ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് [SUNNY]

Posted by

ഫ്ലാഷ്ബാക്ക്

FLASHBACK BY SUNNY

koXnWXp¯pÅ H^p bpj]psX Hjnª Ø`¯p B\v M§apsX NqXÂ Np_¨p tb^p*mkpw k`nN¼nWn

Ht¶m ^t*m tb^p*mkpw H^pUnkhw W½sX hpir¯nsâ NqsX H^p {bm]fpÅ Bapfp*m]n^p¶p A¶v
hmVWw A]mapsX N¿n`vWn¶pfm\v Ak³km§n]Sv H^pfn¨n^p¶p k`n¡mw F¶v b_ªm\v A]mapfksâ
H¸w k¶Sv …k¶n^p¶p bpN¨p SpX§n A`vbw Njnªp FÃmk^v¡pw S`]v¡p bnXn¨p SpX§n ..

hwhm^kpw SpX§n

Aà fmsg W½sa CSv ks^ N*n«nÃmt`m AsS§sW Nm\mWm tfmsW Mm³ Wn§apsXNq«¯ns`m¶pftÃm
k]hp*tÃm …bns¶ km`n¡v F´v k]hv s` A]mÄ b_ªp In^n¨p Wo FknXm Smfhw Mm³ CknsX
AXp¯v Ss¶ B\v ½vfv …

CknsX WÃ Ø`fm\v f¡sa WÃ lm´ hpµ^ A´^o£w CknsX NqXm³ F´m Nm^\w.

ASnt¸m Wà NmXtà AVnNfm^pwCSns` k^nà kjn]nÃtÃm bns¶ k^p¶Sv B tfmans` BXnsW
tf]v¡p¶ tI¨n B\v–

ASpw kÃt¸mjpw Ak^nt§mXv {l²n¡m_pfnà H¶v tWm¡n tbmNpw A{S fm{Sw

Wn§av Ft§m«m tWm¡n tbmNm_v sI_pIn^nt]msX A]mÄ tImUn¨p ..

Ak^psX fmN-vhns] WX¡pt¼mÄ tkUWn¸n¡p¶ I´nNtaw fp`Ntaw Mm³ b_ªp FWn¡v tSm¶n
Akant¸m k^ptfm

A_n]nà In`t¸m Ft´

H¶pfnà FWn¡pw fmN-vhns] tkUWn¸n¡p¶Sv H¶pNm\mwB]n^p¶tÃm ..
A¸ta¡pw fqZv tN_n Mm³ A]mapsX AXpt¯¡v C^p¶p.
ASpfm{Sfà CknsX N*ntà At§m«v tWm¡n]m Wà S^p\o f\nNÄ k¶p Npan¡p¶Spw Nm\mw
CknsXt]m Bim emPyw Fsâ em^y Hs¡ fsä NXkn`m Npan Asæn Wos]ms¡ AkapsXw bm`qän
FXpt¯tW
AkntXw Nm\pw CtStbm`s¯ Ø`§Ä Mm³ Nq«nt¨À¯p.
Bivi Nm\s« A]mÄ fqan
Wo FknXm Smfhw Mm³ bpj¡¡s^ B\v– A¼`¯nsâ Hs¡ A^nNn`m]n«v
Nps_ Bt]m ,bn¶nÃmsS
½vfv AksX AXp¯v H^pbmXv D^p¸XnNÄ DÅ Ø`fm. Bivi Mm³ fqan
AknsX Fsâ H^p bj]Nm` hpirSv D*v Cs¸m N*m In^n¡pw Fs¶ DÅp..
Fsâ N¿n`n^p¸v Hs¡ tfmlfms]m*v Bk\w A]mÄ In^n¨p bs£ M§av b*v FÃmNqS_¡pw
H^pfn¨m]n^p¶p ..AXow k`ow Naow FÃmw ..
AknsX Cs¸m B^m F´m tbs^ A]mapsX
A]mÄ tb^v b_ªp Mm³ sM«n AÑsâ tbs^\tÃm A]mÄ b_ªSv
AAÑWn§sWs]ms¡ B]n^pt¶m sNmÅmw F¶n«m\v Fs¶ DbtUlw
Mm³ fWÊnt`mÀ¯p
A_n]ptfm Wo N*n«p*v Mm³ b_ªp ..
Aksâ sb®p¼pÅ WsÃm^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv D^p¸Xn B\v Fiv Mm³ C^p¶p kn_¨p A½s] bän]m\tÃm Cu ssf^³ b_]p¶Sv
tN«t¸m H^p NuSpNw Ak³ b_]t« F¶v N^pSn MmsWm¶pw fn*n]nÃ
MmWpw Aksâ tI«Wpw NqsX B\v A¶v sb®v Nm\m³ tbm]Sv Ak³ Wm«n`nÃm]n^p¶p Ft¶mXv tbm]n
tWm¡n S^t¡Xnæn bns¶ AksW tbm] fSn]tÃm Fs¶ N^pSn tWs^ At§m«v ko«p
M§Ä k^p¶ Nm^yw AknsX b_ªnÃ
bmX¯v NqsX tk\w N]_m³
AknsX sI¶t¸m H^p S¸Â koXv FknsX B\mtkm Mm³ tWm¡n]t¸m H^p sbs® H^p A©^]Xn sbm¡w
Nm\pw M§apsX tWs^ k^p¶p*v bmktXw dvauhpw B\v tkgw b*v A§sW Bs\tÃm Fsâ tfmsW b_]*
^*p f¯§m sW©Sv k¨v »uhv C«tbms` ASpw fp«nsâ A`vbw Smsj ks^ bmkmX AsS¦n H^p tWÀ¯
Sp\n sb®v gZv[n]n«nà F¶v tSm¶n¡pw WX¡pt¼m AkapsX SpX]nXp¡nt`¡v bmkmX tN_n
tbmNp¶Sv N*mÂ…WX¡p¶SnWpWWph^n¨p AkapsX f¯§m fp`NÄ NnX¶p Spap¼n
F´pkmXm Cu k^p¶Sv hn¡v k^p¶ tbms` D*tÃm Aksâ tI«³ Ft¶mXv b_ªp
Bivi sl^n]m AkapsX tUi¯p H¶pfnÃm]n^ps¶Nn Wà ^hfm]n^pt¶sW. Hm^v½n¸nt¡sÃXm Mm³
A§sW Nt*m*v C^n¡pkm fWhn F¶pw b_ªp tI«¨m^v SpX]nXp¡n AfÀ¯p¶Sv Mm³ N*p
sb®v M§apsX AXp¯v k¶p WÃ I^¡v fpOw B bp©n^n DcvDucv–. Mm³ BUyw . tImUn¨p Cu
tSmfhv A¨m]sâ ko«nt`¡pÅ kjnt]Sm ^*p sb¬¸ntÅs^ms¡ Hs¡ DÅ
Biv ASo koXv Ss¶]m MmWpw At§m«m AkÄ M§Ä tbmNm³ tk*n fm_n Wn¶p M§av tbmNptfm M§av
A§sW Wn¶p
AsS´m Mm³ A_n]msS tImUn¨p
F´v tImUyfmXm fWÊn`m]ntÃ
Bivi AkapsX I´n Nm\m³
FXp¯ km]v¡v tI«³ b_ªp tfmav fp¶n WXt¶m M§Ä bn_sN k^mw NmjvINÄ Hs¡ Nm\mt`m
Aksam¶pw fn*o` fp¶n tN_n WX¶p H¶pw b_]* A*n N¼n]m]n C§sW Wn¶p B«p NÃn Djp¶v
A^¡p¶ tbms` AkapsX I´n NnX¶p SpÅn¯pap¼n ..
tW^s¯ sN«n]Sv Ad²w Bt]m tI«¨mÀ Fs¶ tWm¡n N®X¨p ..
Mm³ In^n¨p Akav WX¶v AknsX tN_n CSm koXv Akav tbm]n FWn¡v e]¦^ WãtdmVw tSm¶n
B^m F¶v tImUn¨p H^p It«w fp*pw tks_ C_§n k¶p A½]mk\w
(A½¨ns] bän]m\tÃm Ck³ b_]p¶Sv Mm³ A`vfPSw sI]vSp )’Mm³ Aks^ sfm¯w H¶v tWm¡n WÃ
N`]pÅ Dhm_m³ I^¡v I«¡pÅns` Sq§n NnX¡p¶ sfmt`w Hmiv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A½]n§sW Bs\Nn tfmav tfmlw k^nà Mm³ In´n¨p bs£ ASv AktWmXv b_]m³
bänÃmt`m Aksâ tI«Wtà Mm³ fWÊn k¨p
Nm^yw b_ªt¸m ‘A½ A¨m]sW knan¨p B]m`pw Ak^pw NqsX fp¶n WX¶p M§sa ANt¯¡v W]n¨p
At¸mapw Fsâ tWm«w Aksâ A½m]n]½]psX sNmS¯nt`¡v B]n^p¶p Nm\\w I´nNÄ fp*n NnX¶p
Spap¼p¶Sv
AN¯p tN_n C^p¶p sb®nsW H¶v N*n^ps¶¦n tbmNmfm]n^p¶p ^*p tbÀ¡pw b\n]p*v
sI¡³ k¶ntà Ak³ CknXnà AXp¯ BjvI k^pw.
tfmsa Fs¶ ‘A½ Wo«n knan¨p
tfmav k¶p Wn¶p MmWpw tI«¨m^pw sM«n bmX¯pWn¶p N* AsS sb®v
Bim Ckam]n^pt¶m Ckam\v M§sa Ct§mXv sNm*v k¶Sv tI«³ b_ªp
AkÄ AsS tkgw Ss¶ B]n^p¶p A½]psX bp_Nn Wn¶ AkapsX bmkmX]vNv AXo A`vbw WPv–Wfm]
Nm`vbmUw fm{Sfm\v Mm³ N*Sv A§sW Nm\m³ H^p hpOw CÃmt¯m*v Mm³ b_ªp At½sX bn¶n Ss¶
Wn¡msS fp¶nt`m«v H¶v Wn¡v Nm\s« AkÄ fpt¶m«v tN_n H^p Wn¸m. skÅw tbm]nà Fs¶
DÅp … A¸am\v Ca] AWpK¯n Im]]pfm]n k¶Sv
AkÄ fps¶m«v k^p¶SnWp fp³bv Mm³ b_ªp N`ym\ sb®v sNm*pk^ntà Wm\fmt\m
Fs¶ b_ªSpfkÄ FXpt¯m*v k¶p k¶p tW^n] tSmSn H¶v NpWnªp Im] k¨p AkÄ Wn¶ ØmW¯p Ss¶
tbm]n Wn¶p
NpWn]pt¼m AkapsX fp`NÄ A`vbw Nm\mt`m Fs¶ N^pSn sI]vSSv B\v bs£ AVnNw WX¶nÃm Fs¶
fm{Sfà Aksâ tI«³ H^pfmSn^n tWm«kpw Fs¶ tWm¡n AkWp fWhn`m]¶p hm^w
H^p knV¯n Aksa N* k`pSm] Np® AfÀ¯n bnXn¨p MmWpw Aksâ G«Wpw F®oäp fpät¯¡v C_§n
Mm³ k^mw Aæn
AksW NqXn k^mw F¶v b_ªp tI«³ssf^³ Sn^nªp WX¶p Mm³ Aksa tWm¡n AkapsX t^mfw Wn_ª
fp«nWXn]nt`¡pw tWm¡n ]m{S b_ªp B bmkmX H¶v NmäXn¨p sbm§n]n^ps¶¦n F¶v Mm³
A_n]msS Bln¨p tbm]n
bSps¡ C_§n WX¶p..
bmX¯qsX WX¡pt¼m tI«³ b_ªp AkWnãs¸Xptfm Bskm WÃ sb¬sNm¨p B]n^p¶p..AsS]sS Mm³ fqan
AkWnãs¸«m`pw F§sW]ksa Ak³ sf^p¡n FXp¡psf¶m
ssf^Wpw tWm«fksa Ss¶ Mm³ fWÊnt`mÀ¯p
bns¶ Np_¨p Unkhw Njnªp MmWpfkWpw NqsX Aksa Nm\m³ tbm]n
b_]msS tbmkmw f¨m Mm³ AktWmXv b_ªp AsS´m AStà H^p ^hw sl^n¡nWpÅ sb®nsW Nm\mw
Asæn AkÄ tf¡¸v C«p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn¶mt`m
Ak³ Bt`mIn¨t¸m sl^n]m\v
Fsâ fWhn tks_ B]n^p¶p b_]msS tbm]m AkapsX khv{Sw Np_]pw Asæn ASnWWph^n¨p
H^p§n Wn¡pw
M§Ä AknsX F¯n
bs£ Aksa N*nà AknsX fpäSv AkapsX B§a]pw bns¶ Bs^ms¡t]m D*m]n^p¶p
M§sa N*Spw FÃm^pw Fjpt¶äv ANt¯¡v £\n¨p
AkÄ Im]]pfm]n k¶p H^p hm^n B]n^p¶p tkgw BN¸msX H^p IX¸v sfm¯w fqXn sN«n]n^n¡p¶p
Im] S¶p AkÄ fm_n Wn¶p F´m tbs^ Ak³ tImUn¨p
hqhn bpÅn¡m^n b_ªp Bim Wà N¼n tb^v Mm³ fWÊnt`mÀ¯p
GSpks^ bYn¨p
b¯pks^ tbm]n Bivi
WX¶mt\m tbmNm_v Mm³ AkapsX hm^n]n sSanªp Wn¶ SpXk®w tWm¡n Mm³ tImUn¨p AsS CksX
AXp¯m
Ak³ sb«¶v Ss¶ C_§n CSv fSn Ak³ b_ªp MmWpw fWhn D_¸n¨v Nn«n]nsæn`pw N*p
knXmftÃm Mm³ fWhnt`mÀ¯p..
bn¶oXv N`ym\ Np_n]n tbt^m ftäm AXn¨p tIÀt¡*Sv F¶v A_n]m³ AkÀ kn«Sv Fs¶ B]n^p¶p
Mm³ GäXp¯p tbm]n F¶v b_]mw
ko*pw AknsX sI¶p fpä¯p H^W¡kpfnÃ
Mm³ Bt^w knan¡m³ tbm]nà AWn]¯n B\¶p tSm¶p¶p fp¶nt`¡v k¶p
FknsX tI¨n Mm³ Aksa H¶v SXkn
Aksa¦n Npj¸fnÃm¯ H^p I^¡v B\v sI_pSm\v FÃmw bs£ sNmÅmw
AknsX bp_Nnt` ft“v bpÃp b_n¡m³ tbmt]¡pkm Bim A¸Wpw A½]ptfm
Ak^v bÅo tbm]Sm
FknXm ASv– ,sSm«pbp_Nn`m Mm³ bp_Nnt`¡v sI¶p bp_No¶v At§m«v D]À¶ {btUlw B]n^p¶p
blqsâ B` kjn Mm³ N]_n AknsX ^*p sN«v bpÃp D*m]n^p¶p
bnt¶w At§m«v WX¶p AknsX H^p bXntbms` Ø`w AknsX H^p sN«v bpÃp NnX¸p*v
H^p In^n]pw NnanWmUkpw H^p B\nsâ lÐkpw Fsâ I¦nXn¨p
sI^p¸v Du^n k¨p f^¯nsâ f_kn`qsX Mm³ At§m«v sI¶p AknsX
Akapw tks_ H^p¯Wpw C^p¸p*v Ak³ Smj]pw Akav Aksâ fpNan`pw
Aksâ S`fpXn¡pan AkapsX ssN tb³ tWm¡n sNmXp¡pN]m\v Mm³ {bSo£n¨Sv N*nÃ
Ak³ H^pfp*v fm{Sw C«p AkapsX fXo Im^n Wn`¯n^p¶p B§a B]n^n¡pw Mm³ In´n¨p
Aksa¦n H^p bmkmX]pw »uhpw fm{Sw bmkmX fp«v ks^ sN«n k¨n«p*v sk®tbm`s¯ t^mfw
Wn_ª Nm`p Nm\mw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ At§m«v sIÃm³ SpX§n]t¸m B\v {l²n¨Sv Aksâ ssN AkapsX SpX]n`m\v
bSps¡ bmkmX]pw Nq«n St`mXp¶p
St`mXp¶SnWp AWph^n¨p bmkmX fpNant`¡v Wo§n SpX WPvWfmkp¶p
Nan tks_ BNptfm Mm³ tWm¡n Wn¶p
H¶pfm]nà SXk fm{Stf DÅp AksWm^p hpOw
ASnWnX]v¡v Ak^psX hwhm^§apw CWn]nt¸m WnW¡v tb³ tWm¡mWpw Hs¡ Bam]tÃm Wo tbmXm
h®n¨m Fs¶ b_ªp Akav St`s`m¶p Nnjp¡n B Pm¸n`v Ak³ ssN AkapsX SpX]nXp¡nt`¡v H¶v
tN_n
sl]v Wo F´m Nm«ps¶ F¶v b_ªp Akav Ak³ ssNs]Xps¯¦n`pw Akav bmkmX tWs^]n«nÃ
SpXfp¡m`pw WPvWw Fsâ Np® kXn tbms` ]m]n …
Wns¶ Mm³ D*tÃm AknsX AX§n C^n¡v Fs¶ b_ªp Akav ^*p Nm`psfXp¯p Aksâ tSman FXp¯n«p
AksW bq«n
Hiviv Aksâ Np® emPyw AkapsX SpX ^*pw Aksâ Njp¯n`m\v Ak³ BhzUn¨p C^n¡p¶p
Wà IqXm\tÃmXo Wnsâ SpX]v¡v ,AX§n C^n¡knsX Np_¨p tW^w ASv– SpXÀ¶v Akav Nm`p fmän
Fjpt¶äp
Wn¡Xo Np_¨p tW^w NqsX Ak³ b_ªp
blqsW bpÃpb_n¡\w NantIm*n^p¶mt` WX¡q`
ASnsW Mm³ Wns¶ Nan¨nÃtÃm
tbmXm b«n
Fs¶ b_ªp In^nt¨m*v Aksajpt¶äp bmkmX tWs^]n«p SpX]psX WPv–WS f_¨p
Cksa CkWXn¨n«p*mNptfm Fsâ fWhn A§sW H^p In´ HmXn
AkÄ bpÂsN«pfm]n koXnsâ bp_Nnt`¡p sI¶p Ak³ bn¶ms`]pw
At¸maWpK¯n]pw k¶p FXn Wns¶ AtWgn¨p H^mat§m«v tbm]tÃm ,B^m
H^mÄ
sâ fpt¯ Wo FkvsX]mÀ¶p F¶v b_ªp AkWksa A§v BtÇgw sI]vSp H^p sbänt¡mXv tbm`s¯
tkgfm]n^p¶p AkaptXSv– AS§p sgZv–Zn]psX AXp¯v ks^ A§v sbm§n
sâ h®n¨m]m Fs¶s]m¶p koXv tUmt* DXpSp\n FÃmw sbm§p¶p AkapsX sfmt`w sSmtXw FÃmw
NqsX Aksâ tUi¯p sM§n AfÀ¶p
Wo F´mXo H¶pw Sn¶msS WX¡ps¶ H^p sNmjp¸v CÃ tNt«m WnW¡p
Hmtim sNmjp¸v tk\sf¦n tU Cksa bnXnt¨m Fs¶ knt«¡v Mm³ H¶v lzmhw knXs«
Hmiv AkÄ¡nt¸m N`ym\w Hs¡ B]t¸m e]¦^ Bam A½mksW H¶pw bäq`
A½mktWm Mm³ A´w ko«p fpS`m¡m³ C_§n^n¡pN]m\v ssf^³
Hiviv CWn]Sv b_tªm h®n¨m Fs¶ b_ªp Akav bpÃn«p sNmXp¡p¶Sv WnÀ¯n F®oäp
koXnsâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ANt¯¡v tbm]n H^p fmN-vhn C«p Sn^n¨p k¶p fpXn Ajn¨n«p F® tS¨m\v k^kv
fpät¯¡v C_§n bpÅn¡m^n fmN-vhn FXp¯p A^]v¡v Np¯n fp«nsâ fpNan ks^ A§v sbm¡n Np¯n
F´mXn Mm³ b_ªSv sl^n]tà ,sl^n]Ã
AÃ F¶v b_ªp AkÄ Aksâ A^nNnt`¡v k¶Spw Ak³ tN_n Aksa H^p BtÇg\w
H^p Nm AkapsX SpX]psX CX]nt`¡v tNän B\v bpÅn¡m^sâ sN«n¸nXn¯w
sN«n¸nXp¯w SpXÀ¶t¸m fmN-vhn SpX]psX fpNant`¡v bnt¶w sbm§m³ SpX§n
t^mfw Wn_ª SpX bnt¶w Fsâ fp¶n WPvWw
h®n¨m F¶v b_ªp fäkÄ Aksâ bp_Nn k¶t¸mam Ak³ bnXn kn«Sv CkÄ A`vbw fm_n Wn¶t¸m
AkapsX SpX]psX CX]n fmN-vhn tN_n C^n¡pN B]n^p¶p
sb«¶v Mm³ At§m«v sI¶v Fs¶ N*Spw Aks^m¶p Iqan
Bim C§sa´m CSns` k^pt¶ AkÄ tImUn¨p
Mm³ CSns` Cu sNm¨p b_ªn«v tbm]Sm F¶v b_ªp
F´pkmXn H^mÄ k¶m AXp¡a bp_t¯m«v Bt\m b_ªp knXps¶ H¶pw tSm¶tà tNt«m Cka_n]msS
ti]v ASnWnt¸m F´m AkaptÅm*v Asà FWn¡v b`Spw Nm\m³ bäns] Mm³ fWhn b_ªp
F´m kt¶ H¶pfnà Mm³ H^p Nm^yw tImUn¡m³ k¶Sm F¶v b_ªp Mm³ AkapsX SpX]v¡nX]n tN_n
C^n¡p¶ fmN-vhn]nt`¡v H¶v tWm¡n sb«¶v AkaSp k`n¨p tWs^]m¡n
Fs¶ tWm¡n In^n¨p MmWpw In^n¨p
sb«¶v Ss¶ Aks^Wn¡v FjptS*sSÃmw b_ªp S¶p
Mm³ bSps¡ Ø`w ko«p
AÂb Unkhw Njnªp N`ym\¯nWv CWow fmh§Ä D*v bnt¶w AknsX tbmNm³ FWn¡v tSm¶n Nan
kÃSpw WX¶mt`m Ns*¦n`pw knXmfsÃm
Mm³ tWs^ At§ms«¡v dhv N]_n Sn^n¨p k^m³ tbm`pw A¶v hf]Sv dhnÃ
Mm³ AkapsX koXnsâ f`]nt`¡v N]_m³ tWm¡n H^p knV¯n bpj]psX A^nNn`qsX Mm³ AkntX¡v
N]_n.N]_n AkapsX koXnsâ Nps_ fpNan Mm³ H^p f^¯n tN_n C^p¶p k¶m fSn]m]n^p¶p F¶v
fWhn b_ªp
Nps_ tW^w B^pw k¶nà Np_¨p Njnªt¸m Mm³ A_n]msS H¶v N®X¨p. A`vbw Njnªp Ft´m lÐw
tN«m\v Mm³ D\À¶Sv
Fsâ fp¶n`m]n hqhn Wn¶p bpÃp sk«p¶p
tim AkÄ Nm“vbw knXÀ¯n NpWnªp Wn¡pN]m\v AkapsX I´n Fsâ fp¶n kn^nªp Wn¡pN]m\v
sI_n]bmkX]m]Sv sNm*v bp_Nn bmkmX A`vbw sbm´n. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkapsX bp_Nns` SpX A`vbw Nm\mw AVnN t^mffnÃm¯ skap¯pSpXp¯ k®n¨
SpXNÄ
sI_ns]m^p sI^p¸pfp*v Nm`n sb®v gZn C«n«ntà C_§n Smsj tbm]n tfÂt¸m«p tWm¡n]mt`m.
Mm³ In´n¨p..
Akav Wm`v tN«v bpÃ^nªp Njnªp
A¸ta¡pw Mm³ tWm¡pt¼m C¶`s¯ h®n¨m]³ k^p¶p
CknsX Cu bpÂsN«n Cksa C«p b®n]m B^pf_n]Sptbm`pfnà Ak³ HmXn k¶t¸mta¡pw
AksaXp¯ tN«v D*m¡n k¨p Ck³ k¶Spw HmXn k¶p Aksa bp_Nn Wn¶p sN«nbnXn¨p
im koXv h®n¨m Mm³ H^p sN«pwNqsX A^n]s«
im tk* hqhn CWn CSv fSn Bs_®w B]n`tà CsSms¡ Smtj F¯nt¡*
bns¶ AkÄH¶pwfn*o` im koXv F¶m FWn¡v lzmhw fp«p¶p
AtÃ`pw WnW¡p hvtWifnà N`y\w B]SnWp tlgw
CÃXm h®nNp«m WnW¡p tSm¶p¶Sm F¶v b_ªp hqhn Sn^nªp Wn¶p
AÃ AÃ Wo tbmXo A]mÄ bnt¶w Aksa sN«nbnXn¨p Aksam¶pw fn*n]nÃ.
Fsâ Np® sbm´n.
bSps¡ AkapsX sN«n k¨ fpXn Ajn¨n«p
S`]n`qsX H¶p ssNt]mXn¨p ^*p tb^pw FNtUlw Ht^ Woaw B]n^p¶p.
Aksâ H^p ssN Smtj¡v AkapsX Ipf`n NqsX C_§n I´n]n kn{lfn¨p
AkaksW tWm¡n In^n¡pN B\v At¸mapw Aksâ ssN AkapsX bmkmX]n tN_n bnXn¨p Mm³
tWm¡pt¼mÄ AkapsX bmkmX AkapsX SpXNsa WPWfm¡n fpNant`¡v sbm´m³ SpX§n
Ak³ ASv sS_p¯p sS_p¯p N]än gZn tbms` B]n bmkmX Fsâ N®pNan sfm¯w AkapsX SXn¨p
k®n¨ kmj¸n*n SpXNÄ B]n^p¶p
Aksâ fp*v Ajnªp Smsj ko\Smt\m
AtSm Ft´m fp*v ^*p tb^ptXw Nm¨pk«n Ajnªp ko\p.
sk_psfm^p Wn¡_n Ak³ Aksa AktWmXp A§v AXp¸n¨p
fp*v tbm]n h®n¨m AkÄ In^nt¨m*v Smtjm«v tWm¡n b_ªp
fn*mSn^n¡Xn F¶v b_ªp AkapsX A^ Aksâ A^]nt`¡v Ak³ bnXn¨p AXp¸n¨p im tl AkapsX
fpOsfm¶p Ipanªp
Aksâ D²^n¨ Np® AkapsX SpX]nXp¡n S«ns]¶v FWn¡v AkapsX fpOemk¯n fWhn`m]n
AkWkapsX fpOw Aksâ fpOt¯m«v AXp¸n¨p Ip*ns`m^p½ AkÄ fpOw fmän
AX§n Wn¡v hqhn
im FWn¡v k¿ ,,
Wn¶m MmWo bpÃpsN«v Hs¡ sNm*v k¶nXmw tks_ ^*p tN«qsX A^nªp S^ptfm
im S^mw Wo Wn¡v ½vfv
Ak³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkapsX Ip*v km]n`m¡n Aksâ H^p ssN AkapsX Smsj A^n¨v WX¶p
sb«¶v Mm³ tWm¡pt¼m AkapsX bmkmX Du^n ImXn Smsj AkapsX Nm Ipk«n F¯n
sb®v gZn C«n«nà F¶v FWn¡v fWhn`m]n
AkaS_nªn«nà F¶v tSm¶p¶p
bSps¡ AkWkapsX tUi¯pNqsX Hs¡ St`mXn
AkWksa bpÂsN«nt`¡v C^p¯n
AkapsX »uhnsâ iqNv Ajn¡m³ SpX§n
B]o F´m Nm«ps¶ CSv tks_ b^pbmXn H¸n¡m³ DÅ bp_¸mXm\tÃ
CsSms¡ N`ym\w Njnªp Nm\nt¡*Sv Asà F¶v b_ªp AkÄ bmkmX k`n¨p N]än
im A§sW b_]tà Np«m F¶v b_ªp AkapsX Nknan AksWm^p½ sNmXp¯p
D½s]ms¡ sl^n Mm³ Ct§^sX sb§apsX tfmam f_¡* tNt«m
Hmiv bns¶ CksX Nn«n]m sb§sa ks^ tf]pw Mm³ Wnsâ ‘A½ Fsâ fWhn Mm³ sNm*v WX¶ H^p
B{Pifm sbs®
Ak^psX H¶pw Mm³ Nm\m³ dm¡n]nÃ
CWn Wot] DÅp
Fs´ms¡]m A¨m]m Cu b_]pt¶ At¿ kr¯nsN«k³
F¶p b_ªp Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨p
At¸mapw AkÄ »uhnsâ iqNv C«n«nÃm]n^p¶p
AkWkapsX FSnÀ¸v kN k]v¡msS »uhv iqNv sfm¯f§p Du^n
»uhv knXÀ¯n im h®n¨m Bt^`pw Nm\pw
bns¶ Cu ft“v B^v k^mWm Wo AX§n]n^n¡v sNms¨
Ak³ AkapsX »uhv–Du^n Wn`¯n«p
AkapsX B C^p¸v N*p FWn¡v hin¨nà skap¯ l^o^w k`n] ^*p fp`NÄ bp_t¯¡v ImXm³ sk¼n
Wn¡p¶p WÃ sNmjpsNmjp¯ l^o^w
Akav sk_pw {dm]n bns¶ sNmap¯nXm¯ H^p bmkmX]pw sk_psS k`n¨p N]än]Sm\tÃm Np_¨p
fp³bv
F´pkmXn sbs® CSv f¯§t]m Ak³
AÃ HmS`§ AkÄ b_ªp
t`mN¯pÅ FÃm bm`pw B ^*p bm hwe^n\nNan sNmÅpfsÃmXn
tbmXm sS*n Fs¶ b_ªp AkaksW AXn¨p
AkWkapsX {dm]n ssN k¨p Ajn¡m³ tWm¡n AkÄ NpS_n tk* Ajn¡* CWn H¶pw Ajn¡* ASv– fSn
im A§sW b_]tà F¶m bns¶ Wo H¶v Fjpt¶sä Aksajpt¶äSpw bmkmX Du^n¨mXn Wn`s¯¯n
AksaXp¡m³ tWm¡n]Spw Ak³ SXªp Aksa sN«n]§p bnXn¨p FWn¡v AkapsX H^p emPw fm{Stf
Nm\p¶p*m]n^p¶pÅp
AksWm¶p fm_n]n^p¶¦n FÃmw Nm\mfm]n^p¶p
Aksâ ssN Smtj¡v k^p¶Sv Mm³ {l²n¨p AkapsX SpX¡nX]n ssN CXmWmkpw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wm_n
bs£ AXp¯ Wnfngw Aksâ dm¡n Aksâl^o^¯p D*m]n^p¶ {XuhÀ Wn`s¯¯n
AkÄ bmkmX FXp¡³ ko*pw H^p {lfw WX¯n CWn Wo AsSXp¡m³ {lfn¨m Mm³ Wnt¶mXv H^n¡`pw
fn*q` Ak³ b_ªp
im A§sW b_ªm F§sW]m FWn¡v Sp\n DXp¡*mt]m
CknsX FWn¡v Sp\n CÃ FÃmw Nm\nt¨m*v Wn¡pkm
A¸am Wnsâ Nm^yw sbs® Ct§m«v B^pw k^¯nà F¶v Ft¶¡mÄ NqXpS WnW¡_n]mw
bns¶ F´nWm WmXNw
tUgysb«n«mt\m Ft´m AkÄ Smsj NnX¡p¶ bmkmX Hä S«v ASv– A`vbw sS_n¨p tbm]n Aksâ
Wn¡_pw AkatS tbms` sS_n¸n¨p
WnW¡pw tk* Sp\n F¶v b_ªp Aksâ Wn¡_pw Akav sS_n¸n¨p…
sb«¶v MmWpf]mapw sM«n
ko«o¶v NmÄ tWm¡n]t¸m ‘A½ Fsâ Np® A§v N¼n]m]n
Np`oWeà]m] ‘A½ Ducv–
B^m ,A½]m
Mm³ tcms\Xp¯p ´½m
Wos]knXm Mm³ AXp¯p*v
Ip½m sS*nSn^nªp WX¡msS tkPw k^m³ tWm¡v
‘A½ H¶p sk_psS C^n¡v Mm³ At½sX NT H¶p tNÄ¡s«
F´m Fsâ NTt]m
ti]v ASÃ Mm³ Cs¸m k^mw ‘A½ NnX¶p bnX¡msS
B^m ,A½]m\v Aiviv
FÃm sb®p§Ä¡pw D*mNptfmt^m NTNÄ Aiviv
Wn§sX A½]v¡pfp*mNptfm tI«m Mm³ fXnt]msX tImUn¨p
Aiviv AkÄ¡pw D*mNpw NTNÄ A¶Xp¯pÅ B\p§Ä¡v A_n]mw Ak^m^m]n^p¶p F¶v
A¯^w Nm^y§Ä¡v Aks^ Npäw b_]m³ bänà FÃm^pw fWpgyÀ Asà AkÀs¡ms¡ Nm\pw knNm^
knIm^§Ä ASnt¸m SoÀ¯p sNmXp¡m³ bän] BÄ¡m^psX AXpt¯¡v AkÀ tbmNpw
Biv F¶n«v F´m]n
AkapsX sgXn]nXm¯ Wo* sNmjp¯SpX Hmiv f_¡nÃ
AkW§sW Wn¶p F´m tfmsâ Dt±lw tlym Bt^`pw k^ptfm Btkm
Wo Wn¡v
sb«¶v B\v Ak³ SpX¡nX]n ssN]n«v Ft´m b\n WX¯n]Sv Aiviv
F´mXm Nm\n¡ps¶ Fs¶ b_ªp AkaksW SÅn AkW§p sS_n¨p ko\p DXpSp\n H¶pfnÃmsS
Mm³ AksW tWm¡n]t¸m Wà fpjp¯ Npt`w D²^n¸nt¨m*v bq_n tfm³ AkÄsX fp¶n NnX¡p¶p
F¶Sm hqhn CSv fWpgysâ I´n tbm]tÃm
Aiviv Wnsâ tNm`pw sbm´nt¨m*v Fsâ AXp¯p k^*
A¸am\v Mm³ Aksa H¶p tWm¡n]Sv³Wà skap¯p sNmjp¯ SpXNapsX CX]n H^p sI_n] t^mf NmXv
NqsX N¼n]Xn¸n¡m³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p N_p¯ A^ªm\w
Fsâ Np®]n sk_psS. ssN k¨m bm`v tbmNpsf¶ AkØ
Ak³Fjpt¶ät¸mta¡pw
AkÄ bmkmX FXp¯p AkapsX A^ f_¨p Njnªn^p¶p,

»uhv ssNs]Xp¯t¸mÄ¡pw Ak³ AkapsX A^nNn sI¶p ASp S«n b_n¨p,
F´pkmXn
Ak³ AkapsX AXp¡`n^p¶p
Aksâ Np® At¸mapw kXn tbms` C^p¶p AkaSn tWm¡n F´km CsSms¡ ASv A_os` WnW¡v
ASÃ NmsX Fs´m^p t^mfw Wnsâ fpO¯v CÃt`m C{S Aka§p In^n¨p
Bim Wnsâ F´m tfmlw tU B bpÃv sN«nt`¡v tWm¡n] tbms` D*v Cs¸m sk«n]m blqsW
sNmXp¡mw

Leave a Reply