Ssâ I§mSnt]mXv b_ªp…..
WnW¡tà sN«n¡*v sS^¡m]n^ps¶…. Mm³ fp³tb b_ªStà Wnt¶mXv C{S Sn^¡v Nq«*m¶v….
Òv½v…. km Wfp¡p tbmkmw…. Im^pNth^]n C^p¶n^p¶ gÀ«v– FXp¯v emh-vN^³ lnkmtkmsXm¸w
bp_t¯¡n_§n….
^m{Sn b\n bqÀ®fm]n Dtb£n¨ hKogv….. Ct¸mÄ NqXpS hf]kpw A½t]msXm¸w In`kjn¡m³
SpX§n…… NqsX NqsX A½s] bp_t¯]v¡p sNm*ptbmNpkm³ Ak³ hf]w Ns*¯n…..
A¶pw AkÀ ASptbms` H^p N_¡¯n B]n^p¶p …
A½]psX Nm`nWv Ct¸mjpw sI_n] tkUW DÅSnWm AkÀ bSps¡]m\v WX¡p¶Sv….
Np_¨v AVnNw WX¶m AkÀ kÃmsS SaÀ¶p tbmNp¶Sv sNm*v hKogpw A½t]msXm¸w bSps¡
WX¡pN]m\v….
A§mXn]n Wn¶v Bkly¯nWpÅ b¨¡_n]pw fäpw AkÀ km§n Sn^n¨p tbmNm³ SpX§tk…. H^p
hz^v\¡X]psX fp³bn B hv{So Wn¶p….
F´m At½ WX¡m³ bäp¶ntÃ….. Mm³ Hmt«m knan¡t\m….. Ak³ tImUn¨p….
tk*Xm…. Wfp¡v B NX]nt`¡v H¶v N]_n]mt`m….. Ssâ fNsâ fpO¯p tWm¡n hfob¯pÅ hz^v\¡Xs]
Iq*ns¡m*v AkÀ tImUn¨p….. At½ A{S¡pw ssbh H¶pw Mm³ Cs¸m N^pSo«nÃ…. Ak³ SaÀ¶ f«nÂ
b_ªp…..
im…. km§mWÃXm…. Ip½m H¶v Nm\m³….
AÑsâ f^\tlgw A½ H^n¡`pw H^p S^¯n`pÅ tfmikpw St¶mXv b_ªn«nà F¶Sv Ak³ HmÀ¯p….
bn¶oXv fsäm¶pw Ak³ Bt`mIn¨nÃ
hKogv A½s]]pw Nq«n hz^v\¡X]nt`¡v WX¶p….
“”H^p N½Â tWm¡mWm\v…. “” NX]ns` sh]nÂhv tdmt]mXv A½ b_ªp…. AkÀ knknV S^w
cmgWn`pÅ N½`pNÄ Wn^¯n k¨p…..
F¦n`pw A½ NqXpS`pw Knfn¡n N½`m\v sh`Îv– sI¿p¶sS¶v hKogv {l²n¨p…. Np_¨v tW^w
AknsX In`kjn¨ tlgw bn¶oXv k¶v km§mw F¶v b_ªv AkÀ ^*ptb^pw NX]n Wn¶pw C_§n…..
“”F´m At½ Cs¸m H^p hzÀ\s¡mSn….””
Ak³ Sfml ^qb¯n tImUn¨p….
tbmXm… sNmSn H¶pw AÃ…. M§av sb®p§Ä¡v– hzÀ®w F¶pw H^p hzbvWfm\v…. hzÀ®w C«pWX¡m³
FÃm sb®p§apw H¶v sNmSn¡pw ASv WnW¡v fWÊn`mknÃ…. H^¸w Wm\t¯msX AkÀ b_ªp….
hKotg…. sb«¶v D¨¯n`pÅ H^p knan tN«p Ak³ Sn^nªp tWm¡n…. HätWm«¯n B^ms\¶v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkWv fWÊn`m]nà H^p A©p k]Êv {bm]w tSm¶n¡p¶ H^p Np«n]pfm]n H^p hv{So
WX¶p k¶p….
B^mXm ASv sI_n] lЯn A½ tImUn¨p…. Ak³ A_n]nsöv BPyw Nm\n¨p….. AXp¯v F¯n]n«pw
Ss¶ fWÊn`mkm¯ emkw N*v AkÄ tImUn¨p
im WnWs¡s¶ fWÊn`m]ntÃ…. MmWmXm thmcn….. AkÄ Ss¶ fWÊn`mkmsS Wn¡p¶ hKognsâ fpO¯p
tWm¡n A¸w b^nekt¯msX tWm¡n…..
B tb^v tN«Spw…. Aksâ N®n H^m]n^w bq¯n^nNÄ N¯n]fÀ¶p……. A½ Ssâ fNsâ sb«¶p*m]
emkfmäw N*p BNmwg bq*p …..
A½]m\tÃ….. AkÄ hKognsâ A½t]mXm]n tImUn¨p….
AsS…. tfmtaSm…..
A¸w DÕmit¯msX AkÀ tImUn¨p……
CktWmXp tImUn¡v….
“”b¯pks^ MRÄ H^pfn¨v bYn¨Sm At½….
As¶ms¡ Fs´m^p Z]t`mPv B]n^p¶p……
Zm…. CksW¶m H¶pw fn*ms¯…… “”
A½ ko*pw In^n¨psNm*v Ssâ fNsW tWm¡n….. KoknS¯n C{S]pw Wm\t¯msX S` Smjv¯n Wn¡p¶
Ssâ fNsW B hv{So N*n«nÃm]n^p¶p…..
Zm….. A½ AksW S«n knan¨p….
At¸mjpw hKognWv AkapsX fpO¯v tWm¡m³ hmVn¨nÃ…. Aksâ fWÊv b_ªp AktamXv–
hwhm^n¡q….. CSv Wnsâ Akh^fm\v….. At¸mjm\v Ak³ AkapsX ssN bnXn¨v Wn¡p¶ Np«ns]
N*Sv…..
A¸w bSnª hz^¯n Ak³ tImUn¨p
“”tfmWmt\m….. “”
hKognsâ lÐw tN«Spw Ssâ dm`y¯ns` hpµ^ Wnfng§ant`¡v AkÄ tIt¡_n…. KoknS¯n H^n¡`pw
Wãs¸Xp¯^pSv F¶v Sm³ B{Pin¨Sv H^n¡Â Ssâ FÃmsfÃmfm]n^p¶ AksW fm{Sfm]n^p¶p….
hKognsW N*t¸mÄ D*m] Dt·gw AkÄ¡p Ct¸mÄ Wãfm]n^p¶p…. {bm\Wm]NsW Nm`§Ä¡v tlgw N*
NmfpNn]psX Wn^mlt]msX AkÄ b_ªp….
“”Òv½v.. AsS….. ihvd³Zv Updm]n`m……”” Np_¨p tW^t¯¡v ^*ptb^pw WnlÐ^m]n….
Ssâ fNsâ Hmt^m I`Wkpw Wn^o£n¨psNm*v hKognsâ A½ fn*msS Wn¶p…..
H^p ssN sNm*v Ssâ fNsW tIÀ¯v bnXn¨v Ssâ hm^n¯`¸v H¶v l^n]m¡n C« tlgw AkÄ
tImUn¨p….
Wnsâ sskcv– FknsX Xm….
Ak³ fn*p¶nà F¶v N*t¸mÄ A½ b_ªp Ak³ N`ym\w Njn¨n«nà tfmsa…..
H^p Wnfngt¯¡v Nm_v fqXn] tfQw tbms` AkapsX fpOw kmXn….. H¶pw b_]m³ CÃm]n^p¶p
AkÄ¡v….
“” tfmav Sn^¡n`m]sæn ko«nt`¡v km….. Wfp¡v hwhm^n¡mw…. “”
AkÄ A`vbw Wn^mlt]msX b_ªp
“”C¶v– bänà At½….. Mm³ Fsâ A½¨nt]mXp H¶pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_ªn«nÃ…. bns¶ H^n¡Â k^mw….”” AkÄ Aksâ W¼_pw km§n AknsX Wn¶pw
tbm]n……..
thmcn]psX ^qbw ANs` f_]p¶Sv ks^ Ak³ Aksa tWm¡n Wn¶p….
“”WÃ AØn¡v bnXn¨ t{bfw B]n^p¶tÃ….. “”
Ssâ fNsâ fpO¯v tWm¡n H^p sI_p bp©n^nt]msX AkÀ tImUn¨p
“”AsS At½…… FWn¡v e]¦^ CãvXm]n^p¶p Aksa…..””
Ak³ A½t]mXv fWÊn tSm¶n]Sv ASptbms` Ss¶ b_ªp….
Òv½v… tbms« Zm…. Wo km….. F´m]m`pw B sNm¨nsW Wo H^p Unkhw ko«nt`¡p sNm*pk^\w…..
hKogv h½Sn¨p…. ko«ns`¯n]n«pw Aksâ fWÊn Wn¶pw thmcns] Np_n¨pÅ In´NÄ kn«N¶nÃ…..
sJ…. MmsW´m C§sW…. Akant¸mÄ H^p em^y]m\v,A½]m\v, Mm³ H^n¡`pw AkÄ¡v H^p dmVyV
Bk^pSv Ak³ fWÊn D_¸n¨p….. F¦n`pw sk_psSs]¦n`pw Aksa N*psNm*n^n¡m³ Ssâ fWÊv
B{Pin¡p¶p F¶v hKogv fWÊn`m¡n
“” H¶v knan¨v tWm¡n]mt`m… “” Ak³ sk_psS In´n¨p
H^pbs£ AkapsX eÀ¯mkv knan¡p¶ hf]w Bs\¦nt`m…. tk*….. ASv tk*….. B {lfw Dtb£n¨p….
bj] NmfpNns] N*pfp«p¶ FÃmk^psX]pw AkØ C§sW Ss¶ Bt\m Culz^m…. ssN¨n«v C_¡mWpw k¿
fVp^n¨n«v Sp¸mWpw k¿….
CÃ Mm³ CWn Aksa Np_n¨v In´n¡nÃ……
Ak³ sk_psS N®X¨n^p¶p….. fWÊn Ssâ h-vNqÄ fpäw sSanªp k¶p….. k^m´]nÂ
Nq«p¡m^psfm¯v hÃbn¡pN]m]n^p¶p Ak³…. At¸mÄ ASm k^p¶p C ZnkngWn Wn¶pw H^p hpµ^n
Np«n…..
fpXn Ajn¨n«v NpansfX sfXªn^n¡p¶p….
Smsj tWm¡n]m\v AkÄ WX¶p k^p¶Sv… gÀ«pw bmkmX]pw B]n^p¶p AkÄ V^n¨n^p¶Sv…. A¶v
h-vNqans` sb¬Np«nNapsX ]q\ntcmw ASm]n^p¶p NqsX k^p¶ AkapsX Nq«pNm^nNsa H¶v
bmans]¦n`pw tWm¡m³ Aksâ N®pNÄ AksW AWpkUn¨nÃ….. hÀÆme^\ kneqgnS]m]n t£{SWX]nÂ
Wn¶pw C_§n k^p¶ tUkns] N* tbms` Ak³ Aksa tWm¡n Wn¶p….. Aksâ fm{Sw thmcns]……
Ak³ N®pSp_¶p…. Aksâ N¿ns` t^mf§Ä fpjpk³ F\oäv Kkm³½ms^ tbms` Asä³gWn Wn¡p¶p
sJ… In´n¡nà F¶v fWÊn knIm^n¨t¸mtj¡pw bqÀkmVnNw lànt]msX]m\tÃm Aksa¡p_n¨pÅ
HmÀfNapsX Nq¼m^w fWÊn Wn¶pw sbm«n fpa¡p¶Sv…
“”F´mXm bSnknÃm¯ H^p Bt`mIW…”” F^nSo]n F® Hjn¨psNm*v A½ NX¶v k¶p…..
b_ªn«v Nm^yfnÃ…. f¡apsX {b\]w H^p Sk\ ko«n bnXn¨mÂ,, bns¶ AkÀ F´v Hs¡ sI]vSm`pw
ASnsWms¡ Nm^\w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B {b\]fm]n^n¡pw…. F¶m`pw t{bfn¨ sb®nsâ tN«v Njnªv H^p Np«n
B]¸jm\tÃm FWn¡o AkØ k¶Sv Ft¶mÀ¯v N^]t\m In^n¡t\m F¶v Ss¶ AkWv WnÝ]fnÃm]n^p¶p….
Ssâ fNsâ emk§Ä BhzUn¨psNm*v A½ AkWv hfobw C^p¶p….. H^p bSnkv ssl`n]n hKogv Ssâ
A½]psX fXn]n S` Im]v¨p,…..
Cu t`mN¯v k¨v SWn¡v Gäkpw NqXpSÂ hp^£nSSzw `en¡p¶ Ht^s]m^p Ø`fm\knXw F¶kWv
A_n]mw…. FÃm em^kpw C_¡n k]v¡p¶, fWÊv hzØfmkp¶ H^p Ae] tN{µw…. H^p BßPSsft¶m\w
A½ AktWmXv b_ªp
“”Wo B sNm¨nsW H¶v knan¡v…. F¶n«v F¶m Ct§m«v k^pt¶ Fs¶m¶v tImUn¡v…. “”
Ak³ fXn]n Wn¶pw S`]p]À¯n A½s] tWm¡n….. Ft´m H^p BUn fWÊn`pÅ tbms` Ak³ A½t]mXv
tImUn¨p….
“”ASv tkt\m At½…..””
Akant¸m H^p NpXpwdfm]n Kokn¡tÃ…. W½am]n«v F´nWm sk_psS….. Aksâ f_pbXn tN«v H^p
sI_p bp©n^nt]msX A½ b_ªp….
“”Wo tbXn¡*Xm…. Akav H^p Wà Np«ym…. A§mXo k¨v Mm³ Aksa ko«nt`¡v £\n¨t¸m AkÄ
b_ªSv F´m¶v HmÀ½]pt*m WnW¡v… bns¶ H^p Unkhw k^mw At½ Mm³ Fsâ A½¨nt]mXv H¶pw
b_ªn«nà F¶v…… Wns¶ CãvXs¸«p F¶pk¨v FÃmw f_¶v ko*pw hÃbn¡m³ WX¡p¶kams\¦n AkÄ
As¸m Ss¶ ko«n Ft´`pw Wp\ b_ªv W½psX NqsX kt¶sW….. bs£ AkÄ¡_n]mw W¶m]n A_n]mw
Hmt^m^p¯t^w F§sW ssNNm^yw sI¿\w F¶v…. Wo tWm¡nt¡m Wns¶¡p_ns¨ms¡ AkÄ AkapsX
sNt«ymtWmXpw A½m]nA½t]mXpw Hs¡ b_ªp Nm\pw….. ASm\v– sb®v…. knlzhn¡m³ bäp¶ H^p
sb®nsW Sn^n¨_n]m³ H^pbmXv hf]w H¶pw tk*……
Ak³ Ssâ A½]psX {bemg\w tN«v fnjn¨n^p¶p… A½ Bav sNmÅmtÃm As¸m C{Ss¡ms¡ knk^w
D*m]n^p¶tÃ…
“” Òv½v bs£ Fsâ tbXn Wns¶ Bt`mIn¨n«m….. WnW¡v Sos^ Nt{*mÄ CÃ…..
Wo B]n«v H¶pw Wln¸n¡mSn^p¶m fSn….. “”
H^p Wnfngt¯¡v hKognsâ fpOw Ssâ Xn¡änsâ sSm«Xp¯ W¼_nWv Hm\w d¼À AXn¨ tbms`
¾mWfm]n….. ASv N*v B hv{So¡v In^n]X¡mWm]nÃ…
“”A½ Ss¶ CSv b_]\w….. “”
C¶v– ks^ Mm³ Ft´`pw Np^p¯t¡Xv Nm«n«pt*m….???Ak³ Wn^ml t]msX b_ªp….
Wo Z]t`mPv AXn¡msS Aksa knan¡Xm sI¡m….
Òv½vfv…. Ak³ sfmssd`n tNmÄ inÌ_n FXp¯v thmcn]¡v tNmÄ sI]vSp….
Hm As¸m Wo fp³tb knan¨m]n^p¶tÃ…… A½ AksW Nt¿msX bnXn¨p…..
CÃt½….
Wp\ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_]tÃXm sI¡m…. AkhmWw knan¨ W¼À Asà BUyw NnX¡m…… Wo Fs¶
sbm«n]m¡msWm¶pw tWm¡*…. tcm¬ _nRv sI¿m³ SpX§ns]¦n`pw Ssâ hSyhÔS skans¸Xp¯m³ Ak³
b^n{lfn¨p……
hSyw….. Mm³ knan¡\w F¶v knIm^n¨v Z]`v sI]vSp, bs£ H^p _nRv tbm`pw AXn¡ps¶Wv
fp³tb N«v– sI]vSp… At¸mtj¡pw f_pS`¡Â Wn¶pw fVp^fm] H^p lÐw tN«p
“”it`m hKotg… b_]Xm…. “”
kas^ hzmemknNfm] ^oSn]n AkÄ hwhm^n¨p… A½ `uZn CXm³ BwPyw Nm\n¨p… hKogv sit`m
F¶v b_ªv tcm¬ `uZn C«p…..A½ b_ª fm{S]n knans¨¦n`pw AktamXv– F´v hwhm^n¡\w
F¶SnsW Np_n¨v AkWv H^p bnXn]pw CÃm]n^p¶p….. H^pbs£ H^p NmfpNo NmfpN³fm^psX
hwhm^¯nsâ ^oSn]n fm{Ssf CSpks^ AktamXv– hwhm^n¨n«pÅp…. DÅn`pÅ sI_p e]t¯msXm¸w
lЯnWv A`vbw fmVp^yw k^p¯m³ {lfn¨psNm*v Ak³ tImUn¨p….
“” thmcn F´v sI¿m….????”” Aksâ s_mfmânNv fqZn`pÅ hwhm^w tN«v A½ S`¡v ssN k¨p…..
“”Zm tfmsW timwkÀNv sI¿n¸n¡m…. fim fXn]Wms¶….
AkÄ ko*pw hmVm^\ tbms` hwhm^n¨p….. “”
F¶m At¸mjpw Ssâ NmfpNns] B\v knan¡p¶Sv F¶ {bSoSn]n hKogv tImUn¨p
“”Hiviviviviv… tfmsâ tbs^´m…. ASv b_ªnÃtÃm “”
“”sK_n³…. sK_n³ A`N-vhv–…..B tb^v Ak³ fWÊn D^pkn«p sK_n³….
AkÄ AkhmWn¸n¨n«pw SWn¡v tImUn¡m³ H¶pw fWÊn sSanªp k^m¯Sv AksW ko*pw ko*pw
AWmkly tImUy§Ä tImUn¡m³ t{b^n¸n¨p….
“”thmcn kÃSpw Njn¨m]n^pt¶m….?
“”CÃXm…. Np_¨p Njntª Njn¡m_pÅp…. Wo F¶m knant¨ Wn¶v Nan¡msS Nm^yw b_ tfmsW…. “”
AkapsX f_pbXn {bSo£n¨ns«¶ tbms` A½ AktWmXv “”F´mXm”” F¶ ^oSn]n BPyw Nm\n¨p….
k¶v k¶v SWn¡v tWs^ hwhm^n¡mWpw A_n]nà F¶ Bt£bkpw k¶pSpX§n… ASksW kÃmsS SaÀ¯n….
“” “”Aà A½ b_]pkm]n^p¶p tImUn¡pkm]n^p¶p Wo F¶m Ct§m«v k^ps¶¶v…””
sJ…
Mm³ F´nWm Cs¸m A½ b_ª Nm^yw Hs¡ b_]ps¶……
Sm³ Ct¸mjpw kas^ HmkÀ FNv–sshäZv Bs\¶v AkWv tdmVyfm]n…. F¶m AksW SaÀ¯n]Sv
thmcn]psX WnÀ¯msS]pÅ In^n B]n^p¶p… “”Mm³ sWNvÌv h¬–tZ k^m³ bäptkm F¶v tWm¡s«
Xm….”” thmcn b_sªm¸n¨p…. A½ fSn N«v– sI¿m³ b_ªpsNm*v BPyw Nm\n¨p….
F¶m Ak³ ^hw bnXn¨v k^nN]m]n^p¶p….
AsS´m Mm]_mjvI….Wmsat]m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fä¶mtam ss{X sI]vSpNqsX…..
A½ hinsN«v tcm¬ S«n b_n¨p km§n N«v– sI¿m³ tWm¡n…..
“”FXm sbm¶p tfmsW Mm³ CknsX Ip½m C^n¡Ã…. H^pbmXv b\n D*v…. bns¶ M³ Fsâ C¨m]tWmXv
b_ªns«m¶pw CÃ…. Ip½m A§v N]_n k^m³ btäm Xm….. “”
AkÄ Sfml ^qb¯n b_ªp…
“”tfmav kt¨m tfmsa…. hf]w Nn«pt¼m k¶m fSnt«m…. “” hKognWv Akh^w sNmXp¡msS A½
b_ªp….
H^p Wnfngw thmcn Iqant¸m]n…
“”Ct¿m…. `uZn B]n^pt¶m….. tlym… thm_n At½….. Mm³ H^p Unkhw k^m³ tWm¡mw…””
hKognWv l^n¡pw tUgyw k¶p SpX§n…
“”Hiviviv Cs¸m Mm³ sk_pw f*³…. Ak³ A½t]mXv N]À¯psNm*v AknsX Wn¶pw tbm]n….. “”
ASv tN«v thmcn]pw In^n¡p¶Sv AksW kÃmsS WnÊim]Wm¡n…… “”tbmXm tbm]n tIms_Xp¯p
Njn¨v NnX¡m³ tWm¡v….A½ b_ªp Ak³ Wn`w Ikn«n sfSn¨psNm*v fp_n]nÂWn¶pw WX¶N¶p….
AknsX WX¡p¶ hwek§apsX GNtUl Vm^\ Nn«n] thmcn A½t]mXm]n b_ªp…..
AkWv H^p fmäkpw CÃtÃm At½…. Mm³ tkPw k^m³ tWm¡mw….. Wfp¡v AksW H¶v l^n]m¡n
FXp¡\w…..
“”l^n tfmsa bns¶ knan¡mw”” A½ AkÀ tcm¬ N«v– sI]vSp…..
NnX¡t¶^kpw hKogv thmcns] Np_n¨v Bt`mIn¨p…..
hSy¯n As¶ms¡ AktamXv– H¶v fn*m³tbm`pw e]fm]n^p¶p AkWv…. Asæn`pw CãvXs¸Xp¶
sb¬Np«n]psX tUgyt¯msX]pÅ H^p tWm«w tbm`pw H^p ]TmÀ° NmfpNsW SaÀ¯pw….. B Wnfngw….
AkÄ¡m]n F´pw sI¿\w Fs¶ms¡ tSm¶nt¸mkpw…. hKogv SmWpw thmcn]pw S½n`pÅ AkhmW
NqXn¡mjv¨ HmÀ¯p…. A¶v h-vNqÄ KoknS¯ns` AkhmW Unkhw B]n^p¶p…… M§apsX shâv
Hmcv–…….
A¶pks^ Ssâ Cãw A_n]n¨n«pw H^p f_pbXn tbm`pw AkÄ S¶n^p¶nÃ…. Ft¸mjpfpÅ H^p
WngvNa¦fm] In^n fm{Sw SWn¡v AkÄ fpX§msS h½mWn¨p sbm¶p….
H^p bs£ AkÄ¡v Ft¶mXv {b\]sfm¶pw D*mNnÃ…. H^p sb®v Cãs¸Xm³ fm{Sw S¶n H¶pw CÃ…….
huµ^ykpw b\kpw H¶pw…. Aksatbms` H^p sb®nsW hz´fm¡m³ bän]nsæn`pw H^p
hpir¯m]ns«¦n`pw Nn«n]n^ps¶¦n F¶v B^pw B{Pin¡pw….
“”hKogv…. “”
bn_Nn Wn¶pw fVp^fm]n H^p lÐw sN«p….. ASm Ssâ thmcn A¶mUyfm]n St¶mXv Ct§m«v
hwhm^n¨p…. KoknS¯n Sm³ hin¨ FÃm bjnNÄ¡pw H^p D¯^w Nn«m³ tbmNp¶p….. AkWv
Npan^ptNm^n….
“”FWn¡v Wns¶…. C¶v– SWns¨m¶v Nm\m³ btäm…. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkÄ S` Smjv¯n AktWmXp tImUn¨p…. “”
Ipäpw WX¡p¶Sv hzbvWfmt\m ]mTmÀTyfmt\m F¶v Sn^n¨_n]m³ F¶ tbms` Ak³ Ipäpw tWm¡n….
B Nm\mtÃm… km At§m«v– fm_n Wn¡mw….
“”Ct¸mjÃ…. shâv Hmcv– Hs¡ Njnªv tbmkm³ tW^w “”
Aksâ fp¶n H^m]n^w hq^ysâ {bNmlw sSanªp …. Ak³ ]m{´nNfm]n S` Np`p¡n…. H^p km¡v
tbm`pw b_]mWmNm¯ knVw Ak³ WnÀkrSn AXªp…..
AkÄ Fs¶ Nm\\sf¶v b_ªn^n¡p¶p ASpw Hä¡v….. Ht^m Sk\ Bt`mIn¡pt¼mjpw AkWv l^o^fmsN
Npan^p tNm^n….
shâv Hmcv– NjnªSpw h-vNqÄ tÌKnsâ bp_Nn AkÄ k^p¶Spw Nm¯v C^p¶p…..
CsS´m AkÄ k^m¯Sv . ko*pw Ssâ km¨n Ak³ hf]w tWm¡n sh¡³Zv hqIn¡v f´v bnXn¨ tbms`
Cj]p¶p…..
CWn hf]w tbmkm³ NmWmXn Im¯Wv tWÀ¨ tWt^*n k^ptfm F¶v tbm`pw Ak³ In´n¨p tbm]n……
CfIn½msS Hmt^m Wnfngkpw Ssâ thmcns]]pw tWm¡n Ak³ C^p¶p…..
sb«¶v b¯mw Nv–amÊns` C ZnkngWn Wn¶pw AkapsX NqsX F¶pw NqsX]p*m]n^p¶
Nq«pNm^nt]msXm¸w AkÄ bp_¯n_§n…. ^*ptb^pw ssNNÄ tNmÀ¯v– bnXn¨n^p¶p,
k`n] Sn^¡n Ssâ fNsW Wãs¸XmSn^n¡m³ H^½ Aksâ ssNNÄ fp_psN bnXn¡p¶ Urlyfm\v AkWv
At¸mÄ HmÀ½ k¶Sv……. AkÄ ko*pw Ssâ Nq«pNm^nt]mXv hwhm^n¨p Wn¡pN]m\v, CWn M³ CknsX
Nm¯n^n¡p¶ Nm^yw AkÄ f_¶p Nm\ptfm….. Ak³ In´n¨p….. AÂb tW^¯nWp tlgw AkÀ ^*p tb^pw
Pm[fm]n sN«nbp\À¶p…. ^*p tb^pw N^]p¶p*m]n^p¶p….. tkUWt]msX Ak³ fWÊn`m¡n Cu
N`m`]¯n AkÄ hvtWin¨n^p¶ H^pbmXv Nm^y§ap*v, Ssâ sNm¨p NphrSn S^§Ä FjpSn k¨n^p¶
sZhv¡v, {Pu*ns` f^¯\Â, Ak^psX Hmt^m WÀ½ fpiqÀ¯§apw bp_¯v tbmkmsS SXªp WnÀ¯n]
¢mhv Ipk^pNÄ, Du\n`pw D_¡¯n`pw NqsX D*m]n^p¶ Dä I§mSnNÄ, Akt^mtXÃmw Cu Wnfngw
AkÄ¡v ]m{S b_t]*n]n^n¡p¶p….. Ssâ Nq«pNm^n tbm]Spw AkÄ H^p k`n] sWXpkoÀ¸n«p…..
tlgw sSsâ tWÀ¯ N®n\NÄ SpX¨psNm*v AkÄ Sn^nsN ¢mÊv– _qfnt`¡v– N]_n tbm]n…. Ft´m
AkÄ AknsX Wn¶pw bp_¯n_§nà F¶v AkWv tSm¶n…..
tÌKnWv bp_Nn Wn¶pw Ak³ b¯v– C `£yfm¡n WX¶p…. Ct¸mjpw ¢mÊn Sfml b_ªpsNm*v
C^n¡p¶ In` Np«nNÄ D*v…. FÃmk^pw tWm¡n WnÂs¡ hKogv ¢mÊnt`¡v NX¶p…. fsäm^p ¢mÊnÂ
AWmklyfm]n N]_n]m CXn Nn«pw F¶ Wà tdmVyw D*m]n^p¶p AkWv…. ¢Ênt`¡v N]_n k¶ Ss¶
N*Spw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv thmcn Sn^nªp bp_Nn C^p¶n^p¶ B¬Np«nNsa tWm¡n…. AkÀ Aksa tWm¡n
bp©n^n¨p….. Sn^nsN Akapw bp©n^n¨p…… bn¶oXv Ss¶ AXpt¯¡v knan¨p… CXn Nn«nsöv–
AkWv D_¸m]n….
H^p Nan¸mks] tbms` AWph^\t]msX AkapsX hfob¯m]n hKogv C^p¶p….. sI_ns]m^p ¢n¸nÂ
HSp¡n k¨n^p¶ AkapsX CXSqÀ¶ fpXn]njNsa AkÄ hzS{´fm¡n….. SpXÀ¶v ASv fpjpkWm]n CXSv
tSman`qsX AkÄ fp³bnt`¡v C«p….. Ak³ AkapsX Hmt^m I`W§apw Cu t`mN¯ns` Gäkpw ftWmi^
NmjvI Nm\p¶Sv tbms` tWm¡n C^p¶p….. Aksâ fpOw F¶t¯¡mapw BNmwg Wn_ªSm]n^p¶p….
“”Wo F´m H¶pw fn*ms¯…..”” thmcn]m]n^p¶p hwemg\¯nWv SpX¡w Np_n¨Sv…
AkWv BsN A_nt]*Sv AkÄ¡v Ss¶ CãvXfmt\m F¶v fm{Sfm]n^p¶p…. WX¡m³ tbmNp¶ hpµ^
Wnfng§Ä HmÀ¯psNm*p Ak³ b_ªp “”thmcn f_pbXn H¶pw b_ªnÃtÃm….????””
“”Hiviviv As¸m Fsâ f_pbXn {bSo£n¨p k¶Sm\v tÃ….””
DÅn H^p fªpN« ko\ {bSoSnt]msX hKogv S` Np`p¡n….. “”AsS “”
AksW b^o£n¡msWt¶m\w AkÄ frUp fµimht¯msX AkÄ tImUn¨p…. “”A{S¡pw Cãfmt\m Fs¶…… “”
Aksa Sm³ F{St¯maw hvtWin¡p¶p*v F¶v Nm\n¨p sNmXp¡m³ H^p km¡pNÄ¡pw Njn]nà F¶v
AkW_n]mw….. F´v b_ªm`pw ASv Np_km]n^n¡pw F¶kWv tSm¶n F¦n`pw fWÊn tSm¶n] f_pbXn
Ak³ b_ªp “”C¶v– ks^ Fsâ KoknS¯n hz´fm¡\w F¶v B{Pin¨ H¶v Wo fm{Sfm\v sbs® “”
thmcn]psX N®v Wn_ªp….
“”Mm³ Wnt¶mXv tWm F¶v b_ªmt`mXm ….. “”
Wnfng tW^t¯¡v Ak³ fWÊn sN«n¸Xp¯ hzÀ®s¡m«m^¯nsâ AXn¯_ CaNn…. F¦n`pw Ak³ {bSo£
knXmsS tImUn¨p…. Wo tWm F¶v b_]m³ tbmkpN]ÃtÃm????
AkÄ làn hwe^n¡msWt¶m\w UoÀQ Wnlzmhw FXp¯psNm*v b_ªp “” AsS “”
hKognsâ DÅv bnXªp….. CWns]m¶pw AkWv tImUn¡mtWm b_]mtWm CÃm]n^p¶p…..
thmcn Aksâ S\p¯p f^kn¨ ssN]n AkapsX ssNNÄ k¨psNm*v sI_p IqXv bNÀ¶p….. Ssâ N®oÀ
SpX¡m³ tbm`pw Wn¡msS AkÄ b_ªp
“”Zm FWn¡v Wns¶ CãvXfm\v fsä´ntW¡mapw….””
Ak³ sM«n¯^n¨p Sn^nªp hq^y{bNmlw N* hq^yNm´n bq¡sa tbms` {bNmlbq^v\fm]n…… Aksâ
tWm«¯n knlzm¡p_kpÅ tbms` tSm¶n] thmcn ko*pw b_ªp……… “”hSyw…”” Wns¶ FWn¡pw
CãvXf”” b_ªp fpjpfn¸n¡m³ Akh^w sNmXp¡msS hKogv thmcns] km^n¸p\À¶p….. A§sW H^p
{bSnN^\w {bSo£n¡mSn^p¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv thmcn BsN hvSÐS]m]n….. Aksâ sW©n AkapsX fm_nX§Ä IqXv bNÀ¶p….. AksW
fmän WnÀ¯m³ AkapsX dp²n B{Pins¨¦n`pw fWÊv kn`¡n….. C¶v– Aksâ H^p Cã¯nWpw FSn^v
Wn¡^pSv F¶v fWÊpsNm*v AkÄ B{Pin¨n^p¶p…..
H^p Wnfng¯nWv tlgw Ak³ Aksa tfmIn¸n¨p……
bp_Nns` d©n NqXn]n^p¶n^p¶ ^*p fq¶v B¬Np«nNsa AkÄ H^p sI_p Wm\t¯msX tWm¡n…..
WX¡s« WX¡s« F¶v b_ªv AkÀ bp_t¯¡v tbm]n….. thmcn Aks^ tWm¡n In^n¨psNm*v S`
Smjv¯n……
AkÀ bp_¯v tbm]n F¶v D_¸m]t¸mÄ AkÄ Aksâ AXp¯v Wn¶pw A¸w fm_n]n^p¶p …. F¶n«v sI_p
Wm\t¯msX b_ªp
“”Zm Wo Mm³ b_]p¶Sv fpjpk³ tNÄ¡v….””
thmcn fm_n]n^n¡p¶Sv Sm³ Aksa AWpkmUw tImUn¡msS sN«n¸nXn¨Sv sNm*ms\¶v AkWv
tSm¶n……
.””thm_n thmcn….. Mm³ sb«¶v….””
sI_ns]m^p tbXnt]msX Ak³ b_ªp….. thmcn WnlÐ]m]n^p¶p… AÂb tW^¯nWp tlgw ko*pw AkÄ
b_ªp…….
“”WnW¡v tSm¶pt*m Fs¶ N`ym\w Njn¡m³ bäpw F¶v….. “”
Ak³ In^n¨psNm*v b_ªp “”Hiviviv bäpftÃm…. .AsS´m A§sW tImUnt¨????””
B Nm^y¯n WnW¡v Fs¶ knlzhn¡mw….
Aksâ BSfknlzmhw N*v N®v fnjn¨psNm*v AkÄ tImUn¨p….
Zm Mm³ H^p {NnhvSymWn B\v….. Wnsâ ko«n Hs¡ {blvWw BkntÃ…..????
“”Mm³ H^p hwekw b_]mw”” Ak³ In^n¨psNm*v b_ªp…..
^*p sNmÃw fp³bv Fsâ koXnsâ AXp¯pÅ H^p tI«³ H^p sb®nsW ImXnt¨m*p ks¶Xn…… ASpw H^p
D½¨n¡p«nsW…. Aksâ Btklt¯msX DÅ hwhm^w tN«v AkÄ SmXn¡v ssN sNmXp¯psNm*v
NmtSmÀ¯p……. “”A¶v WmXv fpjpk³ CSm]n^p¶p hwhm^w….. FÃmÀ¡pw D*m]n^p¶p Hmt^mt^m
Aen{bm]w…. ImXn¨Sv l^n]m]nÃ, AkÄ fpÉnw Atà CsS§sW l^n]mNpw, A§sW sNmt_
D*m]n^p¶p…… A¶v Fsâ Aѳ F´m b_sª¶v A_nt]m……??????
“”Zm tfmsW Wo Bs^¦n`pw Hs¡ sNm*pkt¶m sb®m]m fSn….. FWn¡v At{S DÅp….. “”
thmcn Aksâ hwhm^w tN«v BÀ¯p In^n¨p…..
“”Wnsâ A¸³ Bav sNmÅmt`m “”
Ak³ ko*pw Btklw knXmsS b_ªp….
“”AsS Aѳ hq¸_m….. ASpsNm*v Wo AsSm¶pw tbXn¡*…. “”
DÅn H^p sI_n] sWm¼^t¯msX thmcn b_ªp….
bs£ Fsâ A¸³ A{S hq¸À H¶pw AÃm«m…..
tb¸_ns`§mWpw GtS`pw sb®v Hant¨mXn] kmÀ¯ N*m bns¶ ASv fSn…. “”F´nWm Wn§sa Hs¡
kaÀ¯n k`pSm¡s\…. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv CSv tbms` HmXn tbmkWtÃ….. tWm¡n kaÀ¯n] St´w StÅw b_]\ tN¡m*v WXt¶m
C§sW…””
A¸sâ Z]t`mPm……
F§sWm*v…..???? hKogv H^p sI_n] In^n In^ns¨¶v k^p¯n….. “”As¸m M³ tImUn¡pw, Mm³
AÃtÃm A¸m tbm]Sv bns¶ F´nWm Fs¶ Io¯ b_]ps¶¶v…. “” As¸m A¸³ Ft¶mXv b_]pkm…. F¶m
Wo]pw tbmt¡mXn … CWn Cs¸m ASnsâ H^p Np_tk DÅp…. tbm….”” AkhmWw bns¶ A½¨n k¶p
Ft´`pw b_]\w
“”Wn§sam¶v WnÀt¯m…. fWpgyWv IknS` tN¡mWnÃ…. tW^w skap¯¸tj SpX§nt¡m H¨ D*m¡m³ “”
A½¨n Cu Z]t`mPv b_ªmt` A¸³ A`¼v WnÀ¯p….
Cs¸m F´v tSm¶p¶p Fsâ sbm¶p tfmWv…. AkÄ b_ªkhmWn¸n¨p…..
Np_¨v tW^t¯¡v AkWv D¯^w fp«n….F¦n`pw Aksa hfmVmWn¸n¡msWt¶m\w Ak³ b_ªp
“”AJW½fms^ms¡ A§sW b_]pw AsSms¡ hvtWiw sNm*m….. bt£ Ak^psX FSnÀs¸ms¡ Nm^yfm¡*….
AsSms¡ sN«v Njnªm b_ªp l^n]m¡mw t¶…..””
“”bns¶ bns¶…. F´m H^p Bßknlzmhw….”” Aks^ms¡ Fs¶ Io¯ b_]ps¶Wv FWn¡v H^p tkgtfmw
CÃ….. AsSms¡ hvtWiw sNm*m…. bt£ Aks^ kn` k]v¡msS Mm³ Wnsâ NqsX C_§n k¶mt`m….. “”
As¸m Mm³ WÃ Np«n Btkm?????
hKogv fn*n]nÃ…. ASm Mm³ tWm F¶v b_ªSv…… AkÄ Ssâ dmPv FXp¯v tbmNmsWm^p§n… Aksa
A§sW kn«pNa]m³ H^p¡fÃm]n^p¶p hKogv….. Ak³ thmcn]psX dmPnsâ fpNan ssN k¨psNm*v
Aksa SXªpsNm*v tImUn¨p….
“”ASv fm{Sfmt\m thmcn {blWw “”Mm³ k¶v Wnsâ A¸tâw At½tXw Nm`v bnXn¨n«m]m`pw
h½Sn¸n¡mw….. “”
thmcn] AksW Wn_N®pNtamsX tWm¡n….. F¶n«v dmPv sZh-vNn k¨v AktWmXp tIÀ¶n^p¶p…..
Hmt¡….. Fsâ A¸Wpw A½¨n]pw h½Sn¨p F¶v k¡v … WnW¡v F´m tKm`n F¶v Fsâ A¸³
tImUn¡ntÃ….. As¸m F´v b_]pw… AsSms¡ tbms«.
Wnsâ A¸³ Cs¸m NnX¸tÃ….. hz´fm]n koXv tbm`pw CÃtÃm…….
Fs¶ F§sW tWm¡mWm tfmsâ ¹m³….. N`ym\w Njnªv ^*ptb^pw fpOt¯mXp fpOw tWm¡n C^p¶mÂ
AXp¸ptbmNt]mXm sI¡m…..
hKogv A§sW H^p tImUyw {bSo£n¨n^p¶nÃ…
Aæn`pw C§sW H^p tImUyw Sm³ CãvXs¸Xp¶ sb®v ASpw {b\]w Sp_¶v b_ª Unkhw Ss¶ b_]pw
F¶v H^p¯Wpw knIm^n¡nÃ…. Ak³ S` Smjv¯n C^p¶p…..
Akapfm]pÅ AÔfm] {b\]¯nsâ bXpNpjn]n Wn¶pw tWm¡n]Sv sNm*mNmw, AkÄ b_ª Nm^y§Ä
{blvW§Ä H¶pw Ak³ N*n^p¶nÃ….. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv BsN DUn¨p Wn¶Sv AktamXpÅ {b\]w fm{Sfm]n^p¶p…..
bt£ AksW¡p_n¨pw Aksâ NqsX Kokn¡mWpÅ FÃm hmVySNsa Np_n¨pw B]n^p¶p AkÄ In´n¨Sv…..
hKogv BsN SaÀ¶p tbm]n….. Ssâ {b\]w bpSpk\nª Unkhw Ss¶ ASv SNÀ¶mXn]m³ SpX§n…..
Nv–amÊns` sZh-vNn Aksâ N®oÀ ko\p…..
thmcn Aksâ S`fpXn]psX bSns] St`mXns¡m*v CX_n] lÐt¯msX b_ªp …..
Zm Wo C§sW tkgfn¡tÃ….. Cu sI_n] {blvWw k¶¸tj C§sW SaÀ¶m Wo F§Wm Wnsâ AÑtWw
At½tWw Hs¡ WÃtbms` tWm¡m…..
bt£ AkapsX km¡pNÄ¡v Aksâ tkUW Np_¡m³ NjnªnÃ….. Ak³ S` Smjv¯n C^p¶p…..
Aksâ kngfw AkÄ¡pw Sm§mWm]nÃ, tbmNm³ H^p§n] AkÄ dmPv Wn`¯n«v Aksâ tSman Imªp……
h-vNqÄ KWm`]n`qsX k¶ Caw Nmän AkapsX Ajn¨n« fpXn]njNÄ bm_nWX¶p….
Aksâ ssNNÄ H^p ssV^y¯nsWt¶m\w AkÄ fmt_mXp tIÀ¯p bnXn¨p….
“”hKotg Mm³ H^p Nm^yw b_]s« …””
CX_n] lÐt¯msX Ak³ b_ªp
“”B…… “”
W½psX {lo`£vfn CtÃ….. Wnsâ ¢mÊn bYn¡p¶…. AkÄ B\v Ft¶mXv BUyfm]n b_]p¶Sv WnW¡v
Fs¶ Cãfms\¶v……
A¶v ks^ Mm³ Wns¶ {l²n¨nt« CÃ…. bt£ AkÄ A¶v b_ªt¸mÄ Wns¶¡m\m³ tk*n fm{Sw Mm³
k^m´]n`qsX WX¶p….. bt£ Mm³ Bt^w N*nÃ….. bntä Unkthmw WX¶p A¶pw N*nÃ….. bns¶ bns¶
FWn¡v Ss¶ Wns¶ H¶v Nm\m³ sNmSn]m]n SpX§n….. fq¶mw Unkhw Mm³ bp_¯n_§n]t¸mÄ
{lo`£vfn HmXn k¶p Ft¶mXv b_ªp Wo k¶n«ps*¶v…. A¶v Wns¶ Nm\m³ FWn¡v D*m]n^p¶ H^p
VrSn Nm\\w….. Cs¸m AsSms¡ Bt`mtIm¡pt¼m……
B ASv tbms«….. A¶v Wo Nm\msS Wns¶ Mm³ Npt_ tW^w tWm¡n Wn¶n«p*v…. Nq«pNm^psX NqsX
Nan¨p In^n¨v WX¡p¶ Wnsâ fpOw fm{Sfm]n^p¶p A¶v Fsâ fWÊv fpjpk³……
bns¶ Mm³ WX¶p k¶t¸mÄ Wo Fs¶ tWm¡n H^p Wn¸v D*m]n^p¶p…. tim….
AkÄ Aksâ ssNNÄ NqXpSÂ S¶nt`¡v AXp¸n¨p….. B Wnfngw B\v Mm³ H^p sb®m]Sv…..
bn¶oXv F¶pw Wns¶ Nm\n¡m³ tk*n fm{Sw Wnsâ fp³bn`qsX Mm³ WX¶n«p*v….. WnW¡v tk*n
Mm³ NqXpS H^p§n«p*v…. Fs¶ Wo tWm¡p¶ H^p tWm«¯nWv tk*n kÃmsS Umin¨n«p*v….. H^p
Wnfngw AkÄ WnÀ¯n F¶n«v ko*pw b_ªp…..
Cu N`m`]¯n Wnt¶maw hpµ^fm]sSm¶pw Mm³ N*n«nÃ……
A{S]pw tN«t¸mtj¡pw hKogv sbm«n¡^ªp….. Ssâ CXwssN N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNm*v Aksa tIÀ¯p bnXn¨p….. H^p hw^£N³ F¶ tbms`….
N®n`qsX HjpNn]\ª WoÀNpX§Ä SpX¨psNm*v Aksâ fpO¯p tWm¡ns¡m*v thmcn b_ªp
“”FWn¡v kngfw Csömt\m Wo knIm^n¨Sv….. “” Ct¸mÄ Wns¶¡mÄ tkUWn¡p¶p*v Mm³…. AX¡n
k¨ FÃm knNm^§apw AkÄ AkWv fp¶n Sp_¶v Nm«n….. “”FWn¡v Wns¶ CãvXmkmZm sI¡m””
bt£ Wfp¡v CSv tk*…. ASv W½sa hvtWin¡p¶ H^pbmXv tb^psX h¦X¯ns` AkhmWn¡p…….””
hKogv Aksa Ssâ l^o^t¯mXv tIÀ¯p WnÀ¯n….. “”Wns¶s]ms¡ sN«p¶kWmXn emPykm³ “”…..Ak³
N^ªpsNm*v b_ªp… thmcn]psX hN` Wn]{´\kpw Wãfm]n^p¶p AkÄ Aksâ fpOw tNm^ns]Xp¯v
AV^§an Ipwdn¨p….. bt£ AkWv ASv BhzUn¡m³ NjnªnÃ….. Ak³ knSp¼pN]m]n^p¶p….
Ssâ Ip*pNÄ bn³k`n¨p sNm*v thmcn b_ªp….. “” CSv Wnsâ Unkhfm\v…… WnW¡v tk*n Mm³
fmän k¨ Unkhw….. “”
NnÊv fo……
hKogv tkUW N`À¶ H^p In^n In^n¨p….
Ak³ thmcns] tIÀ¯p bnXn¨p….
AkapsX S¡man tbm`pÅ Ipk¶p SpXp¯ tWÀ¯ Ip*pNÄ Ak³ H^p bq¼mäs] tbms` WpNÀ¶p…..
H^p hvbÀlw sNm*v tbm`pw Aksa tWmkn¡msS….
AkWns` {b\]¯nsâ fmVp^y¯n thmcn AksW fp_psN km^n¸p\À¶p…. t`mN¯nt` Gäkpw
ftWmi^fm] Wnfngw AkÀ b¦n«p…..
sb«¶v AkÄ AksW kn«N¶p…..
Mm³ tbms« Zm…. tW^w Npt_ B]n…… AkÄ dmPv FXp¯v bp_t¯¡v WX¶p….. SX]m³ AkWv
Njn]nÃm]n^p¶p……
kmSn¡ F¯n]t¸mÄ Ak³ Aksa D_s¡ knan¨p…..
“”thmcn…….”” Mm³ H^p Nm^yw tImUnt¨ms« Zm….. Ssâ fpXn]njNÄ fmXns]mSp¡ns¡m*v AkÄ
tImUn¨p…. F´m…. ??? “”WnW¡v Fs¶ fp³tb Cãfm]n^p¶ntÃ?
As¸m bns¶ C¶v– Wo b_ªSv Np_¨v WmÄ fp³bv WnW¡v b_]m]n^p¶ntÃ……??? Wns¶ Np_n¨v
HmÀ¡m³ Np_¨pNqXn Wà Wnfng§Ä Nn«pfm]n^p¶tÃm ???? . “”Òv½v l^n]m…… bt£ FWn¡v Fs¶
Ss¶ knlzmhw tbm^m]n^p¶p Zm…… A§sW sI]vSn^ps¶¦n sI`t¸m Mm³ Wns¶ tks_ H^p¯n¡pw
kn«psNmXp¡nÃm]n^p¶p…… C¶v– Mm³ b_ªsSm¶pw FWn¡v b_]m³ tSm¶nÃ….. A{St¯maw Mm³
Wns¶……. AkÄ ko*pw S` Smjv¯n….. Mm³ tbms« Zm….. ssd…..
hKogv Ssâ NnX¡]n Wn¶pw F\oän^p¶p…. HjpNn]n_§n] N®oÀSpÅnNÄ SpX¡s¯ Ak³
dmSv–_qfnt`¡v WX¶p…….

( SpX^pw )

Leave a Reply